2008

 

2008. gada 27.novembrī Nr.9/10-

 

Rīgā

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

           Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā likumprojektu Latvijas Sarkanā Krusta likums (Reģ. 777/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

       Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula uz 7   lpp.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                        A.Barča


 

 

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam

Latvijas Sarkanā Krusta likums   (Reģ. 777/Lp9)

 

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 13)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

I Vispārīgie noteikumi

 

 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi

 

 

1. pants. Likuma mērķis ir noteikt Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk tekstā – Latvijas Sarkanais Krusts) tiesisko statusu, darbības pamatuzdevumus, Sarkanā Krusta emblēmas un nosaukuma „Sarkanais Krusts” lietošanas pamatu.

 

 

Redakc. precizēts.

1.pants. Likuma mērķis ir noteikt biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk — Latvijas Sarkanais Krusts) tiesisko statusu, darbības pamatuzdevumus, Sarkanā Krusta emblēmas un nosaukuma “Sarkanais Krusts” lietošanas pamatu.

2.pants. Latvijas Sarkanais Krusts ir biedrība, kas darbojas visā Latvijas Republikas teritorijā kā brīvprātīgs palīgs valsts institūcijām un pašvaldībām humānās darbības jomā, sniedzot palīdzību katastrofu un bruņoto konfliktu gadījumos.

1.

Juridiskais birojs

 

Izslēgt 2. pantā vārdus „Republikas” un „un bruņotu konfliktu”.

Daļēji atbalstīts, redakcionāli  precizējot.

2.pants. Latvijas Sarkanais Krusts ir biedrība, kas darbojas visā Latvijas teritorijā kā brīvprātīgs palīgs valsts institūcijām un pašvaldībām humānās darbības jomā, sniedzot palīdzību katastrofu, tajā skaitā bruņotu konfliktu gadījumos.

3.pants. Latvijas Sarkanais Krusts ietilpst Starptautiskajā Sarkanā Krusta un Sarkanā pusmēness kustībā, kura sastāv no Starptautiskās Sarkana krusta Komitejas, Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību Federācijas un Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālajām biedrībām.

2.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt  likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

„3.pants. Latvijas Sarkanais Krusts ietilpst starptautiskajā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustībā. Šajā kustībā apvienojušās Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja, Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācija un Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālās biedrības.

Atbalstīts.

 

3.pants. Latvijas Sarkanais Krusts ietilpst starptautiskajā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustībā. Šajā kustībā apvienojušās Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja, Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācija un Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālās biedrības.

 

4.pants. Latvijas Sarkanais Krusts ir vienīga valsts atzīta Sarkanā Krusta nacionālā biedrība Latvijas Republikā. Latvijas Sarkanais Krusts ir 1918.gada 20.novembrī dibināts un 1923.gada 10.janvārī Starptautiskā Sarkanā Krusta atzīts Latvijas Sarkanā Krusta tiesību pārmantotājs.

 

3.

 

 

 

 

 

4.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izslēgt 4.pantu, attiecīgi mainot  turpmāko pantu numerāciju.

 

 

Deputāte I.Circene

 

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:„4.pants. Latvijas Sarkanais Krusts ir vienīgā valsts atzītā Sarkanā Krusta nacionālā biedrība Latvijas Republikā.”

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts.

Izslēgts.

5.pants. Latvijas Sarkanā Krusta darbību regulē šis likums, 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvencijas (turpmāk – Ženēvas konvencijas) un šo konvenciju 1977.gada 8.jūnija un 2005.gada 8.decembra papildprotokoli (turpmāk – papildprotokoli) un citi normatīvie akti.

 

 

 

 

4.pants. Latvijas Sarkanā Krusta darbību regulē šis likums, 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvencijas (turpmāk — Ženēvas konvencijas) un šo konvenciju 1977.gada 8.jūnija un 2005.gada 8.decembra papildprotokoli (turpmāk — papildprotokoli) un citi normatīvie akti.

 

II Latvijas Sarkanā Krusta biedrības darbības pamatuzdevumi

 

 

 

II. Latvijas Sarkanā Krusta biedrības darbības pamatuzdevumi

 

6.pants. Latvijas Sarkanā Krusta biedrībai ir šādi darbības pamatuzdevumi:

1) sniegt palīdzību bruņotos konfliktos cietušajām personām, saskaņā ar Ženēvas  Konvenciju un to papildprotokolu principiem;

2) būt gataviem reaģēt ārkārtas situācijās, sniedzot palīdzību cietušajiem, apmācīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā;

3) veikt humāno darbu sabiedrības labā, uzlabojot cilvēku, kuru veselība un dzīvība ir apdraudēta, dzīves apstākļus;

4) sadarbībā ar Iekšlietu un Ārlietu ministrijām veikt pazudušo tuvinieku meklēšanu, bruņotu konfliktu laikā kritušo tuvinieku kapavietu apzināšanu, veikt saraksti ar personām, kuras atrodas bruņoto konfliktu darbības zonā un veicināt ģimeņu atkal apvienošanos;

5) popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības un Starptautiskās Sarkanā Krusta kustības pamatprincipus;

6) popularizēt un veicināt bezatlīdzības asins donoru kustību.

 

 

Redakcion.

precizēts.

5.pants. Latvijas Sarkanā Krusta biedrībai ir šādi darbības pamatuzdevumi:

1) saskaņā ar Ženēvas konvenciju un to papildprotokolu principiem sniegt palīdzību bruņotos konfliktos cietušajām personām;

2) būt gatavai reaģēt ārkārtas situācijās, sniedzot palīdzību cietušajiem, apmācīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā;

3) veikt humāno darbu sabiedrības labā, uzlabojot dzīves apstākļus cilvēkiem, kuru veselība un dzīvība ir apdraudēta;

4) sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Ārlietu ministriju veikt pazudušo tuvinieku meklēšanu, bruņotu konfliktu laikā kritušo tuvinieku kapavietu apzināšanu, saraksti ar personām, kuras atrodas bruņotu konfliktu darbības zonā, un veicināt ģimeņu atkalapvienošanos;

5) popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās Sarkanā Krusta kustības pamatprincipus;

6) popularizēt un veicināt bezatlīdzības asins donoru kustību.

III Sarkanā Krusta emblēmas un nosaukuma lietošana

 

 

 

III. Sarkanā Krusta emblēmas un nosaukuma lietošana

7.pants. Sarkanā Krusta emblēma, kā arī nosaukums „Sarkanais Krusts” Latvijas Republikā ir izmantojami saskaņā ar Ženēvas Konvencijām un to papildprotokoliem, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

 

5.

Juridiskais birojs

 

Aizstāt 7. pantā vārdus „Latvijas Republikā” ar vārdu „Latvijā”.

Atbalstīts.

6.pants. Sarkanā Krusta emblēma, kā arī nosaukums “Sarkanais Krusts” Latvijā ir izmantojams saskaņā ar Ženēvas konvencijām un to papildprotokoliem, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

 

8.pants. Sarkanā Krusta emblēmai ir divas funkcijas:

1) aizsargājušā, kuru izmanto personas un transportlīdzekļi saskaņā ar Ženēvas konvencijām un to papildprotokoliem;

 

 

 

7.pants. Sarkanā Krusta emblēmai ir divas funkcijas:

1) aizsargājošā, kuru izmanto personas un transportlīdzekļi saskaņā ar Ženēvas konvencijām un to papildprotokoliem;

2) norādošā, kuru miera laikā izmanto, lai norādītu, ka persona vai objekts pieder Sarkanā Krusta biedrībai.

 

 

Redakcionāli

precizēts.

2) norādošā, kuru miera laikā izmanto, lai norādītu, ka persona vai objekts ir piederīgi pie Sarkanā Krusta biedrības.

9.pants. Sarkanā Krusta emblēmu kā aizsargājošo zīmi izmanto:

 

 

 

8.pants. Sarkanā Krusta emblēmu kā aizsargājošu zīmi izmanto:

1) nacionālo bruņoto spēku medicīniskais dienests, lai apzīmētu medicīnisko personālu, medicīniskās vienības un transporta līdzekļus uz sauszemes, uz ūdens un gaisā;

6.

Sociālo un darba lieti komisija

 

Izteikt 9.panta 1.punktu šādā redakcijā:

„1) Nacionālie bruņotie  spēki, lai apzīmētu medicīnisko personālu, kapelānus, medicīniskās vienības un transportlīdzekļus uz sauszemes, uz ūdens un gaisā;”

Atbalstīts.

1) Nacionālie bruņotie  spēki, lai apzīmētu medicīnisko personālu, kapelānus, medicīniskās vienības un transportlīdzekļus uz sauszemes, uz ūdens un gaisā;

2) nacionālo bruņoto spēku reliģiskais personāls;

7.

Sociālo un darba lieti komisija

 

Izslēgt 9.panta 2.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

Atbalstīts.

Izslēgts.

3) civilais medicīniskais personāls un ārstniecības iestādes, kas bruņota konflikta gadījumā sniedz medicīnisko palīdzību ievainotajiem, slimajiem un kuģu avārijas cietušajiem, kā arī uz transporta līdzekļiem, kas bruņota konflikta gadījumā pārvadā ievainotos, slimos un kuģu avārijas cietušos;

 

 

 

 

2) civilais medicīniskais personāls un ārstniecības iestādes, kas bruņota konflikta gadījumā sniedz medicīnisko palīdzību ievainotajiem, slimajiem un kuģu avārijās cietušajiem, kā arī uz transportlīdzekļiem, kas bruņota konflikta gadījumā pārvadā ievainotos, slimos un kuģu avārijās cietušos;

4) civilais reliģiskais personāls bruņota konflikta gadījumā.

 

 

 

3) civilais reliģiskais personāls bruņota konflikta gadījumā.

 

10.pants. Bruņota konflikta gadījumā Nacionālo bruņoto spēku medicīniskais personāls un reliģiskais personāls valkā apsējus un izmanto identifikācijas kartes ar Sarkanā Krusta emblēmu. Roku apsējus un identifikācijas kartes izgatavo un izsniedz Latvijas Sarkanais Krusts.

 

8.

Sociālo un darba lieti komisija

 

Izteikt 10.pantu šādā redakcijā: „Bruņota konflikta gadījumā Nacionālo bruņoto spēku medicīniskais personāls un kapelāni  nēsā roku apsējus un izmanto identifikācijas kartes ar Sarkanā Krusta emblēmu. Roku apsējus un identifikācijas kartes izgatavo un izsniedz Latvijas Sarkanais Krusts.

 

Atbalstīts.

9.pants. Bruņota konflikta gadījumā Nacionālo bruņoto spēku medicīniskais personāls un kapelāni  nēsā roku apsējus un izmanto identifikācijas kartes ar Sarkanā Krusta emblēmu. Roku apsējus un identifikācijas kartes izgatavo un izsniedz Latvijas Sarkanais Krusts.

 

11.pants. Bruņota konflikta gadījumā civilais medicīniskais personāls un civilais reliģiskais personāls, kā arī Latvijas Sarkanā Krusta personāls valkā roku apsējus un izmanto identifikācijas kartes ar Sarkanā Krusta emblēmu. Roku apsējus un identifikācijas kartes izgatavo un izsniedz Latvijas Sarkanais Krusts.

 

 

 

10.pants. Bruņota konflikta gadījumā civilais medicīniskais un civilais reliģiskais personāls, kā arī Latvijas Sarkanā Krusta personāls nēsā roku apsējus un izmanto identifikācijas kartes ar Sarkanā Krusta emblēmu. Roku apsējus un identifikācijas kartes izgatavo un izsniedz Latvijas Sarkanais Krusts.

12.pants. Latvijas Sarkanais Krusts ir tiesīgs lietot Sarkanā Krusta emblēmu un nosaukumu „Sarkanais Krusts”:

1) lai popularizētu zināšanas par Starptautisko Sarkanā Krusta kustību un starptautiskajām humanitārajām tiesībām;

2) līdzekļu piesaistes pasākumos un saņemot ziedojumus no fiziskām un juridiskām personām Latvijas Sarkanā Krusta darbības nodrošināšanai;

 

 

 

 

11.pants. Latvijas Sarkanais Krusts ir tiesīgs lietot Sarkanā Krusta emblēmu un nosaukumu “Sarkanais Krusts”:

1) lai popularizētu zināšanas par starptautisko Sarkanā Krusta kustību un starptautiskajām humanitārajām tiesībām;

2) lai piesaistītu līdzekļus un saņemtu ziedojumus no fiziskajām un juridiskajām personām Latvijas Sarkanā Krusta darbības nodrošināšanai;

 

3) lai atzīmētu labdarības kravas sūtījumus katastrofu, izņēmuma stāvokļa bruņota konflikta gadījumos, kā arī Latvijas Republikas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;

4) uz Latvijas Sarkanā Krusta izsniegtajām pateicībām un goda zīmēm.

9.

 

 

 

 

 

 

10.

Juridiskais birojs

 

Iizslēgt  12.panta 3. punktā vārdus „izņēmuma stāvokļa bruņota konflikta gadījumos „ un „Republikas”.

 

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 12.pantu (pēc jaunās numerācijas 11.pantu) šādā redakcijā:  11.pants. Latvijas Sarkanais Krusts ir tiesīgs lietot Sarkanā Krusta emblēmu un nosaukumu “Sarkanais Krusts”:

1) lai popularizētu zināšanas par starptautisko Sarkanā Krusta kustību un starptautiskajām humanitārajām tiesībām;

2) lai piesaistītu līdzekļus un saņemtu ziedojumus no fiziskajām un juridiskajām personām Latvijas Sarkanā Krusta darbības nodrošināšanai;

3) lai atzīmētu labdarības kravas sūtījumus:

a) katastrofu, tajā skaitā bruņotu konfliktu gadījumos,

b) trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm);

4) uz Latvijas Sarkanā Krusta izsniegtajām pateicībām un godazīmēm.

 

Daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā

Nr.10.

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

3) lai atzīmētu labdarības kravas sūtījumus:

a) katastrofu, tajā skaitā bruņotu konfliktu gadījumos,

b) trūcīgām un maznodrošinātām personām;

4)uz Latvijas Sarkanā Krusta izsniegtajām pateicībām un godazīmēm.

13.pants. Šā likuma 12.panta 2.punktā minētajā gadījumā Latvijas Sarkanais Krusts var atļaut komersantiem vai citām organizācijām izmantot Sarkanā Krusta emblēmu, ja ievēroti sekojoši nosacījumi:

1) Sarkanā Krusta emblēmas izmantošana nedrīkst radīt sabiedrībā pārpratumus par tās lietotāja darbības un to produktu kvalitātes saistību ar Sarkanā Krusta emblēmu vai Latvijas Sarkano Krustu;

2) līdzekļu piesaistes pasākumi ir ierobežoti laikā un teritorijā;

3) līdzekļu piesaistes pasākumos iesaistītai komersants vai cita organizācija nedrīkst veikt darbības, kas pretrunā ar Starptautiskās Sarkanā Krusta kustības principiem un mērķiem;

4) Latvijas Sarkanā Krusta biedrība noslēdz rakstisku līgumu ar komersantu vai citu organizāciju par Sarkanā Krusta emblēmas izmantošanu, paredz Latvijas Sarkanā Krusta biedrības tiesības lauzt līgumu, ja tiek pārkāpti Sarkanā Krusta emblēmas lietošanas nosacījumi;

 

 

 

11.

Juridiskais birojs

 

Aizstāt 13.panta ievaddaļā  vārdus „citām organizācijām” ar vārdiem „citām  institūcijām” un 3. punktā vārdus  „cita organizācija” ar vārdiem „cita institūcija”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Redakc. precizēts.

12.pants. Šā likuma 11.panta 2.punktā minētajā gadījumā Latvijas Sarkanais Krusts var atļaut komersantiem vai citām institūcijām izmantot Sarkanā Krusta emblēmu, ja ievēroti šādi nosacījumi:

1) Sarkanā Krusta emblēmas izmantošana nedrīkst radīt sabiedrībā pārpratumus par tās lietotāja darbības un produktu kvalitātes saistību ar Sarkanā Krusta emblēmu vai Latvijas Sarkano Krustu;

2) līdzekļu piesaiste ir ierobežota laikā un teritorijā;

3) līdzekļu piesaistē iesaistītais komersants vai cita institūcija nedrīkst veikt darbības, kas ir pretrunā ar starptautiskās Sarkanā Krusta kustības principiem un mērķiem;

4) Latvijas Sarkanā Krusta biedrība noslēdz rakstveida  līgumu ar komersantu vai citu institūciju par Sarkanā Krusta emblēmas izmantošanu, paredz Latvijas Sarkanā Krusta biedrības tiesības lauzt līgumu, ja tiek pārkāpti Sarkanā Krusta emblēmas lietošanas nosacījumi;

5) Sarkanā Krusta emblēmu lieto ar atsauci, ka komersants vai organizācija atbalsta Latvijas Sarkano Krustu.

12.

Juridiskais birojs

 

Aizstāt  13.panta 5. punktā vārdu „organizācija” ar vārdiem „cita institūcija”.

 

Atbalstīts.

5) Sarkanā Krusta emblēmu lieto ar atsauci, ka komersants vai cita institūcija atbalsta Latvijas Sarkano Krustu.

14.pants. Par Sarkanā Krusta emblēmas un nosaukuma „Sarkanais Krusts” lietošanas pārkāpumiem miera laikā un bruņota konflikta gadījumā persona tiek saukta pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13.

Juridiskais birojs

 

Aizstāt 14. pantā vārdus „normatīvajos aktos” ar vārdu „ likumā”.

Atbalstīts.

13.pants. Par Sarkanā Krusta emblēmas un nosaukuma “Sarkanais Krusts” lietošanas pārkāpumiem miera laikā un bruņota konflikta gadījumā persona tiek saukta pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.