2008

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada  17.  jūnijā

 9/5 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

               Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2008.gada 19.jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā un sadaļā „Prezidija ziņojumi “Par iesniegtajiem likumprojektiem”” iekļaut komisijas izstrādāto likumprojektu „Grozījums Augstskolu likumā”.

Komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86.pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā “Likumprojektu izskatīšana” pēc 41.punkta – likumprojekts ''Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums”.  

 

Pielikumā: likumprojekts “Grozījums Augstskolu likumā”, 1 lp.

                              likumprojekta “Grozījums Augstskolu likumā” anotācija,  1 lp.                                                                                                 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

 


 

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts

 

 

 

Grozījums Augstskolu likumā

           Izdarīt Augstskolu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.; 2001, 1.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 8.nr.; 2007, 6., 11.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 46. panta trešo daļu šādā redakcijā:

            “(3) Pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūtā vidējā izglītība, studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām, vai Latvijas pieaugušo izlases sportisti, kuri vienlaikus ir arī Latvijas olimpiskās komandas dalībnieki un gatavojas startam vasaras olimpiskajās spēlēs, ja viņi absolvē izglītības iestādi un stājas augstskolā gadā, kad notiek olimpiāde. Centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija un apstiprina Ministru kabinets. Augstskola, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, var noteikt kārtību, kādā šajās studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus.”


Likumprojekta “Grozījums Augstskolu likumā”                                                 anotācija

  

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Olimpiskās spēles ir pasaules mēroga notikums, un sportistu dalība un uzvara olimpiskajās spēlēs ir visaugstākais sasniegums sportā.  Katrs Latvijas sportists, kurš piedalās olimpiskajās spēlēs,  pārstāv savu valsti un  popularizē tās vārdu pasaulē.

Vasaras olimpiskās spēles ir starptautisks sporta pasākums, kas notiek reizi četros gados.  Jāņem vērā, ka sportistiem, gatavojoties vasaras olimpiskajām spēlēm, ir ļoti noslogots treniņu grafiks. Tāpēc tie sportisti, kuri attiecīgajā gadā beidz vispārējās vidējās izglītības iestādi, nevar piedalīties centralizēto eksāmenu kārtošanā, jo pretējā gadījumā viņi zaudētu iespēju sagatavoties un startēt olimpiskajās spēlēs.

Tāpēc likumprojekts paredz pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūtā vidējā izglītība un centralizēto eksāmenu rezultāti, atļaut uzņemt Latvijas pieaugušo izlases sportistus, kuri vienlaikus ir arī Latvijas olimpiskās komandas dalībnieki un gatavojas startam vasaras olimpiskajās spēlēs, ja viņi absolvē izglītības iestādi un stājas augstskolā gadā, kad notiek olimpiāde.

 

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

Konsultācijas notikušas ar Izglītības un zinātnes ministriju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Normatīvā akta izpilde notiks esošo institūciju funkciju ietvaros.

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                          J.Strazdiņš