Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

18.06.2008.                   Nr.90/TA-1819

 

Saeimas Prezidijam

 

Lūdzu saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 51.panta pirmo daļu atzīt par steidzamu un iekļaut Saeimas 2008.gada 19.jūnija sēdes darba kārtībā Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā". Likumprojektu izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv).

 

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija sēdes protokola Nr.42  64.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


 

Likumprojekts

 

Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā

 

Izdarīt Ministru kabineta iekārtas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2008, 82.nr.) šādus grozījumus:

 

pārejas noteikumos:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3. No 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.martam Ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru mēnešalgu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo 2007.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos, nosaka šādi:

1) Ministru prezidentam piemēro koeficientu 4,54;

2) Ministru prezidenta biedram piemēro koeficientu 4,3;

3) ministram un īpašu uzdevumu ministram piemēro koeficientu 4,08;

4) parlamentārajam sekretāram piemēro koeficientu 3,23.";

 

izslēgt 4.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11. Šā likuma 24.panta pirmās daļas pirmais teikums un 36.panta trešā daļa stājas spēkā 2009.gada 31.martā."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.

 

 

Ministru prezidents

I.Godmanis

 

 

Ministru prezidents

Valsts kancelejas direktore

 

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I.Godmanis

G.Veismane

E.Ektermane

Dz.Galvenieks

R.Osvalde

              17.06.2008

152

Rudīte Osvalde,

7082971 rudite.osvalde@mk.gov.lv

Likumprojekta „Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā”

anotācija

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Normatīvais akts nepieciešams, lai izpildītu Ministru kabineta 2008.gada 12.jūnija sēdē (prot Nr.39, 1.§., 2.punkts) nolemto.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ministru kabineta iekārtas likumā, kurš stāsies spēkā š.g. 1.jūlijā, ir paredzēts:

1) Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs (24.panta pirmā daļa);

2) atvaļinājuma pabalsts Ministru kabineta locekļiem un parlamentārajiem sekretāriem (36.pasnta trešā daļa)

3) no 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.martam Ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru mēnešalgu, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo 2007.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos, nosaka šādi:

1) Ministru prezidentam piem ēro koeficientu 5;

2) Ministru prezidenta biedram piemēro koeficientu 4,8;

3) ministram un īpašu uzdevumu ministram piemēro koeficientu 4,5;

4) parlamentārajam sekretāram piemēro koeficientu 3,5.

Likums paredz, ka līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgi grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2008.gadam”, Ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru mēnešalgas izmaksai nepieciešamie papildu izdevumi tiek segti no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”

3. Normatīvā akta projekta būtība

Ierosinātie grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā paredz grozīt tiesību normas, no š.g. 1.jūlija samazinot  Ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru mēnešalgas, kā arī Ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru atvaļinājuma pabalstus, un izveidot Ministru prezidenta parlamentārā sekretāra amata vietu no 2009.gada 31.marta.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Plānotā ietekme netieša, jo grozījumu rezultātā tiks ietaupīti valsts budžeta līdzekļi

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms.

Publiskais finansējums

Nav attiecināms.

Tajā skaitā:

 

 

 

 

ES līdzfinansējums (75 %)

Nav attiecināms.

Valsts līdzfinansējums (25 %)

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Tiks ietaupīti tie papildus izdevumi 158 771 Ls apmērā Ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru mēnešalgas izmaksai, ko saskaņā ar Saeimā pieņemtā Ministru kabineta iekārtas likuma Pārejas noteikumu 4.punktu tika paredzēts segt no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” paredzētajiem līdzekļiem līdz grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam”

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav attiecināms

2. Cita informācija

Nav attiecināms

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

 

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas

2. Kāda ir šo un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiks sagatavota informācija plašsaziņas līdzekļiem.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Latvijas Republikas Satversmē, Satversmes tiesas likumā, Ministru kabineta iekārtas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

Ministru prezidents                                                I.Godmanis

 

 

Ministru prezidents

Valsts kancelejas direktore

 

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

I.Godmanis

G.Veismane

E.Ektermane

Dz.Galvenieks

R.Osvalde

 

 

17.06.2008

1003

Rudīte Osvalde,

7082971 rudite.osvalde@mk.gov.lv