Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

26.11.08. 9/7 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”(nr. 773/Lp9).

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

Cieņā

Komisijas priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (reģ.nr.773/Lp9)

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija (dok.nr.3098)

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam (5)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 16.nr.; 2003, 6., 9.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 20.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 16.nr.; 2003, 6., 9.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

2.pants. Likuma darbības joma

(1) Likums nosaka personas pienākumu deklarēt dzīvesvietu, kā arī deklarējamo ziņu apjomu un uzskaites kārtību.

(2) Dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi nerada civiltiesiskas saistības.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 2. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Likums attiecas uz personām, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republikā.”

     

 

 

 

 

1. Papildināt 2. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Likums attiecas uz personām, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republikā.”

6.pants. Dzīvesvietas deklarēšanas pienākums

(1) Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka personu apliecinošu dokumentu, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju, kā arī bēgļiem (turpmāk — dzīvesvietas deklarētājs).

(2) Personas, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem bauda diplomātiskās vai konsulārās un tām pielīdzinātās privilēģijas un imunitātes, dzīvesvietu var deklarēt ārlietu ministra noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

(3) Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis vai aizgādnis (turpmāk — likumiskais pārstāvis).

(4) Ja personas dzīvesvieta ir Latvijā, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs iesniedzis dzīvesvietas deklarēšanas iestādei šajā likumā noteiktajā kārtībā aizpildītu un parakstītu dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu (turpmāk — deklarācija).

(5) Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā.

2. 6.pantā:

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir:

1) Latvijas pilsonim;

2) nepilsonim;

3) Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

4) ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju;

5) bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju.”;

 

 

 

 

izslēgt trešajā daļā vārdu „(pagasttiesas)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 6. panta ceturtajā daļā vārdus „dzīvesvietas deklarētājs iesniedzis” ar vārdiem „šā panta pirmajā daļā minētā persona (turpmāk – dzīvesvietas deklarētājs) iesniegusi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2. 6.pantā:

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir:

1) Latvijas pilsonim;

2) nepilsonim;

3) Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

4) ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju;

5) bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju.”;

 

 

izslēgt trešajā daļā vārdu „(pagasttiesas)”;

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „dzīvesvietas deklarētājs iesniedzis” ar vārdiem „šā panta pirmajā daļā minētā persona (turpmāk – dzīvesvietas deklarētājs) iesniegusi”.

7.pants. Dzīvesvietas deklarēšanas iestādes un to kompetence

(1) Dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir attiecīgās pilsētu, novadu un pagastu pašvaldības, to iestādes (turpmāk — iestāde) vai Pārvalde.

(2) Iestāde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā.

(3) Iestāde šajā likumā noteiktajos gadījumos pārbauda deklarēto ziņu patiesumu, kā arī pēc savas iniciatīvas veic dzīvesvietas reģistrāciju.

(4) Pārvalde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, ja dzīvesvietas deklarētājs deklarāciju iesniedz elektroniski vai pa pastu, kā arī tad, ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī.

(5) Pēc ziņu reģistrēšanas un aktualizēšanas Iedzīvotāju reģistrā Pārvalde pa pastu vai elektroniski iesniegto deklarāciju nosūta pašvaldībai, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta.

 

3. Izslēgt 7. panta pirmajā daļā vārdus „pilsētu, novadu un pagastu”.

     

 

3. Izslēgt 7. panta pirmajā daļā vārdus „pilsētu, novadu un pagastu”.

8.pants. Dzīvesvietas deklarēšana

(1) Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, deklarāciju var personiski iesniegt iestādei, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta.

(2) Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarāciju Pārvaldei var iesniegt pa pastu vai elektroniski Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. /Otrā daļa stājas spēkā 01.01.2007./

(3) Deklarācijā norāda šādas ziņas par dzīvesvietas deklarētāju:

1) vārds (vārdi);

2) uzvārds;

3) personas kods;

4) dzīvesvietas adrese;

5) iepriekšējās dzīvesvietas adrese;

6) tiesiskais pamats dzīvot deklarējamā dzīvesvietā.

(4) Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, ir tiesības deklarācijā norādīt dzīvesvietas deklarētāja papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams.

(5) Deklarējot dzīvesvietu šā likuma 5.pantā noteiktajos gadījumos, dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, deklarācijā norāda dzīvesvietas deklarētāja bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes vai veco ļaužu pansionāta adresi tikai kā papildu adresi un laikposmu, uz kuru viņš tajā ir ievietots.

(6) Deklarējot dzīvesvietu iestādē, iestādes darbiniekam tiek uzrādīta pase vai cits Lat­vijā derīgs personu apliecinošs dokuments.

(7) Deklarējot nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, iestādes darbiniekam tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā.

(8) Ministru kabinets apstiprina deklarācijas veidlapas paraugu un deklarācijas iesnieguma veidlapas paraugu, kā arī nosaka deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

(9) Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, persona par to paziņo Pārvaldei Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 8.pantā:

papildināt otro daļu aiz vārda "kārtībā" ar vārdiem "izmantojot speciālu tiešsaistes formu";

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt trešās daļas 5.punktu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ministru kabinets nosaka interneta mājaslapu, kurā pieejama speciāla tiešsaistes forma dzīvesvietas deklarēšanai elektroniski, kā arī kārtību, kādā dzīvesvietu deklarē elektroniski, un tiešsaistē aizpildāmajā veidlapā iekļauto ziņu apjomu.”

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 8.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "kārtībā" ar vārdiem "izmantojot speciālu tiešsaistes formu";

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt trešās daļas 5.punktu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ministru kabinets nosaka interneta mājaslapu, kurā pieejama speciāla tiešsaistes forma dzīvesvietas deklarēšanai elektroniski, kā arī kārtību, kādā dzīvesvietu deklarē elektroniski, un tiešsaistē aizpildāmajā veidlapā iekļauto ziņu apjomu.”

 

8.1 pants. Dzīvesvietas deklarēšana pa pastu

(1) Deklarējot dzīvesvietu pa pastu, dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarācijas iesniegumu Pārvaldei nosūta pa pastu.

(2) Deklarācijas iesniegumā norāda šādas ziņas par dzīvesvietas deklarētāju:

1) vārds (vārdi);

2) uzvārds;

3) personas kods;

4) dzīvesvietas adrese;

5) iepriekšējās dzīvesvietas adrese;

6) tiesiskais pamats dzīvot deklarējamā dzīvesvietā;

7) pases vai cita Latvijā derīga personu apliecinoša dokumenta numurs.

(3)...(7)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izslēgt 8.1 panta otrās daļas 5.punktu.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izslēgt 8.1 panta otrās daļas 5.punktu.

12.pants. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana

(1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:

1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;

2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

(2) Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde aktualizē Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam.

(3) Kārtību, kādā iestāde anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets.

(4) Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas un attiecīgā persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, iestāde ziņas par šīs personas dzīvesvietu var reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.

(5) No dienas, kad ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu dzīvesvietu citur vai ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 10.panta noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Papildināt 12.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Lēmumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde izpilda nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto likuma 12. panta sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt 12.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.”

15.pants. Uzraudzība

Uzraudzību pār deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju, kā arī iestāžu metodisko vadību nodrošina Pārvalde.

 

7. Papildināt 15.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Iestādes un Pārvaldes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt Pārvaldes priekšniekam, bet Pārvaldes priekšnieka lēmumu - pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

     

7. Papildināt 15.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Iestādes un Pārvaldes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt Pārvaldes priekšniekam, bet Pārvaldes priekšnieka lēmumu - pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 8.panta otrajā daļā minētais nosacījums, ka dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarāciju Pārvaldei var iesniegt elektroniski, izmantojot tikai speciālu tiešsaistes formu, stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

10. Šā likuma 15.panta otrā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

11. Līdz šā likuma 8.panta astotajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim, piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 12.maija noteikumi Nr.986 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas un deklarācijas iesnieguma veidlapām un deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā pārejas noteikumu 9.punktā vārdus un skaitļus „2009.gada 1.janvārī” ar skaitļiem un vārdiem „2009.gada 1.jūlijā”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisja

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā pārejas noteikumu 10.punktā vārdus un skaitļus “2009.gada 1.janvārī” ar skaitļiem un vārdiem „2010.gada 1.janvārī”

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt pārejas noteikumu 11. punktu.

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 8.panta otrajā daļā minētais nosacījums, ka dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarāciju Pārvaldei var iesniegt elektroniski, izmantojot tikai speciālu tiešsaistes formu, stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

10. Šā likuma 15.panta otrā daļa stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.’’