Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2008. gada        . jūnijā Nr. 8/6-2–     -(9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Saeimas kārtības rullī”.

 

Pielikumā: Likumprojekts, anotācija

 

Saeimas deputāti:

 

1. ______________________            _______________________

 

 

2. ______________________            _______________________

 

 

3. ______________________            _______________________

 

 

4. ______________________            _______________________

 

 

5. ______________________            _______________________

 

 


Likumprojekts

 

 

„Grozījums Saeimas kārtības rullī”

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar jaunu 28.1 pantu šādā redakcijā:

 

„28.1 Ministru prezidents, ministru prezidenta biedrs, ministrs vai valsts ministrs pēc uzticības saņemšanas tajā pašā Saeimas sēdē dod svinīgu solījumu:

“Es, uzņemoties Ministru prezidenta (ministru prezidenta biedra, ministra vai valsts ministra) pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.”

(2) Solījumu Ministru prezidents, ministru prezidenta biedrs, ministrs vai valsts ministrs dod latviešu valodā un apliecina ar parakstu.”


Anotācija likumprojektam “Grozījums Saeimas kārtības rullī”

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreiz likums nosaka Saeimas deputātu svinīgā solījuma došanas procesu un tekstu. Svinīgā solījuma vai zvēresta procedūra Latvijas likumos ir paredzēta arī Valsts Prezidentam, tiesnešiem un citām amatpersonām. Taču valdības locekļiem tādas nav. Daudzās valstīs valdības locekļiem ir paredzēta šāda procedūra, kas paaugstina apstiprināmās valdības locekļu morālās un politiskās atbildības līmeni savas tautas, valsts un parlamenta (reizēm arī prezidenta vai monarha) priekšā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz papildināt Saeimas kārtības rulli ar jaunu 28.1 pantu. Projekts paredz ieviest daudzviet pasaulē praktizēto valdības locekļu svinīgā solījuma (zvēresta) procedūru. Minētais jautājums ir reglamentējams Saeimas kārtības rullī, jo tas skar Saeimas sēdes norises procedūru. Svinīgā solījuma (zvēresta) došana veicinās latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas stiprināšanu Ministru kabineta locekļu darbā.

3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Tas cels Saeimas un Ministru kabineta prestižu sabiedrībā un pilnveidos reprezentatīvo komunikāciju.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav nepieciešamas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrība to drīzāk atbalstītu nekā neatbalstītu.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Jaunas institūcijas netiek radītas, un esošo funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežos indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Iespējamas arī publikācijas citos plašsaziņas līdzekļos.