Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

     .06.2008.                   Nr.90/TA-1442, TA-1471, TA-1519,

TA-1209, TA-1660, TA-1327,

TA-1512, TA-1529, TA-1326,

TA-1643, TA-1663, TA-1667,

TA-1668

 

Saeimas Prezidijam

 

Papildus Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija vēstulei Nr.90/TA-1250, TA-1371, TA-1272, TA-1274, TA-1273, TA-1275, TA-1285, TA-1287,
TA-1281, TA-1280, TA-1279, TA-1282, TA-1289, TA-1278, TA-1437,
TA-1447, TA-1334 nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem";

likumprojektu "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"";

likumprojektu "Grozījumi Bibliotēku likumā";

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"";

likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Augu aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā";

likumprojektu "Grozījums Vispārējās izglītības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"";

likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā".

 

Likumprojektus izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv), Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ludbāržs 67075916, gcap@vugd.gov.lv), Kultūras ministrija (atbildīgās amatpersonas - Dambis 67229272, vkpai@latnet.lv, Turlajs 67356615, Janis.Turlajs@km.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kupce-Kupča 67047934, kristine.kupce@izm.gov.lv, Ziediņa 67047917, agra.ziedina@izm.gov.lv), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Muzikants 677770477, janis.muzikants@raplm.gov.lv, Timofejeva 67770355, Aija.Timofejeva@raplm.gov.lv), Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Eiduks 67028192, Janis.Eiduks@sam.gov.lv, Girucka 67028381, Iveta.Girucka@sam.gov.lv, Pēkalis 67028300, maris.pekalis@sam.gov.lv, Vaitužs 67028303, julijs.vaituzs@sam.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Grosbārdis 67027206, Raivis.Grosbardis@vaad.gov.lv),

Lūdzam par atbildīgo komisiju likumprojektu paketei noteikt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekti uz 25 lp.

2. Likumprojektu anotācijas uz 107 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdes protokola Nr.37    10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§, 20.§, 21.§, 22.§ izraksts uz 13 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

 

 

 

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2., 12.nr.; 2006, 1., 15.nr.; 2007, 10., 15.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 30.pantā:

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Pasažieru pārvadājumu ar autobusu drīkst veikt tikai tad, ja autopārvadājumu vadītājam ir profesionālās kompetences sertifikāts attiecīgajā pārvadājumu jomā un pārvadātājs ir saņēmis Autotransporta direkcijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci) starptautiskajiem pārvadājumiem vai pārvadājumiem valsts robežās vai republikas pilsētas domes izsniegtu speciālo atļauju (licenci) pārvadājumiem attiecīgās republikas pilsētas administratīvās teritorijas robežās”;

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Autotransporta direkcijas izsniegta speciālā atļauja (licence) dod pārvadātājam tiesības veikt pasažieru pārvadājumus ar autobusiem arī republikas pilsētu administratīvajās teritorijās”;

 

papildināt pantu ar (5¹) daļu šādā redakcijā:

„(5¹) Kārtību, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes attiecībā uz autotransporta līdzekļiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem republikas pilsētas administratīvās teritorijas robežās nosaka attiecīgā republikas pilsētas dome.”

 

2. Aizstāt 35. panta pirmajā daļā vārdus „attiecīgās republikas pilsētas dome vai rajona padome" ar vārdu "pašvaldība".

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 25. un 26. punktu šādā redakcijā:

 „25. Rajona padomes izsniegta speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.”

 

 „26. Rajona padomes izsniegta speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem ir spēkā līdz tās derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim.”

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Satiksmes ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta

direktors, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A. Šlesers

J.Maršāns

L.Priedīte- Kancēviča

I. Strauta

M.Pēkalis

 

 

 

05.06.2008. 11.31

273

G.Gudrais, 7028329

gatis.gudrais@sam.gov.lv


Likumprojekta „Grozījumi Autopārvadājumu likumā” anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 4.punkts.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Pašreiz saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 30.panta pirmo daļu pasažieru pārvadājumu ar autobusu drīkst veikt tikai tad, ja autopārvadājumu vadītājam ir profesionālās kompetences sertifikāts attiecīgajā pārvadājumu jomā un pārvadātājs saņēmis Autotransporta direkcijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci) starptautiskajiem pārvadājumiem vai pārvadājumiem valsts robežās vai republikas pilsētas domes vai rajonu padomes izsniegtu speciālo atļauju (licenci) pārvadājumiem attiecīgo pilsētu vai rajonu robežās. Turklāt Autopārvadājumu likuma 30.panta ceturtā daļa nosaka, ka Autotransporta direkcijas izsniegta speciālā atļauja (licence) dod pārvadātājam tiesības veikt pasažieru pārvadājumus ar autobusiem arī republikas pilsētu un rajonu administratīvajās teritorijās.

Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz attiecīgā republikas pilsētas dome vai rajona padome.

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Autopārvadājumu likumā” paredz, ka, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu, speciālās atļaujas (licences) pārvadātājiem izsniegs Autotransporta direkcija (starptautiskajiem pārvadājumiem vai pārvadājumiem valsts robežās) vai republikas pilsētas dome (pārvadājumiem republikas pilsētas administratīvās teritorijas robežās). Autotransporta direkcijas izsniegta speciālā atļauja (licence) dos pārvadātājam tiesības veikt pasažieru pārvadājumus ar autobusiem arī republikas pilsētas administratīvajā teritorijā. Likumprojekts arī paredz, ka kārtību, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes attiecībā uz autotransporta līdzekļiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem republikas pilsētas administratīvajā teritorijā nosaka attiecīgā republikas pilsētas dome. Likumprojekts nosaka, ka rajona padomes speciālās atļaujas (licences) pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem ir spēkā līdz 2009.gada 31.decembrim.

Tāpat likumprojekts nosaka, ka pēc pašvaldību administratīvās reformas pabeigšanas pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkstēs veikt, ja pārvadātājs saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz pašvaldības.

 4. Cita informācija

 

 

  Nav attiecināms

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Likums neuzliek ierobežojumus pakalpojumu saņemt elektroniskā veidā.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

2012

 Turpmākie trīs gadi

 2013

 2014

2015

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

 Nav attiecināms

 

 6. Cita informācija 

 

  Nav attiecināms

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Atbilstoši likumprojektam, precizējot attiecīgās tiesību normas, tiks izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 814 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”.

 

Atbildīgā ministrija – Satiksmes ministrija.

 

  Nav attiecināms

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  Nav attiecināms

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Notikušas konsultācijas ar Latvijas pasažieru pārvadātāju asociāciju un Latvijas Pašvaldību savienību

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta likumprojekta tālāku virzību daļā par licencēšanu pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.  

 5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tā kā Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5. panta pirmā daļa neparedz rajonu administratīvās teritorijas, tad rajona līdzšinējās funkcijas, kas attiecas uz autopārvadājumu speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu autobusiem tiks nodotas Autotransporta direkcijai, bet rajonu funkcijas, kas saistītas ar speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, pārņems novadi.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī Autotransporta direkcijas un Satiksmes ministrijas interneta mājas lapās.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt vispārējā administratīvā procesa kārtībā.

 4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

Satiksmes ministrs                                                 A.Šlesers 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta

Direktors, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

J.Maršāns

L.Priedīte- Kancēviča

I.Strauta

M.Pēkalis

 

04.06.2008 11.25

1160

G.Gudrais, 7028329

gatis.gudrais@sam.gov.lv