26

26.02.2009. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par autoceļiem””
(nr. 766/Lp9).

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu tabula uz 3 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                   Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                        Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par autoceļiem”

(nr.766/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā „Par autoceļiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 13.nr.; 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12., 24.nr.; 2009, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā „Par autoceļiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 13.nr.; 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12., 24.nr.; 2009, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

3.pants. Autoceļu iedalījums

(..)

(3) Valsts autoceļi iedalāmi:

1) galvenajos autoceļos, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galveno ceļu tīklu un galvaspilsētu - ar nozīmīgākajiem rajonu administratīvajiem centriem;

2) 1.šķiras autoceļos, kas rajonu administratīvos centrus, kā arī citus valsts nozīmes administratīvos, saimnieciskos un kultūras centrus savieno savā starpā vai ar rajonu administratīvajiem centriem, vai ar galvenajiem vai 1.šķiras autoceļiem;

3) 2.šķiras autoceļos, kas pagastu vai novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar rajonu administratīvajiem centriem, vai ar citām vietējās nozīmes apdzīvotām vietām, saimnieciskajiem un kultūras centriem, vai ar valsts autoceļiem.

(4) Valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstus nosaka Ministru kabinets.

1. Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts autoceļi iedalāmi:

1) galvenajos autoceļos, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu – ar pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi;

2) reģionālajos autoceļos, kas novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem, vai savā starpā republikas pilsētas;

 

3) vietējos autoceļos, kas novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem, vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus.”

 

 

 

1. Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts autoceļi iedalāmi:

1) galvenajos autoceļos, kas valsts autoceļu tīklu savieno ar citu valstu galvenās nozīmes autoceļu tīklu un galvaspilsētu – ar pārējām republikas pilsētām vai kas ir republikas pilsētu apvedceļi;

2) reģionālajos autoceļos, kas novadu administratīvos centrus savieno savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas;

 

3) vietējos autoceļos, kas novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus.”

Pārejas noteikumi

(..)

5. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.septembrim izdod šā likuma 3.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu noteikšanu. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.septembrim piemērojami Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumi Nr.245 "Noteikumi par valsts autoceļu sarakstiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

6..(..)

..

14.(..)

 

2. Pārejas noteikumos:

 

izslēgt 5.punktu;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

„11. Šā likuma grozījums par 3.panta trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā. Līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tam atbilstošus šā likuma 3.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

12. Pēc šā likuma pārejas noteikumu 11.punktā minētā grozījuma spēkā stāšanās dienas ar citos normatīvajos aktos lietoto terminu “1.šķiras autoceļi” saprot šajā likumā lietoto terminu “reģionālie autoceļi”, bet ar terminu “2.šķiras autoceļi” — terminu “vietējie autoceļi”.”

 

1.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 2.pantu (grozījumi pārejas noteikumos) šādā redakcijā:

“2. Papildināt pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Ar citos normatīvajos aktos lietoto terminu “1.šķiras autoceļi” saprot šajā likumā lietoto terminu “reģionālie autoceļi”, bet ar terminu “2.šķiras autoceļi” – terminu “vietējie autoceļi”.””

 

 

Atbalstīts

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Ar citos normatīvajos aktos lietoto terminu “1.šķiras autoceļi” saprot šajā likumā lietoto terminu “reģionālie autoceļi”, bet ar terminu “2.šķiras autoceļi” – terminu “vietējie autoceļi”.”

 

 

 

2.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar norādi uz likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

 

 

Atbalstīs

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.