20

 

09. 10. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu “Grozījums Vispārējās izglītības likumā" (nr. 765/Lp9).

Pielikumā: priekšlikumu apkopojums uz  5 lpp.

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs                                             Oskars  Spurdziņš  

 


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

trešajam lasījumam

Grozījums Vispārējās izglītības likumā

(nr. 765/Lp9)

Spēkā esošā likuma  attiecīgo pantu redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi

(8)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.; 2000, 15., 19.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 20.nr.; 2005, 14.nr.; 2007, 22.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.; 2000, 15., 19.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 20.nr.; 2005, 14.nr.; 2007, 22.nr.) šādu grozījumu:

4.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets:

1)....19)

 

 

 

1.

Deputāte I. Circene

Papildināt 4. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

"20) nosaka ikgadējā valsts konkursa mācību literatūras iegādei vispārējās izglītības iestādēm no valsts budžeta līdzekļiem kārtību un kritērijus.

 

 

 

Neatbalstīts

 

5. pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence

   

     Izglītības un zinātnes ministrija:

1) izstrādā vispārējās izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu paraugus;

 

2) ....17)   (izslēgti);

 

 

18) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktā funkcijas.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Deputāte I. Circene

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

"Izglītības un zinātnes ministrija veido vienotu politiku un normatīvo aktu projektus vispārējā izglītībā, kā arī veic citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas."

 

 

Deputāts K. Šadurskis

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu  šādā redakcijā:

"Papildināt Vispārējās izglītības likuma 5. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

"(2) Izglītības un zinātnes ministrija, tās Vispārējās izglītības departaments veido politiku un normatīvos aktus vispārējās un speciālās izglītības jomās."

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Deputāts K. Šadurskis

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu  šādā redakcijā:

"Papildināt Vispārējās izglītības likuma 5. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

"(3) Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departaments izglītības satura ziņā funkcionāli pārrauga Izglītības satura un eksaminācijas centra, Valsts speciālās izglītības centra, Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras un Valsts jaunatnes iniciatīvu centra darbu."

 

Deputāts K. Šadurskis

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu  šādā redakcijā:

"Papildināt Vispārējās izglītības likuma 5. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

"(4) Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departaments funkcionāli pārrauga Izglītības Valsts inspekcijas darbu vispārējās un speciālās izglītības jomās ."

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Deputāte I. Circene

Papildināt likumu ar jaunu 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 Izglītības satura un eksaminācijas centra kompetence

        Izglītības satura un eksaminācijas centrs:
1) izstrādā vispārējās izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu paraugus;
2) organizē vispārējās izglītības satura un metodikas izstrādi;

3) reizi gadā izvērtē un apstiprina mācību procesā izmantojamo mācību literatūru;
4) organizēt profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamās valsts valodas prasmes pārbaudi;
5) veic valsts iepirkumu mācību līdzekļu izdošanai un iegādei;
6)  reizi gadā īsteno ikgadēju konkursu mācību literatūras iegādei vispārējās izglītības iestādēm. Šajā konkursā priekšroku dod mācību literatūras iegādei pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu līdz 15 000 iedzīvotājiem. Konkursā ik gadu katrai mācību priekšmetā katrai klašu grupai iegādājas ne vairāk kā viena veida mācību literatūras komplektu.

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

7.

 

Deputāte I. Circene

"Papildināt likumu ar jaunu 5.2 pantu šādā redakcijā:

"5.2 Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras kompetence
     

         Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra:
       1) organizē vispārējās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības pro­grammu akreditācijas un valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju atestācijas norisi;
      2) novērtē vispārējās izglītības kvalitāti;
      3) organizē pedagogu profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

62.pants. Vispārējās izglītības iestāžu finansēšanas avoti

(1) Vispārējās izglītības iestāžu finansēšanas avotus nosaka šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti un attiecīgās izglītības iestādes nolikums.

(2) Akreditētās speciālās izglītības programmas finansē no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) No valsts budžeta mērķdotācijām sedz:

1) pedagogu un tiem attiecībā uz darba samaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pielīdzināto ar pedagoģisko procesu saistīto speciālistu darba samaksas izdevumus pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas;

2) to pedagogu darba samaksas izdevumus, kuri izglītības iestādēs īsteno piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāte I. Circene

Papildināt likuma 62. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts budžeta dotācija mācību literatūras iegādei vispārējā izglītībā nav mazāka par 0,04% no Latvijas iekšzemes kopprodukta. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

Pārejas noteikumi

1....2.

3. Pašvaldību pārziņā esošo internātskolu (izņemot speciālās internātskolas) uzturēšanas izdevumus līdz administratīvi teritoriālās reformas ieviešanai finansē no valsts budžeta mērķdotācijas.

 

     

 

 

          Izslēgt pārejas noteikumu  3.punktu.

 

 

 

    

 

 

         Izslēgt pārejas noteikumu  3.punktu.