Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

     .06.2008.               Nr.90/TA-1442, TA-1471, TA-1519,

TA-1209, TA-1660, TA-1327,

TA-1512, TA-1529, TA-1326,

TA-1643, TA-1663, TA-1667,

TA-1668

 

Saeimas Prezidijam

 

Papildus Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija vēstulei Nr.90/TA-1250, TA-1371, TA-1272, TA-1274, TA-1273, TA-1275, TA-1285, TA-1287,
TA-1281, TA-1280, TA-1279, TA-1282, TA-1289, TA-1278, TA-1437,
TA-1447, TA-1334 nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem";

likumprojektu "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"";

likumprojektu "Grozījumi Bibliotēku likumā";

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"";

likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Augu aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā";

likumprojektu "Grozījums Vispārējās izglītības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"";

likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā".

 

Likumprojektus izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv), Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ludbāržs 67075916, gcap@vugd.gov.lv), Kultūras ministrija (atbildīgās amatpersonas - Dambis 67229272, vkpai@latnet.lv, Turlajs 67356615, Janis.Turlajs@km.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kupce-Kupča 67047934, kristine.kupce@izm.gov.lv, Ziediņa 67047917, agra.ziedina@izm.gov.lv), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Muzikants 677770477, janis.muzikants@raplm.gov.lv, Timofejeva 67770355, Aija.Timofejeva@raplm.gov.lv), Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Eiduks 67028192, Janis.Eiduks@sam.gov.lv, Girucka 67028381, Iveta.Girucka@sam.gov.lv, Pēkalis 67028300, maris.pekalis@sam.gov.lv, Vaitužs 67028303, julijs.vaituzs@sam.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Grosbārdis 67027206, Raivis.Grosbardis@vaad.gov.lv),

Lūdzam par atbildīgo komisiju likumprojektu paketei noteikt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekti uz 25 lp.

2. Likumprojektu anotācijas uz 107 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdes protokola Nr.37    10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§, 20.§, 21.§, 22.§ izraksts uz 13 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums Vispārējās izglītības likumā

 

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.; 2000, 15., 19.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 20.nr.; 2005, 14.nr.; 2007, 22.nr.) šādu grozījumu:

 

Izslēgt pārejas noteikumu 3.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes

ministre

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta

direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

T.Koķe

M.Gruškevics

E.Martinsons

S.Obodova

I.Štāle

 

 

 

30.05.2008  19:20

63

A.Ziediņa

67047917, agra.ziedina@izm.gov.lv


 

Likumprojekta

„Grozījums Vispārējās izglītības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu, uzdevumu u.tml.

Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 4.punktā ir uzdots izvērtēt grozījumu nepieciešamību norādītajos likumos un līdz 2008.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā attiecīgos likumprojektus. Izglītības un zinātnes ministrija uzskata, ka papildus rosinātajiem grozījumiem Izglītības likumā jāgroza arī Vispārējās izglītības likums. Ministru kabineta 2008.gada 11.marta sēdē (prot. Nr.16 2.§) ir pieņemts zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavotais „Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu.” Informatīvā ziņojuma 4.2. apakšpunktā ir ierosināts izslēgt Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 3.punktu.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

Šobrīd, saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 3.punktu, pašvaldību padotībā esošo internātskolu (izņemot speciālās internātskolas) uzturēšanas izdevumus līdz administratīvi teritoriālās reformas ieviešanai, finansē no valsts budžeta mērķdotācijas. Likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam” pašvaldību padotībā esošo internātskolu (izņemot speciālās internātskolas) uzturēšanas izdevumiem paredzēti 78 % no Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.652 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība” noteiktā uzturēšanas izdevumu normatīva (gadā) vienam internātskolas izglītojamam, kas saņem internāta pakalpojumus, jeb 5 625 185 lati. Ja netiks izslēgts Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 3.punkts, tiks apdraudēta pašvaldību padotībā esošo internātskolu pastāvēšana pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas. Pašvaldību internātskolu uzturēšanas izdevumu finansēšanas nodošana pašvaldībām būtiski palielinās finanšu slogu, kam var sekot pašvaldību internātskolu slēgšana.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts „Grozījums Vispārējās izglītības likumā” (turpmāk – likumprojekts) paredz izslēgt no Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumiem normu, kas nosaka, ka pašvaldību pārziņā esošo internātskolu (izņemot speciālās internātskolas) uzturēšanas izdevumus līdz administratīvi teritoriālās reformas ieviešanai finansē no valsts budžeta mērķdotācijas. Līdz ar to pašvaldību internātskolu finansēšana no valsts budžeta mērķdotācijas tiks turpināta arī pēc administratīvi teritoriālās reformas beigām, nodrošinot pašvaldību internātskolu izglītojamo mācību un audzināšanas darba gaitu un novēršot to slēgšanas draudus.

4. Cita informācija

Ņemot vērā, ka šis likumprojekts saistīts ar likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”, kurš izsludināts 2007.gada 25.oktobrī sēdē (prot. Nr.42 19.§, VSS-1528), (59.panta trešā daļa), uzskatām, ka likumprojekts „Grozījums Vispārējās izglītības likumā” un likumprojekts „Grozījumi Izglītības likumā” skatāmi vienlaicīgi.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms. 

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. inovācijas un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms. 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem un pašnodarbinātajām personām

 

Nav attiecināms.  

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.  

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Netieša ietekme uz sociālo situāciju Latvijā — tiek novērsti pašvaldību internātskolu slēgšanas draudi, novēršot risku, ka izglītojamiem nebūs pieejamas viņu un viņu ģimeņu iespējām atbilstošas izglītības iestādes.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.4. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.6. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

 Nav attiecināms.  

7. Cita ietekme

 Nav attiecināms.  

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008. gads

Turpmākie trīs gadi

  2009           2010           2011

 1

 2

 3

 4

 5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

 

 

 

Nav attiecināms.

 

 

 

 

 

Nav attiecināms.

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

Nav attiecināms.

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

 Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

 

 Nav attiecināms.  

6. Cita informācija 

 

 Nav attiecināms.  

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Papildināts 2007.gada 25.oktobrī sēdē (prot. Nr.42 19.§, VSS-1528) izsludinātais likumprojekts „Grozījumi Izglītības likumā”, paredzot finansēt no valsts budžeta arī internātskolas (59.panta trešā daļa).

2. Cita informācija

 

Nav attiecināms.  

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.   

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.   

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.   

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums–rezolūcija, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.   

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

  Nav attiecināms.   

 Nav attiecināms.   

Nav attiecināms.   

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.   

6. Cita informācija

Nav attiecināms.   

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.   

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.   

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Publikācijas presē, internetā par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot administratīvi teritoriālo reformu.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.   

5. Cita informācija

Nav attiecināms.   

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildei radīt jaunas valsts institūcijas nav nepieciešams, kā arī nav nepieciešams papildināt esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts „Latvijas Vēstnesis”, periodiskais izdevums „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), kā arī ar citu plašsaziņas līdzekļu starpniecību. 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.   

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministre                                                    T.Koķe

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Gruškevics

E.Martinsons

S.Obodova

I.Štāle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2008  08:56

1166

A.Ziediņa

67047917, agra.ziedina@izm.gov.lv