Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ir saņemts Jūsu iesniegums

30.10.2008. 9/7-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai trešajā lasījumā šādus likumprojektus:

„Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” (nr.764/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par autoceļiem”” (nr.766/Lp9);

„Grozījumi Autopārvadājumu likumā” (nr.767/Lp9).

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz 44 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                      Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                             Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā

(nr.764/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (14)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Izslēgt visā likumā vārdu „pamata”.

 

 

 

 

1. Izslēgt visā likumā vārdu „pamata”.

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) maršruts - noteikts sabiedriskā transportlīdzekļa (neatkarīgi no transportlīdzekļu veida un skaita) kustības ceļš starp diviem kustības galapunktiem;

 

 

2) maršrutu tīkls - izmantojot esošo autoceļu, ielu vai sliežu ceļu tīklu, veidots maršrutu kopums, kurā tiek organizēti sabiedriskā transporta pakalpojumi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) maršrutu tīkla pārzināšana - maršrutu tīkla plānošana, izstrādāšana, uzturēšana, attīstīšana un pilnveidošana;

 

4) pamata maršruts - noteiktā kārtībā apstiprināts reģionālais starppilsētu, reģionālais vietējās vai pilsētas nozīmes maršruts, kurā tiek nodrošināti valsts garantēti noteiktas kvalitātes un apjoma sabiedriskā transporta pakalpojumi, kas ir pieejami sabiedrībai, ar atvieglotiem nosacījumiem - valsts noteiktām pasažieru kategorijām, kā arī ir pielāgoti valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar īpašām vajadzībām;

(..)

6) pilsētas nozīmes maršruts - maršruts, kas paredzēts, lai pārvietotos pilsētas administratīvajās vai novadā ietilpstošas pilsētas robežās, kā arī no šīs pilsētas uz tuvākajām apkārtējām teritorijām;

(..)

 

8) reģionālais starppilsētu nozīmes maršruts - maršruts, kas paredzēts, lai pārvietotos valsts teritorijā no vienas administratīvās teritorijas uz citu administratīvo teritoriju, šķērsojot rajona administratīvās teritorijas robežas, vai lai savienotu republikas pilsētas;

 

 

9) reģionālais vietējās nozīmes maršruts - maršruts, kas paredzēts, lai pārvietotos viena rajona administratīvajās robežās, kā arī no šā rajona uz tuvākajām apkārtējām teritorijām;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) sabiedriskā transporta pakalpojumi - regulārie pasažieru pārvadājumi, kurus iedzīvotāju interesēs organizē pasūtītājs vienotā maršrutu tīklā un kuru sniegšanai izmanto sabiedriskos transportlīdzekļus;

 

 

11) sabiedriskā transporta pakalpojumi ārpus pamata maršrutiem - pārvadājumi noteiktā kārtībā apstiprinātā reģionālajā starppilsētu, reģionālajā vietējās vai pilsētas nozīmes maršrutā, kuri tiek sniegti atbilstoši komerciāliem principiem un kuros netiek nodrošināti pamata maršrutu tīklā garantētie pakalpojumi;

 

 

12) sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana - tiesību piešķiršana vai pienākuma (saistību) uzlikšana pārvadātājam sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus;

 

 

13) sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums - procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs izvēlas pārvadātājus un piešķir tiesības vai uzliek pienākumus (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā vai maršrutā;

 

14) sabiedriskie transportlīdzekļi - sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistītie transportlīdzekļi (autobuss, tramvajs, trolejbuss, vilciens), kuri paredzēti, pielāgoti un aprīkoti noteikta pasažieru skaita pārvadāšanai un kurus pasažieri var izmantot saskaņā ar pasažieru pārvadāšanas noteikumiem.

 

 

2. 1.pantā:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) maršruts — normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts noteikts sabiedriskā transportlīdzekļa (neatkarīgi no transportlīdzekļu veida un skaita) kustības ceļš starp diviem kustības galapunktiem;

2) maršrutu tīkls — izmantojot esošo autoceļu, ielu vai sliežu ceļu tīklu, veidots maršrutu kopums, kurā tiek organizēti sabiedriskā transporta pakalpojumi, nodrošinot valsts garantētus noteiktas kvalitātes un apjoma sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas ir pieejami ikvienam sabiedrības loceklim, tai skaitā valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar atvieglotiem nosacījumiem, un ir pielāgoti valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar īpašām vajadzībām;”;

 

papildināt 3.punktu pēc vārda “izstrādāšana” ar vārdu “apstiprināšana”;

 

 

izslēgt 4.punktu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) pilsētas nozīmes maršruts — maršruts, kas nodrošina pārvietošanos republikas pilsētas administratīvajās robežās, kā arī no šīs pilsētas uz tuvākajām apkārtējām teritorijām;”;

 

izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8) reģionālais starppilsētu nozīmes maršruts — maršruts, kas nodrošina pārvietošanos valsts teritorijā galvenokārt no vienas administratīvās teritorijas uz citu administratīvo teritoriju, kura neatrodas vienā plānošanas reģionā, vai savieno republikas pilsētas;

 

9) reģionālais vietējās nozīmes maršruts — maršruts, kas nodrošina pārvietošanos viena novada administratīvajā teritorijā, no šā novada uz tuvākajām apkārtējām teritorijām vai uz citu novadu plānošanas reģiona robežās;”;

papildināt pantu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

“91) reiss — sabiedriskā transportlīdzekļa kustība maršrutā no viena maršruta galapunkta līdz otram galapunktam;”;

 

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

“10) sabiedriskā transporta pakalpojumi — iedzīvotājiem pieejami pasūtītāja organizēti regulārie pasažieru pārvadājumi ar sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kurus pasažieri var izmantot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;”;

 

izslēgt 11.punktu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“12) sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana — tiesību piešķiršana pārvadātājam sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus;

 

13) sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums — procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs izvēlas pārvadātājus un piešķir tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt 14.punktā vārdus “un kurus pasažieri var izmantot saskaņā ar pasažieru pārvadāšanas noteikumiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

2. 1.pantā:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) maršruts — normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts noteikts sabiedriskā transportlīdzekļa (neatkarīgi no transportlīdzekļu veida un skaita) kustības ceļš starp diviem kustības galapunktiem;

2) maršrutu tīkls — izmantojot esošo autoceļu, ielu vai sliežu ceļu tīklu, veidots maršrutu kopums, kurā tiek organizēti sabiedriskā transporta pakalpojumi, nodrošinot valsts garantētus noteiktas kvalitātes un apjoma sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas ir pieejami ikvienam sabiedrības loceklim, tai skaitā valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar atvieglotiem nosacījumiem, un ir pielāgoti valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar īpašām vajadzībām;”;

 

papildināt 3.punktu pēc vārda “izstrādāšana” ar vārdu “apstiprināšana”;

 

 

izslēgt 4.punktu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) pilsētas nozīmes maršruts — maršruts, kas nodrošina pārvietošanos republikas pilsētas administratīvajās robežās, kā arī no šīs pilsētas uz tuvākajām apkārtējām teritorijām;”;

 

izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8) reģionālais starppilsētu nozīmes maršruts — maršruts, kas nodrošina pārvietošanos valsts teritorijā galvenokārt no vienas administratīvās teritorijas uz administratīvo teritoriju citā plānošanas reģionā vai kas savieno republikas pilsētas;

 

9) reģionālais vietējās nozīmes maršruts — maršruts, kas nodrošina pārvietošanos viena novada administratīvajā teritorijā, no šā novada uz tuvākajām apkārtējām teritorijām vai uz citu novadu plānošanas reģiona robežās;”;

 

papildināt pantu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

“91) reiss — sabiedriskā transportlīdzekļa kustība maršrutā no viena galapunkta līdz otram galapunktam;”;

 

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

“10) sabiedriskā transporta pakalpojumi — iedzīvotājiem pieejami pasūtītāja organizēti regulārie pasažieru pārvadājumi ar sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kurus pasažieri var izmantot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;”;

 

izslēgt 11.punktu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“12) sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana — tiesību piešķiršana pārvadātājam sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus;

 

13) sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums — procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs izvēlas pārvadātājus un piešķir tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt 14.punktā vārdus “un kurus pasažieri var izmantot saskaņā ar pasažieru pārvadāšanas noteikumiem”.

3.pants. Likuma darbība

(1) Likums nosaka institūciju kompetenci sabiedriskā transporta jomā, sabiedriskā transporta darbības un organizēšanas nosacījumus, paredz sabiedriskā transporta nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma avotus un finansēšanas principus.

(2) Likums attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem Latvijas teritorijā.

 

(3) Jautājumus, kuri attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem un kurus neregulē šis likums, regulē citi normatīvie akti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Jautājumus, kuri attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari, reglamentē arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regula (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus un ar ko atceļ Padomes regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes regulu (EEK) Nr.1107/70 un citi normatīvie akti.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 3.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Jautājumus, kuri attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari, reglamentē arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regula (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus un ar ko atceļ Padomes regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes regulu (EEK) Nr.1107/70 un citi normatīvie akti.”

 

4.pants. Valsts institūciju un pašvaldību kompetence sabiedriskā transporta nozarē

(1) Valsts pārvaldi sabiedriskā transporta nozarē atbilstoši savai kompetencei īsteno Satiksmes ministrija un pašvaldības.

(2) Satiksmes ministrija, tās institūcijas un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei uzrauga likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu sabiedriskā transporta nozarē, pārzina maršrutu tīklu un organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā.

 

 

3. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem „Satiksmes ministrija” ar vārdiem „plānošanas reģioni”;

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Satiksmes ministrija, tās institūcijas, plānošanas reģioni un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei uzrauga likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu sabiedriskā transporta nozarē un organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā.”

 

 

 

 

4. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem „Satiksmes ministrija” ar vārdiem „plānošanas reģioni”;

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Satiksmes ministrija, tās institūcijas, plānošanas reģioni un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei uzrauga likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu sabiedriskā transporta nozarē un organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā.”

5.pants. Autotransporta direkcijas, republikas pilsētu un rajonu pašvaldību kompetence sabiedriskā transporta nozarē

(1) Autotransporta direkcijas kompetencē ir:

(..)

2) valsts vārdā organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos;

(..)

5) sniegt priekšlikumus republikas pilsētu vai rajonu pašvaldībām par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgi maršrutu tīkla pilsētas nozīmes vai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos;

 

6) saskaņot rajona pašvaldības lēmuma projektu par maršrutu tīklu vai maršrutu vai iesniegt pamatotus iebildumus pret šāda maršruta vai maršrutu tīkla izveidošanu;

 

7) saskaņot rajona pašvaldības sagatavoto sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) projektu.

 

(2) Republikas pilsētas pašvaldības kompetencē ir:

(..)

3) sniegt priekšlikumus Autotransporta direkcijai vai rajona pašvaldībai par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgi maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu nozīmes vai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos;

(..)

(3) Rajona pašvaldības kompetencē ir:

 

1) pārzināt maršrutu tīkla reģionālos vietējās nozīmes maršrutus un - pēc saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību - pilsētas nozīmes maršrutus rajona pilsētās un novados;

 

2) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršruta tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un - pēc saskaņošanas ar attiecīgām pašvaldībām - rajona pilsētas nozīmes maršrutos;

 

3) iesniegt Autotransporta direkcijai lēmuma projektu par reģionālā vietējās nozīmes maršruta (maršrutu tīkla) izveidi un pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) projektu;

 

4) ja Autotransporta direkcija nesaskaņo iesniegto lēmuma projektu vai pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) projektu - lemt par tā tālāku neskatīšanu, grozīšanu vai saskaņošanas atteikuma iesniegšanu izskatīšanai Satiksmes ministrijā;

5) sniegt priekšlikumus Autotransporta direkcijai un republikas pilsētas pašvaldībai par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgi maršrutu tīkla reģionālajos starppilsētu vai pilsētas nozīmes maršrutos;

(..)

 

4. 5.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus “rajonu pašvaldību” ar vārdiem “plānošanas reģionu”;

 

 

 

 

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda “maršrutos” ar vārdiem “un visos dzelzceļa maršrutos”;

 

 

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdus “republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām” ar vārdiem “republikas pilsētu pašvaldībām vai plānošanas reģioniem”;

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 6. un 7.punktā vārdus “rajona pašvaldības” ar vārdiem “plānošanas reģiona”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) sniegt priekšlikumus Autotransporta direkcijai vai plānošanas reģionam par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgā pasūtītāja kompetencē esošajā maršrutu tīklā;”;

 

aizstāt trešās daļas ievaddaļā vārdus “Rajona pašvaldības” ar vārdiem “Plānošanas reģiona”;

 

izteikt trešās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) pārzināt maršrutu tīkla reģionālos vietējās nozīmes maršrutus;

 

2) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un — pēc saskaņošanas ar attiecīgajām vietējām pašvaldībām — reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, kas nodrošina pārvietošanos novadā ietilpstošo pilsētu teritorijās;”;

 

izslēgt trešās daļas 3.punktā vārdus “un pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) projektu”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) sniegt priekšlikumus Autotransporta direkcijai un republikas pilsētas pašvaldībai par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgā pasūtītāja kompetencē esošajā maršrutu tīklā;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 5.panta pirmās daļas 7.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 5.panta trešās daļas 4.punktā vārdus “vai pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) projektu”.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā lasījumā atbalstītajā 5.panta trešās daļas 5.punktā vārdus “attiecīgā pasūtītāja” ar vārdu “to”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. 5.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus “rajonu pašvaldību” ar vārdiem “plānošanas reģionu”;

 

 

 

 

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda “maršrutos” ar vārdiem “un visos dzelzceļa maršrutos”;

 

 

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdus “republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām” ar vārdiem “republikas pilsētu pašvaldībām vai plānošanas reģioniem”;

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 6. un 7.punktā vārdus “rajona pašvaldības” ar vārdiem “plānošanas reģiona”;

 

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 7.punktu;

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) sniegt priekšlikumus Autotransporta direkcijai vai plānošanas reģionam par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgā pasūtītāja kompetencē esošajā maršrutu tīklā;”;

 

aizstāt trešās daļas ievaddaļā vārdus “Rajona pašvaldības” ar vārdiem “Plānošanas reģiona”;

 

izteikt trešās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) pārzināt maršrutu tīkla reģionālos vietējās nozīmes maršrutus;

 

2) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un — pēc saskaņošanas ar attiecīgajām vietējām pašvaldībām — reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, kas nodrošina pārvietošanos novadā ietilpstošo pilsētu teritorijās;”;

 

izslēgt trešās daļas 3.punktā vārdus “un pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) projektu”;

 

 

 

izslēgt trešās daļas 4.punktā vārdus “vai pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) projektu”;

 

 

 

 

 

izteikt trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) sniegt priekšlikumus Autotransporta direkcijai un republikas pilsētas pašvaldībai par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu to kompetencē esošajā maršrutu tīklā;”.

6.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas principi

(..)

(2) Lai iedzīvotājiem garantētu drošus un pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus, pasūtītājs organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus gan pamata maršrutos, gan ārpus pamata maršrutiem.

(..)

 

(6) Pamata maršrutu tīklu izstrādā, nodrošinot:

1) pilsētas nozīmes pārvadājumos:

a) pilsētas centra saistību ar pilsētas rajoniem,

b) pilsētas rajonu savstarpējo saistību,

c) pilsētas centra vai pilsētas rajonu saistību ar tuvākajām apkārtējām teritorijām;

2) reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos:

a) pagasta centra, novada centra un rajona pilsētas saistību ar attiecīgā rajona centru,

b) blakus esošo pagastu centru savstarpējo saistību;

3) reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos:

a) blakus esošo rajonu centru savstarpējo saistību,

b) rajonu centru saistību ar reģionu centriem, ja attiecīgā reģiona centrā atrodas nozīmīgas valsts, ārstniecības un sociālās iestādes,

c) rajonu centru un republikas pilsētu saistību ar galvaspilsētu,

d) rajona pilsētas saistību ar galvaspilsētu,

e) tuvāko republikas pilsētu saistību ar valsts nozīmes reģionu centriem.

(..)

 

 

 

5. 6.pantā:

izslēgt otro daļu;

 

 

 

 

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Maršrutu tīklu izstrādā, nodrošinot:

1) pilsētas nozīmes pārvadājumos:

a) pilsētas centra saistību ar citām pilsētas daļām,

b) pilsētas daļu savstarpējo saistību,

c) pilsētas centra vai pilsētas daļu saistību ar tuvākajām apkārtējām teritorijām;

2) reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos:

a) blakus novadu savstarpējo saistību,

b) pilsētas un novada pagasta pakalpojumu centra sasniedzamību novadā,

c) plānošanas reģionā ietilpstošo blakus esošo novadu pilsētu savstarpēju sasniedzamību,

d) plānošanas reģionā ietilpstošo novadu saistību ar tuvāko pilsētu plānošanas reģionā, kas neietilpst attiecīgajā novadā;

3) reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos:

a) Rīgas pilsētas saistību ar citu republikas pilsētu,

b) Rīgas pilsētas saistību ar novadiem, kas neatrodas Rīgas plānošanas reģionā,

c) saistību starp novadiem un pilsētām, kas atrodas dažādos plānošanas reģionos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt otrajā lasījumā atbalstīto 6.panta sestās daļas 2.punkta “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) pagasta vai pilsētas pārvaldes sasniedzamību novadā,”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

6. 6.pantā:

izslēgt otro daļu;

 

 

 

 

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Maršrutu tīklu izstrādā, nodrošinot:

1) pilsētas nozīmes pārvadājumos:

a) pilsētas centra saistību ar citām pilsētas daļām,

b) pilsētas daļu savstarpējo saistību,

c) pilsētas centra vai pilsētas daļu saistību ar tuvākajām apkārtējām teritorijām;

2) reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos:

a) blakus novadu savstarpējo saistību,

b) pagasta vai pilsētas pārvaldes sasniedzamību novadā,

c) plānošanas reģionā ietilpstošo blakus esošo novadu pilsētu savstarpēju sasniedzamību,

d) plānošanas reģionā ietilpstošo novadu saistību ar tuvāko pilsētu plānošanas reģionā, kas neatrodas attiecīgajā novadā;

3) reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos:

a) Rīgas pilsētas saistību ar citu republikas pilsētu,

b) Rīgas pilsētas saistību ar novadiem, kas neatrodas Rīgas plānošanas reģionā,

c) saistību starp novadiem un pilsētām, kas atrodas dažādos plānošanas reģionos.”

7.pants. Maršrutu tīkla robežas

(1) Ja maršrutu tīkla republikas pilsētas nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām, republikas pilsētas pašvaldība un rajona pašvaldība pēc saskaņošanas ar Autotransporta direkciju slēdz vienošanos par republikas pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām. Ja republikas pilsētas pašvaldība un rajona pašvaldība viena mēneša laikā nepanāk vienošanos par maršruta tīkla robežām, tad šīs robežas nosaka Autotransporta direkcija.

 

(2) Rīgas pilsētas pašvaldība un Rīgas rajona pašvaldība šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos slēdz, ja Rīgas pilsētas maršrutu tīkla vietējās nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām vairāk nekā par 15 kilometriem.

 

(3) Slēdzot šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos, tajā ietver:

(..)

2) noteikumus par republikas pilsētas pašvaldībai vai rajona pašvaldībai piekrītošā maršrutu tīkla (maršruta) pārzināšanu;

(..)

8) citus noteikumus, kas izriet no maršrutu tīkla (maršruta) pārzināšanas, sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas maršrutu tīklā (maršrutā) un pušu savstarpējām saistībām.

(..)

 

(4) Republikas pilsētas pašvaldība un rajona pašvaldība 15 dienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās noslēgšanas vienu vienošanās eksemplāru iesniedz Autotransporta direkcijai.

 

(5) Republikas pilsētas pašvaldība un rajona pašvaldība katru gadu pārskata vienošanās noteikumu atbilstību valsts politikas plānošanas dokumentiem sabiedriskā transporta jomā un, ja nepieciešams, izdara attiecīgus grozījumus vienošanās nosacījumos.

 

(6) Ja maršrutu tīkla reģionālais vietējās nozīmes maršruts iziet ārpus rajona administratīvajām robežām, maršrutu tīkla reģionālā vietējās nozīmes maršruta robežas nosaka Autotransporta direkcija, saskaņojot ar attiecīgajām pašvaldībām.

 

6. 7.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

(1) Ja maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām, republikas pilsētas pašvaldība un plānošanas reģions pēc saskaņošanas ar Autotransporta direkciju slēdz vienošanos par pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Rīgas pilsētas pašvaldība un Rīgas plānošanas reģions šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos slēdz, ja Rīgas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām vairāk par 15 kilometriem.”;

 

 

 

 

 

izslēgt trešās daļas 2.punktu;

 

 

 

 

izslēgt trešās daļas 8.punktā vārdus “maršrutu tīkla (maršruta) pārzināšanas”;

 

 

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdus “rajona pašvaldība” ar vārdiem “plānošanas reģions”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt sestajā daļā vārdus  “rajona administratīvajām” ar vārdiem “plānošanas reģiona”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

7. 7.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

(1) Ja maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām, republikas pilsētas pašvaldība un plānošanas reģions pēc saskaņošanas ar Autotransporta direkciju slēdz vienošanos par pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Rīgas pilsētas pašvaldība un Rīgas plānošanas reģions šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos slēdz, ja Rīgas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām tālāk par 15 kilometriem.”;

 

 

 

 

 

izslēgt trešās daļas 2.punktu;

 

 

 

 

izslēgt trešās daļas 8.punktā vārdus “maršrutu tīkla (maršruta) pārzināšanas”;

 

 

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdus “rajona pašvaldība” ar vārdiem “plānošanas reģions”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt sestajā daļā vārdus  “rajona administratīvajām” ar vārdiem “plānošanas reģiona”.

8.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība

 

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek organizēti, piešķirot tiesības vai saskaņā ar šā panta trešo daļu uzliekot pienākumus (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus.

(2) Tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus piešķir, organizējot sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai:

1) maršrutu tīkla pamata maršrutos;

2) maršrutu tīklā ārpus pamata maršrutiem.

(3) Lai īstenotu savas funkcijas iedzīvotāju nodrošināšanā ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem, pasūtītājs var uzlikt savai kapitālsabiedrībai, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder attiecīgajam pasūtītājam, pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Padomes 1969.gada 26.jūnija regulas (EEK) Nr.1191/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar saistībām, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem, dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu nozarē (turpmāk - regula Nr.1191/69) izpratnē. Pašvaldība šādu pienākumu uzliek, pieņemot saistošos noteikumus.

(4) Pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus var uzlikt tikai attiecībā uz pamata maršrutiem. Pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus nevar uzlikt maršrutu tīkla daļai, kuras robežas iziet ārpus attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas. Ja maršrutu tīkla daļas robežas iziet ārpus attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas, tad uz šo maršrutu tīkla daļu var piešķirt vienīgi tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus.

(5) Uzliekot pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus, tiek slēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums, kurā norādāmas šā likuma 15.pantā minētās ziņas. Uzliktā pienākuma (saistību) termiņš nedrīkst pārsniegt šā likuma 9.panta piektajā daļā minētos termiņus.

(6) Gadījumos, kad atbilstoši šā panta otrajai daļai pārvadātājam ir piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus pamata maršrutos vai ārpus pamata maršrutiem vai atbilstoši šā panta trešajai daļai pārvadātājam ir uzlikts pienākums (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus pamata maršrutos, pasūtītājs var piešķirt pārvadātājam tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus pamata maršrutos un ārpus pamata maršrutiem, neievērojot šā likuma 9.panta otrajā daļā minēto pasūtījuma organizēšanas kārtību.

(7) Gadījumus, kad pasūtītājs atbilstoši šā panta sestajai daļai var piešķirt tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ārpus pamata maršrutiem, un šo tiesību piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

7. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums

(1) Pasūtītājs, organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu, piešķir tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā.

(2) Pasūtītājs sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu organizē saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai likumu, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

(3) Pasūtītājs, kas nodibinājis sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai kapitālsabiedrību, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder attiecīgajam pasūtītājam, tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus šai kapitālsabiedrībai var piešķirt, neievērojot šā panta otrajā daļā minēto sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūru.

(4) Kapitālsabiedrībai, kurai piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar šā panta trešo daļu, nav tiesību piedalīties citu pasūtītāju organizētajās sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūrās.

(5) Viens pārvadātājs reģionālo vietējās nozīmes un reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā kopā drīkst apkalpot ne vairāk kā 40 procentus no šā tīkla, izņemot gadījumus, kad tiek veikti pārvadājumi pa sliežu ceļiem. Ja pārvadātājs ir noslēdzis pakalpojumu līgumu saskaņā ar tiesību piešķiršanas procedūru, ne mazāk kā 50 procentus no maršrutu skaita sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz līguma slēdzējs.

(6) Organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu saskaņā ar šā panta otro daļu, pārvadātāji var iesniegt kopīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu piedāvājumu.

(7) Tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā piešķir un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēdz:

1) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pa sliežu ceļiem — uz 15 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājs iesaista pilnīgi jaunus transportlīdzekļus, — uz laiku līdz 22,5 gadiem;

2) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem — uz 8 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājs iesaista pilnīgi jaunus transportlīdzekļus, — uz laiku līdz 12 gadiem.

(8) Piešķirot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības un slēdzot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, kura izpildē iesaistīti vairāki sabiedrisko transportlīdzekļu veidi, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības var piešķirt uz šā panta septītās daļas 1.punktā noteikto termiņu, ja vismaz 50 procentus no līguma vērtības veido sabiedriskā transporta pakalpojumi, kurus sniedz pa sliežu ceļiem.

(9) Sabiedriskā transporta pakalpojumus var sniegt pārvadātājs, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis pasažieru pārvadājumu veicēja speciālo atļauju (licenci).

(10) Pasūtītājs, ņemot vērā sabiedriskā transporta pakalpojumu pieprasījumu, var palielināt vai samazināt pārvadātājam piešķirto sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesību apjomu noslēgtā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma ietvaros.

 

(11) Organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu, lēmuma par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesību piešķiršanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Šī norma neattiecas uz gadījumiem, kad tiek piemērots Publisko iepirkumu likums.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nbs p;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts I.Valers

Izslēgt 8.panta 11.daļu.

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Redakcionāli precizēts

8. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums

(1) Pasūtītājs piešķir tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā.

 

(2) Pasūtītājs sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu organizē saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai likumu, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

(3) Pasūtītājs, kas nodibinājis sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai kapitālsabiedrību, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder attiecīgajam pasūtītājam, tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus šai kapitālsabiedrībai var piešķirt, neievērojot šā panta otrajā daļā minēto sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūru.

(4) Kapitālsabiedrībai, kurai piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar šā panta trešo daļu, nav tiesību piedalīties citu pasūtītāju organizētajās sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūrās.

(5) Viens pārvadātājs reģionālo vietējās nozīmes un reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā kopā drīkst apkalpot ne vairāk kā 40 procentus no šā tīkla, izņemot gadījumus, kad tiek veikti pārvadājumi pa sliežu ceļiem. Ja pārvadātājs ir noslēdzis sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu saskaņā ar tiesību piešķiršanas procedūru, ne mazāk kā 50 procentos no maršrutu skaita sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz līguma slēdzējs.

(6) Organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu saskaņā ar šā panta otro daļu, pārvadātāji var iesniegt kopīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu piedāvājumu.

(7) Tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā piešķir un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēdz:

1) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pa sliežu ceļiem — uz 15 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājs iesaista pilnīgi jaunus transportlīdzekļus, — uz laiku līdz 22,5 gadiem;

2) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem — uz 8 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājs iesaista pilnīgi jaunus transportlīdzekļus, — uz laiku līdz 12 gadiem.

 

(8) Slēdzot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, kura izpildē iesaistīti vairāki sabiedrisko transportlīdzekļu veidi, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības var piešķirt uz šā panta septītās daļas 1.punktā noteikto termiņu, ja vismaz 50 procentus no līguma vērtības veido sabiedriskā transporta pakalpojumi, kurus sniedz pa sliežu ceļiem.

(9) Sabiedriskā transporta pakalpojumus var sniegt pārvadātājs, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis pasažieru pārvadājumu veicēja speciālo atļauju (licenci).

(10) Pasūtītājs, ņemot vērā sabiedriskā transporta pakalpojumu pieprasījumu, var palielināt vai samazināt pārvadātājam piešķirto sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesību apjomu noslēgtā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma ietvaros.

 

 

 

 

 

 

(11) Lēmuma par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesību piešķiršanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Šī norma neattiecas uz gadījumiem, kad tiek piemērots Publisko iepirkumu likums.”

9.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu var izdarīt maršrutu tīkla vai atsevišķa maršruta apkalpošanai.

(2) Pasūtījumu organizē saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai likumu, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

(3) Viens pārvadātājs reģionālo maršrutu tīklā drīkst apkalpot ne vairāk kā 40 procentus no šā tīkla, izņemot gadījumus, kad tiek veikti pārvadājumi pa sliežu ceļiem. Ja pārvadātājs ir noslēdzis pakalpojumu līgumu saskaņā ar tiesību piešķiršanas vai pienākuma (saistību) uzlikšanas procedūru, sabiedriskā transporta pakalpojumus ne mazāk kā 50 procentos no maršrutu skaita sniedz līguma slēdzējs.

(4) Organizējot pasūtījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai likumu, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu, pārvadātāji var iesniegt kopīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu piedāvājumu.

(5) Tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā vai maršrutā piešķir un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēdz:

1) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pa sliežu ceļiem - uz 15 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājiem jāiesaista pilnīgi jauni transportlīdzekļi, - uz laiku līdz 30 gadiem;

2) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem - uz 8 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājiem jāiesaista pilnī­gi jauni transportlīdzekļi, - uz laiku līdz 12 gadiem.

(6) Tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā vai maršrutā piešķir šajā likumā noteiktajā kārtībā komersantam, kas ir saņēmis pasažieru pārvadājumu veicēja speciālo atļauju (licenci).

(7) Piešķirot sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas tiesības un slēdzot pakalpojuma pasūtījuma līgumu, kura izpildē iesaistīti vairāki sabiedrisko transportlīdzekļu veidi, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības var piešķirt uz šā panta piektās daļas 1.punktā noteikto termiņu, ja vismaz 50 procentus no līguma vērtības veido sabiedriskā transporta pakalpojumi, kurus nesniedz ar autobusiem.

(8) Organizējot pasūtījumu saskaņā ar likumu, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu, lēmuma par tiesību piešķiršanu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību.

 

8. Izslēgt 9.pantu.

 

 

 

 

9. Izslēgt 9.pantu.

10.pants. Pasažieru pārvadājumu finansēšanas apmērs

(1) Ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla pamata maršrutos saistītos pārvadātāja zaudējumus un izdevumus pārvadātājam kompensē pilnā apmērā:

1) regulā Nr.1191/69 noteiktajā kārtībā un apmērā, ja pārvadātājam ir uzlikts pienākums (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar šā likuma 8.panta trešo daļu;

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā, ja pārvadātājam, kurš apkalpo maršrutu tīklu vai atsevišķu maršrutu, piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus.

(2) Sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā ārpus pamata maršrutiem sniedz atbilstoši komerciāliem principiem, ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie zaudējumi un izdevumi ir pārvadātāja pašrisks, un tie netiek kompensēti, izņemot papildu izdevumus, kas pārvadātājam radušies, izpildot pasūtītāja prasības, kas netika izvirzītas sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūras laikā.

(3) Šā likuma izpratnē zaudējumi ir arī maksa par pakalpojumu, ja pasūtītājs sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu organizējis saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

(4) Ja pasūtītājs maršrutu tīkla vai atsevišķa maršruta apkalpošanai pārvadātāju izvēlas saskaņā ar likumu, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu, pārvadātājam kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus.

 

11.pants. Pārvadātāja zaudējumi

(1) Ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus pārvadātājam kompensē:

1) pilnā apmērā no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem - reģionālo starppilsētu un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla pamata maršrutos;

2) 35 procentu apmērā no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem un 65 procentu apmērā no pašvaldību budžetos šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem - pilsētas nozīmes maršrutu tīkla pamata maršrutos;

3) pilnā apmērā no pašvaldību budžetos šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem - pilsētas nozīmes maršrutu tīkla pamata maršrutos, ja zaudējumi radušies sakarā ar pašvaldības noteikto tarifu ievērošanu.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) nosaka un aprēķina pārvadātāju zaudējumus, kā arī pārvadātājiem kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību;

2) pašvaldībām no valsts budžeta nosaka un aprēķina finansējumu zaudējumu kompensēšanai pārvadātājiem, kā arī pašvaldībām no valsts budžeta piešķir finansējumu zaudējumu kompensēšanai pārvadājumos, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, un kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību.

(3) Tāda lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana, kas pieņemts sakarā ar to zaudējumu un izdevumu kompensēšanu, kuri pārvadātājam radušies saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla pamata maršrutos, neaptur šā lēmuma darbību vai tā izpildi.

 

12.pants. Pārvadātāja izdevumi

(1) Ja sabiedriskā transporta pakalpojumiem valsts nosaka minimālās kvalitātes prasības, kuras pārvadātājs, darbojoties komerciālos nolūkos, neieviestu un kuru ieviešana tam rada papildu izdevumus, pārvadātājam ir tiesības prasīt no valsts visu šo izdevumu kompensēšanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētos izdevumus kompensē pārvadātājiem, kuri sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma ietvaros, ja minimālās kvalitātes prasības tiek noteiktas pēc sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas.

(3) Kārtību, kādā nosaka, aprēķina un pārvadātājam kompensē šā panta pirmajā daļā minētos izdevumus un piešķir pašvaldībām finansējumu no valsts budžeta šā panta pirmajā daļā minēto izdevumu segšanai, kā arī kontrolē šo līdzekļu izmantošanas tiesiskumu un pareizību, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

9. Izslēgt 10.panta pirmo, otro un ceturto daļu.

 

7.

Juridiskais birojs

Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pārvadātājam radušos zaudējumus un izdevumus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, kompensē atbilstoši šā likuma 11. un 12.pantā minētajām prasībām.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

10. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pārvadātājam radušos zaudējumus un izdevumus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, kompensē atbilstoši šā likuma 11. un 12.panta prasībām.”;

 

izslēgt otro un ceturto daļu.

V nodaļa

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kārtība

 

10. Izteikt likuma V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„V nodaļa

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”.

 

 

 

11. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„V nodaļa

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”.

13.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana

(1) Sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz šā likuma 6.panta pirmajā daļā minētajā maršrutu tīklā.

(2) Sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā vai maršrutā sniedz uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pamata.

(3) Ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā saistīto pakalpojumu (piemēram, braukšanas biļešu tirdzniecība, informācijas sniegšana) sniedzējs vienlaikus nav pārvadātājs, ar kuru noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums, kurā attiecīgo pakalpojumu sniegšana jau ir noteikta, šos pakalpojumus sniedz saskaņā ar šā likuma 17.pantā minēto līgumu, kas noslēgts starp pasūtītāju un attiecīgā pakalpojuma sniedzēju.

(4) Ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā saistītos pakalpojumus sniedz vienotā sistēmā, kuras izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

11. 13.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

„13.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana un izmantošana”.

 

aizstāt otrajā daļā vārdus „maršrutu tīklā vai maršrutā” ar vārdiem „maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

“(6) Pasažieris sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā izmanto uz regulāro pasažieru pārvadājumu līguma pamata, saskaņā ar kuru pārvadātājs apņemas par noteiktu samaksu aizvest pasažieri līdz pasažiera izraudzītajai pieturvietai attiecīgajā maršrutā, bet pasažieris apņemas samaksāt par sabiedriskā transporta pakalpojumu.

(7) Regulāro pasažieru pārvadājuma līgums stājas spēkā brīdī, kad pasažieris uzsāk sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu (iekāpj sabiedriskajā transportlīdzeklī). Biļete apliecina, ka pasažieris ir veicis samaksu par pārvadātāja sniegto sabiedriskā transporta pakalpojumu.

(8) Par sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu, neveicot samaksu vai izmantojot braukšanai nederīgu biļeti, pasažieris maksā pārvadātājam līgumsodu.

(9) Līgumsoda maksimālo apmēru un līgumsoda piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Līgumsoda apmēru nosaka pārvadātājs.

(10) Pārvadātājs ir tiesīgs veikt regulāro pasažieru pārvadājumu līguma (biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu) kontroli.

(11) Pārvadātājam ir pienākums informēt pasažierus par braukšanas maksu un līgumsoda apmēru, kā arī par citiem būtiskiem sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas noteikumiem viegli uztveramā veidā, minētos noteikumus novietojot pasažierim redzamā vietā.

(12) Pasažierim ir tiesības izmantot pārvadātāja sniegtos sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar regulāro pasažieru pārvadājumu līgumu.

(13) Pasažierim ir pienākums ievērot regulāro pasažieru pārvadājumu līguma noteikumus un citus sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari reglamentējošos normatīvajos aktos minētos sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas noteikumus.”

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā sniedz uz sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma pamata.”

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

12. 13.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

„13.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana un izmantošana”.

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā sniedz uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pamata.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

“(6) Pasažieris sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā izmanto uz regulāro pasažieru pārvadājumu līguma pamata, saskaņā ar kuru pārvadātājs apņemas par noteiktu samaksu aizvest pasažieri līdz viņa izraudzītajai pieturvietai attiecīgajā maršrutā, bet pasažieris apņemas samaksāt par sabiedriskā transporta pakalpojumu.

(7) Regulāro pasažieru pārvadājumu līgums stājas spēkā brīdī, kad pasažieris uzsāk sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu (iekāpj sabiedriskajā transportlīdzeklī). Biļete apliecina, ka pasažieris ir samaksājis par pārvadātāja sniegto sabiedriskā transporta pakalpojumu.

(8) Par sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu bez samaksas vai braukšanai derīgas biļetes pasažieris maksā pārvadātājam līgumsodu.

(9) Līgumsoda maksimālo apmēru un piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Līgumsoda apmēru nosaka pārvadātājs.

(10) Pārvadātājs ir tiesīgs veikt regulāro pasažieru pārvadājumu līguma (biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu) kontroli.

(11) Pārvadātājam ir pienākums informēt pasažierus par braukšanas maksu un līgumsoda apmēru, kā arī par citiem būtiskiem sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas noteikumiem viegli uztveramā veidā, minētos noteikumus novietojot pasažierim redzamā vietā.

(12) Pasažierim ir tiesības izmantot pārvadātāja sniegtos sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar regulāro pasažieru pārvadājumu līgumu.

(13) Pasažierim ir pienākums ievērot regulāro pasažieru pārvadājumu līguma noteikumus un citus sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari reglamentējošos normatīvajos aktos minētos sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas noteikumus.”

14.pants. Braukšanas maksas atvieglojumi maršrutu tīkla pamata maršrutos

(1) Pasažieris ir tiesīgs izmantot normatīvajos aktos noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos.

(2) Ministru kabinets nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos, kā arī šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru.

 

 

 

 

12. Papildināt 14.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.”

 

 

 

 

 

 

 

13. Papildināt 14.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.”

 

15.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums

Ja pārvadātājam piešķir tiesības vai uzliek pienākumu (saistības) apkalpot maršrutu tīklu vai atsevišķu maršrutu, papildus regulā Nr.1191/69 un citos normatīvajos aktos noteiktajam sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā var paredzēt:

(..)

 

13. Izteikt 15.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

„Papildus regulā (EK) 1191/69, Publisko iepirkumu likumā vai likumā, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu un citos sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajam, sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā var paredzēt:”.

 

 

9.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 15.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

„Papildus šā likuma 3.panta trešajā daļā minētajā regulā, Publisko iepirkumu likumā vai likumā, kas reglamentē koncesiju piešķiršan u, un citos sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajam sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā var paredzēt:”.

 

 

Atbalstīts

14. Izteikt 15.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

„Papildus šā likuma 3.panta trešajā daļā minētajā regulā, Publisko iepirkumu likumā vai likumā, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu, un citos sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajam sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā var paredzēt:”.

 

Pārejas noteikumi

(..)

6. Pēc reģionālo pašvaldību izveidošanas rajonu pašvaldību kompetence sabiedriskā transporta nozarē saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek nodota plānošanas reģioniem.

 

14. Pārejas noteikumos:

 

 

izslēgt 6.punktu;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

“9. Līdz 2008.gada 1.janvārim pašvaldību un pārvadātāju noslēgtie līgumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim.

10. Ja līdz 2008.gada 1.janvārim pašvaldību un pārvadātāju noslēgtajos līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu tika paredzēts, ka noteikta maršruta tīkla daļa tiek apkalpota atbilstoši komerciāliem principiem, šādi līgumu nosacījumi ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim. Pašvaldību pienākums ir informēt pasažierus par braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas kārtību maršrutu tīkla daļā, kas tiek apkalpota atbilstoši komerciāliem principiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai no 2012.gada 1.janvāra piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regulu (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes regulas (EEK) Nr.1191/69 un Padomes regulas (EEK) Nr.1107/70 prasības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Līdz 2009.gada 3.decembrim saskaņā ar šo likumu īpašos gadījumos, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iestājas pārtraukums vai pastāv tieši draudi, ka tas varētu iestāties, nolūkā nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt ar pārvadātāju jaunu vai pagarināt esošo sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu uz termiņu ne ilgāku par diviem gadiem, nepiemērojot šajā likumā minētās sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūras.

 

13. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 14.panta otrajā daļā minētos noteikumus, kas nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, kā arī šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumi Nr.677 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

14. Šā likuma grozījumi, kas paredz aizstāt 5.panta pirmās daļas 6. un 7.punktā un trešās daļas ievaddaļā, kā arī 7.panta ceturtajā un piektajā daļā vārdus “rajona pašvaldība” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem “plānošanas reģions” (attiecīgā skaitlī un locījumā), 5.panta nosaukumā vārdus “rajonu pašvaldību” — ar vārdiem “plānošanas reģionu” un 5.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus “republikas pilsētu vai rajonu pašvaldībām” — ar vārdiem “republikas pilsētu pašvaldībām vai plānošanas reģioniem”, kā arī grozījumi attiecībā uz šā likuma 1.panta 6., 8. un 9.punkta, 4.panta otrās daļas, 5.panta otrās daļas 3.punkta, trešās daļas 1., 2. un 5.punkta, 6.panta sestās daļas un 7.panta pirmās un otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, 4.panta pirmās daļas papildināšanu pēc vārdiem “Satiksmes ministrija” ar vārdiem “plānošanas reģioni”, 5.panta pirmās daļas 2.punkta papildināšanu pēc vārda “maršrutos” ar vārdiem “un visos dzelzceļa maršrutos”, kā arī grozījumi 7.panta sestajā daļā par vārdu “rajona administratīvajām” aizstāšanu ar vārdiem “plānošanas reģiona” stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 

15. No 2009.gada 1.jūlija līdz šā likuma pārejas noteikumu 14.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai ar šajā likumā lietoto terminu “rajons” saprot teritoriju, kas pastāvēja administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas brīdī.

 

16. Līdz šā likuma pārejas noteikumu 14.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai rajonu pašvaldību institūcijas turpina īstenot šajā likumā noteikto rajonu pašvaldību kompetenci.

 

17. Tajos reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, kuri līdz šā likuma pārejas noteikumu 14.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai tika uzskatīti par starppilsētu nozīmes maršrutiem, sabiedriskā transporta organizēšanu turpina veikt Autotransporta direkcija. Līdz 2020.gada 31.decembrim sabiedriskā transporta organizēšana minētajos maršrutos nododama attiecīgajam plānošanas reģionam, izvērtējot tā spēju uzņemties šā uzdevuma izpildi. Lēmumu nodot plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta organizēšanu attiecīgajos maršrutos pieņem Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt otrajā lasījumā atbalstītajā pārejas noteikumu 9.punktā vārdus un skaitļus “Līdz 2008.gada 1.janvārim” ar vārdiem un skaitļiem “Līdz 2007.gada 31.decembrim”;

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt otrajā lasījumā atbalstītajā pārejas noteikumu 10.punktā vārdus un skaitļus “Ja līdz 2008.gada 1.janvārim” ar vārdiem un skaitļiem “Ja līdz 2007.gada 31.decembrim”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt otrajā lasījumā atbalstīto pārejas noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Līdz šā likuma 3.panta trešajā daļā minētās Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EEK) Nr.1370/2007 spēkā stāšanās dienai (2009.gada 3.decembris) sabiedriskā transporta organizēšanai piemēro Padomes 1969.gada 26.jūnija regulu (EEK) Nr.1191/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar saistībām, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem, dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu nozarē, ja Eiropas Savienības normatīvajos aktos netiek noteikts citādi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt otrajā lasījumā atbalstītajā pārejas noteikumu 12.punktā vārdus un skaitļus “līdz 2009.gada 3.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “Līdz 2009.gada 2.decembrim”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt otrajā lasījumā atbalstītajā pārejas noteikumu 13.punktā vārdus un skaitļus “līdz 2009.gada 1.jūlijam” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2009.gada 30.jūnijam”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

15. Pārejas noteikumos:

 

 

izslēgt 6.punktu;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

“9. Līdz 2007.gada 31.decembrim pašvaldību un pārvadātāju noslēgtie līgumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim.

10. Ja līdz 2007.gada 31.decembrim pašvaldību un pārvadātāju noslēgtajos līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu bija paredzēts, ka noteikta maršrutu tīkla daļa tiek apkalpota atbilstoši komerciāliem principiem, šādi līgumu nosacījumi ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim. Pašvaldību pienākums ir informēt pasažierus par braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas kārtību maršrutu tīkla daļā, kas tiek apkalpota atbilstoši komerciāliem principiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Līdz šā likuma 3.panta trešajā daļā minētās Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EEK) Nr.1370/2007 spēkā stāšanās dienai (2009.gada 3.decembris) sabiedriskā transporta organizēšanai piemēro Padomes 1969.gada 26.jūnija regulu (EEK) Nr.1191/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar saistībām, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem, dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu nozarē, ja Eiropas Savienības normatīvajos aktos netiek noteikts citādi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Līdz 2009.gada 2.decembrim saskaņā ar šo likumu īpašos gadījumos, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iestājas pārtraukums vai pastāv tieši draudi, ka tas varētu iestāties, nolūkā nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt ar pārvadātāju jaunu vai pagarināt esošo sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu uz termiņu, ne ilgāku par diviem gadiem, nepiemērojot šajā likumā minētās sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūras.

 

13. Ministru kabinets līdz 2009.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 14.panta otrajā daļā minētos noteikumus, kas nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, kā arī šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 30.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumi Nr.677 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

14. Šā likuma grozījumi, kas paredz aizstāt 5.panta pirmās daļas 6. un 7.punktā un trešās daļas ievaddaļā, kā arī 7.panta ceturtajā un piektajā daļā vārdus “rajona pašvaldība” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem “plānošanas reģions” (attiecīgā skaitlī un locījumā), 5.panta nosaukumā vārdus “rajonu pašvaldību” — ar vārdiem “plānošanas reģionu” un pirmās daļas 5.punktā vārdus “republikas pilsētu vai rajonu pašvaldībām” — ar vārdiem “republikas pilsētu pašvaldībām vai plānošanas reģioniem”, kā arī grozījumi attiecībā uz šā likuma 1.panta 6., 8. un 9.punkta, 4.panta otrās daļas, 5.panta otrās daļas 3.punkta, trešās daļas 1., 2. un 5.punkta, 6.panta sestās daļas un 7.panta pirmās un otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, 4.panta pirmās daļas papildināšanu pēc vārdiem “Satiksmes ministrija” ar vārdiem “plānošanas reģioni”, 5.panta pirmās daļas 2.punkta papildināšanu pēc vārda “maršrutos” ar vārdiem “un visos dzelzceļa maršrutos”, kā arī grozījumi 7.panta sestajā daļā, kas paredz aizstāt vārdus “rajona administratīvajām” ar vārdiem “plānošanas reģiona” stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 

15. No 2009.gada 1.jūlija līdz šo pārejas noteikumu 14.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai ar šajā likumā lietoto terminu “rajons” saprot teritoriju, kas pastāvēja administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas brīdī.

 

16. Līdz šo pārejas noteikumu 14.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai rajonu pašvaldību institūcijas turpina īstenot šajā likumā noteikto rajonu pašvaldību kompetenci.

 

17. Tajos reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, kuri līdz šo pārejas noteikumu 14.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai tika uzskatīti par starppilsētu nozīmes maršrutiem, sabiedriskā transporta pakalpojumus turpina organizēt Autotransporta direkcija. Līdz 2020.gada 31.decembrim sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana minētajos maršrutos nododama attiecīgajam plānošanas reģionam, izvērtējot tā spēju uzņemties šā uzdevuma izpildi. Lēmumu nodot plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgajos maršrutos pieņem Ministru kabinets.”