Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

Rīgā

 

     .06.2008.                   Nr.90/TA-1442, TA-1471, TA-1519,

TA-1209, TA-1660, TA-1327,

TA-1512, TA-1529, TA-1326,

TA-1643, TA-1663, TA-1667,

TA-1668

 

Saeimas Prezidijam

 

Papildus Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija vēstulei Nr.90/TA-1250, TA-1371, TA-1272, TA-1274, TA-1273, TA-1275, TA-1285, TA-1287,
TA-1281, TA-1280, TA-1279, TA-1282, TA-1289, TA-1278, TA-1437,
TA-1447, TA-1334 nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem";

likumprojektu "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"";

likumprojektu "Grozījumi Bibliotēku likumā";

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"";

likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Augu aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā";

likumprojektu "Grozījums Vispārējās izglītības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"";

likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā".

 

Likumprojektus izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv), Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ludbāržs 67075916, gcap@vugd.gov.lv), Kultūras ministrija (atbildīgās amatpersonas - Dambis 67229272, vkpai@latnet.lv, Turlajs 67356615, Janis.Turlajs@km.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kupce-Kupča 67047934, kristine.kupce@izm.gov.lv, Ziediņa 67047917, agra.ziedina@izm.gov.lv), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Muzikants 677770477, janis.muzikants@raplm.gov.lv, Timofejeva 67770355, Aija.Timofejeva@raplm.gov.lv), Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Eiduks 67028192, Janis.Eiduks@sam.gov.lv, Girucka 67028381, Iveta.Girucka@sam.gov.lv, Pēkalis 67028300, maris.pekalis@sam.gov.lv, Vaitužs 67028303, julijs.vaituzs@sam.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Grosbārdis 67027206, Raivis.Grosbardis@vaad.gov.lv),

Lūdzam par atbildīgo komisiju likumprojektu paketei noteikt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekti uz 25 lp.

2. Likumprojektu anotācijas uz 107 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdes protokola Nr.37    10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§, 20.§, 21.§, 22.§ izraksts uz 13 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā

 

         Izdarīt Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1.                 Aizstāt visā likuma tekstā vārdus „rajonu pašvaldības” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „plānošanas reģioni” (attiecīgā locījumā).

 

2.                 Izslēgt visā likuma tekstā vārdu „pamata”.

 

3.     1.pantā:

 

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā

„1) maršruts – normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprināts noteikts sabiedriskā transportlīdzekļa (neatkarīgi no transportlīdzekļu veida un skaita) kustības ceļš starp diviem kustības galapunktiem;”

 

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) maršrutu tīkls – izmantojot esošo autoceļu, ielu vai sliežu ceļu tīklu, veidots maršrutu kopums, kurā tiek organizēti sabiedriskā transporta pakalpojumi, nodrošinot valsts garantētus noteiktas kvalitātes un apjoma sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas ir pieejami ikvienam sabiedrības loceklim, tai skaitā valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar atvieglotiem nosacījumiem un ir pielāgoti valsts noteiktām pasažieru kategorijām ar īpašām vajadzībām;”

 

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

 

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā;

„6) pilsētas nozīmes maršruts – maršruts, kas nodrošina pārvietošanos republikas pilsētas administratīvajās robežās, kā arī no šīs pilsētas uz tuvākajām apkārtējām teritorijām;”

 

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

„8) reģionālais starppilsētu nozīmes maršruts – maršruts, kas nodrošina pārviešanos valsts teritorijā pamatā no vienas administratīvās teritorijas uz citu administratīvo teritoriju, kas nav vienā plānošanas reģionā, vai lai savienotu republikas pilsētas;”

  

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

„9) reģionālais vietējās nozīmes maršruts – maršruts, kas nodrošina pārvietošanos viena novada teritorijā, no novada uz tuvākajām apkārtējām teritorijām vai uz citu novadu plānošanas reģiona robežās;”

 

papildināt pirmo daļu ar 91.punktu šādā redakcijā:

„91) reiss – sabiedriskā transportlīdzekļa kustība maršrutā no viena maršruta galapunkta līdz otram;”

 

izteikt pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

„10) sabiedriskā transporta pakalpojumi – iedzīvotājiem pieejami pasūtītāja organizēti regulārie pasažieru pārvadājumi ar sabiedriskiem transportlīdzekļiem, kurus pasažieri var izmantot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

 

izslēgt pirmās daļas 11.punktu.

 

izteikt pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

„12) sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana –tiesību piešķiršana pārvadātājam sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus;”

 

izteikt pirmās daļas 13.punktu šādā redakcijā:

„13) sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums – procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs izvēlas pārvadātājus un piešķir tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā;”

 

izslēgt pirmās daļas 14.punktā vārdus „un kurus pasažieri var izmantot saskaņā ar pasažieru pārvadāšanas noteikumiem”.

 

4.     4.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem „Satiksmes ministrija” ar vārdiem „plānošanas reģioni”;

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Satiksmes ministrija, tās institūcijas, plānošanas reģioni un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei uzrauga likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu sabiedriskā transporta nozarē un organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā.”

 

5.      5.pantā:

 

papildināt pirmās daļas 2.punktu aiz vārda „maršrutos” ar vārdiem „un visos dzelzceļa maršrutos”;

 

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) sniegt priekšlikumus Autotransporta direkcijai vai plānošanas reģionam par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgā pasūtītāja kompetencē esošā maršrutu tīklā;”

 

izteikt likuma trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un – pēc saskaņošanas ar attiecīgajām vietējām pašvaldībām – reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, kas nodrošina pārvietošanos novadā ietilpstošo pilsētu teritorijās;”

 

izteikt likuma trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5) sniegt priekšlikumus Autotransporta direkcijai un republikas pilsētas pašvaldībai par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu attiecīgā pasūtītāja kompetencē esošā maršrutu tīklā;”

 

6.      6.pantā:

izslēgt otro daļu;

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Maršrutu tīklu izstrādā, nodrošinot:

1)     pilsētas nozīmes pārvadājumos:

a)     pilsētas centra saistību ar citām pilsētas daļām,

b)    pilsētas daļu savstarpējo saistību,

c)     pilsētas centra vai pilsētas daļu saistību ar tuvākajām apkārtējām teritorijām,

2)     reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos:

a)     blakus novadu savstarpējo saistību;

b)    pilsētas un novada pagasta pakalpojumu centra sasniedzamību novadā;

c)     plānošanas reģionā ietilpstošo blakus esošo novadu pilsētu savstarpēju sasniedzamību;

d)    plānošanas reģionā ietilpstošo novadu saistība ar tuvāko pilsētu plānošanas reģionā, kas neietilpst attiecīgā novadā;

3) reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos:

a)     Rīgas pilsētas saistību ar citu republikas pilsētu;

b)    Rīgas pilsētas saistību ar novadiem, kas nav Rīgas plānošanas reģionā;

c)     saistību starp novadiem un pilsētām, kas atrodas dažādos plānošanas reģionos”;

 

7.      7.pantā:

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

(1)Ja maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām, Republikas pilsētas pašvaldība un plānošanas reģions pēc saskaņošanas ar Autotransporta direkciju slēdz vienošanos par pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

(2) Rīgas pilsētas pašvaldība un Rīgas plānošanas reģions šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos slēdz, ja Rīgas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršruts iziet ārpus pilsētas administratīvajām robežām vairāk nekā par 15 kilometriem.”

izslēgt trešās daļas 2.punktu;

izslēgt trešās daļas 8.punktā vārdus „maršrutu tīkla (maršruta) pārzināšanas”;

aizstāt sestajā daļā vārdus „rajona administratīvajām” ar vārdiem „plānošanas reģiona”.

 

8.Izteikt likuma 8.pantu šādā redakcijā:

„8.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums

(1) Pasūtītājs, organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu, piešķir tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā.

 

(2) Pasūtītājs sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu organizē saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai likumu, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

 

(3) Pasūtītājs, kurš nodibinājis sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai kapitālsabiedrību, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder attiecīgajam pasūtītājam, tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus šai kapitālsabiedrībai var piešķirt, neievērojot šī panta otrajā daļā minēto sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūru.

 

(4) Kapitālsabiedrībai, kurai piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar šī panta trešo daļu, nav tiesības piedalīties citu pasūtītāju organizētajās sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūrās.

 

(5) Viens pārvadātājs reģionālo vietējās nozīmes un reģionālo starppilsētas nozīmes maršrutu tīklā kopā drīkst apkalpot ne vairāk kā 40 procentus no šī tīkla, izņemot gadījumus, kad tiek veikti pārvadājumi pa sliežu ceļiem. Ja pārvadātājs ir noslēdzis pakalpojumu līgumu saskaņā ar tiesību piešķiršanas procedūru, ne mazāk kā 50% procentus no maršruta skaita sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz līguma slēdzējs.

 

(6) Organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu saskaņā ar šī panta otro daļu, pārvadātāji var iesniegt kopīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu piedāvājumu.

 

(7) Tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā piešķir un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēdz:

1) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pa sliežu ceļiem - uz 15 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājs iesaista pilnīgi jaunus transportlīdzekļus, - uz laiku līdz 22,5 gadiem;

2) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem – uz 8 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājs iesaista pilnīgi jaunus transportlīdzekļus, - uz laiku līdz 12 gadiem.

 

(8) Piešķirot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības un slēdzot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, kura izpildē iesaistīti vairāki sabiedrisko transportlīdzekļu veidi, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības var piešķirt uz šā panta septītās daļas 1.punktā noteikto termiņu, ja vismaz 50 procentus no līguma vērtības veido sabiedriskā transporta pakalpojumi, kurus sniedz pa sliežu ceļiem.

 

(9) Sabiedriskā transporta pakalpojumus var sniegt pārvadātājs, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis pasažieru pārvadājumu veicēja speciālo atļauju (licenci).

 

(10) Pasūtītājs, ņemot vērā sabiedriskā transporta pakalpojumu pieprasījumu, var palielināt vai samazināt pārvadātājam piešķirto sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesību apjomu noslēgtā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma ietvaros.

 

(11) Organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu, lēmuma par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesību piešķiršanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību. Šī norma neattiecas uz gadījumiem, kad tiek piemē rots Publisko iepirkumu likums. ”

 

9.                  Izslēgt likuma 9. un 10.panta pirmo, otro un ceturto daļu.

 

10.              Izteikt likuma V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„V nodaļa Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”.

 

11.              13.pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

„13.pants. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana un izmantošana”.

 

aizstāt otrajā daļā vārdus „maršrutu tīklā vai maršrutā” ar vārdiem „maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā”.

 

papildināt ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

„(6) Pasažieris sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā izmanto uz regulāro pasažieru pārvadājumu līguma pamata, saskaņā ar kuru pārvadātājs apņemas par noteiktu samaksu aizvest pasažieri līdz pasažiera izvēlētai attiecīgajā maršrutā esošai pieturvietai, bet pasažieris apņemas samaksāt par sabiedriskā transporta pakalpojumu.

 

(7) Regulāro pasažieru pārvadājuma līgums uzskatāms par stājušos spēkā ar brīdi, kad pasažieris uzsāk sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu (iekāpj sabiedriskajā transportlīdzeklī). Biļete apliecina, ka pasažieris ir veicis samaksu par pārvadātāja sniegto sabiedriskā transporta pakalpojumu.

 

(8) Par sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu, neveicot samaksu vai izmantojot braukšanai nederīgu biļeti, pasažieris pārvadātājam maksā līgumsodu.

 

(9) Līgumsoda maksimālo apmēru un līgumsoda piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Līgumsoda apmēru nosaka pārvadātājs.

 

(10) Pārvadātājs ir tiesīgs veikt regulāro pasažieru pārvadājumu līguma (biļešu un citu braukšanas tiesības apliecinošo dokumentu) kontroli.

 

(11) Pārvadātājam ir pienākums informēt pasažierus par braukšanas maksu un līgumsoda apmēru, kā arī citiem būtiskiem sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas nosacījumiem, viegli uztveramā veidā un minētos nosacījumus novietojot pasažierim redzamā vietā.

 

(12) Pasažierim ir tiesības izmantot pārvadātāja sniegtos sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar regulāro pasažieru pārvadājumu līgumu .

 

(13) Pasažierim ir pienākums ievērot regulāro pasažieru pārvadājumu līguma un citus sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktos sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas noteikumus.”

 

12.              Papildināt 14.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus  pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.”

 

13.         Izteikt 15.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

„Papildus regulā (EK) 1191/69, Publisko iepirkumu likumā vai likumā, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu un citos sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajam, sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā var paredzēt:”

 

14.         Papildināt Pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

„9. Līdz 2008.gada 1.janvārim starp pašvaldībām un pārvadātājiem noslēgtie līgumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim.

 

„10. Ja līdz 2008.gada 1.janvārim starp pašvaldībām un pārvadātājiem noslēgtajos līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu tika paredzēts, ka noteikta maršruta tīkla daļa tiek apkalpota uz komerciālajiem principiem, šādi līgumu nosacījumi ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim. Pašvaldību pienākums ir informēt pasažierus par braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas kārtību maršrutu tīkla daļā, kas tiek apkalpota uz komerciālajiem principiem.”

 

11. Pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai no 2012.gada 1.janvāra piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regulu (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70 prasības.

 

12. Autotransporta direkcija līdz 2020.gadam nodod plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas funkciju tajos reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, kas līdz šī likuma spēkā stāšanās brīdim tika klasificēti kā reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti.

 

13. Šajā likumā noteiktās sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas funkcijas plānošanas reģioni veic no 2010.gada 1.janvāra. Rajonu pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas funkciju turpina pildīt līdz 2009.gada 31.decembrim.

 

14. Līdz 2009.gada 3.decembrim saskaņā ar šo likumu īpašos gadījumos, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iestājas pārtraukums vai pastāv tieši draudi, ka tas varētu notikt, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, Pasūtītājs ir tiesīgs ar pārvadātāju noslēgt jaunu vai pagarināt esošo sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu uz termiņu ne ilgāku par diviem gadiem, nepiemērojot šajā likumā  minētās sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūras.

 

 

15. Šā likuma grozījumi, kas paredz visā likuma tekstā vārdus „rajona pašvaldības” (attiecīgā locījumā) aizstāt ar vārdiem „plānošanas reģioni” (attiecīgā locījumā), grozījumi par 1.panta pirmās daļas 6., 8. un 9.punkta, 4.panta otrās daļas, 5.panta otrās daļas 3.punkta, trešās daļas 2. un 5.punkta, 6.panta sestās daļas un 7.panta pirmās un otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, 4.panta pirmās daļas papildināšanu aiz vārdiem „Satiksmes ministrija” ar vārdiem „plānošanas reģioni”, 5.panta pirmās daļas 2.punkta papildināšanu aiz vārda „maršrutos” ar vārdiem „un visos dzelzceļa maršrutos”, kā arī grozījumi 7.panta sestajā daļā, kas paredz aizstāt  vārdus „rajona administratīvajām”  ar vārdiem „plānošanas reģiona” stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.”

 

 

 

Satiksmes ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 A.Šlesers

J.Maršāns

L.Priedīte-Kancēviča

I.Strauta

I.Girucka

 

 

2008.06.05.  11:11:00

1841

I.Girucka, 67028381

Iveta.Girucka@sam.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normatīvā akta projekta

Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

  2008.gada 22.februāra Ministru kabineta rīkojums Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu”.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” izstrādāts pamatojoties uz 2008.gada 22.februāra Ministru kabineta rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 4.punktu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regulu (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus,  ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70 prasības.

Šobrīd Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums paredz, ka:

1)                  sabiedriskā transporta pakalpojumi var tikt organizēti piešķirot tiesības vai uzliekot pienākumu (saistības) sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus (8.panta pirmā daļa);

2)                  tiesības sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu var organizēt maršrutu tīkla pamata maršrutos un maršrutu tīklā ārpus pamata maršrutiem (8.panta otrā daļa);

3)                  tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā vai maršrutā var piešķirt un slēgt sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu uz 15 gadiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pa sliežu ceļiem, bet ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pasūtītājam jāiesaista pilnīgi jauni transportlīdzekļi – uz laiku līdz 30 gadiem; vai uz 8 gadiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem, bet ja pakalpojumu sniegšanā jāiesaista pilnīgi jauni autobusi – uz laiku līdz 12 gadiem (9.panta piektā daļa).

 Ņemot vērā 2007.gada 2.oktobra Ministru kabineta sēdes protokola 43.§ 2.punktā un 44.§ 2.punktā noteikto, 2007.gada 4.decembrī saskaņā ar EK Līguma 88. panta 3. Punktu tika pieteikts paziņojums valsts atbalsta programmai "Zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem". 2008.gada 22.janvārī noritēja Latvijas pārstāvju un Eiropas Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta  pārstāvju tikšanās, kurā tika apspriesti jautājumi, kas radušies saistībā ar pieteikto valsts atbalsta programmu N 706/2007 "Zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem". 2008.gada 30.janvārī tika saņemta vēstule Nr.D(2008) 402457 no Eiropas Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta ar priekšlikumiem-jautājumiem par minēto valsts atbalsta programmu. Atbildot uz šiem priekšlikumiem Satiksmes ministrija apņēmās izdarīt grozījumus pieņemtajā likumdošanā, lai tā atbilstu Eiropas Savienības likumdošanai.

Ņemot vērā minēto, likumprojektā „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” ir precizētas iepriekš pieminētās normas, paredzot, ka:

1)                  sabiedriskā transporta pakalpojumu var tikt organizēti tikai piešķirot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības;

2)                  sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības var tikt piešķirtas vienotā maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā;

3) tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, maršrutā vai reisā var piešķirt un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēgt:

a) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pa sliežu ceļiem - uz 15 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājs iesaista pilnīgi jaunus transportlīdzekļus, - uz laiku līdz 22,5 gadiem;

b) sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem – uz 8 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājs iesaista pilnīgi jaunus transportlīdzekļus, - uz laiku līdz 12 gadiem.

 

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” paredz ar 2010.gada 1.janvāri rajonu padomju funkcijas sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā nodot plānošanas reģioniem.

 Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību administratīvi teritoriālās reformas laikā, likumprojektā ir iekļauts pārejas jautājums (9.punkts), kas paredz vietējo pašvaldību tiesības saglabāt spēkā līdz 2008.gada 1.janvārim ar pārvadātājiem noslēgtos līgumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, taču ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim. Līdz minētajam datumam attiecīgām kompetentām pašvaldībām ir jānodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regulas (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus,  ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70 prasībām (likuma Pārejas noteikumu 10.punkts).

Vienlaicīgi ar kompetences izmaiņām sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā, likumprojektā ir iekļauti jauni pilsētas nozīmes, reģionālo starppilsētu nozīmes, reģionālo vietējās nozīmes un citi likumā lietoto terminu skaidrojumi, kā arī precizēta citu sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā iesaistīto institūciju (Autotransporta direkcijas un Republikas pilsētas pašvaldības) kompetence un maršrutu tīkla izstrādāšanas kārtība.

Likumprojektā ir paredzēts, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi var tikt organizēti vienotā maršrutu tīklā. No likuma tiek izslēgtas normas, kas noteica, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības tiek piešķirtas pamata maršrutos un ārpus pamata maršrutos.

Attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesību piešķiršanu pasūtītāja dibinātai kapitālsabiedrībai, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder attiecīgam pasūtītājam, likumprojekts paredz izņēmumu, nosakot, ka piešķirot tiesības pasūtītāja kapitālsabiedrībai, var nepiemērot likumā paredzēto pasūtījuma procedūru. Šādā gadījumā, kapitālsabiedrībai, kurai piešķirtas tiesības, nav tiesības piedalīties citu pasūtītāju organizētajās sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūrās.

Likumprojekts paredz arī ierobežojumu pārvadātājam reģionālā vietējās nozīmes un reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā kopā vienam apkalpot ne vairāk kā 40 procentus no šī tīkla, izņemot pārvadājumos pa sliežu ceļiem. Ja pārvadātājs ir noslēdzis  pakalpojumu  līgumu saskaņā ar tiesību piešķiršanas procedūru ne mazāk kā 50% procentus no maršruta skaita sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz līguma slēdzējs.

Šādu normu nepieciešamība tika akceptēta jau Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma izstrādes un pieņemšanas gaitā nolūkā  nepieļaut, lai sabiedriskā transporta pakalpojumu nozarē veidotos kādas kompānijas dominējošs stāvoklis.

Īpašos gadījumos, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iestājas pārtraukums vai pastāv tieši draudi, ka tas varētu notikt, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, likumprojekts paredz Pasūtītājam tiesības noslēgt ar pārvadātāju jaunu vai pagarināt esošo sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu uz termiņu ne ilgāku par diviem gadiem, nepiemērojot likumā noteiktās sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma procedūras.

Minētie sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesību piešķiršanas nosacījumi likumprojektā ir iekļauti, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu, kas tiks veikti līdz 2009.gada 3.decembrim, atbilstību jaunās  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra regulas (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus,  ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.1107/70 prasībām. Minētās regulas 8.panta 3.punkts un 12.pants paredz, ka šī regula stājas spēkā 2009.gada 3.decembrī, bet pakalpojumu valsts līgumi, kas ir noslēgti līdz 2009.gada 3.decembrim, ievērojot šajā regulā paredzētos noteikumus, var palikt spēkā līdz to darbības termiņa beigām, bet ne ilgāk kā 30 gadus.

Likumprojekts arī nosaka jaunus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma slēgšanas termiņus, proti, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pa sliežu ceļiem sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums tiek slēgts  uz 15 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājs iesaista pilnīgi jaunus transportlīdzekļus, - uz laiku līdz 22,5 gadiem; sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem – uz 8 gadiem, bet, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā pārvadātājs iesaista pilnīgi jaunus transportlīdzekļus, - uz laiku līdz 12 gadiem.

Papildus likums ir papildināts ar normām par sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu, nosakot, ka sabiedriskā transporta pakalpojumus pasažieri izmanto uz regulāro pasažieru pārvadājumu līguma pamata, kas uzskatāms par stājušos spēkā ar brīdi, kad pasažieris uzsāk sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu (iekāpj sabiedriskajā transportlīdzeklī). Biļete apliecina, ka pasažieris ir veicis samaksu par pārvadātāja sniegto sabiedriskā transporta pakalpojumu.

 

 4. Cita informācija

 

 

  Nav attiecināms

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Tiek palielināta pārvadātāja atbildība par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem un ieņēmumiem no šo pakalpojumu sniegšanas, tādējādi iespējams samazinot no valsts budžeta nepieciešamo pārvadātājam izmaksājamo ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensācijas apmēru.

Tiek vienkāršotas administratīvās procedūras, jo samazinās par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu atbildīgo institūciju skaits – līdzšinējo 26 rajona padomju vietā sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos organizēs 5 plānošanas reģioni.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

 Likumprojekts paredz  vienkāršot administratīvās procedūras – līdzšinējo  26 rajonu padomju vietā sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas funkciju veiks  5 plānošanas reģioni. Šobrīd rajonu pašvaldībās ir nepietiekama administratīvā kapacitāte sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas funkcijas veikšanai.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta i etekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 n-tais gads

 Turpmākie trīs gadi

 n+1

 n+2

 n+3

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  1052.7

  732.6

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  -1052.7

  -732.6

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

 Pieciem plānošanas reģioniem, pārņemot sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas funkciju no rajonu padomēm, būs nepieciešams stiprināt administratīvo kapacitāti. Katrā plānošanas reģionā funkcijas realizēšanai būs nepieciešami 7 darbinieki. Aprēķinā ņemti vērā nepieciešamie izdevumi, kas saistīti ar darbavietu aprīkošanu, datortehnikas un citu darbam nepieciešamo līdzekļu iegādi.

 

IZDEVUMU TĀMES PROJEKTS 2010., 2011.GADS

 

              

 

 

Kods

IZDEVUMU NOSAUKUMS

2010.gads

2011.gads

1000

Atlīdzība

496639

496639

1100

Atalgojums

364375

364375

1110

Mēneša amatalga

312500

312500

1119

Pārējo darbinieku mēneša amatalga

312500

312500

1140

Piemaksas un prēmijas

46875

46875

1148

Prēmijas un naudas balvas

46875

46875

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

5000

5000

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

5000

5000

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

132264

132264

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

94764

94764

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

94764

94764

1220

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi

37500

37500

1221

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

28000

28000

1223

Mācību maksas kompensācija

1000

1000

1227

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai

7000

7000

1228

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

500

500

1229

Pārējie darba devēja sociāla rakstura izdevumi, kas nav minēti kodā 1227

1000

1000

2000

Preces un pakalpojumi

184062

203917

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

7400

7400

2110

Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni

1200

1200

2111

Dienas nauda

200

200

2112

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

1000

1000

2120

Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni

6200

6200

2121

Dienas nauda

1200

1200

2122

Pārējie komandējumu izdevumi

5000

5000

2200

Pakalpojumi

121162

134392

2210

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

19800

21780

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi

19800

21780

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

4662

4662

2221

Izdevumi par apkuri

3360

3360

2222

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

252

252

2223

Izdevumi par elektroenerģiju

1050

1050

2230

Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

14450

15875

2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās
attiecības, kursu un semināru organizēšana

10000

11000

2234

Normatīvajos aktos noteiktie dara devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem

150

150

2236

Bankas komisija, pakalpojumi

200

200

2239

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

4250

4675

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšnas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

32150

34975

2241

Ēku, būvju un telpu remonts

 

 

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

26500

29150

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

1750

1925

2244

Ēku, būvju un telpu uzturēšana

2100

2100

2245

Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas

1800

1800

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

5000

5000

2251

Informācijas sistēmas uzturēšana

3500

3500

2259

Pārējie informācijas tehnoloģiju izdevumi

1500

1500

2260

Īre un noma

45100

45100

2261

Ēku, telpu īre un noma

44100

44100

2264

Iekārtu un inventāra īre un noma

500

500

2269

Pārējā noma

500

500

2270

Citi pakalpojumi

7000

7000

2279

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

7000

7000

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000

54500

61125

2310

Biroja preces un inventārs

17500

18725

2311

Biroja preces

12250

13475

2312

Inventārs

5250

5250

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

27000

32400

2322

Degviela

27000

32400

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

10000

10000

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

10000

10000

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

1000

1000

2519

Pārējie nodokļi un nodevas

1000

1000

5000

Pamatkapitāla veidošana

372000

26000

5100

Nemateriālie ieguldījumi

10000

5000

5120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības

10000

5000

5121

Datorprogrammas

10000

5000

5200

Pamatlīdzekļi

362000

21000

5230

Pārējie pamatlīdzekļi

362000

21000

5231

Transportlīdzekļi

225000

 

5232

Saimniecības pamatlīdzekļi

28000

7000

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

102000

7000

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

7000

7000

 

IZDEVUMI KOPĀ

1052701

726556

 

 

 

 

 

1119 Atlīdzība

 

 

 

 

 

 

 

Kopējais plānotais darbinieku skaits – 35, katrā plānošanas reģionā pa 7 darbiniekiem – 1 daļas vadītājs ar mēnešalgu 1000 LVL, 3 maršrutu tīkla plānotāji ar mēnešalgu 700 LVL, 2 uzraudzības inspektori ar mēnešalgu 600 LVL un 1 maršrutu tīkla analītiķis ar mēnešalgu 700 LVL. Papildus darba algai ieplānoti arī līdzekļi atvaļinājuma naudām.

 

 

 

 

 

 

 

1148 Prēmijas un naudas balvas

 

 

 

 

 

 

 

Plānotais prēmiju apjoms sastāda 15 procentus no darba algas fonda.

 

 

 

 

 

 

 

1150 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

 

 

 

 

 

 

 

Gadā paredzēti līdzekļi 1000 LVL apmērā uz katru plānošanas reģionu, jo konkursa rīkošanas rezultātā būs nepieciešams piesaistīt papildus speciālistus darba apjoma palielināšanas dēļ.

 

 

 

 

 

 

 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

 

 

 

 

 

 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09 % apmērā, saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

 

 

 

 

 

 

 

1221 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

 

 

 

 

 

 

Paredzēti līdzekļi darbinieku atvaļinājuma pabalstiem vienas mēnešalgas apmērā, slimības naudām, bērna piedzimšanas pabalstiem, pabalstiem ģimenes locekļu vai apgādājamo nāves gadījumā , kā arī atlaišanas pabalstiem.

 

 

 

 

 

 

 

1223 Mācību maksas kompensācija

 

 

 

 

 

 

 

Paredzēti līdzekļi daļējai darbinieku mācības maksas kompensācijai 200 LVL apmērā katram plānošanas reģionam.

 

 

 

 

 

 

 

1227 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai

 

 

 

 

 

 

 

Medicīnisko polišu iegāde 200 LVL vērtībā katram darbiniekam.

 

 

 

 

 

 

 

1228 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

 

 

 

 

 

 

Plānoti sociāla rakstura pabalsti: sakarā ar nelaimes gadījumu darbā, darbinieka, viņa ģimenes locekļu, vai viņa apgādājamā nāves gadījumā, kur pabalsta summa ir līdz 150 LVL, kā arī izdevumi darbinieku briļļu iegādei, ja redzes pasliktināšanās ir saistīta ar amata pienākumu veikšanu.

 

 

 

 

 

 

 

1229 Pārējie darba devēja sociāla rakstura izdevumi, kas nav minēti kodā 1227

 

 

 

 

 

 

 

Paredzēti līdzekļi darbinieku transporta izdevumiem 200 LVL gadā uz katru plānošanas reģionu, gadījumos, ja darbinieka dzīvesvieta atrodas citā administratīvajā teritorijā un lai nokļūtu darbā ir nepieciešams izmantot sabiedrisko transportu. Tādā veidā būtu iespējams piesaistīt speciālistus, kas nedzīvo tiešā darba vietas tuvumā.

 

 

 

 

 

 

 

2111 Dienas nauda

 

 

 

 

 

 

 

Dienas naudas izdevumi komandējumiem Latvijas teritorijā – katram plānošanas reģionam gada laikā paredzēti komandējumi uz 10 dienām, ņemot vērā, ka dienas nauda ir 4 LVL dienā.

 

 

 

 

 

 

 

2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

Plānoti komandējumu izdevumi komandējumiem Latvijas teritorijā par viesnīcu un transportu vidēji 20 LVL dienā.

 

 

 

 

 

 

 

2121 Dienas nauda

 

 

 

 

 

 

 

Dienas naudas izdevumi komandējumiem ārpus Latvijas – katram plānošanas reģionam gada laikā paredzēti komandējumi uz 8 dienām, ņemot vērā, ka vidējā diena nauda ārpus Latvijas ir 30 LVL.

 

 

 

 

 

 

 

2122 Pārējie komandējumu izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

Plānoti komandējumu izdevumi komandējumiem ārpus Latvijas par viesnīcu, transportu, apdrošināšanu, dalības maksu vidēji 125 LVL dienā.

 

 

 

 

 

 

 

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi

 

 

 

 

 

 

 

Par fiksēto telefonu pakalpojumiem katram darbiniekam plānots limits 10 LVL apmērā, par mobilo telefonu pakalpojumu izmantošanu limits katram darbiniekam 20 LVL apmērā un par pasta un citiem sakaru pakalpojumiem plānoti izdevumi vidēji 120 LVL mēnesī uz katru plānošanas reģionu.

 

 

 

Plānotais izdevumu palielinājums 2011.gadā ir saistīts ar darba apjoma palielināšanos saistībā ar konkursu rīkošanu un tāpēc ir paredzams, ka pasta izdevumi palielināsies vidēji par 15 LVL mēnesī un 15 darbiniekiem būs jāpalielina gan fiksētā, gan mobilā telefona limiti, katrs attiecīgi par 5 LVL.

 

 

 

 

 

 

 

2221 Izdevumi par apkuri

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi par apkures pakalpojumiem plānoti vidēji 8 LVL mēnesī uz vienu darbinieku.

 

 

 

 

 

 

 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

 

 

 

 

 

 

 

Ūdens un kanalizācijas izdevumi plānoti vidēji 0,60 LVL uz vienu darbinieku mēnesī.

 

 

 

 

 

 

 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju

 

 

 

 

 

 

 

Elektroenerģijas izdevumi plānoti vidēji 2,5 LVL uz vienu darbinieku mēnesī.

 

 

 

 

 

 

 

2231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

 

 

 

 

 

 

 

Katram reģionam plānoti līdzekļi vidēji 2000 LVL gadā, kas paredzēti dažādu oficiālu informatīvo pasākumu, aptauju un saskaņošanas sanāksmju organizēšanai (telpu īre, transporta un ēdināšanas pakalpojumi) pašvaldībām un iedzīvotājiem.

 

 

 

Tā kā 2011.gadā ir plānots darba apjoma palielinājums sakarā ar konkursa rīkošanu, tad ir paredzēti papildus līdzekļi salīdzinot ar 2010.gadu.

 

 

 

 

 

 

 

2234 Normatīvajos aktos noteiktie dara devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem

 

 

 

 

 

 

 

Plānoti izdevumi 30 LVL gadā darbinieku profilaktoriskai potēšanai pret ērču encefalītu, gripu u.c., kā arī veselības pārbaudēm.

 

 

 

 

 

 

 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi par bankas sniegtajiem pakalpojumiem katram plānošanas reģionam 40 LVL apmērā.

 

 

 

 

 

 

 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

 

 

 

 

 

 

 

Gadā plānoti izdevumi 850 LVL apmērā uz katru plānošanas reģionu specializētās literatūras iegādei, sludinājumu par konkursu izvietošanai preses izdevumos, kā arī dzeramā ūdens iegādei.

 

 

 

Tā kā 2011.gadā tiks rīkoti konkursi, tad ir paredzēti papildus līdzekļi sludinājumu izvietošanai presē.

 

 

 

 

 

 

 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

 

 

 

 

 

 

 

Plānots iegādāties 15 automašīnas, pa trijām uz katru plānošanas reģionu. Vidējie izdevumi uz vienu automašīnu būs 1800 LVL, kas tiks izlietoti par automašīnu maksas stāvvietām, mazgāšanu un tīrīšanu, remonta izdevumiem, garantijas apkopēm, riteņu maiņu un balansēšanu divas reizes gadā, automašīnu marķēšanu, kā arī KASKO apdrošināšanu, kur KASKO apdrošināšanas maksājumi aizņem aptuveni 40 % no plānotajiem izdevumiem.

 

 

 

Līdzekļu palielinājums 2011.gadā ir saistīts ar darba apjoma palielinājumu sakarā ar konkursu rīkošanu, kā rezultātā būs nepieciešams biežāk izmantot autotransportu un līdz ar to arī izdevumi par tehniskajām apkopēm būs lielāki.

 

 

 

 

 

 

 

2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

 

 

 

 

 

 

 

Plānoti izdevumi 350 LVL gadā uz katru plānošanas reģionu par biroja tehnikas un inventāra remontu un tehnisko apkalpošanu.

 

 

 

Tā kā 2011.gadā plānots darba apjoma palielinājums, tad ar biroja tehnika tiks daudz vairāk noslogota, kas var izraisīt tās biežāku salūšanu un attiecīgi arī remontu.

 

 

 

 

 

 

 

2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana

 

 

 

 

 

 

 

Plānoti izdevumi telpu uzturēšanai 420 LVL apmērā katram plānošanas reģionam par telpu apsardzi.

 

 

 

 

 

 

 

2245 Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas

 

 

 

 

 

 

 

Uz katru automašīnu ieplānoti izdevumi par OCTA polisi 120 LVL apmērā.

 

 

 

 

 

 

 

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana

 

 

 

 

 

 

 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 700 LVL gadā uz plānošanas reģionu par informācijas sistēmu uzturēšanu, par servera apkalpošanu un administrēšanu, par programmatūras uzturēšanu, kā arī par informācijas tehnoloģiju konsultācijām.

 

 

 

 

 < span lang=LV style='font-size:10.0pt;mso-fareast-language:LV'>

 

 

2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju izdevumi

 

 

 

 

 

 

 

Pārējo informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izdevumi 300 LVL apmērā katram plānošanas reģionam gadā.

 

 

 

 

 

 

 

2261 Ēku, telpu īre un noma

 

 

 

 

 

 

 

Telpu nomas izdevumi plānoti, ņemot vērā, ka uz vienu darbinieku ir paredzēta 15 m2 platība un maksa būs vidēji 7 LVL/m2, līdz ar to kopējie telpu nomas izdevumi gadā uz vienu plānošanas reģionu būs vidēji 8820 LVL.

 

 

 

 

 

 

 

2264 Iekārtu un inventāra īre un noma

 

 

 

 

 

 

 

Plānoti izdevumi dzeramā ūdens iekārtu nomas izdevumiem 100 LVL gadā uz vienu plānošanas reģionu.

 

 

 

 

 

 

 

2269 Pārējā noma

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi pārējiem nomas pakalpojumiem 100 LVL gadā katram plānošanas reģionam, kas varētu būt saistīti ar informācijas sistēmu nomas izdevumiem.

 

 

 

 

 

 

 

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

 

 

 

 

 

 

 

Plānoti līdzekļi darbinieku kvalifikācijas un konkurētspējas celšanai, apmeklējot seminārus, kursus un konferences vidēji 200 LVL gadā uz vienu darbinieku.

 

 

 

 

 

 

 

2311 Biroja preces

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo biroja preču – rakstāmpiederumu, galda organizatoru, printeru un kopētāju toneru, zīmogu, vizītkaršu, papīra, veidlapu, mapju un reģistru u.c. iegādei gadā plānoti vidēji 350 LVL uz vienu darbinieku.

 

 

 

Tā kā 2011.gadā ir plānots darba apjoma palielinājums saistībā ar konkursu rīkošanu, tad tiek plānots, ka darbiniekiem būs nepieciešamas vairāk kancelejas preces, tiks izmantotas vairāk veidlapas, papīrs u.c. un attiecīgi ir ieplānots līdzekļu palielinājums.

 

 

 

 

 

 

 

2312 Inventārs

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra, piemēram, mobilie telefoni, galda lampas, inventāra datoriem u.c., vērtībā līdz 150 LVL un ar kalpošanas laiku mazāku par vienu gadu iegādei, gadā paredzēti līdzekļi 150 LVL apmērā uz vienu darbinieku.

 

 

 

 

 

 

 

2322 Degviela

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi ir plānoti, prognozējot degvielas cenu vidēji 0,85 LVL par vienu litru un automašīnas degvielas patēriņu vidēji 10 litri uz 100 km, plānotais nobraukums mēnesī vienai automašīnai būs vidēji 1800 km.

 

 

 

Izdevumu palielinājums 2011.gadā ir plānots sakarā ar darba apjoma palielināšanos būs nepieciešams biežāk izmantot autotransportu un līdz ar to būs nepieciešams vairāk degvielas.

 

 

 

 

 

 

 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

 

 

 

 

 

 

 

Plānoti izdevumi 2000 LVL gadā uz plānošanas reģionu par visiem materiāliem un precēm, kas nepieciešami telpu uzturēšanai, datortehnikas, kopēšanas tehnikas un sakaru līdzekļu uzturēšanai, kā arī izdevumi par transportlīdzekļu ziemas riepu un disku iegādi.

 

 

 

 

 

 

 

2519 Pārējie nodokļi un nodevas

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas maksājumi 0,25 LVL par darbinieku mēnesī, kā arī transportlīdzekļu nodevas maksājumi vidēji 60 LVL par automašīnu.

 

 

 

 

 

 

 

5121 Datorprogrammas

 

 

 

 

 

 

 

Specifisku datorprogrammu iegāde, kuras nav iekļautas standartprogrammu nodrošinājumā, bet ir būtiskas darba pienākumu kvalitatīvai veikšanai. Katram reģionam plānoti līdzekļi 2000 LVL apmērā.

 

 

 

 

 

 

 

5231 Transportlīdzekļi

 

 

 

 

 

 

 

Kopā plānots iegādāties 15 automašīnas – pa trīs uz katru plānošanas reģionu. Vienas automašīnas iegādes izmaksas plānotas 15000 LVL apmērā, kas kopā veido 225000 LVL.

 

 

 

 

 

 

 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi

 

 

 

 

 

 

 

Viena darbinieka darba vietas iekārtošanai plānots izlietot 800 LVL, ieskaitot arī izdevumus pārējai telpu iekārtas iegādei – plauktiem, galdiem, skapjiem, apmeklētāju krēsliem u.c.

 

 

 

 

 

 

 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

 

 

 

 

 

 

 

Paredzēts iegādāties katram darbiniekam vienu datoru un monitoru kopā ar standarta programmatūras nodrošinājumu katru 1950 LVL vērtībā, 5 mazie printeri pa 300 LVL, 5 vidējie printeri pa 700 LVL, 5 lielformāta lāzerprinteri (ploteri) pa 2000 LVL, 5 lielie kopētāji pa 3000 LVL, 5 laminatori pa 200 LVL un 5 multifunkcionālie faksa aparāti (fakss + printeris) pa 550 LVL.

 

 

 

 

 

 

 

5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

 

 

 

 

 

 

 

Katru gadu plānots iegādāties 10 kondicionēšanas iekārtas katru 700 LVL vērtībā.

 

 

 

 

 

 

 6. Cita informācija 

 

  Nav attiecināms

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Atbilstoši likumprojektam, precizējot attiecīgās tiesību normas, tiks izstrādāti grozījumi:

1)                  2007.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.673 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīkla”;

2)                  2007.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.843 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”;

3)                  2007.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība”;

4)                  2007.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.677 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos”.

Atbildīgā ministrija – Satiksmes ministrija.

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  Nav attiecināms

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (turpmāk – Regula Nr.1370/2007) 9.panta 1.punkts nosaka, ka:

„Sabiedrisko pakalpojumu kompensācijas, ko saskaņā ar šo regulu izmaksā par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanu vai par vispārējos noteikumos paredzēto tarifu saistību ievērošanu, ir saderīgas ar kopējo tirgu. Tādas kompensācijas ir atbrīvotas no Līguma 88. panta 3. punktā paredzētās iepriekšējas paziņošanas prasības.”

Regulas Nr.1370/2007 8.panta 3.punkts un 12.pants paredz, ka šī regula stājas spēkā 2009.gada 3.decembrī, bet pakalpojumu valsts līgumi, kas ir noslēgti līdz 2009.gada 3.decembrim, ievērojot šajā regulā paredzētos noteikumus, var palikt spēkā līdz to darbības termiņa beigām, bet ne ilgāk kā 30 gadus. Līdz ar to tie pakalpojumu līgumi, kas noslēgti līdz Regulas Nr.1370/2007 spēkā stāšanās laikam ir atbrīvoti no paziņošanas procedūras, jo līgumi tiek noslēgti pamatojoties uz atklātu procedūru, un saskaņā ar lēmumu Altmark lietā kompensācijas, ko izmaksā nav kvalificējamas, kā valsts atbalsts.

Regulas Nr.1370/2007 8.panta 2.punkts pieļauj, ka pakalpojumu valsts līgumu piešķiršanai atbilstoši 5.panta prasībām ir jāatbilst no 2019.gada 3.decembra. Tātad ne vēlāk kā līdz 2019.gada 3.decembrim visiem pakalpojumu valsts līgumiem jābūt noslēgtiem, ievērojot taisnīgu konkursa procedūru.

Regulas Nr.1370/2007 5.panta 2.punkts nosaka, ka līgumi var tikt piešķirti arī tieši, t.i. neievērojot konkursa procedūru. Tādi pakalpojumu līgumi var tikt piešķirti juridiski pastāvīgam subjektam, ko kompetentā vietējā iestāde kontrolē līdzīgi tam, kā tā kontrolē savas nodaļas (Latvijas gadījumā tās ir valsts vai pašvaldību izveidotas kapitālsabiedrības). Šādi tieši piešķirtie pakalpojumu līgumi var palikt spēkā pat 22.5 gadus (regulas 8.panta 3.daļa).

 

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju un Latvijas Pašvaldību asociāciju.

Gan LPS, gan LPAA kopumā atbalsta izstrādāto likumprojektu.

Par dažām likumprojektā ietvertām normām vienošanās tika panākta 2008.gada 15.maijā notikušajā starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmē.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.  

 5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav paredzēts izveidot jaunas institūcijas. Tā kā Administratīvi teritoriālās reformas likums neparedz saglabāt rajonu pašvaldības, likumprojekts paredz līdzšinējo rajonu padomēm  piekrītošo sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas funkciju nodot plānošanas reģioniem.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un www.likumi.lv., kā arī Autotransporta direkcijas un Satiksmes ministrijas interneta mājas lapās.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt vispārējā administratīvā procesa kārtībā.

 4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

Satiksmes ministra vietā –

Bērnu un ģimenes lietu ministrs                                                 A.Baštiks

 

2008.05.21. 11:38:00

4383

I.Girucka, 67028381

Iveta.Girucka@sam.gov.lv

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

J.Maršāns

L.Priedīte-Kancēviča

I.Strauta

I.Girucka