09

09.10.2008. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā šādus likumprojektus:

„Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā” (nr.732/Lp9);

„Grozījumi Reģionālās attīstības likumā” (nr.763/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par autoceļiem”” (nr.766/Lp9).

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz 34 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                      Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                               Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

(nr.763/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6., 9.nr.; 2005, 7., 8.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6., 9.nr.; 2005, 7., 8.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

4.pants. Reģionālās attīstības pamatprincipi

Reģionālās attīstības plānošanas, vadības, finansēšanas, uzraudzības un novērtēšanas procesā ievēro šādus pamatprincipus:

(..)

2) programmēšanas princips — reģionālās attīstības atbalsta pasākumus īsteno, pamatojoties uz nacionālajā līmenī, plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību līmenī izstrādātajiem reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem, kas nosaka attīstības prioritātes un atbalsta pasākumu kopumu;

 

(..)

4) papildinātības princips — valsts reģionālajā politikā noteiktās prioritātes finansē no valsts budžeta ar pašvaldību, ārvalstu finanšu palīdzības, juridisko un fizisko personu maksājumu, tai skaitā ziedojumu, līdzdalību; plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību līmenī noteiktās prioritātes finansē no attiecīgās pašvaldības budžeta ar valsts, ārvalstu finanšu palīdzības, juridisko un fizisko personu maksājumu, tai skaitā ziedojumu, līdzdalību, turklāt dažādu līmeņu reģionālās attīstības atbalsta finansējumi ir savstarpēji papildinoši un neaizstāj cits citu. Investīciju un komercdarbības atbalsta programmās līdzfinansējuma apjomu atbalsta saņēmējam nosaka un diferencē atbilstoši pašvaldības vai attiecīgās teritorijas piederībai pie īpaši atbalstāmās teritorijas, atbalsta saņēmējiem nosakot labvēlīgāku līdzfinansējuma apjomu īpaši atbalstāmās teritorijās;

(..)

1.Izslēgt 4.panta 2. un 4.punktā vārdu „rajonu”.

 

 

 

 

1.Izslēgt 4.panta 2. un 4.punktā vārdu „rajonu”.

 

6.pants. Reģionālās attīstības plānošanas dokumenti

(1) Reģionālo attīstību īsteno atbilstoši šādiem savstarpēji saskaņotiem valsts un reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem:

(..)

6) rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi;

 

2. Izslēgt 6.panta pirmās daļas 6.punktu.

 

 

 

 

2. Izslēgt 6.panta pirmās daļas 6.punktu.

 

12.pants. Rajona pašvaldības attīstības programma

(1) Rajona pašvaldības attīstības programma ir ilgtermiņa (divpadsmit gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās rajona pašvaldības attīstības prioritātes un iekļauts konkrētu pasākumu kopums.

(2) Rajona pašvaldības attīstības programmu izstrādā un īsteno saskaņā ar attiecīgās rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un tā plānošanas reģiona attīstības programmu un teritorijas plānojumu, kurā ietilpst attiecīgā rajona pašvaldība, ievērojot rajona teritorijā ietilpstošo pašvaldību attīstības programmas un plānojumus.

(3) Rajona pašvaldības attīstības programmu apstiprina attiecīgās pašvaldības padome.

 

3. Izslēgt 12.pantu.

 

 

 

 

3. Izslēgt 12.pantu.

 

13.pants. Vietējās pašvaldības attīstības programma

(..)

(2) Vietējās pašvaldības attīstības programmu izstrādā un īsteno saskaņā ar attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un tā rajona pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu, kurā ietilpst attiecīgā vietējā pašvaldība.

(3) Vietējās pašvaldības attīstības programmu apstiprina attiecīgās pašvaldības padome (dome).

 

4. Izslēgt 13.panta otrajā daļā vārdus „un tā rajona pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu, kurā ietilpst attiecīgā vietējā pašvaldība”.

 

 

 

 

4. Izslēgt 13.panta otrajā daļā vārdus „un tā rajona pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu, kurā ietilpst attiecīgā vietējā pašvaldība”.

 

14.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets:

6) nosaka kritērijus valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai;

(..).

5. Papildināt 14.panta 6.punktu pēc vārdiem „nosaka kritērijus” ar vārdiem „un kārtību”.

 

 

 

 

5. Papildināt 14.panta 6.punktu pēc vārdiem „nosaka kritērijus” ar vārdiem „un kārtību”.

 

 

 

 

6. Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

„11. Rajona padome līdz 2009.gada 1.jūlijam nodod attiecīgā rajona spēkā esošu attīstības programmu plānošanas reģionam, izņemot gadījumu, ja novada teritorija atbilst rajona teritorijai, rajona spēkā esošā attīstības programma tiek nodota attiecīgajam novadam.”

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 6.panta ievaddaļā vārdus “jaunu punktu” ar skaitli un vārdu “11.punktu”.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likumprojekta 6.pantā vārdus un skaitļus „Rajona padome līdz 2009.gada 1.jūlijam” ar vārdiem un skaitļiem „Rajona pašvaldība līdz 2009.gada 1.augustam”.

 

 

Atbalstīts

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

Atbalstīts

6. Papildināt Pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Rajona pašvaldība līdz 2009.gada 1.augustam nodod attiecīgā rajona spēkā esošo attīstības programmu plānošanas reģionam, izņemot gadījumu, kad novada teritorija atbilst rajona teritorijai, - tad rajona spēkā esošā attīstības programma tiek nodota attiecīgajam novadam.”

 

 

Pārejas noteikumi

 

Šā likuma 1., 2., 3., 4., 5.pants stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

3.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta pārejas noteikumu.

 

Atbalstīts

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūnijā.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūnijā.