Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

14.07.2008. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā šādus, par steidzamiem atzītus, likumprojektus:

„Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā” (nr.737/Lp9);

„Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”(nr.738/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”” (nr.742/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par Centrālo vēlēšanu komisiju””(nr.743/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”” (nr.760/Lp9);

„Grozījumi Dzelzceļa likumā” (nr.761/Lp9).

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz __ lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                      Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                             Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                                              (steidzams)

 

Grozījumi likumā “Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”

(nr. 760/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (12)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1997, 6.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1997, 6.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt visā likumā vārdu „(padome)” attiecīgā locījumā.

 

 

Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

„Par republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu”.

 

 

1.

Juridiskais birojs

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums”

 

Atbalstīts

2. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums”

1.pants. Likuma mērķis

Šis likums reglamentē pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes turpmāk - dome (padome) deputātu tiesības un pienākumus (turpmāk - pilnvaras), kā arī garantijas, kas nodrošina šo pilnvaru realizāciju.

 

2. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

„1.pants. Likuma mērķis

Šis likums reglamentē republikas pilsētas domes un novada domes (turpmāk – dome) deputātu tiesības un pienākumus (turpmāk - pilnvaras), kā arī garantijas, kas nodrošina šo pilnvaru realizāciju.”

 

 

 

 

3. Izteikt 1. un 2.pantu šādā redakcijā:

„1.pants. Likuma mērķis

Šis likums reglamentē republikas pilsētas domes un novada domes (turpmāk – dome) deputātu tiesības un pienākumus (turpmāk - pilnvaras), kā arī garantijas, kas nodrošina šo pilnvaru realizāciju.

 

 

3. Izslēgt visā likuma tekstā vārdu iekavās „(padome)” attiecīgā locījumā.

 

2.

 

 

 

 

 

3.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3.pantu kā jaunu 1.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta līdzšinējā 3.pantā vārdu “tekstā”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

2.pants. Deputāta pilnvaru laiks

Deputāta pilnvaras sākas ar jaunievēlētās domes (padomes) pirmās sēdes dienu vai ar brīdi, kad Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no attiecīgā saraksta.

 

Deputāta pilnvaras izbeidzas ar nākamā sasaukuma domes (padomes) pirmās sēdes dienu vai ar pagaidu administrācijas izveidošanu atbilstoši Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 24.panta noteikumiem.

 

 

4.

Juridiskais birojs

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Deputāta pilnvaru laiks

Deputāta pilnvaras sākas ar jaunievēlētās domes pirmās sēdes dienu vai ar brīdi, kad Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no attiecīgā saraksta.

Deputāta pilnvaras izbeidzas ar nākamā sasaukuma domes pirmās sēdes dienu vai ar pagaidu administrācijas izveidošanu atbilstoši Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likuma 24.panta noteikumiem.”

 

 

Atbalstīts

2.pants. Deputāta pilnvaru laiks

Deputāta pilnvaras sākas ar jaunievēlētās domes pirmās sēdes dienu vai ar brīdi, kad Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no attiecīgā saraksta.

Deputāta pilnvaras izbeidzas ar nākamā sasaukuma domes pirmās sēdes dienu vai ar pagaidu administrācijas izveidošanu atbilstoši Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likuma 24.panta noteikumiem.”

 

3.pants. Deputāta pilnvaru izbeigšanās pirms termiņa

Deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa:

1) ar brīdi, kad dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu;

2) ar dienu, kad likumīgā spēkā ir stājies deputātu notiesājošs tiesas spriedums vai deputāts likumā noteiktajā kārtībā atzīts par rīcības nespējīgu;

3) ar dienu, kad likumīgā spēkā ir stājies tiesas spriedums, ar kuru konstatēts fakts, ka deputāts ir ievēlēts, pārkāpjot Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā noteiktos ierobežojumus;

(..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 3.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) ar dienu, kad likumīgā spēkā ir stājies tiesas spriedums, ar kuru konstatēts fakts, ka deputāts ir ievēlēts, pārkāpjot Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likumā noteiktos ierobežojumus;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 3.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) ar dienu, kad likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru konstatēts fakts, ka deputāts ir ievēlēts, pārkāpjot Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likumā noteiktos ierobežojumus;”.

3.1pants. Deputāta pilnvaru nolikšana uz laiku

(..)

Ja domes (padomes) deputāts nolicis uz laiku deputāta pilnvaras, viņa vietā Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā stājas nākamais kandidāts.

(..)

 

 

6.

Juridiskais birojs

Izteikt 3.1 panta piekto daļu šādā redakcijā:

“Ja domes deputāts nolicis uz laiku deputāta pilnvaras, viņa vietā Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā stājas nākamais kandidāts.”

 

Atbalstīts

 

5. Izteikt 3.1 panta piekto daļu šādā redakcijā:

“Ja domes deputāts uz laiku nolicis deputāta pilnvaras, viņa vietā Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā stājas nākamais kandidāts.”

 

 

III. Deputāta darbība pilsētā, rajonā, novadā vai pagastā

4. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„Deputāta darbība republikas pilsētā vai novadā”.

 

 

 

 

6. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„Deputāta darbība republikas pilsētā vai novadā”.

 

15.1pants. Pabalsts pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājam vai viņa vietniekam

 

Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk - pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija vienā pašvaldībā bijusi pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes:

1) priekšsēdētājs divus sasaukumus;

2) priekšsēdētājs vienu sasaukumu un priekš sēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu amatu, citu sasaukumu;

3) tāds priekšsēdētāja vietnieks divus sasaukumus, kurš ieņēmis algotu amatu.

(..)

Pašvaldība veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kurai ir piešķirts un tiek izmaksāts pabalsts un kura nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai neveic par laikposmu, kurā persona ir nestrādājošs invalīds. Kārtību, kādā pašvaldība veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kura saņem pabalstu, nosaka Ministru kabinets.

(..)

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Juridiskais birojs

Aizstāt 15.1panta nosaukumā vārdus “domes (padomes)” vārdiem “domes vai padomes”.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 15.1panta pirmo daļu pēc vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “vēlētas rajona padomes”.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 15.1panta sesto daļu šādā redakcijā:

“Pašvaldība veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kurai ir piešķirts un tiek izmaksāts pabalsts un kura nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai neveic par laikposmu, kurā persona ir nestrādājošs invalīds. Par savlaicīgi neveiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju apdrošināšanai netiek aprēķināta nokavējuma nauda. Kārtību, kādā veicamas un atmaksājamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kura saņem pabalstu, un šo iemaksu apmēru, kā arī kārtību, kādā reģistrējams minēto personu valsts pensijas kapitāls, nosaka Ministru kabinets.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

7. 15.1pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus “domes (padomes)” vārdiem “domes vai padomes”;

 

 

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “vēlētas rajona padomes”;

 

 

 

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“Pašvaldība veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kurai ir piešķirts un tiek izmaksāts pabalsts un kura nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai neveic par laikposmu, kurā persona ir nestrādājošs invalīds. Par savlaicīgi neveiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju apdrošināšanai netiek aprēķināta nokavējuma nauda. Kārtību, kādā veicamas un atmaksājamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kura saņem pabalstu, un šo iemaksu apmēru, kā arī kārtību, kādā reģistrējams minēto personu valsts pensijas kapitāls, nosaka Ministru kabinets.”

 

5. Papildināt likumu ar jaunu 15.2 pantu šādā redakcijā:

„15.2pants. Iemaksas pensiju apdrošināšanai un to veidošanās kārtība

Iemaksas pensiju apdrošināšanai par pašvaldības priekšsēdētāju vai viņa vietnieku no pašvaldības budžeta līdzekļiem pašvaldība veic 20 procentu apmērā no pabalsta.

Sociāli apdrošinātās personas valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" veido iemaksas, kas veiktas atbilstoši:

1) šā panta pirmajā daļā noteiktajai iemaksu likmei, ja persona nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu;

2) iemaksu likmei, kas aprēķināta kā starpība starp šā panta pirmajā daļā noteikto iemaksu likmi un obligāto iemaksu likmi fondēto pensiju shēmā saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam, ja persona ir fondēto     pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.

Par līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 10.datumam neveiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju apdrošināšanai netiek aprēķināta nokavējuma nauda.”

 

 

10.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt likumprojekta 5.pantu.

 

Atbalstīts

 

 

6. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.decembrim izdod šā likuma 15.1panta sestajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

11.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.septembrim izdod šā likuma 15.1panta sestajā daļā minētos noteikumus.”

 

 

Atbalstīts

8. Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.septembrim izdod šā likuma 15.1panta sestajā daļā minētos noteikumus.”

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

12.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā, bet šā likuma 7. un 8.pants – nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas.”

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā, bet šā likuma 7. un 8.pants – nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas.