Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

     .06.2008.               Nr.90/TA-1442, TA-1471, TA-1519,

TA-1209, TA-1660, TA-1327,

TA-1512, TA-1529, TA-1326,

TA-1643, TA-1663, TA-1667,

TA-1668

 

Saeimas Prezidijam

 

Papildus Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija vēstulei Nr.90/TA-1250, TA-1371, TA-1272, TA-1274, TA-1273, TA-1275, TA-1285, TA-1287,
TA-1281, TA-1280, TA-1279, TA-1282, TA-1289, TA-1278, TA-1437,
TA-1447, TA-1334 nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem";

likumprojektu "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"";

likumprojektu "Grozījumi Bibliotēku likumā";

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"";

likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Augu aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā";

likumprojektu "Grozījums Vispārējās izglītības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"";

likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā".

 

Likumprojektus izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv), Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ludbāržs 67075916, gcap@vugd.gov.lv), Kultūras ministrija (atbildīgās amatpersonas - Dambis 67229272, vkpai@latnet.lv, Turlajs 67356615, Janis.Turlajs@km.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kupce-Kupča 67047934, kristine.kupce@izm.gov.lv, Ziediņa 67047917, agra.ziedina@izm.gov.lv), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Muzikants 677770477, janis.muzikants@raplm.gov.lv, Timofejeva 67770355, Aija.Timofejeva@raplm.gov.lv), Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Eiduks 67028192, Janis.Eiduks@sam.gov.lv, Girucka 67028381, Iveta.Girucka@sam.gov.lv, Pēkalis 67028300, maris.pekalis@sam.gov.lv, Vaitužs 67028303, julijs.vaituzs@sam.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Grosbārdis 67027206, Raivis.Grosbardis@vaad.gov.lv),

Lūdzam par atbildīgo komisiju likumprojektu paketei noteikt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekti uz 25 lp.

2. Likumprojektu anotācijas uz 107 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdes protokola Nr.37    10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§, 20.§, 21.§, 22.§ izraksts uz 13 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”

 

Izdarīt likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1997, 6.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 21.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

„Par republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu”.

 

2. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

„1.pants. Likuma mērķis

Šis likums reglamentē republikas pilsētas domes un novada domes (turpmāk – dome) deputātu tiesības un pienākumus (turpmāk - pilnvaras), kā arī garantijas, kas nodrošina šo pilnvaru realizāciju.”.

 

3. Izslēgt visā likuma tekstā vārdu iekavās „(padome)” attiecīgā locījumā.

 

4. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„Deputāta darbība republikas pilsētā vai novadā”.

 

5. Papildināt likumu ar jaunu 15.2 pantu šādā redakcijā:

„15.2 pants. Iemaksas pensiju apdrošināšanai un to veidošanās kārtība

 Iemaksas pensiju apdrošināšanai par pašvaldības priekšsēdētāju vai viņa vietnieku no pašvaldības budžeta līdzekļiem pašvaldība veic 20 procentu apmērā no pabalsta.

Sociāli apdrošinātās personas valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par  valsts pensijām" veido iemaksas, kas veiktas atbilstoši:

1) šā panta pirmajā daļā noteiktajai iemaksu likmei, ja persona nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu;

2) iemaksu likmei, kas aprēķināta kā starpība starp šā panta pirmajā daļā noteikto iemaksu likmi un obligāto iemaksu likmi fondēto pensiju shēmā saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam, ja persona ir fondēto        pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.

Par līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 10.datumam neveiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju           apdrošināšanai netiek aprēķināta nokavējuma nauda.”.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore un atbildīgā amatpersona

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

E. Zalāns

L. Straujuma

K. Jaunzeme

S. Smone

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2008. 16:07

296

J.Muzikants

7770477, janis.muzikants@raplm.gov.lv

 


Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 4.punktu šā rīkojuma 1.pielikumā minētajām institūcijām jāizvērtē grozījumu nepieciešamību 1.pielikumā minētajos likumos un, ja nepieciešams, līdz 2008.gada 1.maijam jāiesniedz Ministru kabinetā attiecīgos likumprojektus. Šā rīkojuma 1.pielikuma „Likumi, kuros nepieciešami grozījumi, kas saistīti ar pašvaldību darbības nodrošināšanu” 5.punktā ir ietverts likums „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5.panta pirmo daļu pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi un republikas pilsētas. Savukārt minētā likuma 6.pants nosaka, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.

Likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” ir reglamentētas pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputātu tiesības un pienākumi, kā arī garantijas, kas nodrošina šo tiesību un pienākumu realizāciju. Šajā likumā pilsētu domes aptver republikas pilsētu domes un rajona pilsētu domes. Ņemot vērā to, ka pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām Latvijā būs novadu un republikas pilsētu pašvaldības, jāprecizē likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” normas, izslēdzot tiesisko regulējumu rajona pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputātu tiesībām un pienākumiem, kā arī garantijām, kas nodrošina šo tiesību un pienākumu realizāciju.

Saskaņā ar 2007.gada 4.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā būs 103 novadu un 9 republikas pilsētu pašvaldības. Ņemot vērā to, ka pašreiz ir 525 vietējās pašvaldības, tad pēc reformas darbu var zaudēt lielākā daļa pašvaldību priekšsēdētāju vai viņu vietnieku. Līdz ar to likumprojektā papildus jau iestrādātajām normām par sociālajām garantijām priekšsēdētājiem vai viņu vietniekiem, ir nepieciešams noteikt arī iemaksas pensiju apdrošināšanai apjomu un kārtību.

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts paredz izdarīt redakcionālus labojumus likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”, kas saistīti ar rajona pašvaldību, pagastu pašvaldību, rajonu pilsētu pašvaldību neesamību, izslēdzot visā likuma tekstā vārdus „(padome)” visos locījumos, izsakot likuma nosaukumu, likuma 1.pantu un likuma III nodaļas nosaukumu jaunā redakcijā. Papildus likumprojektā tiek iekļauts pants, kas nosaka iemaksas pensiju apdrošināšanai, par pašvaldības priekšsēdētāju vai viņa vietnieku, apjomu un kārtību.

 

4. Cita informācija 

Nav attiecināms

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

 Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

 Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

 

0

 

 

 

 

0

86,784

 

0

 

 

 

 

0

86,784

 

0

 

 

 

 

0

86,784

 

0

 

 

 

 

0

86,784

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

 

0

 

 

 

 

0

-86,784

 

0

 

 

 

 

0

-86,784

 

0

 

 

 

 

0

-86,784

 

0

 

 

 

 

0

-86,784

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

0

0

0

0

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

 

Pabalsta apmērs divu minimālo algu apmērā, kuru plānots izmaksāt 226 personām..(160x2)X226=72,320

Iemaksas pensiju apdrošināšanai par pašvaldības priekšsēdētāju vai viņa vietnieku no pašvaldības budžeta līdzekļiem pašvaldība veic 20 procentu apmērā no pabalsta    (72,320X20)/100=14,464

Kopējās pašvaldību izmaksas ir veido kopējais pabalsta apmērs un Iemaksas pensiju apdrošināšanai 20% apmērā

72,320+14,464=86,784

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jāizstrādā grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā, ņemot vērā Administratīvās reformas likuma 5.panta pirmajā daļā un 6.pantā noteikto. Proti, ka pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām būs novadu un republikas pilsētu pašvaldības. Tieslietu ministrija ir atbildīga par attiecīgo grozījumu Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā izstrādi. Kā arī jāizstrādā grozījumi citos Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 1.pielikumā norādītajos likumos.

Jāizdod jauni Ministru kabineta noteikumi „Par republikas pilsētas domes un novada domes deputāta apliecību”. Tajos jānosaka novada domes un republikas pilsētas domes deputāta apliecības un deputāta nozīmes paraugus. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir atbildīga par to sagatavošanu. Šiem noteikumiem jāstājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Jāizdod Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks kārtību kādā pašvaldība veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par pašvaldības priekšsēdētāju vai viņa vietnieku.

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas konsultācijas, jo likumprojekts paredz izdarīt tikai redakcionālus labojumus likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”, un termiņš ir ļoti īss - līdz 2008.gada 1.maijam jāiesniedz Ministru kabinetā šo likumprojektu.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Publikācijas presē, internetā par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav notikušas konsultācijas, jo likumprojekts paredz izdarīt tikai redakcionālus labojumus likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”.

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts un pašvaldību institūcijas netiek radītas. Likuma izpilde tiks nodrošināta saskaņā ar likumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs                                                                           E. Zalāns

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore un atbildīgā amatpersona

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

E. Zalāns

L. Straujuma

K. Jaunzeme

S. Smone

 

 

24.04.2008. 16:05

1419

J.Muzikants

7770477, janis.muzikants@raplm.gov.lv