Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

09. 10. 2008. 9/7 - 2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā " (nr.759/Lp9).

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu apkopojums uz lpp.

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2. lasījumam

Grozījumi Izglītības likumā

(nr. 759/Lp9)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 28 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr., 1999, 17., 24.nr., 2000, 12.nr., 2001, 12., 16., 21.nr., 2004, 5.nr., 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2000, 12.nr.; 2001, 12., 16., 21.nr.; 2004, 5.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) ... 8)

9) izglītības pārvaldes iestāde – valsts vai pašvaldību iestāde, kas pilda izglītības pārvaldes funkcijas;

 

 

 

1. Aizstāt 1.panta 9.punktā vārdus „valsts vai pašvaldību iestāde” ar vārdiem „valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldības struktūrvienība”.

     

 

 

 

 

1. Aizstāt 1.panta 9.punktā vārdus „valsts vai pašvaldību iestāde” ar vārdiem „valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldības struktūrvienība”.

17.pants. Pašvaldību kompetence izglītībā

(1) Katrai pašvaldībai ir pienākums savā administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā mācību iestādē, nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu nometnes.

(2) Lai nodrošinātu savā administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem iespēju apmeklēt izglītības iestādi pēc brīvas izvēles, pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai slēdz līgumus un piedalās to pašvaldību izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu finansēšanā, kuru pārziņā esošajās izglītības iestādēs mācās tās administratīvajā teritorijā dzīvojošie bērni.

(3) Rajona pašvaldība:

1) saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē internātskolas, speciālās izglītības iestādes un klases bērniem ar speciālām vajadzībām, profesionālās izglītības iestādes un interešu izglītības iestādes, izņemot valsts un privātās izglītības iestādes. Rajona pašvaldības dibinātās izglītības iestādes ir tās pārziņā;

2) pieņem darbā un atbrīvo no darba tās pārziņā esošo izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju;

3) uztur tās pārziņā esošās izglītības iestādes ne mazāk kā Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kontrolē finanšu līdzekļu izmantošanu;

4) nodrošina tās pārziņā esošo izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu pedagogu algām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ieskaitīšanu izglītības iestāžu kontos;

5) nodrošina ēdināšanu speciālās izglītības iestādēs un internātskolās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā;

 

6) nodrošina izglītojamajiem profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību tās pārziņā esošajās izglītības iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

7) nodrošina bērnu un jauniešu profesionālo orientāciju;

8) organizē pieaugušo izglītību;

9) organizatoriski palīdz savā administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm to nodrošināšanā ar mācību un metodisko literatūru, citiem mācību līdzekļiem;

10) organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina metodisko darbu;

11) koordinē obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

12) veido un uztur izglītības informācijas bāzi;

13) nosaka no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāto vietu skaitu augstākās izglītības iestādēs;

14) koordinē bērna tiesību aizsardzību izglītības jomā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Vietējā pašvaldība:

1) saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, bet, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē profesionālās ievirzes izglītības iestādes;

2) nodrošina savā administratīvajā teritorijā dzīvojošos izglītības vecumu sasniegušos bērnus ar vietām izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanai;

3) pieņem darbā un atbrīvo no darba tās pārziņā esošo pirmsskolas izglītības iestāžu, sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājus — saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju;

4) nosaka kārtību, kādā tās pārziņā esošās izglītības iestādes finansējamas no attiecīgās pašvaldības budžeta; uz savstarpēju līgumu pamata piedalās valsts, citu pašvaldību un privāto izglītības iestāžu finansēšanā; sadala un piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības iestādēm un kontrolē to racionālu izmantošanu;

5) uztur tās pārziņā esošās pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un citas izglītības iestādes, ievērojot, ka to finansiālais nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto finansiālo nodrošinājumu;

6) nodrošina tās pārziņā esošo izglītības iestāžu pedagogu algām piešķirto valsts budžeta līdzekļu un valsts budžeta mērķdotāciju un subsīdiju ieskaitīšanu izglītības iestāžu kontos;

7) nodrošina tās pārziņā esošo izglītības iestāžu saimniecisko (tehnisko) darbinieku darba samaksas finansēšanu;

8) nodrošina izglītojamajiem profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību tās pārziņā esošajās izglītības iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība;

9) nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai skolā un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu;

10) nodrošina bērnu tiesību aizsardzību izglītības jomā;

11) sniedz konsultatīvu palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā;

12) sekmē jauniešu interešu izglītību un profesionālo orientāciju, izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai;

13) veic obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

14) nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmērus un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās pārziņā esošās izglītības iestādēs.

(5) Republikas pilsētas pašvaldība pilda šā panta trešajā un ceturtajā daļā pašvaldībām noteiktās funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 17.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Republikas pilsētu un novadu pašvaldības:

1) saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes, tai skaitā speciālās izglītības iestādes un klases, kā arī pirmsskolas izglītības grupas bērniem ar speciālām vajadzībām un interešu izglītības iestādes, bet saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē profesionālās ievirzes izglītības iestādes;

2) pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo pirmsskolas izglītības iestāžu, sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā un interešu izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no budžeta;

 

 

 

 

 

 

4) uz savstarpēju līgumu pamata pašvaldības piedalās valsts, citu pašvaldību un privāto izglītības iestāžu finansēšanā;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) sadala un piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības iestādēm un kontrolē to racionālu izmantošanu;

 

 

 

 

 

 

6) uztur tās padotībā esošās izglītības iestādes, ievērojot, ka to finansiālais nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto finansiālo nodrošinājumu, un kontrolē finanšu līdzekļu izmantošanu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) nodrošina atbalstu izglītības iestāžu akreditācijā konstatēto nepieciešamo uzlabojumu veikšanai izglītības iestādēs;

 

8) nodrošina tās padotībā esošo izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu pedagogu algām piešķirto valsts budžeta finansējuma ieskaitīšanu izglītības iestāžu kontos;

 

9) nodrošina tās padotībā esošo izglītības iestāžu saimniecisko, tehnisko un medicīnisko darbinieku darba samaksas finansēšanu;

 

 

 

 

10) nodrošina izglītojamajiem profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību tās padotībā esošajās izglītības iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība;

 

 

 

11) nodrošina izglītības ieguvi izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām (atbilstoši veselības stāvoklim, kas ietekmē izglītības ieguves veidu) speciālās izglītības iestādēs, kā arī internātskolās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) nodrošina ēdināšanu speciālās izglītības iestādēs un internātskolās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā;

 

 

 

 

13) nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai skolā un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu;

14) nodrošina bērnu un jauniešu profesionālo orientāciju un karjeras izglītību;

15) nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai;

16) nodrošina bērnu tiesību aizsardzību izglītības jomā;

17) sniedz konsultatīvu palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā;

18) nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām;

 

19) veic obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

20) nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmērus un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās padotībā esošās izglītības iestādēs;

21) īsteno politiku pieaugušo izglītībā un nodrošina piešķirtā finansējuma sadali un uzraudzību pār finanšu līdzekļu izlietojumu;

22) piedalās tās padotībā esošo izglītības iestāžu nodrošināšanā ar mācību un metodisko literatūru un citiem mācību līdzekļiem;

23) organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina metodisko darbu;

24) veido un uztur Valsts izglītības informācijas bāzi;

25) nosaka no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāto vietu skaitu augstākās izglītības iestādēs;

26) nodrošina valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu, organizāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

27) atbalsta izglītojamo dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās;

 

28) ievēro citos normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas izglītības jomā;";

 

 

izslēgt ceturto un piekto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 17. panta trešās daļas ievaddaļu pēc vārda "pilsētu" ar vārdu "pašvaldība" un 1. punktu pēc vārdiem "tai skaitā" ar vārdu "internātskolas".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām paredzētajā likuma 17. panta trešajā daļā (likumprojekta 2.pants):

- 2. punktu izteikt šādā redakcijā:

“2) pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, - saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus - saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju;”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 17. panta trešās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, - saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus - saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju;”

Deputāts J. Eglītis

Apvienot 17. panta trešās daļas 3. un 5. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no budžeta un kā tiek kontrolēta finansējuma racionāla izmantošana; "

Juridiskais birojs

Aizstāt 4. punktā vārdu ”piedalās” ar vārdiem “var piedalīties”;

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 17. panta trešās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) uz savstarpēju līgumu pamata piedalās valsts un citu pašvaldību izglītības iestāžu finansēšanā;"

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 17. panta trešo daļu ar jaunu 5. punkt u šādā redakcijā:

"5) uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā;

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 5. punktā vārdus “sadala un”;

Deputāts J. Eglītis

Apvienot 17. panta trešās daļas 6., 9.un 22. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"uztur tās padotībā esošās izglītības iestādes, nodrošinot darbinieku darba samaksas, mācību un metodiskās literatūras un citu mācību līdzekļu finansēšanu, ievērojot, ka to finansiālais nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto finansiālo nodrošinājumu;"

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 1. lasījumā pieņemto 17. panta trešās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"7) uztur tās padotībā esošās izglītības iestādes, izņemot speciālās izglītības iestādes, speciālās izglītības klases un grupas vispārējās izglītības iestādēs, kā arī internātskolas, ko finansē no valsts budžeta, ievērojot, ka šo iestāžu finansiālais nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto, un kontrolē šo finanšu līdzekļu izmantošanu;"

Juridiskais birojs

Aizstāt 7. punktā vārdus “izglītības iestāžu” ar vārdiem “tās padotībā esošo izglītības iestāžu”;

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 1. lasījumā pieņemto 17. panta trešās daļas 9. punktu šādā redakcijā:

"10) nodrošina tās padotībā esošo izglītības iestāžu finansēšanu, izņemot speciālo izglītības iestāžu, speciālo izglītības klašu un grupu vispārējās izglītības iestādēs, kā arī internātskolu saimniecisko, tehnisko un medicīnas darbinieku darba samaksu, ko finansē no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 11.punktu pēc vārdiem “speciālās izglītības iestādēs” ar vārdiem “pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar speciālām vajadzībām, speciālās izglītības klasēs”;

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 12. punktā vārdus “nodrošina ēdināšanu speciālās izglītības iestādēs” ar vārdiem “nodrošina ēdināšanu tās padotībā esošajās speciālās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar speciālām vajadzībām, speciālās izglītības klasēs”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 24. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

1.Izteikt 17.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Republikas pilsētu un novadu pašvaldības:

1) saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes, tai skaitā speciālās izglītības iestādes un klases, kā arī pirmsskolas izglītības grupas bērniem ar speciālām vajadzībām, interešu izglītības iestādes un internātskolas, bet saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības pārziņā esošās profesionālās ievirzes izglītības iestādes

2) pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo pirmsskolas izglītības iestāžu, sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā un interešu izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju;

3) nodrošina izglītības vecumu sasniegušos bērnus un jauniešus, kuru dzīves vieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, ar vietām izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanai;

4) nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no budžeta;

5) uz savstarpēju līgumu pamata pašvaldības piedalās valsts, citu pašvaldību iestāžu finansēšanā;

6) uz savstarpēju līgumu pamata pašvaldības var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā;

7) sadala un piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības iestādēm un kontrolē to racionālu izmantošanu;

8) uztur tās padotībā esošās izglītības iestādes, ievērojot, ka to finansiālais nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto finansiālo nodrošinājumu, un kontrolē finanšu līdzekļu izmantošanu;

9) nodrošina atbalstu pašvaldības izglītības iestāžu akreditācijā konstatēto nepieciešamo uzlabojumu veikšanai izglītības iestādēs;

10) nodrošina tās padotībā esošo izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu pedagogu algām piešķirto valsts budžeta finansējuma ieskaitīšanu izglītības iestāžu kontos;

11) nodrošina tās padotībā esošo izglītības iestāžu saimniecisko, tehnisko un medicīnisko darbinieku darba samaksas finansēšanu;

12) nodrošina izglītojamajiem profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību tās padotībā esošajās izglītības iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība;

13) nodrošina izglītības ieguvi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (atbilstoši veselības stāvoklim, kas ietekmē izglītības ieguves veidu) speciālās izglītības iestādēs vai klasēs, pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī internātskolās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā;

14) nodrošina ēdināšanu speciālās izglītības iestādēs un internātskolās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā;

15) nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai skolā un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu;

16) nodrošina bērnu un jauniešu profesionālo orientāciju un karjeras izglītību;

17) nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai;

18) nodrošina bērnu tiesību aizsardzību izglītības jomā;

19) sniedz konsultatīvu palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā;

20) nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām;

21) veic obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

22) nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmērus un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās padotībā esošās izglītības iestādēs;

23) īsteno politiku pieaugušo izglītībā un nodrošina piešķirtā finansējuma sadali un uzraudzību pār finanšu līdzekļu izlietojumu;

24) piedalās tās padotībā esošo izglītības iestāžu nodrošināšanā ar mācību un metodisko literatūru un citiem mācību līdzekļiem;

25) organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina metodisko darbu;

26) veido un uztur izglītības informācijas bāzi;

27) nosaka no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāto vietu skaitu augstākās izglītības iestādēs;

28) nodrošina valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu, organizāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

29) atbalsta izglītojamo dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

30) ievēro citos normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas izglītības jomā.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts priekšlik.

nr. 3

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

iekļauts priekšlik.

nr. 6 un 7

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

mainīta turpmāko punktu numerācija

 

 

 

Atbalstīts

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 17.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība:

1) saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes, tai skaitā internātskolas, speciālās izglītības iestādes un klases, kā arī pirmsskolas izglītības grupas bērniem ar speciālām vajadzībām un interešu izglītības iestādes, bet, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē profesionālās ievirzes izglītības iestādes;

2) pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus - saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no budžeta;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) uz savstarpēju līgumu pamata piedalās valsts un citu pašvaldību izglītības iestāžu finansēšanā;"

 

 

 

 

5) uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā;

 

 

6) piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības iestādēm un kontrolē šo līdzekļu izmantošanu;

 

 

 

7) uztur tās padotībā esošās izglītības iestādes, izņemot speciālās izglītības iestādes, speciālās izglītības klases un grupas vispārējās izglītības iestādēs, kā arī internātskolas, ko finansē no valsts budžeta, ievērojot, ka šo iestāžu finansiālais nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto, un kontrolē šo finanšu līdzekļu izmantošanu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) nodrošina atbalstu tās padotībā esošo izglītības iestāžu akreditācijā konstatēto nepieciešamo uzlabojumu veikšanai šajās izglītības iestādēs;

9) nodrošina tās padotībā esošo izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu pedagogu algām piešķirtā valsts budžeta finansējuma ieskaitīšanu izglītības iestāžu kontos;

10) nodrošina tās padotībā esošo izglītības iestāžu finansēšanu, izņemot speciālo izglītības iestāžu, speciālo izglītības klašu un grupu vispārējās izglītības iestādēs, kā arī internātskolu saimniecisko, tehnisko un medicīnas darbinieku darba samaksu, ko finansē no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

11) nodrošina izglītojamajiem profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību tās padotībā esošajās izglītības iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība;

12) nodrošina izglītības ieguvi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām (atbilstoši veselības stāvoklim, kas ietekmē izglītības ieguves veidu) speciālās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar speciālām vajadzībām, speciālās izglītības klasēs, kā arī internātskolās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā;

13) nodrošina ēdināšanu tās padotībā esošajās speciālās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar speciālām vajadzībām, speciālās izglītības klasēs un internātskolās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā”;

 

 

 

 

14) nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai skolā un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu;

15) nodrošina bērnu un jauniešu profesionālo orientāciju un karjeras izglītību;

16) nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai;

17) nodrošina bērnu tiesību aizsardzību izglītības jomā;

18) sniedz konsultatīvu palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā;

19) nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām;

20) veic obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

21) nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmērus un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās padotībā esošās izglītības iestādēs;

22) īsteno politiku pieaugušo izglītībā un nodrošina piešķirtā finansējuma sadali un uzraudzību pār finanšu līdzekļu izlietojumu;

23) piedalās tās padotībā esošo izglītības iestāžu nodrošināšanā ar mācību un metodisko literatūru un citiem mācību līdzekļiem;

24) organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina metodisko darbu;

 

 

 

 

25) nosaka no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāto vietu skaitu augstākās izglītības iestādēs;

26) nodrošina valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu, organizēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

27) atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās;

 

28) ievēro citos normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas izglītības jomā.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt ceturto un piekto daļu.

18.pants. Pašvaldības izglītības pārvalde

(1) Pašvaldības izglītības pārvaldi izveido rajona vai republikas pilsētas pašvaldība, lai īstenotu savu kompetenci izglītībā.

(2) Pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāju, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, ieceļ amatā attiecīgā pašvaldība. Izglītības pārvaldes vadītājam ir nepieciešama izglītības vai izglītības vadības darbā uzkrāta pieredze.

 

(3) Pašvaldības izglītības pārvaldi finansē no attiecīgās pašvaldības budžeta.

 

(4) Pašvaldības izglītības pārvalde darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina attiecīgā pašvaldība.

3. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

„18.pants. Izglītības jomas funkciju nodrošināšana republikas pilsētu un novadu pašvaldībās

(1) Lai īstenotu savu kompetenci izglītībā, pašvaldība izveido vismaz vienu izglītības speciālista amatu vai izglītības pārvaldes iestādi. Izglītības speciālistam un izglītības pārvaldes iestādes vadītājam ir nepieciešama akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

 

 

 

 

(2) Pašvaldības izglītības speciālistu darba samaksu un pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi finansē no attiecīgās pašvaldības budžeta.

 

 

 

(3) Novada pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju izglītībā īstenošanai, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.”

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Deputāts J. Eglītis

Izteikt 18. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai īstenotu savu kompetenci izglītībā, pašvaldība izveido izglītības speciālista amatu, kura padotībā var darboties pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes. Izglītības speciālistam ir nepieciešama akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

(2) Pašvaldības izglītības speciālistu darba samaksu un pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes finansē no attiecīgās pašvaldības budžeta."

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Izteikt 18. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

„(1) Lai īstenotu savu kompetenci izglītībā, pašvaldība izveido pašvaldības struktūrvienību vai izglītības pārvaldes iestādi vai arī, sadarbojoties ar citu pašvaldību, izveido pašvaldību kopīgo izglītības pārvaldes iestādi. Izglītības pārvaldes iestādes vadītājam ir nepieciešama akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

(2) Pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi finansē no attiecīgās pašvaldības budžeta.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 1. lasījumā pieņemto 18. panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"18. pants. Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā

(1) Lai īstenotu savas funkcijas izglītības jomā, pašvaldī ba izveido vismaz vienu izglītības speciālista amatu, struktūrvienību vai izglītības pārvaldes iestādi. Izglītības speciālistam, struktūrvienības vadītājam un izglītības pārvaldes iestādes vadītājam ir nepieciešama akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā."

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

„18.pants. Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā

(1) Lai īstenotu savas funkcijas izglītības jomā, pašvaldība izveido vismaz vienu izglītības speciālista amatu, struktūrvienību vai izglītības pārvaldes iestādi. Izglītības speciālistam, struktūrvienības vadītājam un izglītības pārvaldes iestādes vadītājam ir nepieciešama akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

 

 

 

 

(2) Pašvaldības izglītības speciālistu darba samaksu un pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi finansē no attiecīgās pašvaldības budžeta.

(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.”

53.pants. Pedagoga darba samaksa

(1) Pedagoga darba samaksu nosaka atbilstoši pedagoga profesionālajai kvalifikācijai, darba stāžam un darba slodzei.

(2) Pedagogam ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju darba samaksa par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto darba samaksu attiecīgajā laikposmā.

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Deputāti J.Pliners, V. Buhvalovs

Izteikt 53.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Pedagogam ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju minimālā darba samaksa par vienu slodzi nav zemāka par Centrālās Statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas ziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējo darba samaksu, reizinot to ar koeficientu 1,3.”

Deputāti J.Pliners, V. Buhvalovs

Papildināt 53. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku minimālā darba samaksa par vienu slodzi nav zemāka par Centrālās Statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas ziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējo darba samaksu, reizinot to vadītājiem ar koeficientu 2,5 un viņu vietniekiem ar koeficientu 2.”

Deputāti J.Pliners, V. Buhvalovs

Papildināt 53. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4)Pedagoga darba samaksa tiek diferencēta atbilstoši sekojošām kategorijām: pedagogs-stažieris, pedagogs, vecākais pedagogs, pedagogs - metodiķis, pedagogs - eksperts. Piemaksa par kategorijām tiek veikta no fonda piemaksām par darba kvalitāti.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 
   

23.

Deputāti J.Pliners, V. Buhvalovs

Papildināt likumu ar 53.1 pantu šādā redakcijā:

„53.1 pants. Pedagogu sociālās garantijas

(1)Vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu pedagogu veselība tiek apdrošināta. Kārtību, kādā tiek veikta pedagoga veselības apdrošināšana, kā arī tās apmēru nosaka Ministru kabinets.

(2)Vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu pedagogu bērni (uz vecāku iesnieguma pamata ar darba devēja rezolūciju vai apliecinājuma vēstuli par darba tiesisko attiecību faktu) tiek uzņemti pirmskolas izglītības iestādē ārpus rindas.

(3)Vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu pedagogiem ir tiesības saņemt kompensāciju par ceļa izdevumiem.

(4) Vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu pedagogiem ir tiesības īrēt pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas ārpus rindas.

(5)Vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu pedagogiem ir tiesības uz izdienas pensiju.

Neatbalstīts

 

 

 

54.pants. Izglītojamā pienākumi

Izglītojamā pienākumi ir šādi:

1) iegūt pamatizglītību;

2) ievērot izglītības iestādes nolikumu vai satversmi un iekšējās kārtības noteikumus;

3) ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību.

 

24.

 

 

 

Deputāti J.Pliners, V. Buhvalovs

Izteikt likuma 54.pantu sekojošā redakcijā:

„54. pants. Izglītojamā pienākumi

(1) Izglītojamā pienākumi vispārizglītojošās vai profesionālās mācību iestādēs ir šādi:

1) kārtīgi apmeklēt nodarbības un gadījumā, ja nodarbības tiek kavētas, iesniegt attaisnojošus dokumentus;

2) būt pieklājīgam pret pedagogiem, citiem izglītojamajiem un skolas administrāciju;

3) ierasties skolā tīrās un kārtīgās drēbēs, ievērot personīgās higiēnas prasības, skolas un klases sanitārās prasības, skolas teritorijā nesmēķēt, nelietot alkoholu un narkotikas;

4) gan mājās, gan skolā pildīt pedagogu uzdotos uzdevumus;

5) apmeklēt pedagogu nozīmētās konsultācijas;

6) vienojoties ar pedagogu par termiņiem, censties labot nesekmīgās atzīmes;

7) piedalīties savas klases audzinošajos pasākumos, kā arī skolas organizētajos pasākumos, ja izglītojamā klase ir atbildīga par šī pasākuma sagatavošanu.

(2) Pienākumu nepildīšanas gadījumā izglītojamajiem tiek piemēroti sekojoši sodi:

1) tiek izteikts mutisks vai rakstisks brīdinājums;

2) izglītības iestādes vadītājs izsaka rakstisku rājienu, paziņojot par to, izglītojamā vecākiem vai personām, kas tos aizstāj;

3) skolas administratīvajā padomē tiek organizēta profilaktiska saruna ar izglītojamo, piedaloties viņa vecākiem vai personām, kas tos aizstāj;

4) izglītojamais tiek izslēgts no skolas uz laiku, kas nepārsniedz divas nedēļas;

5) tiek pieņemts lēmums par izglītojamā nosūtīšanu uz pašvaldības administratīvo komisiju, iesakot izslēgt viņu no skolas vai nodrošināt viņam mācības neklātienē.

(3) Pēc skolēnu padomes, pedagoģiskā padomes vai vecāku padomes ierosinājuma skolas iekšējās kārtības noteikumos var iekļaut arī citus izglītojamā pienākumus un sodus par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu. Izmaiņas noteikumos pēc saskaņošanas ar pusēm apstiprina skolas direktors.

Neatbalstīts

 

VII nodaļa
Izglītības sistēmas finanšu un materiālie līdzekļi

59.pants. Izglītības sistēmas finansēšanas avoti

(1) Valsts izglītības iestādes finansē no valsts budžeta saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu. Pašvaldību izglītības iestādes finansē no pašvaldību budžetiem. Valsts piedalās pašvaldību izglītības iestāžu finansēšanā šajā likumā paredzētajos gadījumos.

(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo, ja šajās izglītības iestādēs tiek īstenotas akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas valsts valodā.

(3) Speciālās izglītības iestādes, kā arī speciālās izglītības klases un grupas vispārējās izglītības iestādēs finansē no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(4) Izglītības iestādes var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

1) ziedojumu un dāvinājumu veidā;

2) sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā vai satversmē noteiktajos gadījumos;

3) no citiem ieņēmumiem.

(5) Izglītības atbalsta iestādes finansē to dibinātāji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 59.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Speciālās izglītības iestādes, speciālās izglītības klases un grupas vispārējās izglītības iestādēs, kā arī internātskolas finansē no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts S. Šķesters

Izteikt 59. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo, ja šajās izglītības iestādēs tiek īstenotas akreditētas pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes programmas valsts valodā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 59.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Speciālās izglītības iestādes, speciālās izglītības klases un grupas vispārējās izglītības iestādēs, kā arī internātskolas finansē no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Pārejas noteikumi

1. ... 12.

         

13. Grozījumi likuma 59.panta otrajā daļā par privāto izglītības iestāžu (kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas valsts valodā) finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.

 

26.

Deputāts S. Šķesters

Papildināt pārejas noteikumu 13. punktu pēc vārda iekavās "vispārējās" ar vārdiem "un profesionālās ievirzes" un tālāk kā tekstā.

Neatbalstīts

 
 

 

 

 

 

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 22.punktu šādā redakcijā:

„22. Grozījumi šā likuma 1.panta 9.punktā, 17. un 18.pantā stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

27.

Deputāts S. Šķesters

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Ministru kabinets līdz 2009. gada 1. janvārim nosaka kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes programmas privātajās izglītības iestādēs."

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 22.punktu šādā redakcijā:

„22. Grozījumi šā likuma 1.panta 9.punktā, 17. un 18.pantā stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

   

28.

Deputāti J.Pliners, V. Buhvalovs

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

„22. Likuma 53. panta otrā daļa stājas spēkā ar 2011. gada 1.janvāri, līdz tam, darba samaksa par vienu slodzi nav zemāka par Centrālās Statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas ziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējo darba samaksu, kurai piemērots šāds koeficients:

1) no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim,- 1,1;

2) no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim,- 1,2.

23. Likuma 53. panta trešā daļa stājas spēkā ar 2011. gada 1.janvāri.

Līdz tam, izglītības iestāžu vadītāju minimālā darba samaksa nav zemāka par Centrālās Statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas ziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējo darba samaksu, kurai piemērots šāds koeficients:

1) no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim,- 2,3;

2) no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim,- 2,4;

izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālā darba samaksa nav zemāka par Centrālās Statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas ziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējo darba samaksu, kurai piemērots šāds koeficients:

1) no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim,- 1,8;

2) no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim,- 1,9.”

Neatbalstīts