Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

09. 10. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu "Grozījumi Bibliotēku likumā " (nr.758/Lp9).

           

 

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu apkopojums uz  5 lpp.

 

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētājs                                            Oskars  Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2. lasījumam

 

Grozījumi Bibliotēku likumā

(nr. 758/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi

( 4 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Bibliotēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 2002, 14.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Bibliotēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 2002, 14.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus „dome (padome)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „dome” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus „dome (padome)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „dome” (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt visā likumā vārdu „rajona” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „novada” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

2. Aizstāt visā likumā vārdu „rajons” (attiecīgā locījumā) ar vārdu  "novads” (attiecīgā locījumā).

12.pants. Reģiona galvenā bibliotēka

(1) Bibliotēku var akreditēt kā reģiona galveno bibliotēku, ja tā papildus šā likuma 9.panta otrajā daļā minētajam atbilst šādiem nosacījumiem:

1) (izslēgts ar 08.12.2005. likumu);

2) ...9)

(2) Rajona padome vai republikas pilsētas dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus un vienošanos ar attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku dibinātājiem, vienu no bibliotēkām izvirza reģiona galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finansu līdzekļus.

 

 

 

 

 

3. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

            „(2) Novada vai republikas pilsētas dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus un vienošanos ar citu novadu domēm, pieņem lēmumu par attiecīgas bibliotēkas izvirzīšanu akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus un iesniedz attiecīgu priekšlikumu Kultūras ministrijai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 3. pantu izteikt šādā redakcijā:

“3. Izteikt 12. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Novadu un  republikas pilsētas domes, savstarpēji vienojoties  un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus,    izvirza vienu no attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 12. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Novadu domes un  republikas pilsētas dome, savstarpēji vienojoties  un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus,    izvirza vienu no attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus.”

17.pants. Bibliotēku finansēšana

(1) Valsts bibliotēkas finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi. Pašvaldību bibliotēkas tiek finansētas ar Likumā par budžetu un finanšu vadību un likumā “Par pašvaldību budžetiem” noteiktajā kārtībā izdarītu apropriāciju no pašvaldību budžeta atbilstoši domes (padomes) apstiprinātajam finansējumam šim mērķim.

(2) Valsts un pašvaldības finansē to īpašumā esošās bibliotēkas, nodrošinot līdzekļus:

1) bibliotēku krājumu organizēšanai, papildināšanai, restaurācijai, konservācijai un cita veida saglabāšanai, kā arī to fiziskajai drošībai (apsardzei, aizsardzības, ugunsdrošības un citām iekārtām) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Nacionālo bibliotēku krājumu;

2) bibliotēku ēku, telpu, iekārtu, tehniskā aprīkojuma uzturēšanai, jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai un uzturēšanai;

3) bibliotēku telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem;

4) bibliotēku krājumu publiskas pieejamības nodrošināšanai;

5) bibliotēku sadarbībai, arī starptautiskajai sadarbībai;

6) kapitālieguldījumiem bibliotēku ēku celtniecībai un rekonstrukcijai;

7) bibliotēku darbinieku atalgojumam;

8) bibliotēku darbinieku kvalifikācijas pilnīgošanai;

9) bibliotēku darbības popularizēšanai;

10) datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas pieejamības nodrošināšanai.

(3) Valsts un pašvaldību bibliotēkas var saņemt papildu finansu līdzekļus:

1) ziedojumu un dāvinājumu veidā;

2) sniedzot maksas pakalpojumus bibliotēkas nolikumā (statūtos) noteiktajos gadījumos;

3) no citiem ieņēmumiem.

(4) Šā panta trešajā daļā minētie finansu līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās bibliotēkas speciālā budžeta kontā un izmantojami tikai bibliotēkas darbības attīstīšanai.

(5) Reģiona galvenās bibliotēkas finansējumu veido:

1) dibinātāja finansu līdzekļi;

2) valsts finansējums mērķdotāciju veidā;

3) finansu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savstarpēju vienošanos piešķir attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku dibinātāji.

(6) Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvus nosaka Ministru kabinets.

(7) Privātās bibliotēkas finansē atbilstoši to nolikumā (statūtos) noteiktajai kārtībai.

(8) Bibliotēkas var saņemt arī valsts budžetā vai pašvaldību budžetos paredzētos finansu līdzekļus īpašu ar bibliotēku darbību, attīstību un zinātnisko pētniecību saistītu projektu un programmu realizēšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 17.panta  piektās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

      „3) finanšu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savstarpēju vienošanos piešķir pašvaldības, kuras pieņēmušas saskaņotu lēmumu par attiecīgas bibliotēkas izvirzīšanu akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 4. pantā  izslēgt vārdu “akreditācijai”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 17.panta  piektās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

      „3) finanšu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savstarpēju vienošanos piešķir pašvaldības, kas pieņēmušas saskaņotu lēmumu par attiecīgās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.”

 

Pārejas noteikumi

1. ...8.

 

5. Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

      „9. Bibliotēku akreditācijas apliecības, kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz attiecīgas bibliotēkas akreditācijas termiņa beigām.”

 

3.

Juridiskais birojs

 Ierosinām izteikt likumprojektā paredzēto 5. pantu  šādā redakcijā:

“Papildināt Pārejas noteikumus ar 9. punktu šādā redakcijā:

9. Pašvaldību bibliotēkas, kas akreditētas līdz 2009. gada 1. jūlijam, turpina darboties attiecīgās bibliotēkas akreditācijas apliecībā norādītajā statusā līdz akreditācijas termiņa beigām.” 

 

 

Atbalstīts

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Pašvaldību bibliotēkas, kas akreditētas līdz 2009. gada 1. jūlijam, turpina darboties attiecīgās bibliotēkas akreditācijas apliecībā norādītajā statusā līdz akreditācijas termiņa beigām.

 

 

 

 

4.

Valsts  pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Novadu domes  un republikas pilsētas dome šā  likuma 12. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam izvirza pēc tam, kad beidzies attiecīgās   līdz 2009. gada 1. jūlijam akreditētās reģiona galvenās bibliotēkas akreditācijas termiņš. "

 

 

Atbalstīts

 

10. Novadu domes  un republikas pilsētas dome šā  likuma 12. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam izvirza pēc tam, kad beidzies attiecīgās   līdz 2009. gada 1. jūlijam akreditētās reģiona galvenās bibliotēkas akreditācijas termiņš. "

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1.jūlijā.