Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

     .06.2008.               Nr.90/TA-1442, TA-1471, TA-1519,

TA-1209, TA-1660, TA-1327,

TA-1512, TA-1529, TA-1326,

TA-1643, TA-1663, TA-1667,

TA-1668

 

Saeimas Prezidijam

 

Papildus Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija vēstulei Nr.90/TA-1250, TA-1371, TA-1272, TA-1274, TA-1273, TA-1275, TA-1285, TA-1287,
TA-1281, TA-1280, TA-1279, TA-1282, TA-1289, TA-1278, TA-1437,
TA-1447, TA-1334 nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem";

likumprojektu "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"";

likumprojektu "Grozījumi Bibliotēku likumā";

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"";

likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Augu aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā";

likumprojektu "Grozījums Vispārējās izglītības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"";

likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā".

 

Likumprojektus izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv), Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ludbāržs 67075916, gcap@vugd.gov.lv), Kultūras ministrija (atbildīgās amatpersonas - Dambis 67229272, vkpai@latnet.lv, Turlajs 67356615, Janis.Turlajs@km.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kupce-Kupča 67047934, kristine.kupce@izm.gov.lv, Ziediņa 67047917, agra.ziedina@izm.gov.lv), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Muzikants 677770477, janis.muzikants@raplm.gov.lv, Timofejeva 67770355, Aija.Timofejeva@raplm.gov.lv), Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Eiduks 67028192, Janis.Eiduks@sam.gov.lv, Girucka 67028381, Iveta.Girucka@sam.gov.lv, Pēkalis 67028300, maris.pekalis@sam.gov.lv, Vaitužs 67028303, julijs.vaituzs@sam.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Grosbārdis 67027206, Raivis.Grosbardis@vaad.gov.lv),

Lūdzam par atbildīgo komisiju likumprojektu paketei noteikt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekti uz 25 lp.

2. Likumprojektu anotācijas uz 107 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdes protokola Nr.37    10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§, 20.§, 21.§, 22.§ izraksts uz 13 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Bibliotēku likumā

 

Izdarīt Bibliotēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 2002, 14.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1.     Aizstāt visā likumā vārdus „dome (padome)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „dome” (attiecīgā locījumā).

2.     Aizstāt visā likumā vārdu „rajona” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „novada” (attiecīgā locījumā).

3.     Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

     „(2) Novada vai republikas pilsētas dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus un vienošanos ar citu novadu domēm, pieņem lēmumu par attiecīgas bibliotēkas izvirzīšanu akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus un iesniedz attiecīgu priekšlikumu Kultūras ministrijai.”

4.     Izteikt 17.panta  piektās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

     „3) finanšu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai, saskaņā ar savstarpēju vienošanos piešķir pašvaldības, kuras pieņēmušas saskaņotu lēmumu par attiecīgas bibliotēkas izvirzīšanu akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam.”

5.     Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

     „9. Bibliotēku akreditācijas apliecības, kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz attiecīgas bibliotēkas akreditācijas termiņa beigām.”

          Likums stājas spēkā 2009. gada 1.jūlijā.

 

Kultūras

ministre

Valsts sekretāra v.i.

 

Juridiskās nodaļas

vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

H.Demakova

U.Lielpēters

 

I.Millersone

M.Tenisa

J.Turlajs

2008.06.12. 10:09

195

J.Turlajs

7356615, Janis.Turlajs@km.gov.lv

Likumprojekta „Grozījumi Bibliotēku likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 4.punktu šā rīkojuma 1.pielikumā minētajām institūcijām jāizvērtē grozījumu nepieciešamību 1.pielikumā minētajos likumos un, ja nepieciešams, līdz 2008.gada 1.maijam jāiesniedz Ministru kabinetā attiecīgos likumprojektus. Šā rīkojuma 1.pielikuma „Likumi, kuros nepieciešami grozījumi, kas saistīti ar pašvaldību darbības nodrošināšanu” 25.punktā ir ietverts Bibliotēku likums.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Administratīvi teritoriālās reformas likuma (turpmāk – Reformas likums) 6.pants paredz, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Saskaņā ar Reformas likuma 6.panta pirmo daļu ir apstiprināts Ministru kabineta 2006.gada 28.jūnija rīkojums Nr. 478 „Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu”. Rajona līmenis administratīvi teritoriālā iedalījuma projektā nav paredzēts. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr.596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” paredzēts izveidot 9 republikas pilsētu un 103 novadu pašvaldības.

Atbilstoši Bibliotēku likuma 12.panta otrajai daļai rajona padome vai republikas pilsētas dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus un vienošanos ar attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku dibinātājiem, vienu no bibliotēkām izvirza reģiona galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus.

3. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts paredz izdarīt redakcionālus labojumus, kas saistīti ar administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu un rajona pašvaldību reorganizāciju. Pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām pašvaldības reģiona galvenā bibliotēka ir novada vai republikas pilsētas galvenā bibliotēka. Lai nodrošinātu bibliotēku darbību reformētajās vietējo pašvaldību teritorijās pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām, likumprojektā ir ietverta tiesību norma par likuma stāšanos spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likumprojektā noteikta kārtība reģiona galvenās bibliotēkas statusa piešķiršanai un tās darbības finansēšanai.

Reģionu galveno bibliotēku akreditācija, atbilstoši Bibliotēku likuma 12.pantam, tiek veikta kopš 2005.gada. No 2005. līdz 2007.gadam ir akreditētas 25 reģionu galvenās bibliotēkas. 2008.gadā paredzēts akreditēt divas un 2009.gadā vienu reģiona galveno bibliotēku. Saskaņā ar Bibliotēku likuma 9.panta trešo daļu bibliotēku akreditācija veicama reizi piecos gados. Tāpēc likumprojektā paredzēts papildināt Bibliotēku likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu, kurā noteikts, ka bibliotēku akreditācijas apliecības, kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz  attiecīgas bibliotēkas akreditācijas termiņa beigām.

4. Cita informācija 

Nav attiecināms

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms.

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

 Nav attiecināms.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

 Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms.

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav attiecināms.

2. Cita informācija

Nav attiecināms.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms.

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Notikušas konsultācijas ar Latvijas Bibliotēku padomi un Latvijas Bibliotekāru biedrību.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta likumprojektu.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Informēšana par likumprojektu Latvijas Bibliotekāru biedrības kongresā, Latvijas Bibliotēku padomes sēdē.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav notikušas konsultācijas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu institūciju radīšana nav nepieciešama. Likuma izpildi nodrošinās Kultūras ministrija un novadu un republikas pilsētu pašvaldības.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajos preses izdevumos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī Kultūras ministrijas mājas lapā un bibliotēku portālā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt administratīvo procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

Kultūras ministre                                                                           H.Demakova

 

 

 

 

Valsts sekretāra v.i.

Juridiskās

nodaļas

vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

U.Lielpēters

I.Millersone

M.Tenisa

J.Turlajs

 

 

 

 

 

 

 

2008.06.12. 10:09

1140

J.Turlajs

7356615, Janis.Turlajs@km.gov.lv