21

15. 07. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā šādus par steidzamiem atzītus likumprojektus:

            "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" (733/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" (734/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" (735/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" (736/Lp9);

            "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"" (745/Lp9);

            "Grozījums Prokuratūras likumā" (746/Lp9);

            "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā" (756/Lp9);

            "Grozījums Augu aizsardzības likumā" (762/Lp9);

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz  28  lp.

 

Ar cieņu  Komisijas priekšsēdētājs                                        Oskars  Spurdziņš

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                                   Likumprojekts 2. lasījumam

                                                                                                                                                                                                                                 steidzams

Grozījumi Civilās aizsardzības likumā

(nr. 756 /Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

nr.

Priekšlikumi

(5)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

        Izdarīt Civilās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2006, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

        Izdarīt Civilās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2006, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

3.pants. Katastrofas

(1) ...

 

(2) Atbilstoši katastrofas raksturam, tās radīto postījumu apjomam un reaģēšanā iesaistāmo resursu iespējām izšķir:

   

1) vietēja mēroga katastrofas — katastrofas radīto postījumu apjoms nepārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas un skartās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie resursi ir pietiekami katastrofas pārvaldīšanai;

   

 

 

  2) reģionāla mēroga katastrofas — katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas un skarto pašvaldību administratīvajā teritorijā un valstī esošie resursi ir pietiekami katastrofas pārvaldīšanai;

 

 

 

3) valsts mēroga katastrofas — katastrofas radīto postījumu apjoms aptver visu valsts teritoriju vai nozīmīgu tās daļu un valstī esošie resursi nav pietiekami katastrofas pārvaldīšanai.

(3) ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1. Izteikt 3.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

”2) reģionāla mēroga katastrofas – katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz pašvaldības civilās aizsardzības komisijas darbības administratīvās teritorijas robežu un skarto pašvaldību administratīvajā teritorijā un valstī esošie resursi ir pietiekami katastrofas pārvaldīšanai;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

                 „Izteikt 3.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

”2) reģionāla mēroga katastrofas – katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz pašvaldības civilās aizsardzības komisijas darbības teritoriju un skarto pašvaldību administratīvajā teritorijā un valstī esošie resursi ir pietiekami katastrofas pārvaldīšanai;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 3.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

”2) reģionāla mēroga katastrofas – katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz pašvaldības civilās aizsardzības komisijas darbības teritoriju un skarto pašvaldību administratīvajā teritorijā un valstī esošie resursi ir pietiekami katastrofas pārvaldīšanai;”.

 

4.pants. Civilās aizsardzības sistēmas struktūra un organizācija

(1) Civilās aizsardzības sistēmu (turpmāk — sistēma) veido valsts iestādes, pašvaldības, komersanti, kā arī visi darbspējīgie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi. Personu apvienības un pārējie iedzīvotāji sistēmā var iekļauties brīvprātīgi.

 

(2) Sistēmas organizācijas pamatā ir administratīvi teritoriālais princips. Tās struktūras teritoriālās pamatvienības ir rajoni un republikas pilsētas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdu ”rajoni” ar vārdu ”novadi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdu ”rajoni” ar vārdu ”novadi”.

 

9.pants. Pašvaldību uzdevumi un tiesības

(1) Pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs ir atbildīgs par šā panta otrajā daļā norādīto civilās aizsardzības uzdevumu izpildi attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

 

(2) Pašvaldību uzdevumi civilajā aizsardzībā ir šādi:

1) izveidot un vadīt republikas pilsētas, rajona civilās aizsardzības komisiju (komisijas vadītāja vietnieks ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attiecīgās struktūrvienības vadītājs). Pašvaldības civilās aizsardzības komisija darbojas atbilstoši nolikumam, kas izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto paraugnolikumu;

2) ... 6) ...

7) organizēt republikas pilsētas, rajona civilās aizsardzības komisijas locekļu mācības;

8) piedalīties civilās aizsardzības mācībās.

(3) ...

3. 9. pantā:

 

       izslēgt pirmajā daļā iekavas un vārdu „padome”;

 

 

 

 

 

 

 

        izteikt otrās daļas 1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

”1) izveidot pašvaldības civilās aizsardzības komisiju saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu.”;

 

 

 

 

 

        aizstāt otrās daļas 7.punktā vārdus ”republikas pilsētas, rajona” ar vārdu „pašvaldības”.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt  likumprojekta 3. pantā vārdu "padome" ar vārdu "padomes".

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt grozījumu likuma 9. panta pirmajā un otrajā daļā šādā redakcijā:

„9. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu „ (padomes)”;

           

           izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

            „1) piedalīties pašvaldību civilās aizsardzības komisijas darbā;"

 

 

           aizstāt otrās daļas 7.punktā vārdus „republikas pilsētas, rajona” ar vārdu „pašvaldības” ;

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likuma 9. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets apstiprina pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu un to darbības teritoriju, pašvaldību civilās aizsardzības komisijas paraugnolikumu, kā arī nosaka šādu komisiju izveidošanas kārtību.”

 

Atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr. 3

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

3. 9. pantā:

       izslēgt pirmajā daļā vārdu „(padomes)”;

 

 

 

 

 

            izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 „1) piedalīties pašvaldību civilās aizsardzības komisijas darbā;";

 

 

 

 

           aizstāt otrās daļas 7.punktā vārdus „republikas pilsētas, rajona” ar vārdu „pašvaldības”;

 

 

 

 

 

 

 

              papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets apstiprina pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu un to darbības teritoriju, pašvaldību civilās aizsardzības komisijas paraugnolikumu, kā arī nosaka šādu komisiju izveidošanas kārtību.”

 

16.pants. Resursu iesaistīšana katastrofu pārvaldīšanā

Katastrofu pārvaldīšanā atkarībā no apdraudējuma veida iesaista:

1) operatīvos un avārijas dienestus, mobilizējamos civilās aizsardzības formējumus — Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvās vadības centrs saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu vai pašvaldību civilās aizsardzības plāniem;

2) valsts materiālo rezervju resursus — saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts materiālajām rezervēm;

3) pašvaldības resursus — pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs;

4) komercsabiedrības rīcībā esošos resursus —

 komercsabiedrības vadītājs vai viņa pilnvarota persona, bet individuālā komersanta rīcībā esošos resursus — individuālais komersants vai viņa pilnvarota persona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt   likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

"Izslēgt 16. panta 3. punktā vārdu iekavās  "padomes".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izslēgt 16. panta 3. punktā vārdu "(padomes)".

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.