Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

     .06.2008.               Nr.90/TA-1442, TA-1471, TA-1519,

TA-1209, TA-1660, TA-1327,

TA-1512, TA-1529, TA-1326,

TA-1643, TA-1663, TA-1667,

TA-1668

 

Saeimas Prezidijam

 

Papildus Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija vēstulei Nr.90/TA-1250, TA-1371, TA-1272, TA-1274, TA-1273, TA-1275, TA-1285, TA-1287,
TA-1281, TA-1280, TA-1279, TA-1282, TA-1289, TA-1278, TA-1437,
TA-1447, TA-1334 nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem";

likumprojektu "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"";

likumprojektu "Grozījumi Bibliotēku likumā";

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"";

likumprojektu "Grozījumi Dzelzceļa likumā";

likumprojektu "Grozījums Augu aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā";

likumprojektu "Grozījums Vispārējās izglītības likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"";

likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā".

 

Likumprojektus izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv), Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ludbāržs 67075916, gcap@vugd.gov.lv), Kultūras ministrija (atbildīgās amatpersonas - Dambis 67229272, vkpai@latnet.lv, Turlajs 67356615, Janis.Turlajs@km.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kupce-Kupča 67047934, kristine.kupce@izm.gov.lv, Ziediņa 67047917, agra.ziedina@izm.gov.lv), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Muzikants 677770477, janis.muzikants@raplm.gov.lv, Timofejeva 67770355, Aija.Timofejeva@raplm.gov.lv), Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Eiduks 67028192, Janis.Eiduks@sam.gov.lv, Girucka 67028381, Iveta.Girucka@sam.gov.lv, Pēkalis 67028300, maris.pekalis@sam.gov.lv, Vaitužs 67028303, julijs.vaituzs@sam.gov.lv), Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Grosbārdis 67027206, Raivis.Grosbardis@vaad.gov.lv),

Lūdzam par atbildīgo komisiju likumprojektu paketei noteikt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekti uz 25 lp.

2. Likumprojektu anotācijas uz 107 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdes protokola Nr.37    10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§, 20.§, 21.§, 22.§ izraksts uz 13 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi Civilās aizsardzības likumā

 

 

Izdarīt Civilās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2006, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

”2) reģionāla mēroga katastrofas - katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz pašvaldības civilās aizsardzības komisijas darbības administratīvās teritorijas robežu un skarto pašvaldību administratīvajā teritorijā un valstī esošie resursi ir pietiekami katastrofas pārvaldīšanai;”.

 

2. Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdu ”rajoni” ar vārdu ”novadi”.

 

3. 9. pantā:

 

izslēgt pirmajā daļā iekavas un vārdu „padome”;

 

izteikt otrās daļas 1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

”1) izveidot pašvaldības civilās aizsardzības komisiju saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu.”;

 

aizstāt otrās daļas 7.punktā vārdus ”republikas pilsētas, rajona” ar vārdu „pašvaldības”.

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Iekšlietu

ministrs

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

M.Segliņš

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

M.Ludbāržs

 

 

 

 

 

09.05.2008. 14:15

143

M.Ludbāržs

67075916, gcap@vugd.gov.lv

 

 

Likumprojekta

„Grozījumi Civilās aizsardzības likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 ”Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 4.punktu.

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.pants paredz, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Saskaņā ar minētā likuma 6.panta pirmo daļu ir apstiprināts Ministru kabineta 2006.gada 28.jūnija rīkojums Nr. 478 „Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu”, kurā ir paredzēta 9 republikas pilsētu un 96 novadu pašvaldību izveidošana. Rajona līmenis administratīvi teritoriālā iedalījuma projektā nav paredzēts.

Šobrīd Civilās aizsardzības likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir administratīvi teritoriālais princips un tās struktūras teritoriālās pamatvienības ir rajoni un republikas pilsētas.

Tāpat Civilās aizsardzības likums paredz uzdevumu pašvaldībai izveidot republikas pilsētas vai rajona civilās aizsardzības komisijas.

Ņemot vērā, ka stājoties spēkā jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam, rajona pašvaldības beigs pastāvēt, nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus Civilās aizsardzības likumā.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz precizēt Civilās aizsardzības likuma normas saistībā ar vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu, kā arī precizēt reģionāla mēroga katastrofas skaidrojumu.

Vienlaikus likumprojekts paredz noteikt, ka tiks izveidotas pašvaldību civilās aizsardzības komisijas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu.

 4. Cita informācija

     Nav attiecināms

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

  Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas darbojas jau šobrīd un to darbība pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas neradīs papildus ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas darbojas jau šobrīd un to darbība pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas neradīs papildus ietekmi uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām .

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

  Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

   Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

    Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

    Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

   Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

  Nav attiecināms

 

 6. Cita informācija 

  Nav attiecināms

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

  1.Papildus jāizdod šādi Ministru kabineta noteikumi:

1) Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8. maija noteikumos Nr.303 ”Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums”;

2) Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.423 ”Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”;

3) Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7. augusta noteikumos Nr.530 ”Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība”.

Minētie normatīvie akti paredz precizēt normas saistībā ar vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu.

2. Ministru kabineta noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, kas nosaka, kādas pašvaldību civilās aizsardzības komisijas izveidojamas valstī.

     Minēto normatīvo aktu projektus līdz 2008. gada 30. decembrim sagatavos Iekšlietu ministrija.

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

    Nav attiecināms

  2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Nav attiecināms

 

 

  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

     Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu ir veicis pašvaldību civilās aizsardzības komisiju (Aizkraukles rajona, Bauskas rajona, Cēsu rajona, Dobeles rajona, Gulbenes rajona, Jelgavas pilsētas un rajona, Jēkabpils rajona, Kuldīgas rajona, Liepājas pilsētas un rajona, Limbažu rajona, Madonas rajona, Ogres rajona, Preiļu rajona, Saldus rajona, Talsu rajona, Tukuma rajona, Ventspils pilsētas un rajona) apmācību, kuru laikā apspriests arī jautājums par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu saistībā ar civilās aizsardzības sistēmu un iespējamajiem risinājumiem.

     Latvijas Pašvaldību savienība likumprojektu saskaņojusi bez iebildumiem.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

     Pašvaldību civilās aizsardzības komisiju locekļi, t.sk. pašvaldību vadītāji, izteica viedokli, ka nav lietderīgi veidot pašvaldības civilās aizsardzības komisiju katra novada ietvaros, nepieciešams aptvert lielāku teritoriju.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

     Konsultācijām izmantoti apmācības semināri

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

     Konsultācijas ar ekspertiem nav notikušas

 5. Cita informācija

     Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

     Jaunu valsts institūciju veidošana nav nepieciešama, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

     Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”, kā arī būs pieejams bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

     Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.

 4. Cita informācija

    Nav attiecināms

 

Iekšlietu ministrs                                                                                  M.Segliņš  

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta

direktors

Par kontroli

atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

A. Straume
M.Rāzna
T.Stragova
M.Ludbāržs

 

 

 

 

 

 

09.05.2008. 14:18

1223

M.Ludbāržs

67075916, gcap@vugd.gov.lv