3
      1. 9/7 –

Saeimas Prezidijam

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” (reģ. nr. 755/Lp9).

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

Cieņā

Komisijas priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” (reģ.nr.755/Lp9)

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (dok.nr.2569)

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam (24)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1999, 5., 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 24.nr.;2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1999, 5., 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 24.nr.;2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt visā likuma tekstā vārdus „(padome)” (attiecīgā locījumā).

     

1. Izslēgt visā likumā vārdus „(padome)” (attiecīgā locījumā).

Šis likums nosaka valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondu (turpmāk - privatizācijas fondu) izveidošanas un to līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

Valsts un pašvaldību īpašumā esošā dzīvojamā fonda privatizācijas rezultātā iegūto līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas kārtību nosaka likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju".

Lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizācijas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka Latvijas Republikas likums "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likuma preambulas trešo rindkopu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Izslēgt likuma preambulas trešo rindkopu.

 

Likumā lietotie termini

Valsts īpašuma privatizācijas fonds ir Latvijas Republikas Ministru Padomes izveidots naudas līdzekļu fonds, kurā ieskaitāmi valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi atbilstoši šajā likumā noteiktajam sadalījumam un kārtībai.

 

Ar tā līdzekļiem rīkojas privatizācijas fonda rīkotājs šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds ir pašvaldības domes (padomes) izveidots ārpusbudžeta naudas līdzekļu fonds, kurā ieskaitāmi attiecīgās pašvaldības teritorijā esošā valsts īpašuma objektu un pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi atbilstoši šajā likumā noteiktajam sadalījumam un kārtībai. Ar tā līdzekļiem rīkojas privatizācijas fonda rīkotājs Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

Privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programma ir to pasākumu kopums, kurus paredzēts veikt noteiktā laikā ar privatizācijas fondā uzkrātajiem un programmas izpildes laikā iegūtajiem līdzekļiem.

Privātuzņēmējs ir fiziskā vai juridiskā persona vai vairāku šādu personu apvienība, kuras īpašuma daļā, kas norobežota uzņēmējdarbības veikšanai, nav valsts vai pašvaldības kapitāla.

Privātuzņēmējdarbība ir uzņēmējdarbība, ko veic privātuzņēmējs.

Sanācija ir maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā plānveidīgu pasākumu veikšana nolūkā novērst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iespējamo bankrotu, atjaunot maksātspēju un apmierināt kreditoru prasījumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privātuzņēmējdarbību apkalpojošā infrastruktūra ir to institūciju, speciālo tehnisko un konsultatīvo pakalpojumu uzņēmumu vai organizāciju, objektu un nozaru kopums, kuru darbība nodrošina privatizācijas procesu un kuru attīstības līmenis ietekmē privātuzņēmējdarbību.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt sadaļā “Likumā lietotie termini” termina “Valsts īpašuma privatizācijas fonds” skaidrojumā (sadaļas pirmajā rindkopā) vārdus “Latvijas Republikas Ministru Padomes izveidots” ar vārdiem “valsts izveidots”.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt sadaļā “Likumā lietotie termini” termina “Valsts īpašuma privatizācijas fonds” skaidrojuma (sadaļas pirmā rindkopa) pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Ar tā līdzekļiem rīkojas privatizācijas fonda rīkotājs šajā likumā un citos likumos noteiktajā kārtībā.”.

Juridiskais birojs

Aizstāt sadaļā “Likumā lietotie termini” termina “Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds” skaidrojumā (sadaļas otrajā rindkopā) vārdus “pašvaldības domes (padomes) izveidots” ar vārdiem “pašvaldības izveidots”.

Juridiskais birojs

Izteikt termina “Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds” skaidrojuma (sadaļas otrā rindkopa) pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Ar tā līdzekļiem rīkojas privatizācijas fonda rīkotājs šajā likumā un citos likumos noteiktajā kārtībā.”

Juridiskais birojs

Aizstāt termina “Privātuzņēmējs” skaidrojumā (sadaļas ceturtajā rindkopā) vārdu “Privātuzņēmējs” ar vārdiem “Privāts komersants” un aizstāt vārdus “uzņēmējdarbības veikšanai” ar vārdiem “komercdarbības veikšanai”;

Juridiskais birojs

Izslēgt sadaļas piekto rindkopu termina “Privātuzņēmējdarbība” skaidrojumu.

Juridiskais birojs

Izteikt termina “Sanācija” skaidrojumu (sadaļas sestā rindkopa) šādā redakcijā:

“Sanācija ir maksātnespējas procesa stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā finansiālo, tiesisko un organizatorisko pasākumu kopums, kura mērķis ir novērst parādnieka iespējamo bankrotu un atjaunot viņa maksātspēju.”

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt termina “Privātuzņēmējdarbību apkalpojošā infrastruktūra” skaidrojumā (sadaļas septītā rindkopa) vārdu “privātuzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību” un vārdus “ietekmē privātuzņēmējdarbību” ar vārdiem “ietekmē privātā komersanta komercdarbību”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt terminu “Privātuzņēmējdarbību apkalpojošā infrastruktūra” un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

“Komercdarbību apkalpojošā infrastruktūra ir to institūciju, speciālo tehnisko un konsultatīvo pakalpojumu organizāciju, objektu vai nozaru kopums, kuru darbība nodrošina privatizācijas procesu un kuru attīstības līmenis ietekmē privātā komersanta komercdarbību”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts,

skat.10.priekšl.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Sadaļā “Likumā lietotie termini”:

aizstāt termina “Valsts īpašuma privatizācijas fonds” skaidrojumā (sadaļas pirmā rindkopa) vārdus “Latvijas Republikas Ministru Padomes izveidots” ar vārdiem “valsts izveidots”;

 

 

 

izteikt termina “Valsts īpašuma privatizācijas fonds” skaidrojuma (sadaļas pirmā rindkopa) pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Ar tā līdzekļiem rīkojas privatizācijas fonda rīkotājs šajā likumā un citos likumos noteiktajā kārtībā.”;

aizstāt termina “Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds” skaidrojumā (sadaļas otrā rindkopa) vārdus “pašvaldības domes (padomes) izveidots” ar vārdiem “pašvaldības izveidots”;

izteikt termina “Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds” skaidrojuma (sadaļas otrā rindkopa) pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Ar tā līdzekļiem rīkojas privatizācijas fonda rīkotājs šajā likumā un citos likumos noteiktajā kārtībā.”;

aizstāt termina “Privātuzņēmējs” skaidrojumā (sadaļas ceturtā rindkopa) vārdu “Privātuzņēmējs” ar vārdiem “Privāts komersants” un vārdus “uzņēmējdarbības veikšanai” ar vārdiem “komercdarbības veikšanai”;

izslēgt sadaļas piekto rindkopu - termina “Privātuzņēmējdarbība” skaidrojumu.

izteikt termina “Sanācija” skaidrojumu (sadaļas sestā rindkopa) šādā redakcijā:

“Sanācija ir maksātnespējas procesa stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā finansiālo, tiesisko un organizatorisko pasākumu kopums, kura mērķis ir novērst parādnieka iespējamo bankrotu un atjaunot viņa maksātspēju.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt terminu “Privātuzņēmējdarbību apkalpojošā infrastruktūra” un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

“Komercdarbību apkalpojošā infrastruktūra ir to institūciju, speciālo tehnisko un konsultatīvo pakalpojumu organizāciju, objektu vai nozaru kopums, kuru darbība nodrošina privatizācijas procesu un kuru attīstības līmenis ietekmē privātā komersanta komercdarbību.”

2.pants. Privatizācijas fondu līdzekļu avoti

1. Privatizācijas fondi tiek veidoti no naudas līdzekļiem, kas iegūti valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas rezultātā.

2. Valsts īpašuma privatizācijas fondu veido:

1) līdzekļi, kas iegūti no valsts īpašuma objektu (uzņēmumu, to struktūrvienību, filiāļu un pārstāvniecību) kustamo un nekustamo pamatlīdzekļu pārdošanas vai nomas ar izpirkumu, apgrozāmo līdzekļu pārdošanas vai privātuzņēmējiem izsniegto aizdevumu procentiem, kā arī valsts kapitāla daļu (akciju, paju, daļu) pārdošanas (90 procenti no iekasētajām summām);

2) līdzekļi, kas iegūti no pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu, to struktūrvienību, filiāļu un pārstāvniecību), kā arī pašvaldību kapitāla daļu (akciju, daļu, paju) pārdošanas, šā panta trešās daļas 2.punktā noteiktajā apjomā;

3) visi blakusienākumi, kuri iegūti atsevišķu valsts īpašuma objektu privatizācijas rezultātā (ienākumi no izsoļu organizēšanas u.tml.);

4) mērķieguldījumi un citi Latvijas Republikas likumos paredzētie maksājumi;

5) (izslēgts ar 30.10.2003. likumu);

6) līdzekļi, kas iegūti, pārdodot valsts nekustamo mantu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātiem sarakstiem, arī zemi, kura atrodas valsts īpašumā, - pēc pārdošanas izdevumu segšanas.

 

 

 

 

 

3. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fondu veido:

1) valsts un pašvaldību dzīvojamo māju pārdošanas rezultātā iegūtie līdzekļi (60 procenti no ieņemtajām summām), kas izlietojami vienīgi dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai;

2) pašvaldības īpašuma objektu (izņemot dzīvojamās mājas) privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi. No šiem līdzekļiem valsts īpašuma privatizācijas fondā ieskaitāmi 10 procenti, ja sertifikātu izmantošanas apmērs nepārsniedz 50 procentus, vai 5 procenti, ja sertifikātu izmantošanas apmērs pārsniedz 50 procentus;

3) 10 procenti no attiecīgās pilsētas vai attiecīgā pagasta teritorijā esošo valsts īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 2. panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) 10 procenti no attiecīgās republikas pilsētas vai attiecīgā novada teritorijā esošo valsts īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 2.panta otrās daļas 1.punktā vārdu “privātuzņēmējiem” ar vārdiem “privātajam komersantam” un vārdus “valsts kapitāla daļu (akciju, paju, daļu) pārdošanas“ ar vārdiem “valstij piederošo akciju vai kapitāla daļu pārdošanas”.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 2.panta otrās daļas 2.punktā vārdus “pašvaldību kapitāla daļu (akciju, daļu, paju) pārdošanas” ar vārdiem “pašvaldībai piederošo akciju vai kapitāla daļu pārdošanas”.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likuma 2.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “Latvijas Republikas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

4. 2.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu “privātuzņēmējiem” ar vārdiem “privātajam komersantam” un vārdus “valsts kapitāla daļu (akciju, paju, daļu) pārdošanas“ - ar vārdiem “valstij piederošo akciju vai kapitāla daļu pārdošanas”;

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus “pašvaldību kapitāla daļu (akciju, daļu, paju) pārdošanas” ar vārdiem “pašvaldībai piederošo akciju vai kapitāla daļu pārdošanas”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt otrās daļas 4.punktā vārdus “Latvijas Republikas”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) 10 procenti no attiecīgās republikas pilsētas vai attiecīgā novada teritorijā esošo valsts īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. "

3.pants. Privatizācijas fondu līdzekļu izlietošana

1. Atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1) uzņēmējdarbībai sniegtajam valsts atbalstam;

2) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības veicināšanai;

3) ilgtermiņa kredītresursu veidošanai, hipotekārās kreditēšanas attīstībai un mērķkreditēšanai Latvijas Hipotēku un zemes bankā;

4) privatizēto un privatizējamo uzņēmumu, kā arī zemnieku saimniecību sanācijas procesam;

5) ...9) ...

    1. Papildus šā panta pirmajā daļā paredzētajam valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto likumā noteiktajai ilgtermiņa stabilizācijas rezerves veidošanai.

 

2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1) uzņēmējdarbībai sniegtajam atbalstam;

2) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības veicināšanai;

3) privatizēto un privatizējamo uzņēmumu sanācijas procesam;

4) pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

5) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai.

3. Pašvaldības dome (padome) var noteikt līdzekļu apjomu šā panta otrajā daļā neminētu pasākumu finansēšanai.

4. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus neizlieto valsts pamatbudžeta izdevumu finansēšanai, izņemot atsevišķus gadījumus, kad pēc ekono mikas ministra un finansu ministra saskaņota ieteikuma ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par nozīmīgu valsts pamatbudžetā paredzētu konkrētu pasākumu finansēšanu no šiem līdzekļiem.

3. Izslēgt 3.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 3.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) komercdarbības atbalstam;”.

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 3.panta otrās daļas 2.punktā vārdu “privātuzņēmējdarbību” ar vārdiem “privātā komersanta komercdarbību”.

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 3.panta otrās daļas 3.punktā vārdus “privatizējamo uzņēmumu” ar vārdiem “privatizējamo kapitālsabiedrību”.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 3.panta ceturtajā daļā “finansu” ar vārdu “finanšu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. 3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) komercdarbības atbalstam;”;

 

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdu “privātuzņēmējdarbību” ar vārdiem “privātā komersanta komercdarbību”;

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus “privatizējamo uzņēmumu” ar vārdiem “privatizējamo kapitālsabiedrību”;

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

4.pants. Privatizācijas fonda rīkotājs

1. ..

2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāju ieceļ attiecīgās pašvaldības pašvaldības dome (padome).

 

 

 

 

4. Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdus „pašvaldības pašvaldības” ar vārdu „pašvaldības”.

18.

 

19.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāju ieceļ attiecīgā pašvaldības dome.”.

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

6. 4.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāju ieceļ attiecīgā pašvaldības dome.”;

3. Privatizācijas fonda rīkotāja darbību reglamentē nolikums. Nolikumu par valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbību apstiprina Ministru kabinets, nolikumu par pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbību - pašvaldības pašvaldības dome (padome).

4. Ja līdzekļi novirzīti šā likuma 3.panta pirmās daļas 8.punktā minētajam mērķim, Ekonomikas ministrija Valsts īpašuma privatizācijas fondā saņemtos līdzekļus pārskaita Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē.

 

5. Izslēgt 4. panta trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 4.panta ceturtajā daļā vārdu “Finansu” ar vārdu “Finanšu”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

izslēgt trešo daļu;

 

 

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “Finansu” ar vārdu “Finanšu”.

6.pants. Privatizācijas fondu darbības atklātums, uzraudzība un kontrole

1. ... 2. ...

3. Kontroli pār līdzekļu savlaicīgu un pilnīgu iemaksu privatizācijas fondos nodrošina Valsts ieņēmumu dienests savas kompetences ietvaros. Uzraudzību pār valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu piešķiršanu un izlietošanu veic Valsts atbalsta uzraudzības komisija savas kompetences ietvaros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 6.panta trešās daļas otro teikumu.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. izslēgt 6.panta trešās daļas otro teikumu.

7.pants. Privatizācijas fonda slēgšana

1. Valsts īpašuma privatizācijas fondu slēdz Latvijas Republikas Ministru kabinets.

2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fondu slēdz attiecīgās pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija.

3. Slēgto privatizācijas fondu naudas līdzekļu atlikumu ieskaita valsts vai pašvaldības budžetā, ja Saeima vai attiecīgā pašvaldība nav noteikusi citādi.

 

21.

 

 

22.

Juridiskais birojs

Izslēgt likuma 7.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas Republikas”.

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 7.panta otrajā daļā vārdus “pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija” ar vārdiem “pašvaldības dome”.

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

8. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Republikas”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija” ar vārdiem “pašvaldības dome”.

 

7. Papildināt likumu ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

„Pārejas noteikumi

Rajona pašvaldību privatizācijas fondus pārņem vietējās pašvaldības Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā noteiktajā kārtībā.”

23.

 

 

 

24.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 7.pantā vārdus”Pārejas noteikumi” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem „Pārejas noteikums” (attiecīgajā locījumā).

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 7.pantu šādā redakcijā:
„Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā

“Pārejas noteikums

Šā likuma 3.panta otrās daļas noteikumi par rajonu pašvaldību privatizāciju fonda līdzekļu izlietojumu piemērojami līdz 2009.gada 1.jūlijam. Rajona pašvaldību privatizācijas fondus pēc 2009.gada 1.jūlija pārņem attiecīgā novada pašvaldība, ja rajona teritorijā izveido vienu novadu. Ja rajona teritorijā izveido vismaz divus novadus, tad rajona pašvaldības privatizācijas fondu pārņem Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajā daļā minētā pašvaldība un šos privatizācijas fonda līdzekļus līdz 2010.gada 30.aprīlim izmanto rajona pašvaldības reorganizācijas izdevumu segšanai. Pēc 2010.gada 30.aprīļa atlikušie privatizācijas fonda līdzekļi tiek ieskaitīti valsts budžetā

Daļēji atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

9. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Šā likuma 3.panta otrās daļas noteikumi par rajonu pašvaldību privatizāciju fonda līdzekļu izlietojumu piemērojami līdz 2009.gada 1.jūlijam. Rajona pašvaldību privatizācijas fondus pēc 2009.gada 1.jūlija pārņem attiecīgā novada pašvaldība, ja rajona teritorijā izveido vienu novadu. Ja rajona teritorijā izveido vismaz divus novadus, tad rajona pašvaldības privatizācijas fondu pārņem Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajā daļā minētā pašvaldība un šos privatizācijas fonda līdzekļus līdz 2010.gada 30.aprīlim izmanto rajona pašvaldības reorganizācijas izdevumu segšanai. Pēc 2010.gada 30.aprīļa atlikušie privatizācijas fonda līdzekļi tiek ieskaitīti valsts budžetā.”

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2009. gada 1.jūlijā.