Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2008.gada 10.jūlijs

Nr.9/2 – 2 –  – (9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta  "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā" (Nr.754/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 13 lapām.

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

 

Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības

divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā

(Nr.754/Lp9)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 8 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 23.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

25) projekta starpposma pārskats — ziņojums, kurš ietver progresa un rādītāju daļu (progresa daļu), līdzekļu pieprasījuma daļu, kā arī ienākumu daļu un individuālā projekta iesniedzēja vai apsaimniekotāja finansējuma apliecinājuma daļu (finanšu daļu) un kuru individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai apsaimniekotājs sagatavo saskaņā ar šā likuma 1.panta 5.punkta “d” apakšpunktā minētajām vadlīnijām;

 

 

1. 1.pantā:

izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25) projekta starpposma pārskats – ziņojums, kurš ietver projekta kopsavilkuma daļu, progresa un rādītāju daļu, kā arī kārtējā gada pēdējā projekta starpposma pārskatā – horizontālo prioritāšu un riska analīzes daļu (progresa daļu), līdzekļu pieprasījuma un individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai apsaimniekotāja finansējuma apliecinājuma daļu (finanšu daļu), kuru individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai apsaimniekotājs sagatavo saskaņā ar šā likuma 1.panta 5.punkta "d" apakšpunktā minētajām vadlīnijām;";

 

 

 

1. 1.pantā:

izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

“25) projekta starpposma pārskats — ziņojums, kurš ietver projekta kopsavilkuma daļu, progresa un rādītāju daļu, kā arī kārtējā gada pēdējā projekta starpposma pārskatā — horizontālo prioritāšu un riska analīzes daļu (progresa daļu), līdzekļu pieprasījuma un individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai apsaimniekotāja finansējuma apliecinājuma daļu (finanšu daļu), kuru individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai apsaimniekotājs sagatavo saskaņā ar šā likuma 1.panta 5.punkta “d” apakšpunktā minētajām vadlīnijām;”;

26) projekta progresa gada pārskats — ziņojums par kalendāro gadu, kurš ietver finanšu progresa daļu (finanšu daļu), kā arī rādītāju daļu un riska analīzes kopsavilkuma daļu (progresa daļu) un kuru individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai apsaimniekotājs sagatavo saskaņā ar šā likuma 1.panta 5.punkta “d” apakšpunktā minētajām vadlīnijām;

izslēgt 26.punktu.

 

 

 

izslēgt 26.punktu.

6.pants.  Finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas un personas

(1) Finanšu instrumentu vadību nodrošina:

1) šādas finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas:

a) vadošā iestāde,

b) aģentūra,

c) maksājumu iestāde,

d) starpniekinstitūcija,

e) kompetentā nozares ministrija,

f) apsaimniekotājs,

g) uzraudzības komiteja,

h) vadības komiteja;

2) individuālā projekta vai apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs.

(2) Lai nodrošinātu šajā likumā noteikto pienākumu efektīvu izpildi, finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas izdod iekšējos normatīvos aktus un sadarbojas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

2. Papildināt 6.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina finanšu instrumentu vadību saskaņā ar finanšu instrumentu vadības dokumentiem."

 

 

 

2. Papildināt 6.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina finanšu instrumentu vadību saskaņā ar finanšu instrumentu vadības dokumentiem.”

7.pants. Vadošās iestādes pienākumi un tiesības

(1) Vadošajai iestādei ir šādi pienākumi:

6) apstiprināt un iesniegt birojam projekta progresa gada pārskatu;

3. Izslēgt 7.panta pirmās daļas 6.punktu.

 

 

 

3. Izslēgt 7.panta pirmās daļas 6.punktu.

8.pants. Aģentūra, tās uzdevumi

(1) Aģentūrai ir šādi vadošās iestādes uzdevumi:

4) pārbaudīt apsaimniekotāju vai individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju iesniegtos projekta starpposma pārskatus un finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu pamatojošos dokumentus, kā arī pārbaudīt projektu gada progresa pārskatu finanšu daļu un projektu noslēguma pārskatus;

4. 8.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktā vārdus "projektu gada progresa pārskatu finanšu daļu un";

 

 

 

4. 8.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktā vārdus “projektu gada progresa pārskatu finanšu daļu un”;

 

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"41elektroniski nosūtīt starpniekinstitūcijai saskaņošanai šā likuma 1.panta 5.punkta "a" un "b" apakšpunktā minēto dokumentu B pielikumos noteiktajās prioritātēs apstiprinātā apsaimniekotāja un individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto kārtējā gada pēdējo projekta starpposma pārskatu un projekta noslēguma pārskatu;".

1

Juridiskais birojs

aizstāt 8.panta 4.1 pantā (likumprojekta 4.pants) vārdu “elektroniski” ar vārdiem “elektroniskā veidā”.

Atbalstīts

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“41) elektroniskā veidā nosūtīt starpniekinstitūcijai saskaņošanai šā likuma 1.panta 5.punkta “a” un “b” apakšpunktā minēto dokumentu B pielikumos noteiktajās prioritātēs apstiprinātā apsaimniekotāja un individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto kārtējā gada pēdējo projekta starpposma pārskatu un projekta noslēguma pārskatu;”.

9.pants. Maksājumu iestāde, tās pienākumi un tiesības

(2) Maksājumu iestādei ir šādi pienākumi:

4) iesniegt birojam vadošās iestādes apstiprināto projekta noslēguma pārskatu kopā ar pēdējo projekta starpposma pārskatu;

5. Izteikt 9.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pēc projekta noslēguma pārskata saņemšanas no aģentūras apstiprināt pārskata individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai apsaimniekotāja finansējuma apliecinājuma daļu un iesniegt pārskatu birojam;".

 

 

 

5. Izteikt 9.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pēc projekta noslēguma pārskata saņemšanas no aģentūras apstiprināt šajā pārskatā minētā individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai apsaimniekotāja finansējuma apliecinājuma daļu un iesniegt pārskatu birojam;”.

10.pants. Starpniekinstitūcija, tās pienākumi un tiesības

(2) Starpniekinstitūcijai ir šādi pienākumi:

3) novērtēt individuālo projektu iesniegumus;

4) ne vēlāk kā septiņu dienu laikā informēt individuālā projekta iesnieguma iesniedzēju par vadošās iestādes lēmumu nosūtīt vai atteikties nosūtīt individuālā projekta iesniegumu birojam un par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas vai Norvēģijas Ārlietu ministrijas galīgo lēmumu individuālā projekta iesniegumu apstiprināt vai noraidīt;

 

 

6. 10.pantā:

izteikt otrās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) novērtēt individuālo projektu iesniegumus pēc individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikumā noteiktajiem individuālo projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un iesniegt vadošajā iestādē atzinumu par minēto iesniegumu novērtēšanu;

4) septiņu dienu laikā informēt individuālā projekta iesnieguma iesniedzēju par vadošās iestādes lēmumu noraidīt vai atbalstīt individuālā projekta iesniegumu, norādot, vai individuālā projekta iesniegumam ir pietiekams finansējums un vai tas ir nosūtīts birojam, kā arī par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas vai Norvēģijas Ārlietu ministrijas galīgo lēmumu noraidīt vai apstiprināt individuālā projekta iesniegumu;";

 

 

 

 

6. 10.pantā:

izteikt otrās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) novērtēt individuālo projektu iesniegumus pēc individuālo projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un iesniegt vadošajai iestādei atzinumu par minēto iesniegumu novērtēšanu;

4) septiņu dienu laikā informēt individuālā projekta iesnieguma iesniedzēju par vadošās iestādes lēmumu noraidīt vai atbalstīt individuālā projekta iesniegumu, norādot, vai individuālā projekta iesniegumam ir pietiekams finansējums un vai tas ir nosūtīts birojam, kā arī par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas vai Norvēģijas Ārlietu ministrijas galīgo lēmumu noraidīt vai apstiprināt individuālā projekta iesniegumu;”;

 

papildināt otro daļu ar 4.1 un 4.punktu šādā redakcijā:

"41) septiņu dienu laikā informēt individuālā projekta iesnieguma iesniedzēju par individuālā projekta iesnieguma nosūtīšanu birojam šā likuma 20.panta 2.2 daļā minētajā gadījumā;

42) ja pirms šā likuma 20.panta 2.1 daļā minētā termiņa beigām no biroja ir saņemts galīgais lēmums par visu birojam nosūtīto individuālo projektu iesniegumu apstiprināšanu, septiņu dienu laikā informēt par to individuālo projektu iesniegumu iesniedzējus, kuru iesniegumiem nebija pietiekams finansējums;";

 

 

 

papildināt otro daļu ar 4.1 un 4.punktu šādā redakcijā:

“41) septiņu dienu laikā informēt individuālā projekta iesnieguma iesniedzēju par individuālā projekta iesnieguma nosūtīšanu birojam šā likuma 20.panta 2.daļā minētajā gadījumā;

42) ja pirms šā likuma 20.panta 2.daļā minētā termiņa beigām no biroja ir saņemts galīgais lēmums par visu birojam nosūtīto individuālo projektu iesniegumu apstiprināšanu, septiņu dienu laikā informēt par to individuālo projektu iesniegumu iesniedzējus, kuru iesniegumiem nebija pietiekams finansējums;”;

7) izskatīt un saskaņot šā likuma 1.panta 5.punkta “a” un “b” apakšpunktā minēto dokumentu B pielikumos noteiktajās prioritātēs apstiprinātā apsaimniekotāja un individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtā projekta progresa gada pārskata progresa daļu un iesniegt pārskatu aģentūrai;

aizstāt otrās daļas 7.punktā vārdus "projekta progresa gada pārskata progresa daļu un iesniegt pārskatu aģentūrai" ar vārdiem "kārtējā gada pēdējā projekta starpposma pārskata progresa daļu un projekta noslēguma pārskata rezultātu daļu".

 

 

 

aizstāt otrās daļas 7.punktā vārdus “projekta progresa gada pārskata progresa daļu un iesniegt pārskatu aģentūrai” ar vārdiem “kārtējā gada pēdējā projekta starpposma pārskata progresa daļu un projekta noslēguma pārskata rezultātu daļu”.

12.pants. Apsaimniekotājs, tā pienākumi

1) Apsaimniekotājam ir šādi pienākumi:

11) sagatavot un iesniegt starpniekinstitūcijai projektu progresa gada pārskatus par šā likuma 1.panta 5.punkta “a” un “b” apakšpunktā minēto dokumentu B pielikumos noteiktajās prioritātēs apstiprinātajām programmām un grantu shēmām;

12) sagatavot un iesniegt aģentūrai projektu progresa gada pārskatus par šā likuma 1.panta 5.punkta “a” un “b” apakšpunktā minēto dokumentu C pielikumos noteiktajām grantu shēmām;

7. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu.

 

 

 

7. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu.

15.pants. Vadības komiteja, tās tiesības un pienākumi

(1) Vadības komiteja ir koleģiāla finanšu instrumentu vadībā iesaistīta institūcija. Tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Vadības komitejai ir šādi pienākumi:

1) saskaņot programmu un grantu shēmu iesniegumus pirms to nosūtīšanas birojam;

8. 15.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) sniegt priekšlikumus par programmu un grantu shēmu iesniegumiem pirms to nosūtīšanas birojam;";

 

 

 

8. 15.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) sniegt priekšlikumus par programmu un grantu shēmu iesniegumiem pirms to nosūtīšanas birojam;”;

3) saskaņot birojam nosūtāmo individuālo projektu iesniegumu sarakstu;

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) sniegt priekšlikumus par individuālo projektu iesniegumiem pirms to nosūtīšanas birojam;".

 

 

 

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) sniegt priekšlikumus par individuālo projektu iesniegumiem pirms to nosūtīšanas birojam;”.

17.pants. Individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja un apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja pienākumi

(1) Individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam ir šādi pienākumi:

5) sagatavot un iesniegt starpniekinstitūcijai projekta gada progresa pārskatu;

9. Izslēgt 17.panta pirmās daļas 5.punktu.

 

 

 

9. Izslēgt 17.panta pirmās daļas 5.punktu.

20.pants. Vadošās iestādes, starpniekinstitūcijas un apsaimniekotāja lēmumi

(2) Vadošā iestāde, pirmšķietami izvērtējusi programmas, grantu shēmas vai individuālā projekta piemērotību un atbilstību šā likuma 1.panta 5.punkta “c” un “d” apakšpunktā minētajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par atteikšanos nosūtīt programmas, grantu shēmas vai individuālā projekta iesniegumu vai par tā nosūtīšanu birojam, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par tā apstiprināšanu vai noraidīšanu.

 

 

10. 20.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vadošā iestāde, pirmšķietami izvērtējusi programmas, grantu shēmas vai individuālā projekta piemērotību un atbilstību šā likuma 1.panta 5.punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajiem dokumentiem, kā arī izskatījusi starpniek­institūciju iesniegtos atzinumus par individuālo projektu iesniegumu vērtēšanu pēc individuālo projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumos noteiktajiem individuālo projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un vadības komitejas priekšlikumus par programmu, grantu shēmu un individuālo projektu iesniegumiem, pieņem lēmumu par programmas, grantu shēmas vai individuālā projekta iesnieguma atbalstīšanu vai noraidīšanu.";

 

 

 

10. 20.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vadošā iestāde, pirmšķietami izvērtējusi programmas, grantu shēmas vai individuālā projekta piemērotību un atbilstību šā likuma 1.panta 5.punkta “c” un “d” apakšpunktā minētajiem dokumentiem, kā arī izskatījusi starpniekinstitūciju iesniegtos atzinumus par individuālo projektu iesniegumu vērtēšanu pēc individuālo projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un vadības komitejas priekšlikumus par programmu, grantu shēmu un individuālo projektu iesniegumiem, pieņem lēmumu par programmas, grantu shēmas vai individuālā projekta iesnieguma atbalstīšanu vai noraidīšanu.”;

 

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Pēc lēmuma pieņemšanas par individuālā projekta iesnieguma atbalstīšanu vadošā iestāde tos individuālā projekta iesniegumus, kuru apstiprināšanai ir pietiekams finansējums, nosūta birojam, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par tā apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja individuālā projekta iesniegums, kura apstiprināšanai nepietiek finansējuma, 18 mēnešu laikā no tā atbalstīšanas vai pēc finanšu instrumentu vadības dokumentos noteiktā finanšu instrumentu līdzekļu piešķiršanas gala termiņa beigām (ja tas iestājas ātrāk) nav nosūtīts birojam, tas uzskatāms par noraidītu.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Juridiskais birojs

izteikt 20.panta 2.1 daļas (likumprojekta 10.pants) otro teikumu šādā redakcijā:

“Individuālā projekta iesniegums, kura apstiprināšanai nepietiek finansējuma, uzskatāms par noraidītu, ja nav nosūtīts birojam 18 mēnešu laikā no tā atbalstīšanas.”

 

Juridiskais birojs

papildināt 20.panta 2.1 daļas (likumprojekta 10.pants) daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Ja minētajā laikposmā beidzas attiecīgā finanšu instrumentu līdzekļu piešķiršanas termiņš, individuālā projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu finanšu instrumentu līdzekļu piešķiršanas termiņa beigu dienā.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar 2.1, 2.2 un  2.daļu šādā redakcijā:

“(21) Kad pieņemts lēmums par individuālā projekta iesnieguma atbalstīšanu, vadošā iestāde tos individuālā projekta iesniegumus, kuru apstiprināšanai ir pietiekams finansējums, nosūta birojam, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par tā apstiprināšanu vai noraidīšanu. Individuālā projekta iesniegums, kura apstiprināšanai nepietiek finansējuma, uzskatāms par noraidītu, ja nav nosūtīts birojam 18 mēnešu laikā no tā atbalstīšanas. Ja minētajā laikposmā beidzas attiecīgā finanšu instrumenta līdzekļu piešķiršanas termiņš, individuālā projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu finanšu instrumentu līdzekļu piešķiršanas termiņa beigu dienā.

 

 

 

4

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre E.Šņepste

Papildināt likumprojekta 10.pantu, paredzot, ka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 20.pants pēc 2.1daļas tiek papildināts ar jaunu daļu šādā redakcijā:

„(22) Vadošā iestāde pēc biroja pieprasījuma var nosūtīt birojam atbalstītu individuālā projekta iesniegumu, kuram nav pietiekams finansējums, bet kurš ir ieguvis nākamo augstāko novērtējumu attiecīgās prioritātes ietvaros. Ja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija līdz 20.panta 2.1daļā minētā termiņa beigām nav pieņēmusi lēmumu par tā apstiprināšanu, individuālā projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.”

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju

(22) Vadošā iestāde pēc biroja pieprasījuma var nosūtīt birojam atbalstītu individuālā projekta iesniegumu, kuram nav pietiekama finansējuma, bet kurš ir ieguvis nākamo augstāko novērtējumu attiecīgās prioritātes ietvaros. Ja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija līdz 20.panta 2.daļā minētā termiņa beigām nav pieņēmusi lēmumu par tā apstiprināšanu, individuālā projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

 

(22) Ja šā likuma 20.panta 2.1 punktā minētajā termiņā vadošā iestāde saņem no biroja galīgo lēmumu par birojam nosūtītā individuālā projekta iesnieguma noraidīšanu, tā nosūta nākamo atbalstīto individuālā projekta iesniegumu. Vadošajai iestādei pirms individuālā projekta iesnieguma nosūtīšanas birojam ir tiesības pieprasīt individuālā projekta iesniedzējam papildu informāciju par projekta iesniegumu.";

5

Juridiskais birojs

aizstāt 20.panta 2.2 daļā (likumprojekta 10.pants) vārdus un skaitļus “likuma 20.panta 2.1 punktā” ar vārdiem “panta 2.1 daļā”.

Atbalstīts

(23) Ja šā panta 2.1 daļā minētajā termiņā vadošā iestāde saņem no biroja galīgo lēmumu par birojam nosūtītā individuālā projekta iesnieguma noraidīšanu, tā nosūta nākamo atbalstīto individuālā projekta iesniegumu. Vadošajai iestādei pirms individuālā projekta iesnieguma nosūtīšanas birojam ir tiesības pieprasīt no individuālā projekta iesniedzēja papildu informāciju par projekta iesniegumu.”;

(3) Apsaimniekotājs pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apsaimniekotājs pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu, noraidīšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu, ka apakšprojekta iesniedzējs veic apsaimniekotāja noteiktās darbības."

 

6

Juridiskais birojs

izteikt 20.panta trešo daļu šādā redakcijā (likumprojekta 10.pants):

“(3) Apsaimniekotājs pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu, noraidīšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu. Nosacījumu lēmumā ietver un nosacījuma izpildi kontrolē atbilstoši atklāta konkursa nolikumam.”

Atbalstīts

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apsaimniekotājs pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu, noraidīšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu. Nosacījumu lēmumā ietver un nosacījuma izpildi kontrolē atbilstoši atklāta konkursa nolikumam.”

22.pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš

(2) Vadošā iestāde lēmumu par programmas, grantu shēmas vai individuālā projekta iesnieguma nosūtīšanu birojam pieņem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad programmas, grantu shēmas vai individuālā projekta iesniegums iesniegts vadošajai iestādei.

11. 22.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "nosūtīšanu birojam" ar vārdiem "atbalstīšanu vai noraidīšanu";

 

 

 

11. 22.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “nosūtīšanu birojam” ar vārdiem “atbalstīšanu vai noraidīšanu”;

(3) Apsaimniekotājs lēmumu par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

aizstāt trešajā daļā vārdus "no apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienas" ar vārdiem "no apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikumā noteiktā apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma".

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “no apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienas” ar vārdiem “no apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikumā noteiktā apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma”.

29.pants. Individuālā projekta un apakšprojekta iesnieguma precizēšana

(1) Ja individuālā projekta iesniegums neatbilst individuālo projektu atklāta konkursa nolikumā noteiktajiem administratīvās atbilstības kritērijiem, starpniekinstitūcija rakstveidā vienu reizi pieprasa, lai individuālā projekta iesniedzējs precizē projekta iesniegumu vai iesniedz papildu informāciju.

(2) Lēmumu par papildu informācijas pieprasīšanu nevar apstrīdēt un pārsūdzēt. Individuālā projekta iesniedzēja uzklausīšanu Administratīvā procesa likuma izpratnē īsteno, veicot šā panta pirmajā daļā minētās darbības.

(3) Ja apakšprojekta iesniegums neatbilst apakšprojektu atklāta konkursa nolikumā noteiktajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, apsaimniekotājs vienu reizi rakstveidā pieprasa, lai apakšprojekta iesniedzējs precizē apakšprojekta iesniegumu vai iesniedz papildu informāciju.

(4) Lēmumu par papildu informācijas pieprasīšanu nevar apstrīdēt un pārsūdzēt. Apakšprojekta iesniedzēja uzklausīšanu Administratīvā procesa likuma izpratnē īsteno, veicot šā panta trešajā daļā minētās darbības.

12. Papildināt 29.pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja vadošā iestāde konstatē, ka individuālā projekta iesniegums neatbilst šā likuma 1.panta 5.punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajiem dokumentiem, starpniekinstitūcija pēc vadošās iestādes pieprasījuma rakstveidā vienu reizi pieprasa, lai individuālā projekta iesniedzējs precizē projekta iesniegumu vai iesniedz papildu informāciju."

 

 

 

12. Papildināt 29.pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

“(21) Ja vadošā iestāde konstatē, ka individuālā projekta iesniegums neatbilst šā likuma 1.panta 5.punkta “c” un “d” apakšpunktā minētajiem dokumentiem, starpniekinstitūcija pēc vadošās iestādes pieprasījuma rakstveidā vienu reizi pieprasa, lai individuālā projekta iesniedzējs precizē projekta iesniegumu vai iesniedz papildu informāciju.”

31.pants. Tiesības iepazīties ar lietu

(2) Individuālā projekta vai apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iepazīties ar tā iesniegtā individuālā projekta vai apakšprojekta iesnieguma vērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par individuālā projekta vai apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

 

13. Izteikt 31.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Individuālā projekta vai apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iepazīties ar iesnieguma vērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad stājies spēkā 20.panta pirmajā daļā minētais lēmums par individuālā projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai tā noraidīšanu, 20.panta otrajā daļā minētais lēmums par individuālā projekta iesnieguma atbalstīšanu vai noraidīšanu vai 20.panta trešajā daļā minētais lēmums par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu."

 

 

 

13. Izteikt 31.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Individuālā projekta vai apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iepazīties ar iesnieguma vērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad stājies spēkā 20.panta pirmajā daļā minētais lēmums par individuālā projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai tā noraidīšanu, 20.panta otrajā daļā minētais lēmums par individuālā projekta iesnieguma atbalstīšanu vai noraidīšanu vai 20.panta trešajā daļā minētais lēmums par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.”

32.pants. Informācijas atklātība

(3) Šā panta otrajā daļā minētā informācija ir pieejama pēc tam, kad stājies spēkā galīgais lēmums par programmas, grantu shēmas, individuālā projekta vai apakšprojekta iesniegumu.

14. 32.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "iesniegumu" ar vārdiem "iesnieguma apstiprināšanu";

 

 

 

14. 32.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu “iesniegumu” ar vārdiem “iesnieguma apstiprināšanu”;

(4) Informācija par personām, kuras vērtējušas individuālā projekta vai apakšprojekta iesniegumu, netiek izpausta.

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "kuras vērtējušas" ar vārdiem "kuras vērtē un ir vērtējušas".

7

Juridiskais birojs

aizstāt 32.panta ceturtajā daļā (likumprojekta 14.pants) vārdu “un” ar vārdu “vai”.

Atbalstīts

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “kuras vērtējušas” ar vārdiem “kuras vērtē vai ir vērtējušas”.

 

 

8

Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre E.Šņepste

Papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanos dienu:

„Likums stājas spēkā 2008.gada 1.augustā”.

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.augustā.