Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

09.06.2008.                   Nr.90/TA-1396

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā". Likumprojektu izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Slavinskis 67804446, marcis.slavinskis@mil.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 4 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 26.maija sēdes protokola
Nr.33   2.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Militārā dienesta likumā

 

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 49.panta otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Katrs karavīrs dienesta laikā saņem karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju, karavīra formas tērpu vai tā kompensāciju un nepieciešamo dienesta inventāru."

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 17.punktu šādā redakcijā:

 

"17. Šā likuma 49.panta regulējums, kas paredz karavīram dienesta laikā saņemt kompensāciju par formas tērpu, piemērojams ar 2008.gada 1.jūliju."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

V.Veldre


 

Likumprojekta “Grozījumi Militārā dienesta likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pēc obligātā militārā dienesta likvidēšanas kopš 2007.gada Latvijas Republikā ir tikai profesionālais militārais dienests.

2007.gada 29.martā tika grozīts Militārā dienesta likuma 49.pants un spēku zaudēja Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra. noteikumi Nr.519 Noteikumi par apgādes nosacījumiem, normām un kārtību, kādā karavīri nodrošināmi ar finanšu un materiāltehniskajiem līdzekļiem, kuri tika izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma 49.pantu un noteica Nacionālo bruņoto spēku karavīru (turpmāk — karavīri) apgādes nosacījumus, normas un kārtību, kādā karavīri nodrošināmi ar finanšu un materiāltehniskajiem līdzekļiem (turpmāk – MTL).

Pēc pēdējiem grozījumiem Militārā dienesta likumā tika izdots Aizsardzības ministrijas iekšējs normatīvs akts, kurš nosaka karavīru apgādes nosacījumus, normas un kārtību, kādā karavīri nodrošināmi ar finanšu līdzekļiem un MTL.

Nacionālo bruņoto spēku apgādes mērķis ir vienlīdzīgi nodrošināt visus karavīrus ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem un dienesta inventāru, lai nodrošinātu dienesta uzdevumu un pienākumu izpildi. Analīzes gaitā tika secināts – lai vienlīdzīgi nodrošinātu visus karavīrus ar MTL, veidojot apgādes sistēmu lietderīgāk būtu noteikt arī daļēju MTL kompensāciju, tādejādi nosakot kompensācijas apmēru mēnesī, kura karavīram jāizlieto MTL iegādei, kā arī nosakot MTL, kurus karavīrs iegādājās par personiskajiem līdzekļiem, ņemot vērā Militārā dienesta likumā noteikto, ka „Profesionālā dienesta karavīrs militārā dienesta laikā atrodas daļējā valsts apgādībā. Kompensāciju paredzēts izmaksāt no iepriekš plānotajiem finanšu līdzekļiem minēto MTL iegādei.

Vairāki Militārā dienesta likuma panti (skat. 55.panta ceturtā daļa un 49.panta) jau paredz dažāda veida kompensācijas un to, ka kompensācijas apmēru nosaka aizsardzības ministrs.

Likumprojektā ir paredzēts grozīt likuma 49.pantu, nosakot, ka turpmāk karavīrs dienesta laikā saņems karavīra formas tērpu vai tā kompensāciju.

 

2. Normatīvā akta būtība

Likumprojekts nosaka, ka turpmāk karavīrs dienesta laikā saņems karavīra formas tērpu vai tā kompensāciju.

 

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji trīs gadu laikā pēc kārtējā gada

2009

2010

2011

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos, Ls

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekta realizācija 2008.gadā un turpmākajos gados notiks Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros no programmas 22.10.00 Ls 3 100 000.00.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.  Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.  Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                      1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

                                                     2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kādām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

4. Cita informācija

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiks radītas. Aizsardzības ministram jāizdod iekšējais normatīvais regulējums.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

Aizsardzības ministrs                                                                       V.Veldre

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

E.Rinkēvičs

R.Raudzeps

I.Kalna

M.Slavinskis

 

 

 

 

28.04.2008  12:34:00

vārdu skaits 967

M.Slavinskis, 67804446

marcis.slavinskis@mil.lv