Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

05.06.2008.                   Nr.90/TA-1561

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu
"Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām". Likumprojektu izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona 
- Grīnhofa 67770349, madara.grinhofa@raplm.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 9 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdes protokola
Nr.37   9.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

Truhņēviča 67082940


Likumprojekts

 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām

 

1.pants. Atsavināt sabiedriskajām vajadzībām (Brīvības gatves un Juglas ielas krustojuma rekonstrukcijai) nekustamo īpašumu  – nedzīvojamās telpas Nr.601 – Rīgā, Brīvības gatvē 413-601 (kadastra Nr. 0100 911 6786, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 18982 601), un nekustamo īpašumu – nedzīvojamās telpas Nr.602 – Rīgā, Brīvības gatvē 413-602 (kadastra Nr. 0100 910 6474, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 18982 602).

 

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētie nekustamie īpašumi atsavināmi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" noteiktajā kārtībā.

 

3.pants. Rīgas pilsētas dome šā likuma 1.pantā minētos nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs

E.Zalāns

 

Likumprojekta „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām” anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

  Nav attiecināms.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 1.  Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 4.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un otro daļu, 79.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 3.punktu un 8.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” 1., 3. un 15.pantu, ņemot vērā Rīgas domes Satiksmes departamenta 19.01.2005 vēstuli Nr.DS-05-59-dv un 05.01.2006 vēstuli Nr.DS-06-15-dv, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas 10.01.2006 lēmumu (sēdes prot. Nr.21, 1.paragrāfs), Rīgas domes Satiksmes departamenta 19.12.2006 vēstuli Nr.DS-06-1485-dv, Rīgas domes 03.07.2007 lēmumu Nr.2616 „Par nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības gatvē 413 (kadastra Nr.01005910042) – dzīvojamās ēkas (liters Nr.1) un piebūves (liters Nr.1a) nojaukšanu”, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izdruku par SIA „Inita” piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Brīvības gatvē 413-601 (kadastra Nr.01009116786), kas sastāv no neapdzīvojamās telpas nr.601 un 42/53100 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītām būvēm – šķūņiem (liters Nr.3 un liters nr.50, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izdruku par SIA „Nekustamo īpašumu grupa” piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Brīvības gatvē 413-602 (kadastra Nr.01009106474), kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.602 un 6570/50959 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, Rīgas domes 25.10.2005 lēmumu nr.541 „Par fiziskām un juridiskām personām piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas pamatnosacījumiem Rīgas pilsētas pašvaldības autonomo funkciju izpildes realizēšanai un Nekustamā īpašuma pirkšanas komisijas ievēlēšanu”, Rīgas domes Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komitejas 05.02.2007 lēmumu (sēdes prot. Nr.75, 5.paragrāfs), Rīgas pilsētas pašvaldība var ierosināt fiziskai vai juridiskai personai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanai, ja nekustamais īpašums kārtējā saimnieciskajā gadā vai turpmākajos piecos gados ir nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai.

Eiropas Reģionālā fonda vadības komitejas sēdē 05.05.2004 tika apstiprināta Nacionālā programma Rīgas transporta sistēmas uzlabošanai 2004.-2006.gadam. Šī programma tika apstiprināta ar Rīgas domes 31.08.2003 lēmumu Nr.3340 „Par Eiropas Reģionālā attīstības fonda Nacionālo programmu Rīgas transporta uzlabošanai”. Minētās programmas ietvaros paredzēts veikt Augusta Deglava ielas rekonstrukcijas otro kārtu un izbūvēt Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu krustojumu. Šo projektu realizācijas beigu termiņš ir 2008.gads.

Sakarā ar Brīvības gatves un Juglas ielas krustojuma rekonstrukcijas projekta „Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums” īstenošanu ir nepieciešams nojaukt dzīvojamo ēku Rīgā, Brīvības gatvē 413 (kadastra Nr.0100 591 0042) liters Nr.1 un piebūvi liters Nr.1a, kas ir daļa no nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 413 (kadastra Nr.01005910042), kur atrodas neapdzīvojamā telpa nr.601 un neapdzīvojamā telpa Nr.602. Šajā sakarā Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja 10.01.2006 sēdē (protokols Nr.21, 1.paragrāfs) un Rīgas domes Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komiteja 05.02.2007 sēdē (protokols Nr.75 5.paragrāfs, 1.punkts), nolēma piekrist Brīvības ielas un Juglas ielas krustojuma rekonstrukcijai nepieciešamo īpašumu Rīgā, Brīvības gatvē 413.-601 (kadastra nr.0100 911 6786), Rīgā , Brīvības gatvē 413.-602 (kadastra Nr.01009106474) iegādei Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā, par ko Rīgas dome 2008.gada 11.martā pieņēma lēmumu Nr.3457 (prot.Nr.93, 48.paragrāfs) – ierosināt Ministru kabinetam sagatavot iesniegšanai Saeimā likumprojektu par nekustamo īpašumu – nedzīvojamās telpas Nr.601 Rīgā, Brīvības gatvē 413 (kadastra Nr.01009116786) un nedzīvojamās telpas Nr.602 Rīgā, Brīvības gatvē Nr.413 (kadastra nr.01009106474) piespiedu atsavināšanu par labu Rīgas pilsētas pašvaldībai, jo nekustamie īpašumi nepieciešami sabiedriskajām vajadzībām – Brīvības gatves un Juglas ielas krustojuma rekonstrukcijai.

Rīgas pilsētas pašvaldības ieskatā minēto nekustamo īpašumu īpašnieki ir izvirzījuši nepamatoti augstas prasības un cenas par atsavināmiem īpašumiem.

Latvijas Republikas Satversmes 105.pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Šajā gadījumā minētie nekustamie īpašumi ir nepieciešami īpašu publisku mērķu sasniegšanai - Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu krustojuma izbūvei un tas labums, ko sabiedrība var iegūt ir lielāks nekā zaudējums, kas varētu tikt nodarīts nekustamā īpašuma īpašniekiem, atsavinot minētos nekustamos īpašumus piespiedu kārtā.

2. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” 1.pantu nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšana valsts vai sabiedriskajām vajadzībām pieļaujama izņēmuma gadījumos vienīgi pret atlīdzību un tikai uz atsevišķa likuma pamata, un 3.pantu priekšlikumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu iesniedz valdība uz attiecīgās valsts pārvaldes vai pašvaldības institūcijas ierosinājuma pamata, ja šī institūcija nekustamo īpašumu nevar iegūt, vienojoties ar īpašnieku. Priekšlikumā norādāmas ziņas par atsavināmo nekustamo īpašumu un pamatojums mantas atsavināšanai.

Nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vajadzībām ierosina attiecīgā ministrija, bet, ja tas nepieciešams atsevišķas administratīvās teritorijas iedzīvotāju kultūras, izglītības, sporta, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, kā arī sabiedriskā transporta attīstībai, vides aizsardzības vai inženiertehnisko objektu celtniecībai, - attiecīgā pašvaldības institūcija.

Tādēļ šajā gadījumā Brīvības ielas un Juglas ielas krustojuma rekonstrukcijai Rīgas pilsētas pašvaldībai ir nepieciešams iegūt īpašumā nekustamos īpašumus -  Rīgā, Brīvības gatvē 413.-601 (kadastra nr.0100 911 6786) un Rīgā , Brīvības gatvē 413.-602 (kadastra Nr.0100 910 6474), kas izdarāms, pieņemot atsevišķu likumu par konkrēto nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām.

3. Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” 3.pantam Rīgas pilsētas dome ar 11.03.2008 vēstuli Nr.3457 ir iesniegusi ierosinājumu par nekustamo īpašumu atsavināšanu, jo minētos nekustamos īpašumus nevar iegūt, vienojoties ar īpašniekiem.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz atsavināt sabiedriskajām vajadzībām – Brīvības gatves un Juglas ielas krustojuma rekonstrukcijai nekustamo īpašumu - nedzīvojamās telpas Nr.601, Rīgā, Brīvības gatvē 413 (kadastra Nr.01009116786) un nekustamo īpašumu - nedzīvojamās telpas Nr.602, Rīgā, Brīvības gatvē 413 (kadastra Nr. 01009106474). Minētie nekustamie īpašumi atsavināmi likumā „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” noteiktajā kārtībā. Rīgas pilsētas dome minētos nekustamos īpašumus pēc likuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda.

 4. Cita informācija

 

 

  Nav attiecināms.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Likumprojektam ir ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām. Likumprojekts veicinās sabiedriskā transporta kustības uzlabošanu un gājēju plūsmas regulēšanu.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms.

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

  Nav attiecināms.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Likumprojekts neietekmēs administratīvās procedūras gadījumā, ja, saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” 5.pantu, Rīgas domei, uz kuras ierosinājuma pamata notiek atsavināšana, pēc attiecīgā likuma pieņemšanas, piedāvājot īpašniekiem noslēgt vienošanos par nekustamo īpašumu atsavināšanu, un piesolot viņiem pēc saviem ieskatiem taisnīgu atlīdzību vai piedāvājot apmainīt to pret līdzvērtīgu mantu, izdosies panākt vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašniekiem.

Gadījumā, ja vienošanos panākt neizdosies, likumprojekts ietekmēs administratīvās procedūras, jo saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” 9.panta pirmo daļu, ja vienošanās nav panākta, uz attiecīgās institūcijas pieteikuma pamata lietu izskata tiesa.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Nav attiecināms.

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms.

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms.

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 n-tais gads

 Turpmākie trīs gadi

 n+1

 n+2

 n+3

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

  Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” 5.pantu un 9.pantu atlīdzība par nekustamo īpašumu atsavināšanu tiek noteikta pusēm vienojoties vai pēc tiesas ieskata un izmaksāta no Rīgas domes budžeta līdzekļiem.  

Summa tiek noteikta pēc likumprojekta pieņemšanas.

 

 6. Cita informācija 

 

   Rīgas pilsētas pašvaldības speciālā budžeta programmā „Nekustamā īpašuma atsavināšanas programma” ir paredzēti līdzekļi likumprojektā minēto nekustamo īpašumu iegādei, apmērā, kas atbilst licencētā vērtētāja – A/S „BDO Invest Rīga” nedzīvojamām telpām noteiktai tirgus vērtībai un papildus īpašniekiem atlīdzināmajiem izdevumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu atsavināšanu, kopā Ls 100 603,32. 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

  Jauni normatīvie akti nav jāizdod.

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms.

 

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms.

 

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms.

 

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  Nav attiecināms.

 

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms.

 

  Nav attiecināms.

 

  Nav attiecināms.

 

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms.

 

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

  Konsultācijas nav notikušas. Likumprojekts sagatavots, ievērojot likuma „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” 3.pantu, kas nosaka, ka priekšlikumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu iesniedz valdība uz attiecīgās pašvaldības institūcijas ierosinājuma pamata, ja šī institūcija nekustamo īpašumu nevar iegūt, vienojoties ar īpašnieku - Rīgas dome ar 11.03.2008 vēstuli Nr.3457 ir iesniegusi ierosinājumu par nekustamo īpašumu atsavināšanu, jo minētos nekustamos īpašumus nevar iegūt, vienojoties ar īpašniekiem.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Nav attiecināms.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

  Atsavināmo nekustamo īpašumu īpašnieki ir vairākkārt rakstveidā informēti.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Nav attiecināms.

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Likumprojekta izpilde notiks saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” normām. Jaunas valsts institūcijas  netiek radītas.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

  Indivīds savas tiesības var aizstāvēt, attiecīgo lietu izskatot tiesā.

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

E.Zalāns

L.Straujuma

K.Jaunzeme

S.Smone

M.Grīnhofa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.05.2008. 9:39

1926

M.Grīnhofa

67770349; madara.grinhofa@raplm.gov.lv