Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

05.06.2008.                Nr.90/TA-1018

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". Likumprojektu izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Mediņa 67027297, Agija.Medina@zm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 8 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija sēdes protokola
Nr.36   32.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

11.panta otrajā daļā:

izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

 

"68) par Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā noteiktajām darbībām;";

 

izslēgt 78.punktu;

papildināt otro daļu ar 87. un 88.punktu šādā redakcijā:

 

"87) par Dzīvnieku barības aprites likumā noteiktajām darbībām;

88) par Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā noteiktajām darbībām."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Likumprojekta „Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām””

 

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu.

To, ka par barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju iekasējama valsts nodeva un veicami grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.augusta 2007.gada sēdes protokola Nr.47 23.§ 2.1. apakšpunkts.

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 11.panta 5.punktā teikts, ka Ministru kabinets nosaka valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai vai pagarināšanai tādu sastāvdaļu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas nav iegūtas ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 5.panta pirmās daļas 5.punkts paredz, ka Ministru kabinets nosaka, kādā apmērā maksājama valsts nodeva par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu, kā arī tās samaksas kārtību.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums.

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 11.panta 5.punktā ir noteikts, ka Ministru kabinets nosaka valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai vai pagarināšanai tādu sastāvdaļu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas nav iegūtas ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumu Nr.123 ”Noteikumi par valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” pielikuma 1.13.apakšpunkts paredz, ka barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācija ir maksas pakalpojums.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija noteikumu Nr.379 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 13. un 45.punktu iesnieguma izvērtēšanas atļaujas izsniegšana vai pagarināšana konvencionālās lauksaimniecības sastāvdaļu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā un pārtikas uzņēmumu atzīšanas, kontroles institūcijas apstiprināšanas un reģistrācijas apliecību izsniegšana ir noteikta kā Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojums.

Saeima 2007.gada 5.decembrī ir pieņēmusi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumu, kur 5.panta pirmās daļas 5.punkts paredz, ka Ministru kabinets nosaka, kādā apmērā maksājama valsts nodeva par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu, kā arī tās samaksas kārtību.

Ģenētiski modificēto organismu apriti regulē Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.333 „Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū, kā arī monitoringa kārtību.” Šo noteikumu 18.punkts nosaka, ka izdevumus, kas saistīti ar dokumentu ekspertīzi un riska novērtējuma sagatavošanu sedz iesniedzējs, un samaksu par šiem pakalpojumiem saņem Pārtikas un veterinārais dienests.

Minētie maksas pakalpojumi saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” atbilst valsts nodevas nosacījumiem. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 11.panta otrajā daļā barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācija, iesnieguma izvērtēšanas atļaujas izsniegšana vai pagarināšana konvencionālās lauksaimniecības sastāvdaļu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā un ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošana nav noteikta kā valsts nodevas objekts. Līdz ar to nepieciešams grozīt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 11.panta otro daļu.

3. Normatīvā akta projekta būtība.

Likumprojektā noteiktas valsts nodevas:

1) par Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā noteiktajām darbībām;

2) par Dzīvnieku barības aprites likumā noteiktajām darbībām;

3) par Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā noteiktajām darbībām.

 

4. Cita informācija.

Nav attiecināms.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejniek u saimniecībām

 

Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība.

Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē.

Nav attiecināms.

7. Cita ietekme.

Nav attiecināms.

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav attiecināms.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā).

Nav attiecināms.

6. Cita informācija.

Nodevas tiek veidotas no maksas pakalpojumiem, līdz ar to likumprojekts neietekmē valsts budžeta ieņēmumus un izdevumus.

2009.gadā paredzēts reģistrēt 45000 barības apritē iesaistītos objektus, un turpmākajos gados paredzēts reģistrēt 5000 barības apritē iesaistītos objektus gadā. Nodeva par viena barības apritē iesaistītā objekta reģistrāciju ir Ls 2.

Par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai vai pagarināšanai konvencionālās lauksaimniecības sastāvdaļu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā 2009.gadā paredzēts izvērtēt un izsniegt 12 atļaujas un turpmākajos gados paredzēts izsniegt 50 atļaujas un nodeva par vienas atļaujas izsniegšanu ir Ls 20.

Līdz šim nav bijis sniegts neviens pakalpojums par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu. Valsts nodeva par riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu:

1) par ģenētiski modificētu organismu ierobežotu izmantošanu atbilstoši trešajai un ceturtajai klasei – 1051,30 latu;

2) par ģenētiski modificētu organismu izplatīšanu vidē – 1469,40 latu;

3) par ģenētiski modificētu organismu izplatīšanu tirgū – 2425,90 latu.

Ja Pārtikas un veterinārais dienests ir pieprasījis iesniegt papildu informāciju, valsts nodeva par papildu informācijas ekspertīzi ir 298,64 lati.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

1) Nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija noteikumos Nr.379 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”, jo šobrīd šie noteikumi nosaka maksas pakalpojumus par atļaujas izsniegšanu Pārtikas un veterinārajam dienestam par kontroles institūciju apstiprināšanu, iesniegumu izskatīšanu par atļaujas izsniegšanu;

2) sagatavots jauns Dzīvnieku barības aprites likums, paredzot Ministru kabinetam izdot noteikumus par valsts nodevu par barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju;

3) sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts nodevu par barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju”. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par barības apritē iesaistītā objekta reģistrāciju. Paredzēts iesniegt Valsts kancelejā līdz 31.01.2008.

4) sagatavots grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.123 „Noteikumi par valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”, kas paredz svītrot no pielikuma 1.13.apakšpunktu, tādā veidā barības apritē iesaistītā objekta reģistrāciju svītrojot no valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” publisko maksas pakalpojumu cenrāža. Paredzēts iesniegt Valsts kancelejā;

5) nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 2007.gada18.decembra noteikumos Nr.901 „Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību samaksu”, jo šobrīd šie noteikumi nosaka samaksu par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai vai tās darbības termiņa pagarināšanai konvencionālās lauksaimniecības sastāvdaļu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Paredzēts iesniegt Valsts kancelejā līdz 01.01.2009.

2. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, 27.un 28.pants, kas nosaka darbības un minimālas nodevu vai maksu likmes saistībā ar uzņēmumu un Kopienā ievesto preču un dzīvnieku oficiālo kontroli.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Latvijas veterinārārstu biedrība, biedrība „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai papl ašinātas esošo institūciju funkcijas

1) Normatīvā akta izpildi veiks Pārtikas un veterinārais dienests, Lauksaimniecības datu centrs.

2) Jaunas valsts institūcijas netiks radītas. Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju funkciju ietvaros.

3) Normatīvā akta izpildei pārejas periods nav nepieciešams.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un interneta mājas lapā www.likumi.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

Zemkopības ministrs                                                                 M.Roze

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

D.Lucaua

 

 

 

S.Grigaļūna

 

 

M.Salenieks

 

 

A.Mediņa

 

 

 

07.04.2008. 9:40

1701

A.Mediņa

67027297, Agija.Medina@zm.gov.lv