Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Dzīvnieku barības aprites likums” (Reģ. nr. 748/Lp9).

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

trešajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

                   Ar cieņu,

                   komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

                                                                   

         


 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                      Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Dzīvnieku barības aprites likums

(reģ. nr. 748/Lp9)

 

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Priekšlikumi

(29)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

5

2

3

4

5

Dzīvnieku barības aprites likums

 

 

 

Dzīvnieku barības aprites likums

I nodaļa

 

 

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

 

 

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) barības sastāvdaļa — neapstrādāts, svaigs vai konservēts augu vai dzīvnieku izcelsmes produkts, rūpnieciskās pārstrādes blakusprodukts vai organiska vai neorganiska viela ar vai bez piedevām, kuru izmanto dzīvnieku barošanai, dzīvnieku barības maisījumu gatavošanai vai kā premiksu papildvielu;

 

 

 

1) barības sastāvdaļa — neapstrādāts, svaigs vai konservēts augu vai dzīvnieku izcelsmes produkts, rūpnieciskās pārstrādes blakusprodukts vai organiska vai neorganiska viela ar vai bez piedevām, kuru izmanto dzīvnieku barošanai, dzīvnieku barības maisījumu gatavošanai vai kā premiksu papildvielu;

2) barības maisījums — barības sastāvdaļu maisījums, kas satur vai arī nesatur barības piedevas un ir paredzēts dzīvnieku ēdināšanai kā pilnvērtīga barība vai papildbarība;

1

Juridiskais birojs

Aizstāt 2. punktā vārdu “ēdināšanai”ar vārdu “barošanai”.

Atbalstīt

2)&nbs p;barības maisījums — barības sastāvdaļu maisījums, kas satur vai arī nesatur barības piedevas un ir paredzēts dzīvnieku barošanai kā pilnvērtīga barība vai papildbarība;

3) diētiskā barība — pilnvērtīga barība vai papildbarība, kas apmierina specifiskas dzīvnieku vajadzības pēc atsevišķām barības vielām, ja dzīvniekiem ir īslaicīgi vai neatgriezeniski traucēti vielmaiņas un citi fizioloģiskie procesi;

 

 

 

 

3) pilnvērtīga barība — barības maisījums, kura sastāvs apmierina dzīvnieka diennakts vajadzības pēc barības vielām atbilstoši tā sugai, vecumam, produktivitātei un fizioloģiskajam stāvoklim;

4) ārstnieciskais premikss — veterinārās zāles, kuras sagatavotas ārstnieciskās barības ražošanai;

 

 

 

4) papildbarība — barības piedevu vai premiksu maisījums ar barības sastāvdaļām, kuru drīkst izmantot dzīvnieku barošanai tikai kopā ar citu barību un kura koncentrācija pilnvērtīgā barībā ir lielāka nekā 20 kg/t;

5) ārstnieciskā barība — ārstniecisko premiksu un barības maisījums, kas sagatavots dzīvnieku ēdināšanai un paredzēts ārstēšanai vai profilaksei;

2

Juridiskais birojs

Aizstāt 5. punktā vārdu “ēdināšanai”ar vārdu “barošanai”.

Atbalstīt

5) diētiskā barība — pilnvērtīga barība vai papildbarība, kas apmierina specifiskas dzīvnieku vajadzības pēc atsevišķām barības vielām, ja dzīvniekiem ir īslaicīgi vai neatgriezeniski traucēti vielmaiņas un citi fizioloģiskie procesi;

6) papildbarība — barības piedevu vai premiksu maisījums ar barības sastāvdaļām, kuru drīkst izmantot dzīvnieku ēdināšanai tikai kopā ar citu barību un kura koncentrācija pilnvērtīgā barības maisījumā ir lielāka nekā 20 kg/t;

3

Juridiskais birojs

Aizstāt 6. punktā un vārdu “ēdināšanai“ar vārdu “barošanai” un vārdus “pilnvērtīgā barības maisījumā”ar vārdiem “pilnvērtīgā barībā”;

lai ievērotu secīgumu terminu skaidrojumā (termins tiek skaidrots, izmantojot atsauci uz citu terminu), ierosinām mainīt terminu skaidrojuma numerāciju un terminu “pilnvērtīga barība” izteikt kā 3. punktu, bet terminu “papildbarība” kā 4. punktu (attiecīgi mainot līdzšinējo punktu numerāciju);

Atbalstīt

6) ārstnieciskais premikss — veterinārās zāles, kuras sagatavotas ārstnieciskās barības ražošanai;

7) pilnvērtīga barība — barības maisījums, kura sastāvs apmierina dzīvnieka diennakts vajadzības pēc barības vielām atbilstoši tā sugai, vecumam, produktivitātei vai fizioloģiskajam stāvoklim;

4

Juridiskais birojs

Aizstāt 7. punktā vārdu “vai”ar vārdu “un”.

Atbalstīt

7) ārstnieciskā barība — ārstniecisko premiksu un barības maisījums, kas sagatavots dzīvnieku barošanai un paredzēts ārstēšanai vai profilaksei;

8) barības apritē iesaistītā persona — tiesību subjekts Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra regulas (EK) Nr.178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 3.panta 6.punktā minētās definīcijas izpratnē;

 

 

 

 

8) barības apritē iesaistītā persona — tiesību subjekts Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra regulas (EK) Nr.178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 3.panta 6.punktā minētās definīcijas izpratnē;

 

9) barības apritē iesaistītais uzņēmums — tiesību subjekts Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra regulas (EK) Nr.178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 3.panta 5.punktā minētās definīcijas izpratnē.

 

 

 

9) barības apritē iesaistītais uzņēmums — tiesību subjekts Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra regulas (EK) Nr.178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 3.panta 5.punktā minētās definīcijas izpratnē.

 

2.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas, cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas barības apriti.

5

Juridiskais birojs

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“Likuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas, cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas dzīvnieku barības (turpmāk - barības) apriti.”

 

 

Atbalstīt

2.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas, cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas dzīvnieku barības (turpmāk - barības) apriti.

 

II nodaļa

 

 

 

 

II nodaļa

 

Prasības barības apritē iesaistītajām personām un uzņēmumiem

 

 

 

 

Prasības barības apritē iesaistīta jām personām un uzņēmumiem

 

3.pants. (1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (izņemot 9.panta 3.punktu), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr.882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un labturības noteikumiem, noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests.

 

6

Juridiskais birojs

Aizstāt 3. panta pirmajā daļā vārdus “Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (izņemot 9.panta 3.punktu)” ar vārdiem “Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (Dokuments attiecas uz EEZ), izņemot šīs regulas 9.panta 3.punktu,”;

 

Atbalstīt

3.pants. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (dokuments attiecas uz EEZ), izņemot šīs regulas 9.panta 3.punktu, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr.882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un labturības noteikumiem, noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības, 9.panta 3.punktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs”.

7

Juridiskais birojs

Papildināt 3. panta otro daļu pēc vārda “prasības” ar vārdiem “(Dokuments attiecas uz EEZ)”;

Atbalstīt

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (dokuments attiecas uz EEZ), 9.panta 3.punktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs”.

(3) Barības apritē iesaistītā uzņēmuma (turpmāk — uzņēmums)  atzīšanas un reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(3) Barības apritē iesaistītā uzņēmuma (turpmāk — uzņēmums)  atzīšanas un reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma atzīšanu, sedz dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

8

Juridiskais birojs

Izslēgt 3. panta ceturtajā daļā vārdu “dzīvnieku”.

Atbalstīt

(4) Izdevumus, kas saistīti ar uzņēmuma atzīšanu, sedz barības apritē iesaistītā persona Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(5) Par barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

9

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izslēgt 3. panta piektajā daļā vārdus “barības apritē iesaistītā”.

Atbalstīt

(5) Par uzņēmuma reģistrāciju maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Higiēnas prasības dzīvnieku barības primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(6) Higiēnas prasības dzīvnieku barības primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos nosaka Ministru kabinets.

4.pants. (1) Barības marķējumam jābūt labi redzamam, salasāmam un neizdzēšamam.

 

 

 

4.pants. (1) Barības marķējumam jābūt labi redzamam, salasāmam un neizdzēšamam.

(2) Par barības marķējuma kvalitāti atbild ražotājs vai iepakotājs un izplatītājs, ja tas ir pilnvarots mainīt produkta oriģinālo iepakojumu vai marķējumu.

10

Juridiskais birojs

. Izteikt 4. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par barības marķējuma kvalitāti atbild tās ražotājs, izņemot gadījumu, kad barības iepakotājs vai izplatītājs ir pilnvarots mainīt produkta oriģinālo iepakojumu vai marķējumu. Šāda pilnvarojuma gadījumā par barības marķējuma kvalitāti atbild attiecīgi barības iepakotājs vai izplatītājs.”.

 

Atbalstīt

 (2) Par barības marķējuma kvalitāti atbild tās ražotājs, izņemot gadījumu, kad barības iepakotājs vai izplatītājs ir pilnvarots mainīt produkta oriģinālo iepakojumu vai marķējumu. Šāda pilnvarojuma gadījumā par barības marķējuma kvalitāti atbild attiecīgi barības iepakotājs vai izplatītājs.

 

(3) Latvijā atļauts laist tirgū tikai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā marķētu barību.

 

 

 

(3) Latvijā atļauts laist tirgū tikai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā marķētu barību.

5.pants. (1) Barību laiž tirgū ražotāja oriģinālajā iepakojumā, izņemot gadījumus, kad mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus pārdod no atvērta oriģinālā iepakojuma barības tirdzniecības vietās.

 

 

 

5.pants. (1) Barību laiž tirgū ražotāja oriģinālajā iepakojumā, izņemot gadījumus, kad mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus pārdod no atvērta oriģinālā iepakojuma barības tirdzniecības vietās.

(2) Iepakojumu aizver tā, lai to nebūtu iespējams lietot atkārtoti.

 

 

 

(2) Iepakojumu aizver tā, lai to nebūtu iespējams lietot atkārtoti.

(3) Prasības barības tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, kā arī šādu tirdzniecības vietu reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(3) Prasības barības tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, kā arī šādu tirdzniecības vietu reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

6.pants. Barību drīkst laist tirgū neiepakotu, ja:

 

 

 

6.pants. Barību drīkst laist tirgū neiepakotu, ja:

1) viens ražotājs barību pārdod otram ražotājam;

 

 

 

1) viens ražotājs barību pārdod otram ražotājam;

2) ražotājs barību piegādā iepakošanas uzņēmumam;

11

Juridiskais birojs

Aizstāt 6. panta 2. punktā vārdus “iepakošanas uzņēmumam” ar vārdiem “uzņēmumam, kas veic tās iepakošanu”.

Atbalstīt

2) ražotājs barību piegādā uzņēmumam, kas veic tās iepakošanu;

3) tie ir barības bloki, minerālsāļu briketes, nesadalītas saknes, graudi un to pārstrādes blakusprodukti, kā arī eļļas, cietes un cukura rūpniecības blakusprodukti, zāle un rupjā dzīvnieku barība.

 

 

 

3) tie ir barības bloki, minerālsāļu briketes, nesadalītas saknes, graudi un to pārstrādes blakusprodukti, kā arī eļļas, cietes un cukura rūpniecības blakusprodukti, zāle un rupjā dzīvnieku barība.

 

7.pants. Barību laiž tirgū cisternā, ja:

12

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Aizstāt 7. pantā vārdu “laiž”ar vārdiem “var laist”.

Atbalstīt

7.pants. Barību var laist tirgū cisternā, ja:

1) ražotājs to piegādā tiešajam patērētājam;

13

Juridiskais birojs

Aizstāt 7.panta 1.punktā vārdus “tiešajam patērētājam” ar vārdu “galapatērētājam”.

Atbalstīt

1) ražotājs to piegādā galapatērētājam;

2) melasi saturošā papildbarībā nav vairāk par trim sastāvdaļām;

 

 

 

2) melasi saturošā papildbarībā nav vairāk par trim sastāvdaļām;

3) barība ir granulēta.

 

 

 

3) barība ir granulēta.

 

8.pants. Latvijā atļautās barības piedevas un bioproteīnus, uz kuriem neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra regula (EK) Nr.1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām, kā arī to aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

14

Juridiskais birojs

. Papildināt 8. pantu pēc vārdiem ‘’lietotām piedevām’’ ar vārdiem “(Dokumenta attiecas uz EEZ)”.

 

Atbalstīt

 

8.pants. Latvijā atļautās barības piedevas un bioproteīnus, uz kuriem neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra regula (EK) Nr.1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (dokuments attiecas uz EEZ), kā arī to aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

9.pants. Premiksus, kas satur augšanas stimulatorus un kokcidiostatus, atļauts izplatīt tikai atzītam barības apritē iesaistītam uzņēmumam, kurā ražo vai savas saimniecības dzīvniekiem gatavo barības maisījumus.

15

 

 

 

 

 

16

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izslēgt 9. pantā vārdus “barības apritē iesaistītam”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Premiksus, kas satur augšanas stimulatorus un kokcidiostatus, atļauts izplatīt tikai atzītam uzņēmumam, kurā ražo barības maisījumus vai kurš tos izmanto kā galapatērētājs izgatavojot barības maisījumu savas saimniecības vajadzībām.”

 

 

Atbalstīt, iekļauts priekšlik. nr.16.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

9.pants. Premiksus, kas satur augšanas stimulatorus un kokcidiostatus, atļauts izplatīt tikai atzītam uzņēmumam, kurā ražo barības maisījumus vai kurš tos izmanto kā galapatērētājs, izgatavojot barības maisījumu savas saimniecības vajadzībām.

 

 

10.pants. Ārstnieciskās barības un diētiskās barības aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

10.pants. Ārstnieciskās barības un diētiskās barības aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

11.pants. (1) Ārstniecisko barību ražo un laiž tirgū tikai pēc praktizējoša veterinārārsta rakstveida pieprasījuma.

 

 

 

11.pants. (1) Ārstniecisko barību ražo un laiž tirgū tikai pēc praktizējoša veterinārārsta rakstveida pieprasījuma.

 

(2) Ārstnieciskos premiksus izplata atzītam barības apritē iesaistītam uzņēmumam, kurā ražo vai savas saimniecības dzīvniekiem gatavo ārstniecisko barību, vai atzītam veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam.

17

 

 

 

 

 

18

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izslēgt 11. pantā vārdus “barības apritē iesaistītam”(attiecīgajā locējumā).

 

Juridiskais birojs

Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ārstnieciskos premiksus atļauts izplatīt tikai atzītam uzņēmumam, kurā ražo ārstniecisko barību vai kurš tos izmanto kā galapatērētājs gatavojot ārstniecisko barību savas saimniecības vajadzībām, vai arī licencētam veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam.”.

 

 

Atbalstīt, iekļauts priekšlik. nr.18

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 (2) Ārstnieciskos premiksus atļauts izplatīt tikai atzītam uzņēmumam, kurā ražo ārstniecisko barību vai kurš tos izmanto kā galapatērētājs, gatavojot ārstniecisko barību savas saimniecības vajadzībām, vai arī licencētam veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam.

 

 

12.pants. Par ārstnieciskās barības nekaitīgumu cilvēkiem, dzīvniekiem un videi atbild:

19

Juridiskais birojs

Izteikt 12. panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Par ārstnieciskās barības nekaitīgumu cilvēkiem, dzīvniekiem un videi savas kompetences ietvaros atbild:”

 

 

Atbalstīt

12.pants. Par ārstnieciskās barības nekaitīgumu cilvēkiem, dzīvniekiem un videi savas kompetences ietvaros atbild:

1) praktizējošs veterinārārsts, kurš izraksta barības pieprasījumu;

 

 

 

1) praktizējošs veterinārārsts, kurš izraksta barības pieprasījumu;

2) barības ražotājs;

 

 

 

2) barības ražotājs;

3) barības izplatītājs;

 

 

 

3) barības izplatītājs;

 

4) barības apritē iesaistītā persona, kura savas saimniecības dzīvniekiem gatavo un izbaro ārstniecisko barību.

 

 

20

 

Juridiskais birojs

Izteikt 12. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) barības apritē iesaistītā persona, kura ārstniecisko barību izgatavo un izmanto kā galapatērētājs savas saimniecības vajadzībām .”.

 

 

Atbalstīt

 

4) barības apritē iesaistītā persona, kura ārstniecisko barību izgatavo un izmanto kā galapatērētājs savas saimniecības vajadzībām .

 

 

13.pants. (1) Diētiskā barība ir nekaitīga, nesatur veterinārās zāles un nodrošina to dzīvnieka specifisko vajadzību apmierināšanu, kurām tā paredzēta.

 

 

 

 

13.pants. (1) Diētiskā barība ir nekaitīga, nesatur veterinārās zāles un nodrošina to dzīvnieka specifisko vajadzību apmierināšanu, kurām tā paredzēta.

(2) Diētisko barību atļauts laist tirgū tikai ražotāja oriģinālajā iepakojumā.

 

 

 

(2) Diētisko barību atļauts laist tirgū tikai ražotāja oriģinālajā iepakojumā.

 

14.pants. Barībā un barības sastāvdaļās aizliegtās vielas un barības nekaitīguma prasības nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

14.pants. Barībā un barības sastāvdaļās aizliegtās vielas un barības nekaitīguma prasības nosaka Ministru kabinets.

 

15.pants. Pārtikas un veterinārais inspektors barību atzīst par nederīgu laišanai tirgū, ja:

21

Juridiskais birojs

Izteikt 15. panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Barība atzīstama par nederīgu laišanai tirgū, ja tā atbilst vismaz vienam no šajā pantā minētajiem nosacījumiem:”.

Atbalstīt

Redakcion. precizēts

15.pants. Barība atzīstama par nederīgu laišanai tirgū, ja uz to attiecināms vismaz viens no šajā pantā minētajiem nosacījumiem:

1) tā neatbilst nekaitīguma prasībām vai satur aizliegtās vai neatļautās vielas;

 

 

 

1) tā neatbilst nekaitīguma prasībām vai satur aizliegtās vai neatļautās vielas;

2) beidzies tās derīguma termiņš;

 

 

 

2) beidzies tās derīguma termiņš;

3) bojāts tās iepakojums;

 

 

 

3) bojāts tās iepakojums;

4) tā ir bojāta un tas konstatēts organoleptiski vai izmeklējot laboratorijā;

 

 

 

4) tā ir bojāta, un tas konstatēts organoleptiski vai izmeklējot laboratorijā;

5) tās saturs neatbilst marķējumā norādītajam sastāvam un īpašībām;

 

 

 

5) tās saturs neatbilst marķējumā norādītajam sastāvam un īpašībām;

6) tai nav normatīvajos aktos par barības marķēšanu noteikto pavaddokumentu;

 

 

 

6) tai nav normatīvajos aktos par barības marķēšanu noteikto pavaddokumentu;

7) tā neatbilst normatīvajos aktos par barības nekaitīgumu noteiktajām prasībām.

22

Juridiskais birojs

Izteikt 15. panta 7. punktu šādā redakcijā:

“7) tā neatbilst citām normatīvajos aktos par barības nekaitīgumu noteiktajām prasībām.”.

 

 

 

Atbalstīt

7) tā neatbilst citām normatīvajos aktos par barības nekaitīgumu noteiktajām prasībām.

 

16.pants. (1) Laišanai tirgū nederīgu barību izņem no apgrozības, pārstrādā vai iznīcina.

 

 

 

 

16.pants. (1) Laišanai tirgū nederīgu barību izņem no apgrozības, pārstrādā vai iznīcina.

(2) Barības apritē iesaistītā persona, kuras valdījumā (īpašumā) ir laišanai tirgū nederīga barība, sedz izdevumus, kas saistīti ar šādas barības kontroli, izņemšanu no apgrozības, pārstrādi vai iznīcināšanu.

23

Juridiskais birojs

Izslēgt 16. panta otrajā daļā vārdu iekavās “(īpašumā)”.

 

 

Atbalstīt

(2) Barības apritē iesaistītā persona, kuras valdījumā ir laišanai tirgū nederīga barība, sedz izdevumus, kas saistīti ar šādas barības kontroli, izņemšanu no apgrozības, pārstrādi vai iznīcināšanu.

 

III nodaļa

 

 

 

 

III nodaļa

Barības importēšanas un eksportēšanas kārtība

 

 

 

Barības importēšanas un eksportēšanas kārtība

 

17.pants. Barību importēt Latvijā un eksportēt no Latvijas drīkst barības apritē iesaistītā persona, kuras uzņēmums ir atzīts vai reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā.

 

 

 

 

17.pants. Barību importēt Latvijā un eksportēt no Latvijas drīkst barības apritē iesaistītā persona, kuras uzņēmums ir atzīts vai reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā.

 

18.pants. Kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

18.pants. Kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās, nosaka Ministru kabinets.

IV nodaļa

 

 

 

IV nodaļa

Barības aprites valsts uzraudzība un kontrole

 

 

 

Barības aprites valsts uzraudzība un kontrole

 

19.pants. Barības aprites valsts uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests.

 

 

 

 

19.pants. Barības aprites valsts uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests.

 

20.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina barības paraugu ņemšanu un analīzi.

 

 

 

 

20.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina barības paraugu ņemšanu un analīzi.

(2) Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(2) Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

21.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora pienākums ir uzraudzīt un kontrolēt barības apriti atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dzīvnieku barības apriti.

24

Atbildīgā komisija

Izslēgt 21. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

Atbalstīt

 

22.pants. Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic dzīvnieku barības laboratorisko kontroli, kā arī references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus;

 

 

 

21.pants. Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic dzīvnieku barības laboratorisko kontroli, kā arī references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus;

2) ātrās reaģēšanas sistēmas darbību dzīvnieku barības apritē.

 

 

 

2) ātrās reaģēšanas sistēmas darbību dzīvnieku barības apritē.

V nodaļa

 

 

 

V nodaļa

Barības apritē iesaistītā uzņēmuma darbības apturēšanas un  atjaunošanas kārtība

25

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izslēgt V nodaļas virsrakstā vārdus “barības apritē iesaistītā”.

Atbalstīt

Uzņēmuma darbības apturēšanas un atjaunošanas kārtība

23.pants. Ja ir konstatēta neatbilstība barības apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, lēmumu par uzņēmuma  darbības apturēšanu ir tiesīgs pieņemt Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, valsts vecākie veterinārie inspektori un valsts veterinārie inspektori (turpmāk — Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona).

 

 

 

22.pants. Ja ir konstatēta neatbilstība barības apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, lēmumu par uzņēmuma  darbības apturēšanu ir tiesīgs pieņemt Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, valsts vecākie veterinārie inspektori un valsts veterinārie inspektori (turpmāk — Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona).

 

24.pants. (1) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas  pienākums ir rakstveidā brīdināt uzņēmumu par iespējamo tā darbības apturēšanu. Brīdinājumā norāda visus konstatētos barības apriti reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, sniedz ieteikumus un nosaka termiņu pārkāpumu novēršanai.

 

 

 

23.pants. (1) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas  pienākums ir rakstveidā brīdināt uzņēmumu par iespējamo tā darbības apturēšanu. Brīdinājumā norāda visus konstatētos barības apriti reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, sniedz ieteikumus un nosaka termiņu pārkāpumu novēršanai.

(2) Pārkāpuma novēršanas termiņu nosaka:

1) ņemot vērā neatbilstības faktiskās novēršanas iespējas, — no viena mēneša līdz trim mēnešiem;

2) ja neatbilstības novēršanai nepieciešams kapitālais
remonts, — līdz vienam gadam;

3) ja neatbilstības novēršanai ir nepieciešama būvniecība, — līdz diviem gadiem.

26

Juridiskais birojs

Aizstāt 24. panta otrās daļas 2. punktā vārdus “kapitālais remonts’’ ar vārdu “renovācija”.”

 

Atbalstīt

(2) Pārkāpuma novēršanas termiņu nosaka:

1) ņemot vērā neatbilstības faktiskās novēršanas iespējas, — no viena mēneša līdz trim mēnešiem;

2) ja neatbilstības novēršanai nepieciešama renovācija, — līdz vienam gadam;

3) ja neatbilstības novēršanai ir nepieciešama būvniecība, — līdz diviem gadiem.

25.pants. Ja noteiktajā termiņā nav novērsti visi brīdinājumā minētie pārkāpumi, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona pieņem lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu.

 

 

 

24.pants. Ja noteiktajā termiņā nav novērsti visi brīdinājumā minētie pārkāpumi, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona pieņem lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu.

26.pants. Uzņēmuma darbības apturēšanu nodrošina par uzņēmuma darbību atbildīgā barības apritē iesaistītā persona.

 

 

 

25.pants. Uzņēmuma darbības apturēšanu nodrošina par uzņēmuma darbību atbildīgā barības apritē iesaistītā persona.

27.pants. Uzņēmuma darbību bez iepriekšēja brīdinājuma drīkst apturēt, pieņemot rakstveida lēmumu, ja barības apriti reglamentējošos normatīvajos aktos minēto prasību pārkāpumu dēļ barībā var nonākt aizliegtas vai neatļautas vielas, slimību izraisītāji vai rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai dzīvībai.

 

 

 

 

26.pants. Uzņēmuma darbību bez iepriekšēja brīdinājuma drīkst apturēt, pieņemot rakstveida lēmumu, ja barības apriti reglamentējošos normatīvajos aktos minēto prasību pārkāpumu dēļ barībā var nonākt aizliegtas vai neatļautas vielas, slimību izraisītāji vai rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai dzīvībai.

 

28.pants. (1) Par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu uzņēmums rakstveidā ziņo Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda, vai tajā minētie pārkāpumi ir novērsti.

27

Juridiskais birojs

Aizstāt 28.panta pirmajā daļā vārdu “uzņēmums” ar vārdiem “par uzņēmuma darbību atbildīgā barības apritē iesaistītā persona”.” 

 

 

Atbalstīt

27.pants. (1) Par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu par uzņēmuma darbību atbildīgā barības apritē iesaistītā persona rakstveidā ziņo Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda, vai tajā minētie pārkāpumi ir novērsti.

(2) Ja visi lēmumā par uzņēmuma darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona triju darbdienu laikā pēc pārbaudes veikšanas pieņem lēmumu par uzņēmuma darbības atjaunošanu.

 

 

 

(2) Ja visi lēmumā par uzņēmuma darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona triju darbdienu laikā pēc pārbaudes veikšanas pieņem lēmumu par uzņēmuma darbības atjaunošanu.

(3) Ja visi lēmumā par uzņēmuma darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi nav novērsti, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona sniedz atteikumu uzņēmuma darbības atjaunošanai.

 

 

 

(3) Ja visi lēmumā par uzņēmuma darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi nav novērsti, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona sniedz atteikumu uzņēmuma darbības atjaunošanai.

29.pants. (1) Lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

28

Juridiskais birojs

Aizstāt  29. panta pirmajā un otrajā daļā   vārdu  “vai” ar vārdu “un”.

 

 

Atbalstīt

28.pants. (1) Lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

 

 

(2) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Dzīvnieku barības aprites likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 11.nr.; 2006, 12.nr.).

 

 

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Dzīvnieku barības aprites likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 11.nr.; 2006, 12.nr.).

2. Šā likuma 3.panta trešajā un ceturtajā daļā, 4.panta trešajā daļā, 5.panta trešajā daļā, 8., 10., 14., 18.pantā un 20.panta otrajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2009.gada 30.jūnijam.

29

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Šā likuma 3.panta trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā, 4.panta trešajā daļā, 5.panta trešajā daļā, 8., 10., 14., 18.pantā un 20.panta otrajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2009.gada 30.jūnijam.

 

 

Atbalstīt

2. Šā likuma 3.panta trešajā un ceturtajā daļā, 4.panta trešajā daļā, 5.panta trešajā daļā, 8., 10., 14., 18.pantā un 20.panta otrajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2009.gada 30.jūnijam.

3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 30.jūnijam ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 30.jūnijam ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumi Nr.626 “Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība”;

 

 

 

1) Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumi Nr.626 “Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība”;

2) Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumi Nr.166 “Dzīvnieku barības marķēšanas kārtība”;

 

 

 

2) Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumi Nr.166 “Dzīvnieku barības marķēšanas kārtība”;

3) Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.237 “Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām”;

 

 

 

3) Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.237 “Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām”;

4) Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumi Nr.358 “Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība”;

 

 

 

4) Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumi Nr.358 “Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība”;

 

5) Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumi Nr.382 “Kārtība, kādā kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās”;

 

 

 

5) Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumi Nr.382 “Kārtība, kādā kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās”;

6) Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumi Nr.7 “Noteikumi par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību”;

 

 

 

 

6) Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumi Nr.7 “Noteikumi par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību”;

 

 

7) Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumi Nr.557 “Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

 

 

 

7) Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumi Nr.557 “Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 1976.gada 1.marta direktīvas 76/371/EEK par Kopienas metodes noteikšanu lopbarības oficiālās pārbaudes paraugu ņemšanai;

 

 

 

1) Komisijas 1976.gada 1.marta direktīvas 76/371/EEK par Kopienas metodes noteikšanu lopbarības oficiālās pārbaudes paraugu ņemšanai;

2) Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīvas 79/373/EEK par barības maisījumu apriti;

 

 

 

2) Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīvas 79/373/EEK par barības maisījumu apriti;

3) Komisijas 1980.gada 2.maija direktīvas 80/511/EEK, kas noteiktos gadījumos atļauj dzīvnieku barības maisījumu tirdzniecību nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros;

 

 

 

3) Komisijas 1980.gada 2.maija direktīvas 80/511/EEK, kas noteiktos gadījumos atļauj dzīvnieku barības maisījumu tirdzniecību nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros;

4) Padomes 1982.gada 30.jūnija direktīvas 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā;

 

 

 

4) Padomes 1982.gada 30.jūnija direktīvas 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā;

5) Padomes 1996.gada 29.aprīļa direktīvas 96/25/EK par barības sastāvdaļu apriti un izmantošanu, kas groza direktīvas 70/524/EEK, 74/63/EEK, 82/471/EEK un 93/74/EEK un atceļ direktīvu 77/101/EEK;

 

 

 

5) Padomes 1996.gada 29.aprīļa direktīvas 96/25/EK par barības sastāvdaļu apriti un izmantošanu, kas groza direktīvas 70/524/EEK, 74/63/EEK, 82/471/EEK un 93/74/EEK un atceļ direktīvu 77/101/EEK;

6) Komisijas 1998.gada 10.septembra direktīvas 98/68/EK, ar ko nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes direktīvas 95/53/EK 9.panta 1.punktā, un dažus noteikumus attiecībā uz pārbaudēm, ko veic, ievedot Kopienā lopbarību no trešajām valstīm;

 

 

 

 

6) Komisijas 1998.gada 10.septembra direktīvas 98/68/EK, ar ko nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes direktīvas 95/53/EK 9.panta 1.punktā, un dažus noteikumus attiecībā uz pārbaudēm, ko veic, ievedot Kopienā lopbarību no trešajām valstīm;

 

7) Padomes 1999.gada 22.aprīļa direktīvas 1999/29/EK par dzīvnieku ēdināšanā nevēlamām vielām un produktiem;

 

 

 

7) Padomes 1999.gada 22.aprīļa direktīvas 1999/29/EK par dzīvnieku ēdināšanā nevēlamām vielām un produktiem;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra direktīvas 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm;

 

 

 

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra direktīvas 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.maija direktīvas 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā.

 

 

 

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.maija direktīvas 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā.