Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

04.06.2008.                   Nr.90/TA-664

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Dzīvnieku barības aprites likums". Likumprojektu izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Riekstiņš 67027297, Edgars.Riekstins@zm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 7 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija sēdes protokola
Nr.36  31.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931
Likumprojekts

 

Dzīvnieku barības aprites likums

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) barības sastāvdaļa – neapstrādāts, svaigs vai konservēts augu vai dzīvnieku izcelsmes produkts, rūpnieciskās pārstrādes blakusprodukts vai organiska vai neorganiska viela ar vai bez piedevām, kuru izmanto dzīvnieku barošanai, dzīvnieku barības maisījumu gatavošanai vai kā premiksu papildvielu;

2) barības maisījums – barības sastāvdaļu maisījums, kas satur vai arī nesatur barības piedevas un ir paredzēts dzīvnieku ēdināšanai kā pilnvērtīga barība vai papildbarība;

3) diētiskā barība – pilnvērtīga barība vai papildbarība, kas apmierina specifiskas dzīvnieku vajadzības pēc atsevišķām barības vielām, ja dzīvniekiem ir īslaicīgi vai neatgriezeniski traucēti vielmaiņas un citi fizioloģiskie procesi;

4) ārstnieciskais premikss – veterinārās zāles, kuras sagatavotas ārstnieciskās barības ražošanai;

5) ārstnieciskā barība – ārstniecisko premiksu un barības maisījums, kas sagatavots dzīvnieku ēdināšanai un paredzēts ārstēšanai vai profilaksei;

6) papildbarība – barības piedevu vai premiksu maisījums ar barības sastāvdaļām, kuru drīkst izmantot dzīvnieku ēdināšanai tikai kopā ar citu barību un kura koncentrācija pilnvērtīgā barības maisījumā ir lielāka nekā 20 kg/t;

7) pilnvērtīga barība – barības maisījums, kura sastāvs apmierina dzīvnieka diennakts vajadzības pēc barības vielām atbilstoši tā sugai, vecumam, produktivitātei vai fizioloģiskajam stāvoklim;

8) barības apritē iesaistītā persona – persona, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regulas (EK) Nr.178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 3.panta 6.punktā minētajai definīcijai;

9) barības apritē iesaistītais uzņēmums – uzņēmums, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regulas (EK) Nr.178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 3.panta 5.punktā minētajai definīcijai.

 

2.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas, cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas barības apriti.

 


II nodaļa

Prasības barības apritē iesaistītajām personām un uzņēmumiem

 

3.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests atzīst barības apritē, kā arī dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības apritē iesaistītos uzņēmumus.

(2) Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" reģistrē barības apritē, kā arī dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības apritē iesaistītos uzņēmumus.

(3) Barības apritē iesaistīto uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības apritē iesaistīto uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Par barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju ir maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" atzītos un reģistrētos uzņēmumus ieraksta barības apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrā.

 

4.pants. (1) Barības marķējumam jābūt labi redzamam, salasāmam un neizdzēšamam.

(2) Par barības marķējuma kvalitāti atbild ražotājs vai iepakotājs un izplatītājs, ja tas ir pilnvarots mainīt produkta oriģinālo iepakojumu vai marķējumu.

(3) Latvijā atļauts laist tirgū tikai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā marķētu barību.

 

5.pants. (1) Barību laiž tirgū ražotāja oriģinālajā iepakojumā.

(2) Iepakojumu aizver tā, lai to nebūtu iespējams lietot atkārtoti.

(3) Prasības barības tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģināla iepakojuma, kā arī šādu tirdzniecības vietu reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

6.pants. Barību drīkst izplatīt neiepakotu, ja:

1) viens ražotājs barību pārdod otram ražotājam;

2) ražotājs barību piegādā iepakošanas uzņēmumam;

3) tie ir barības bloki, minerālsāļu briketes, nesadalītas saknes, graudi un to pārstrādes blakusprodukti, kā arī eļļas, cietes un cukura rūpniecības blakusprodukti.

 


7.pants. Barību izplata cisternā, ja:

1) ražotājs to piegādā tiešajam patērētājam;

2) melasi saturošā papildbarībā nav vairāk par trim sastāvdaļām;

3) barība ir granulēta.

 

8.pants. Latvijā atļautās barības piedevas un bioproteīnus, uz kuriem neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra Regula (EK) Nr.1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām, kā arī to aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

9.pants. Barības piedevas, kas satur augšanas stimulatorus, kokcidio­status, varu, selēnu, A un D vitamīnu, atļauts izplatīt tikai atzītam barības apritē iesaistītam uzņēmumam, kurā ražo premiksus.

 

10.pants. Premiksus, kas satur augšanas stimulatorus un kokcidiostatus, atļauts izplatīt tikai atzītam barības apritē iesaistītam uzņēmumam, kurā ražo vai savas saimniecības dzīvniekiem gatavo barības maisījumus.

 

11.pants. Ārstnieciskās barības un diētiskās barības aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

12.pants. (1) Ārstniecisko barību ražo un laiž tirgū tikai pēc veterinārārsta rakstveida pieprasījuma.

(2) Ārstnieciskos premiksus izplata atzītam barības apritē iesaistītam uzņēmumam, kurā ražo vai savas saimniecības dzīvniekiem gatavo ārstniecisko barību, vai atzītam veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam.

 

13.pants. Par ārstnieciskās barības nekaitīgumu cilvēkiem, dzīvniekiem un videi atbild:

1) veterinārārsts, kurš izraksta barības pieprasījumu;

2) barības ražotājs;

3) barības izplatītājs;

4) barības apritē iesaistītā persona, kura savas saimniecības dzīvniekiem gatavo un izbaro ārstniecisko barību.

 

14.pants. (1) Diētiskā barība ir nekaitīga, nesatur veterinārās zāles un nodrošina to dzīvnieka specifisko vajadzību apmierināšanu, kurām tā paredzēta.

(2) Diētisko barību atļauts laist tirgū tikai ražotāja oriģinālajā iepakojumā.

 


15.pants. Barībā un barības sastāvdaļās aizliegtās vielas un barības nekaitīguma prasības nosaka Ministru kabinets.

 

16.pants. Pārtikas un veterinārais inspektors barību atzīst par nederīgu laišanai tirgū, ja:

1) tā neatbilst nekaitīguma prasībām vai satur aizliegtās vai neatļautās vielas;

2) beidzies tās derīguma termiņš;

3) bojāts tās iepakojums;

4) tā ir bojāta un tas konstatēts organoleptiski vai izmeklējot laboratorijā;

5) tās saturs neatbilst marķējumā norādītajam sastāvam un īpašībām;

6) tai nav normatīvajos aktos par barības marķēšanu noteikto pavad­dokumentu;

7) tā neatbilst normatīvajos aktos par barības nekaitīgumu noteiktajām prasībām.

 

17.pants. (1) Laišanai tirgū nederīgu barību izņem no apgrozības, pārstrā­dā vai iznīcina.

(2) Barības apritē iesaistītā persona, kuras valdījumā (īpašumā) ir laišanai tirgū nederīga barība, sedz izdevumus, kas saistīti ar šādas barības kontroli, izņemšanu no apgrozības, pārstrādi vai iznīcināšanu.

 

III nodaļa

Barības importēšanas un eksportēšanas kārtība

 

18.pants. Barību importēt Latvijā un eksportēt no Latvijas drīkst barības apritē iesaistītā persona, kuras uzņēmums ir atzīts vai reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā.

 

19.pants. Kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās, nosaka Ministru kabinets.

 

IV nodaļa

Barības aprites valsts uzraudzība un kontrole

 

20.pants. Barības aprites valsts uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests.

 

21.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina barības paraugu ņemšanu un analīzi.

(2) Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

22.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora pienākums ir uzraudzīt un kontrolēt barības apriti atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dzīvnieku barības apriti.

 

23.pants. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķir references labo­ratorijas statusu laboratorijai, kura veic dzīvnieku barības laboratorisko kontroli, kā arī references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus.

 

V nodaļa

Barības apritē iesaistītā uzņēmuma darbības apturēšanas un

atjaunošanas kārtība

 

24.pants. Ja ir konstatēta neatbilstība barības apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, lēmumu par barības apritē iesaistītā uzņēmuma (turpmāk – uzņēmums) darbības apturēšanu ir tiesīgs pieņemt Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, valsts vecākie veterinārie inspektori un valsts veterinārie inspektori (turpmāk – Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona).

 

25.pants. (1) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu (izņemot šā likuma 29.pantā minētos gadījumus) pienākums ir rakstveidā brīdināt uzņēmumu par iespējamo tā darbības apturēšanu. Brīdinājumā min visus konstatētos barības apriti reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, sniedz ieteikumus un nosaka termiņu pārkāpumu novēršanai.

(2) Ja pārkāpuma novēršanai nepieciešams veikt būvdarbus vai remontu, pārkāpuma novēršanas termiņš ir līdz diviem gadiem. Pārējos gadījumos pārkāpumu novēršanas termiņš ir līdz trim mēnešiem.

 

26.pants. Ja noteiktajā termiņā nav novērsti visi brīdinājumā minētie pārkāpumi, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona pieņem lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu.

 

27.pants. Uzņēmuma darbības apturēšanu nodrošina barības apritē iesaistītā persona, kurai pieder uzņēmums.

 

28.pants. Uzņēmuma darbību bez iepriekšēja brīdinājuma var apturēt, pieņemot rakstveida lēmumu, ja barības apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos minēto prasību pārkāpumu dēļ barībā var nonākt aizliegtas vai neatļautas vielas, slimību izraisītāji vai rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai dzīvībai.

 


29.pants. (1) Par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu uzņēmums rakstveidā ziņo Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda, vai attiecīgie pārkāpumi ir novērsti.

(2) Ja visi lēmumā par uzņēmuma darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona triju darbdienu laikā pēc pārbaudes veikšanas pieņem lēmumu par uzņēmuma darbības atjaunošanu.

(3) Ja visi lēmumā par uzņēmuma darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi nav novērsti, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona sniedz atteikumu uzņēmuma darbības atjaunošanai.

 

30.pants. (1) Lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Šajā nodaļā minēto Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību un izpildi.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Dzīvnieku barības aprites likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2004, 10.nr.; 2005; 11.nr.; 2006, 12.nr.).

2. Šā likuma 3.panta trešajā un ceturtajā daļā, 4.panta trešajā daļā, 5.panta trešajā daļā, 8.pantā, 11.pantā, 15.pantā, 20.pantā, 21.panta otrajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2009.gada 30.jūnijam.

3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 30.jūnijam ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumi Nr.557 "Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtība";

2) Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumi Nr.626 "Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība";

3) Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumi Nr.382 "Kārtība, kādā kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās";

4) Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumi Nr.166 "Dzīvnieku barības marķēšanas kārtība";

5) Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.237 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām";

6) Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumi Nr.7 "Noteikumi par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību";

7) Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumi Nr.358 "Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība".

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 1976.gada 1.marta Direktīvas 76/371/EEK par Kopienas metodes noteikšanu lopbarības oficiālās pārbaudes paraugu ņemšanai;

2) Padomes 1979.gada 2.aprīļa Direktīvas 79/373/EEK par barības maisījumu aprite;

3) Komisijas 1980.gada 2.maija Direktīvas 80/511/EEK, kas noteiktos gadījumos atļauj dzīvnieku barības maisījumu tirdzniecību nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros;

4) Padomes 1982.gada 30.jūnija Direktīvas 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā;

5) Padomes 1996.gada 29.aprīļa Direktīvas 96/25/EK par barības sastāvdaļu apriti un izmantošanu, kas groza direktīvas 70/524/EEK, 74/63/EEK, 82/471/EEK un 93/74/EEK un atceļ direktīvu 77/101/EEK;

6) Komisijas 1998.gada 10.septembra Direktīvas 98/68/EK, ar ko nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes direktīvas 95/53/EK 9.panta 1.punktā, un dažus noteikumus attiecībā uz pārbaudēm, ko veic, ievedot Kopienā lopbarību no trešajām valstīm;

7) Padomes 1999.gada 22.aprīļa Direktīvas 1999/29/EK par dzīvnieku ēdināšanā nevēlamām vielām un produktiem;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīvas 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.maija Direktīvas 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Likumprojekta „Dzīvnieku barības aprites likums”

anotācija

 

< /tr>

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Sakarā ar to, ka likums „Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību” (turpmāk - Likums) ir zaudējis spēku ar 2008.gada 1.janvāri, ir nepieciešams tiesību normas, kas attiecas uz uzņēmumu darbību apturēšanu, ja konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, ietvert Dzīvnieku barības aprites likumā.

Persona veic barības ražošanu un izplatīšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regulai (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības. Barības ražošanu un izplatīšanu persona veic objektā (personas faktiskajā darbības vietā, kas ietver, piemēram, ēkas, telpas, iekārtas).

Likumā „Dzīvnieku barības aprites likums” 3.pantā dots deleģējums Ministru kabinetam noteikt dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu reģistrācijas un atzīšanas kārtību, bet Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regulā (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (turpmāk – regula Nr.183/2005) 9.pantā noteikts, ka barības apritē iesaistītā persona paziņo kompetentajai iestādei par visiem personas kontrolē esošiem uzņēmumiem Regulas Nr.183/2005 9.panta 3.punktā noteikts, ka kompetentā iestāde izveido un uztur barības apritē iesaistīto personu uzņēmumu reģistru. Līdz ar to radusies pretruna starp deleģējumu likumā „Dzīvnieku barības aprites likums” un prasībām regulā Nr.183/2005. Lai pretrunu novērstu, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi likumprojektu, kurš nosaka deleģējumu Ministru kabinetam noteikt dzīvnieku barības apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrācijas un atzīšanas kārtību un deleģējumu noteikt par barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu ”References laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtība, references laboratorijas funkcijas un pienākumi un prasības references laboratoriju iekārtām un aprīkojumam” un Dzīvnieku barības aprites likums paredz Ministru kabinetam pilnvarojumu noteikt kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic dzīvnieku barības laboratorisko kontroli, kā arī references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts nosaka deleģējumu Ministru kabinetam noteikt dzīvnieku barības apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrācijas un atzīšanas kārtību.

Likumprojekts bija paredzēts kā grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā. Sakarā ar to, ka grozījumi ir daudz, nepieciešams izstrādāt jaunu Dzīvnieku barības aprites likumu, to papildinot ar normām par barības apritē iesaistītā uzņēmuma darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Likumprojekts paredz Ministru kabinetam pilnvarojumu noteikt kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic dzīvnieku barības laboratorisko kontroli, kā arī references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus.

3. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav attiecināms

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav attiecināms

3. Sociālo seku izvērtējums

Nav attiecināms

4. Ietekme uz vidi

Nav attiecināms

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2008.

2009.

2010.

2011.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins*

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Likumprojektā paredzētā valsts nodeva par barības apritē iesaistītā objekta reģistrāciju tiek veidota no maksas pakalpojuma, līdz ar to likumprojekts neietekmē valsts budžeta ieņēmumus un izdevumus, 2009.gadā paredzēts reģistrēt 45000 barības apritē iesaistītos uzņēmumus un turpmākajos gados paredzēts reģistrēt 5000 barības apritē iesaistītos objektus gadā.

Nodeva par viena barības apritē iesaistītā objekta reģistrāciju ir paredzēta Ls 2,00

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Līdz 2009.gada 30.jūnijam tiks pieņemti normatīvie akti par

1) dzīvnieku barības apritē iesaistīto uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtību;

2) dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtību.

3) kārtību, kādā kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās;

4) dzīvnieku barības marķēšanas kārtību;

5) par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām;

6) par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtība;

7) dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtību,

8) valsts nodevu par barības apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrāciju.

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” , kurā noteikta valsts nodeva par barības apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrāciju.

2. Cita informācija

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regulas (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības, prasības tiek pārņemtas pilnībā.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula (EK) Nr.178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu attiecībā uz dzīvnieku barību tiek pārņemta pilnībā.

Padomes 1986. gada 24. novembra Direktīvas par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem prasības tiek pārņemtas daļēji.

Padomes 1999.gada 22.aprīļa Direktīvas 1999/29/EK par dzīvnieku ēdināšanā nevēlamām vielām prasības tiek pārņemtas daļēji.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīvas 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm prasības tiek pārņemtas daļēji.

Padomes 1982.gada 30.jūnija direktīvas 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā prasības tiek pārņemtas daļēji.

Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīvas 79/373/EEK par barības maisījumu apriti prasības tiek pārņemtas daļēji.

Padomes 1996.gada 29.aprīļa direktīvas 96/25/EK par barības sastāvdaļu apriti, ar ko groza Direktīvas 70/524/EEK, 74/63/EEK, 82/471/EEK un 93/74/EEK un atceļ Direktīvu 77/101/EEK prasības tiek pārņemtas daļēji.

Komisijas 1980.gada 2.maija direktīvas 80/511/EEK, kas noteiktos gadījumos atļauj barības maisījumu tirdzniecību nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros prasības tiek pārņemtas daļēji.

Komisijas Direktīvas 98/68/EK (1998.gada 10.septembris), ar ko nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes Direktīvas 95/53/EK 9. panta 1. punktā, un dažus noteikumus attiecībā uz pārbaudēm, ko veic, ievedot Kopienā lopbarību no trešajām valstīm prasības tiek pārņemtas daļēji.

Pirmās Komisijas 1976.gada 1.marta direktīvas 76/371/EEK par Kopienas metodes noteikšanu lopbarības oficiālās pārbaudes paraugu ņemšanai prasības tiek pārņemtas daļēji.

Daļēji pārņemto direktīvu prasības pilnībā tiks pārņemtas stājoties spēkā anotācijas IV sadaļas 1.punktā minētos normatīvos aktus

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Nav.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

1.pants 1)

Padomes 1996.gada 29.aprīļa direktīva 96/25/EK par barības sastāvdaļu apriti, ar ko groza Direktīvas 70/524/EEK, 74/63/EEK, 82/471/EEK un 93/74/EEK un atceļ Direktīvu 77/101/EEK 2.pants a) punkts

Atbilst

 

1.pants 2)

Padomes 1999.gada 22.aprīļa Direktīva 1999/29/EK par dzīvnieku ēdināšanā nevēlamām vielām un produktiem, 2.pants e) punkts

Atbilst

 

1.pants 4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīva 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm 1.pants

Atbilst

 

1.pants 5)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīva 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm 1.pants

Atbilst

 

1.pants 6)

Padomes 1999.gada 22.aprīļa Direktīva 1999/29/EK par dzīvnieku ēdināšanā nevēlamām vielām un produktiem, 2.pants d) punkts

Atbilst

 

3.pants (1), (2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības 1.pants c), 9.pants 2. a), 10.pants

Atbilst

 

3.pants (3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības 10., 13.pants

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīva 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm 44.pants, 1.punkts

Atbilst

 

3.pants (5)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības 9.pants 3.punkts

Atbilst

 

4.pants (1), (2), (3)

Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīva 79/373/EEK par barības maisījumu aprite 5., 11.pants

Padomes 1996.gada 29.aprīļa direktīva 96/25/EK par barības sastāvdaļu apriti, ar ko groza Direktīvas 70/524/EEK, 74/63/EEK, 82/471/EEK un 93/74/EEK un atceļ Direktīvu 77/101/EEK 5., 6.pants

Padomes 1982.gada 30.jūnija direktīva 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku barībā 5.pants

Atbilst

 

5.pants (1), (2), (3)

Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīva 79/373/EEK par barības maisījumu tirdzniecību 4.pants (1)

Atbilst

 

6.pants 1), 2), 3)

Komisijas 1980.gada 2.maija direktīva 80/511/EEK, kas noteiktos gadījumos atļauj barības maisījumu tirdzniecību nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros, 1.pants

Atbilst

 

7.pants 1), 2), 3)

Komisijas 1980.gada 2.maija direktīva 80/511/EEK, kas noteiktos gadījumos atļauj barības maisījumu tirdzniecību nenoslēgtā iepakojumā vai konteineros, 2.pants

Atbilst

 

10.pants

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīva 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm 44.pants 1.punkts

Atbilst

 

12.pants

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīva 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm 5.pants

Atbilst

 

13.pants 1), 2), 3), 4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīva 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm 29.pants

Atbilst

 

14.pants (1), (2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr.183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības 4., 5.pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002.gada 7.maija 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā, 4.pants

Atbilst

 

16.pants (1), 2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, 22.pants

Atbilst

 

17.pants

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, 21.pants

Atbilst

 

19.pants

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, 21.pants

Komisijas Direktīva 98/68/EK (1998.gada 10.septembris), ar ko nosaka standarta dokumentu, kurš minēts Padomes Direktīvas 95/53/EK 9. panta 1. punktā, un dažus noteikumus attiecībā uz pārbaudēm, ko veic, ievedot Kopienā lopbarību no trešajām valstīm, 2.pants 4.punkts

Atbilst

 

20.pants

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, 4.pants 1.punkts

Atbilst

 

21.pants

Pirmā Komisijas 1976.gada 1.marta direktīva 76/371/EEK par Kopienas metodes noteikšanu lopbarības oficiālās pārbaudes paraugu ņemšanai 1.pants

Atbilst

 

22.pants

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, 4.pants

Atbilst

 

5. Cita informācija

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildi nodrošina Pārtikas un veterinārais dienests esošo funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts “Latvijas Vēstnesī” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Persona savas tiesības var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                         M.Roze

 

 

Valsts sekretāre

 

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

D.Lucaua

 

 

S.Grigaļūna

 

 

M.Salenieks

 

 

E.Riekstiņš

 

 

03.04.2008. 9:38

1938

E.Riekstiņš

67027297, Edgars.Riekstins@zm.gov.lv