Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

03.06.2008.                   Nr.90/TA-1250, TA-1371, TA-1272,

TA-1274, TA-1273, TA-1275,

TA-1285, TA-1287, TA-1281,

TA-1280, TA-1279, TA-1282,

TA-1289, TA-1278, TA-1437,

TA-1447, TA-1334

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta 2008.gada 20.maija sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"";

likumprojektu "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā";

likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"";

likumprojektu "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"";

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"";

likumprojektu "Grozījums Prokuratūras likumā",

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"".

 

Likumprojektus izstrādāja Bērnu un ģimenes lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Celmiņa 67356494, Inese.Celmina@bm.gov.lv), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Urtāne 67770356, Inguna.Urtane@raplm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Mertena 67036901, Sanita.Mertena@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, Vita.Rusina@tm.gov.lv), Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Runkovska 67095604, inese.runkovska@fm.gov.lv).

Lūdzam par atbildīgo komisiju likumprojektu paketei noteikt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekti uz 32 lp.

2. Likumprojektu anotācijas uz 115 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 20.maija sēdes protokola Nr.32 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 8.§, 9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§ un 20.§ izraksts uz 17 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā „Par pašvaldību budžetiem”

 

Izdarīt likumā „Par pašvaldību budžetiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1996, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt visā likumā vārdu „padome” (attiecīgā locījumā).

 

          2. Aizstāt 1.panta otrā teikumā  vārdus „pagastu, novadu, pilsētu un rajonu” ar vārdiem „republikas pilsētu un novadu”.

 

3. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Informatīviem mērķiem veido arī visu pašvaldību budžetu kopsavilkumu – pašvaldību kopbudžetu un citus statistiskos kopsavilkumus.”.

 

4. Papildināt 12.panta otro teikumu šādā redakcijā: „, kā arī atbilstoši domes lēmumam par speciālā budžeta izveidi.”.

 

5. 17.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

„(1) Republikas pilsētas un novada budžeta projektam pievienojams paskaidrojuma raksts, kas ietver:

 1) domes priekšsēdētāja ziņojumu, kurā sniegta informācija par republikas pilsētas un novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem saimnieciskajam gadam, kuram plāno pašvaldības budžetu, un tam sekojošajiem diviem saimnieciskajiem gadiem;”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Republikas pilsētas un novada budžeta paskaidrojuma raksts tiek sagatavots vienlaicīgi ar gadskārtējo pašvaldības budžeta projektu un ir neatņemama tā sastāvdaļa.”.

 

6. Aizstāt 20.pantā vārdus „Pagastu, novadu, pilsētu un rajonu” ar vārdiem „Republikas pilsētu un novadu”.

 

7. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

„36.pants. Pašvaldību budžetu sastādīšanas un izlietošanas atbilstību likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un domes lēmumiem ne retāk kā reizi gadā kontrolē republikas pilsētu un novadu pašvaldību domes revīzijas komisijas, ja tādas ir izveidotas, vai domes uzaicinātas zvērinātu revidentu komercsabiedrības, zvērināti revidenti, kā arī Valsts kontrole.”.

 

8. Izslēgt X nodaļu.

   

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāra v.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 < span lang=LV style='font-size:14.0pt;mso-fareast-language:LV'>

 

 

 

 

A.Slakteris

D.Tauriņš

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Runkovska

 

 

 

 

 

 

29.04.2008.  13:20

270

I.Runkovska

67095604, inese.runkovska@fm.gov.lv


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par pašvaldību budžetiem””

anotācija

 

 

I.                  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 4.punktu uzdots šā rīkojuma 1.pielikumā minētajām institūcijām izvērtēt grozījumu nepieciešamību 1.pielikumā norādītajos likumos un, ja nepieciešams, līdz 2008.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā attiecīgos likumprojektus. Šā rīkojuma 1.pielikuma „Likumi, kuros nepieciešami grozījumi, kas saistīti ar pašvaldību darbības nodrošināšanu” 18.punktā ir ietverts likums „Par pašvaldību budžetiem” (turpmāk – Likums).

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likums nosaka pašvaldību budžetu sastādīšanas un izpildes kārtību Latvijas Republikā. Tas paredz pagastu, novadu, pilsētu un rajonu pašvaldību patstāvīgo budžetu veidošanas nosacījumus.

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu netiek saglabātas pagastu un rajonu pašvaldības, bet gan tikai novadi un republikas pilsētas.

Likuma X nodaļa paredz pašvaldību apvienošanos administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, taču saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām, līdz ar to Likumā nav nepieciešams paredzēt pašvaldību apvienošanos.

Ņemot vērā to, ka pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām Latvijā būs novadu un republikas pilsētu pašvaldības, jāprecizē Likuma normas, izslēdzot pagastu un rajonu pašvaldības.

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz izdarīt redakcionālus labojumus Likumā, kas saistīti ar pagastu pašvaldību un rajonu pašvaldību neesamību, izslēdzot visā Likuma tekstā vārdu (padome) visos locījumos.

4. Cita informācija

Nav attiecināmsII. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. 1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

    2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

 

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms

2. Cita informācija

Nav attiecināms

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4.Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas konsultācijas, jo likumprojekts paredz izdarīt tikai redakcionālus labojumus Likumā.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Publikācijas presē, internetā par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav notikušas konsultācijas, jo likumprojekts paredz izdarīt tikai redakcionālus labojumus Likumā.

5. Cita informācija

Nav attiecināms

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai īstenotu likumprojekta izpildi nav nepieciešams radīt jaunas valsts un pašvaldību institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”. Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un  datu bāzē www.likumi.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāra v.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Slakteris

D.Tauriņš

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Runkovska

 

29.04.2008. 12:40

1019

I.Runkovska

67095604, inese.runkovska@fm.gov.lv