21

15. 07. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā šādus par steidzamiem atzītus likumprojektus:

            "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" (733/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" (734/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" (735/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" (736/Lp9);

            "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"" (745/Lp9);

            "Grozījums Prokuratūras likumā" (746/Lp9);

            "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā" (756/Lp9);

            "Grozījums Augu aizsardzības likumā" (762/Lp9);

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz  28  lp.

 

Ar cieņu   Komisijas priekšsēdētājs                                                   Oskars  Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

steidzams

Grozījumi likumā “Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām”

(reģ.nr.745/Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam (3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23. nr.) šādus grozījumus:

 

 

1.     Aizstāt visā tekstā vārdus „rajona padome (pilsētas dome)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „novada dome (republikas pilsētas dome)” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

redakcionāli

precizēts

1.     Aizstāt visā likumā vārdus „rajona padome (pilsētas dome)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „novada dome (republikas pilsētas dome)” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšana

(1) Par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu piesēdētāju vēlēšanu sarīkošanu un to laiku lemj Saeima pēc Ministru kabineta ierosinājuma.

 

(2) Par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu piesēdētāju papildu vēlēšanu sarīkošanu šā likuma 7.pantā paredzētajos gadījumos un to laiku lemj attiecīgā rajona padome (pilsētas dome).

(3) Katras apgabaltiesas piesēdētāju un katras rajona (pilsētas) tiesas piesēdētāju skaitu, ko ievēlē attiecīgā rajona padome (pilsētas dome), nosaka tieslietu ministrs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Izslēgt 1. panta trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Izslēgt 1. panta trešo daļu.

 

2.pants. Tiesas piesēdētāju vēlēšanu laiks un termiņi

(1) Rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu piesēdētāju (turpmāk - tiesas piesēdētāji) vēlēšanu laika sākumu Saeima nosaka ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tiesas piesēdētāju pilnvaru laika izbeigšanās.

 

(2) Rajonu padomēm un pilsētu domēm tiesas piesēdētāji ir jāievēlē divu mēnešu laikā no Saeimas noteiktā tiesas piesēdētāju vēlēšanu laika sākuma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Aizstāt 2. panta otrajā daļā vārdus „rajonu padomēm un pilsētu domēm” ar vārdiem „novadu un republikas pilsētu domēm”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Aizstāt 2. panta otrajā daļā vārdus „rajonu padomēm un pilsētu domēm” ar vārdiem „novadu un republikas pilsētu domēm”.

 

3.pants. Kandidātu izvirzīšana tiesas piesēdētāju vēlēšanām

          Tiesības izvirzīt tiesas piesēdētāju kandidātus ir:

   1) reģistrēto politisko vai sabiedrisko organizāciju lēmējinstitūcijām un šo organizāciju teritoriālajām struktūrvienībām;

 

 

    2) ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem;

 

 

   3) attiecīgās padomes (domes) deputātam;

 

 

     4) attiecīgā rajona pagastu padomēm vai pilsētu domēm.

 

4.     3. pantā:

        izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

„1) reģistrēto politisko partiju, nodibinājumu un biedrību pārvaldes institūcijām un to teritoriālajām

struktūrvienībām”;

 

 

        

 

       aizstāt 3. punktā vārdus „padomes (domes)” ar vārdu „domes”;

 

        

         izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

„4) attiecīgā novada vai republikas pilsētas domēm.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POA "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcija

Papildināt likuma 3. panta 2. punktu pēc vārdiem "Latvijas pilsoņiem" ar vārdiem "vai Latvijas nepilsoņiem.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 3. panta 4. punktu.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:

     "izslēgt 4. punktu".

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts priekšlikumā nr. 3

 

 

 

Atbalstīts

 

4.     3. pantā:

     izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

    „1) reģistrēto politisko partiju, nodibinājumu un biedrību pārvaldes institūcijām un to teritoriālajām struktūrvienībām”;

 

 

 

    

 

 

         aizstāt 3. punktā vārdus „padomes (domes)” ar vārdu „domes”;

 

 

 

 

 

            izslēgt 4. punktu.

 

 

5.pants. Tiesas piesēdētāju vēlēšanu kārtība

(1) Tiesas piesēdētājus no pieteiktajiem kandidātiem ievēlē rajonu padomes un pilsētu domes.

 

 

  (2) Attiecīgā padome (dome) pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likuma prasībām.

   (3) Par tiesas piesēdētājiem tiek ievēlēti tie kandidāti, kuri ieguvuši balsu vairākumu.

   (4) Ja balsu vairākumu ieguvušo pieteikto kandidātu skaits pārsniedz attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā vai apgabaltiesā brīvo piesēdētāju vietu skaitu, par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri ieguvuši vislielāko balsu skaitu.

5.     5. pantā:

       aizstāt pirmajā daļā vārdus „rajonu padomes un pilsētu domes” ar vārdiem „novadu un republikas pilsētu domes”;

 

       aizstāt otrajā daļā vārdus „padome (dome)” ar vārdu „dome”.

 

 

 

 

5.     5. pantā:

 

      aizstāt pirmajā daļā vārdus „rajonu padomes un pilsētu domes” ar vārdiem „novadu un republikas pilsētu domes”;

 

      aizstāt otrajā daļā vārdus „padome (dome)” ar vārdu „dome”.

 

9.pants. Vēlēšanu dokumentu glabāšanas kārtība

   Visi tiesas piesēdētāju vēlēšanu dokumenti glabājami rajonu (pilsētu) pašvaldību arhīvos.

 

6.     Aizstāt 9. pantā  vārdus „rajonu (pilsētu)” ar vārdiem „novadu (republikas pilsētu)”.

 

 

 

 

6.     Aizstāt 9. pantā  vārdus „rajonu (pilsētu)” ar vārdiem „novadu (republikas pilsētu)”.

 

Likuma

"Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"

3.pielikums

 

Tiesas piesēdētāja kandidāta pieteikums

 

Es,___________________deputāts

____________________________,

   (padomes vai domes)  

(vārds, uzvārds)

 

piesaku par _________________

 tiesas piesēdētāja kandidātu

_________________________                          (tiesas nosaukums)            

(vārds, uzvārds)

______________      ___________

 

   (datums)                (paraksts)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.     Izslēgt 3. pielikumā vārdus „padomes vai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.     Izslēgt 3. pielikumā vārdus „padomes vai”.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.