Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

03.06.2008.                   Nr.90/TA-1250, TA-1371, TA-1272,

TA-1274, TA-1273, TA-1275,

TA-1285, TA-1287, TA-1281,

TA-1280, TA-1279, TA-1282,

TA-1289, TA-1278, TA-1437,

TA-1447, TA-1334

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta 2008.gada 20.maija sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"";

likumprojektu "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā";

likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"";

likumprojektu "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"";

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"";

likumprojektu "Grozījums Prokuratūras likumā",

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"".

 

Likumprojektus izstrādāja Bērnu un ģimenes lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Celmiņa 67356494, Inese.Celmina@bm.gov.lv), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Urtāne 67770356, Inguna.Urtane@raplm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Mertena 67036901, Sanita.Mertena@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, Vita.Rusina@tm.gov.lv), Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Runkovska 67095604, inese.runkovska@fm.gov.lv).

Lūdzam par atbildīgo komisiju likumprojektu paketei noteikt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekti uz 32 lp.

2. Likumprojektu anotācijas uz 115 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 20.maija sēdes protokola Nr.32 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 8.§, 9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§ un 20.§ izraksts uz 17 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām”

 

Izdarīt likumā „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23. nr.) šādus grozījumus:

 

1.     Aizstāt visā tekstā vārdus „rajona padome (pilsētas dome)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „novada dome (republikas pilsētas dome)” (attiecīgā locījumā).

2.     Izslēgt 1. panta trešo daļu.

3.     Aizstāt 2. panta otrajā daļā vārdus „rajonu padomēm un pilsētu domēm” ar vārdiem „novadu un republikas pilsētu domēm”.

4.     3. pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

 „1) reģistrēto politisko partiju, nodibinājumu un biedrību pārvaldes institūcijām un to teritoriālajām struktūrvienībām”;

aizstāt 3. punktā vārdus „padomes (domes)” ar vārdu „domes”;

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

„4) attiecīgā novada vai republikas pilsētas domēm.”

5.     5. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus „rajonu padomes un pilsētu domes” ar vārdiem „novadu un republikas pilsētu domes”;

aizstāt otrajā daļā vārdus „padome (dome)” ar vārdu „dome”.

6.     Aizstāt 9. pantā  vārdus „rajonu (pilsētu)” ar vārdiem „novadu (republikas pilsētu)”.

7.     Izslēgt 3. pielikumā vārdus „padomes vai”.

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

15.05.2008. 9:15

194

G.Kušķe

67162676; Gundega.Kuske@tm.gov.lv

 

Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G. Bērziņš

M. Bičevskis

I. Nikuļceva

L. Popova

V.Rūsiņa

 


Likumprojekta

“Grozījumi likumā „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

          Ministru kabineta 2008. gada 22. februāra rīkojuma Nr. 90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 4. punkts.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

           Pašreiz vispārējās jurisdikcijas tiesu pirmā līmeņa tiesu darbības teritorijas noteiktas atbilstoši attiecīgās administratīvā iedalījuma vienības – rajona, administratīvajām robežām. Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5. panta pirmo daļu pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā tiks izveidotas šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi, republikas pilsētas.

          Šobrīd likuma „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” 1. panta otrajā un trešajā daļā, 2. panta otrajā daļā, 3. panta 3. punktā, 4. panta pirmajā un trešajā daļā, 5. panta pirmajā un otrajā daļā, 6., 8., 9. pantā un 3.pielikumā tiek minēta rajona padome  un pilsētas dome.

          Saskaņā ar likuma „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” 3. pantu tiesības izvirzīt tiesas piesēdētāju kandidātus ir: 1) reģistrēto politisko vai sabiedrisko organizāciju lēmējinstitūcijām un šo organizāciju teritoriālajām struktūrvienībām; 2) ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem; 3) attiecīgās padomes (domes) deputātam; 4) attiecīgā rajona pagastu padomēm vai pilsētu domēm.

          Likuma „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” 1. panta trešajā daļā noteikts, ka katras apgabaltiesas piesēdētāju un katras rajona (pilsētas) tiesas piesēdētāju skaitu, ko ievēl attiecīgā rajona padome (pilsētas dome), nosaka tieslietu ministrs.

          

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

        Normatīvā akta mērķis ir precizēt likumā „Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām” lietoto terminoloģiju, lai tā atbilstu administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidotajām administratīvajām teritorijām (novadiem un republikas pilsētām) un Biedrību un nodibinājumu likumam, kā arī svītrot 1. panta trešo daļu, kas nosaka, ka „katras apgabaltiesas piesēdētāju un katras rajona (pilsētas) tiesas piesēdētāju skaitu, ko ievēl attiecīgā rajona padome (pilsētas dome), nosaka tieslietu ministrs.”

        Likuma „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” 1. panta trešo daļu nepieciešams svītrot, jo saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 64. panta pirmo daļu „rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesas piesēdētāju skaitu nosaka Ministru kabinets”.

        Likuma „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” 3. pantā nepieciešams aizstāt vārdus „sabiedriskā organizācija”, jo saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 5. pantu lieto citus terminus – „biedrība” un ”nodibinājums” un tie atbilst citos normatīvajos aktos lietotajam jēdzienam „sabiedriska organizācija””, „sabiedrisko organizāciju apvienība” un „nevalstiskā organizācija”.

       Likumprojekts stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvi teritoriālās reformas spēkā stāšanos, jo veicamie grozījumi ir tieši saistīti ar Administratīvi teritoriālo reformu, kura saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6. pantu tiks realizēta līdz  2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanām – 2009. gada 1. jūlijam.

4. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Turpmākie trīs gadi

1

2008

2009

2010

2011

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

 

Nav attiecināms

 

Nav attiecināms

 

Nav attiecināms

 

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Citas informā-cijas nav

Citas informā-cijas nav

Citas informā-cijas nav

Citas informā-cijas nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.    Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms

2.        Cita informācija

Citas informācijas nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

 

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo grozījumi likumā „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” ir precizējoši un neko nemaina likumā pēc būtības.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

 

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas

 

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”. Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

 

4. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

 

Tieslietu ministrs       G. Bērziņš

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I. Nikuļceva

L. Popova

V.Rūsiņa

 

 

15.05.2008. 9:12

1178

G.Kušķe

67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv