Juridiskā komisija otrais lasījums

 

2008. gada ____. decembrī    nr. 9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr.744/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta tabula uz ­­____ lapām.

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                     V. Muižniece

                                                 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Juridiskā komisija                                                                                                                  

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(Nr. 744 /Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Otrā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(3)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt visā kodeksā vārdu „(padome)” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Izslēgt visā kodeksā vārdu „(padome)” (attiecīgā locījumā).

201.43 pants. Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī nepacelšana un citu valstu karogu nepacelšana

Par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.

Par Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, rajonu padomju, pilsētu domju vai pagastu padomju noteiktajās dienās vai gadījumos –

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

2. Izteikt 201.43 panta otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"Par Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās vai gadījumos –".

 

 

 

 

2. Izteikt 201.43 panta otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"Par Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās vai gadījumos –".

 


 

211.1 pants. Rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori

Rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori izskata šā kodeksa 51.–54., 57., 58., 66., 69., 75., 76., 89., 94.pantā (ja pārkāpumu izdarījusi persona), 100., 152.pantā (izņemot lietas par būvnormatīvu pārkāpumiem) un 172.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī lietas par pašvaldības domes (padomes) apstiprināto saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Naudas sods, ko uzliek rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori, nedrīkst pārsniegt simt latus.

Rajonu padomju, pilsētu domju un pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori ir tiesīgi naudas sodu līdz divdesmit latiem iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu.

 

3. Izteikt 211.1pantu šādā redakcijā:

"211.1pants. Republikas pilsētu domju un novadu domju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori

Republikas pilsētu domju un novadu domju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori izskata šā kodeksa 51. –54., 57., 58., 66., 69., 75., 76., 89., 94.pantā (ja pārkāpumu izdarījusi persona), 100., 152.pantā (izņemot lietas par būvnormatīvu pārkāpumiem) un 172.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī lietas par pašvaldības domes apstiprināto saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Naudas sods, ko uzliek republikas pilsētu domju un novadu domju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori, nedrīkst pārsniegt simt latus.

Republikas pilsētu domju un novadu domju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori ir tiesīgi naudas sodu līdz divdesmit latiem iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu."

 

 

 

3. Izteikt 211.1pantu šādā redakcijā:

"211.1pants. Republikas pilsētu domju un novadu domju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori

Republikas pilsētu domju un novadu domju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori izskata šā kodeksa 51. –54., 57., 58., 66., 69., 75., 76., 89., 94.pantā (ja pārkāpumu izdarījusi persona), 100., 152.pantā (izņemot lietas par būvnormatīvu pārkāpumiem) un 172.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī lietas par pašvaldības domes apstiprināto saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Naudas sods, ko uzliek republikas pilsētu domju un novadu domju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori, nedrīkst pārsniegt simt latus.

Republikas pilsētu domju un novadu domju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori ir tiesīgi naudas sodu līdz divdesmit latiem iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu."

251.pants. Pārkāpēja atvešana

Lai sastādītu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja to nevar sastādīt uz vietas un ja protokola sastādīšana ir obligāta, pārkāpēju var nogādāt policijā, Zemessardzes vai Robežsardzes dienesta telpās vai pagasta valdē policists, zemessargs, robežsargs vai karavīrs.

Ja izdarīti transporta līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāpumi vai kustības kārtības un drošības noteikumu pārkāpumi, kravu saglabāšanas noteikumu pārkāpumi transportā, ugunsdrošības, sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu pārkāpumi transportā, pārkāpēju var nogādāt policijā uz to pilnvarota persona, ja pārkāpējam nav personas dokumentu un nav liecinieku, kuri var sniegt nepieciešamās ziņas par viņu.

Ja pārkāpti meža ugunsdrošības noteikumi, kā arī citi likumdošanas akti par vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu, protokola noformēšanai (ja pārkāpēja personu nevar noskaidrot pārkāpuma vietā) vides aizsardzības valsts iestāžu, Valsts meža dienesta amatpersonas, kā arī attiecīgi pilnvarotas to iestāžu amatpersonas, kuras realizē uzraudzību pār medību noteikumu ievērošanu, kontroli pār dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu realizējošo citu iestāžu amatpersonas, rezervātu un citu īpaši aizsargājamo teritoriju amatpersonas, kā arī zemessargi var nogādāt pārkāpēju policijas, Zemessardzes vai pašvaldību institūciju dienesta telpās.

Ja šā panta otrajā un trešajā daļā minētie administratīvie pārkāpumi izdarīti valsts robežas šķērsošanas vietās vai pierobežā, pārkāpēju attiecīgajās dienesta telpās var nogādāt arī robežsargs.

Nogādāšana jāizdara iespējami īsākā laikā.

4. Izslēgt 251.panta pirmajā daļā vārdus „vai pagasta valdē”.

 

 

 

 

4. Izslēgt 251.panta pirmajā daļā vārdus „vai pagasta valdē”.

 

280.pants. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt (apstrīdēt):

1) pašvaldības administratīvās komisijas

lēmumu – administratīvajā rajona tiesā;

2) pilsētas domes, rajona vai pagasta padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un izpilddirektora lēmumu – administratīvajā rajona tiesā;

21) Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta lēmumu - administratīvajā rajona tiesā;

3) rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmumu – Administratīvajā apgabaltiesā;

4) citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā institūcijā, bet tās lēmumu – pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Likumā vai Ministru kabineta noteikumos var būt noteikta cita iestāde, kurā attiecīgo lēmumu var apstrīdēt. Ja nav noteikta cita iestāde un nav augstākas institūcijas vai tā ir Ministru kabinets, lēmumu uzreiz var pārsūdzēt tiesā.

Sūdzību iesniedz institūcijai (amatpersonai), kas pieņēmusi lēmumu lietā par administratīvo pārkāpumu, ja likumdošanā nav noteikts citādi. Iesniegtā sūdzība septiņu dienu laikā kopā ar lietu jānosūta institūcijai (amatpersonai), kas pilnvarots saskaņā ar šo pantu sūdzību izskatīt un kam tā adresēta.

No personas, kas pārsūdzējusi lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, valsts nodeva netiek iekasēta.

5. Izteikt 280.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) republikas pilsētas domes vai novada domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un izpilddirektora lēmumu – administratīvajā rajona tiesā; ".

 

1.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 5. pantu šādā redakcijā:

„5. Aizstāt 280. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus „pilsētas domes, rajona vai pagasta padomes” ar vārdiem „republikas pilsētas domes vai novada domes”.

 

Atbalstīts

5. Aizstāt 280. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus „pilsētas domes, rajona vai pagasta padomes” ar vārdiem „republikas pilsētas domes vai novada domes”.

Pārejas noteikumi

(11.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem,
kas izdarīti ar 09.09.2004. likumu)
 

1. Kodeksa 12.1 pants, 210.panta trešā daļa, 238.1 panta pirmās daļas 4.punkts, 268.panta 6.punkts, 269.panta ceturtā daļa, kā arī ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem saistītie grozījumi 275.pantā un 283.panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem". 

2. Kodeksa 88.6 panta septītā un astotā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

(09.09.2004. likuma redakcijā) 

3. Līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidei šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldību administratīvās komisijas vai šo komisiju bērnu lietu apakškomisijas.

(22.12.2004. likuma redakcijā) 

4. Kodeksa 190.15 pants un grozījums 215.1 pantā par papildināšanu ar 190.15 pantu stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

(22.12.2005. likuma redakcijā) 

5. Kodeksa 103.8 un 103.9 pants, grozījums 230.pantā par papildināšanu ar 103.9 pantu un grozījums 230.5 pantā par papildināšanu ar 103.8 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

(22.06.2006. likuma redakcijā) 

6. Kodeksa 204.16 pants un grozījums 236.10 pantā par papildināšanu ar 204.16 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.jūnijā.

(22.06.2006. likuma redakcijā) 

7. Kodeksa 117.1-117.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas Valsts robežsardze izskata ar 2007.gada 1.oktobri.

(17.05.2007. likuma redakcijā) 

8. Kodeksa 257.panta astotā daļa stājas spēkā 2007.gada 1.augustā.

(17.05.2007. likuma redakcijā) 

9. Kodeksa 258.panta trešā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

(17.05.2007. likuma redakcijā) 

10. Šā kodeksa 155.15 pants piemērojams pēc tam, kad stājies spēkā Eiropas Padomes lēmums par robežkontroles atcelšanu uz Eiropas Savienības iekšējām robežām.

(20.12.2007. likuma redakcijā)

11. Ja apelācijas tiesvedība par rajona (pilsētas) tiesas tiesneša nolēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā kodeksa 213.pantu, Administratīvajā apgabaltiesā ierosināta pirms 2009.gada 1.janvāra, Administratīvā apgabaltiesa turpina minētās lietas izskatīšanu, ievērojot šā kodeksa un Administratīvā procesa likuma noteikumus.

12. Ja Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments līdz 2009.gada 1.janvārim ierosinājis tiesvedību par Administratīvās apgabaltiesas nolēmumu iesniegtās kasācijas sūdzības vai blakus sūdzības izskatīšanai, Senāts turpina lietas izskatīšanu, ievērojot Administratīvā procesa likuma noteikumus.

13. Grozījumi šā kodeksa 238.1 panta trešajā daļā, 280.panta pirmajā daļā un 281.panta pirmajā daļā par administratīvo pārkāpumu lietu piekritības maiņu no Administratīvās rajona tiesas uz rajona (pilsētas) tiesām stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

(Pārejas noteikumu 11., 12. un 13. punkts stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt Pārejas noteikumus ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11. Administratīvo pārkāpumu lietas, kuras saskaņā ar šā kodeksa 211.1 pantu izskata rajonu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori un kuras ierosinātas līdz 2009.gada 1.jūlijam, turpina izskatīt tās republikas pilsētas vai tā novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un izpilddirektori, kura administratīvajā teritorijā administratīvais pārkāpums izdarīts.

12. Administratīvo pārkāpumu lietas, kuras saskaņā ar šā kodeksa 211.1 pantu izskata pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori un kuras ierosinātas līdz 2009.gada 1.jūlijam, turpina izskatīt tā novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un izpilddirektori, kura administratīvajā teritorijā administratīvais pārkāpums izdarīts."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 6. pantā skaitļus „11” un „12” ar skaitļiem „14” un „15”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt Pārejas noteikumus ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. Administratīvo pārkāpumu lietas, kuras saskaņā ar šā kodeksa 211.1 pantu izskata rajonu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori un kuras ierosinātas līdz 2009.gada 1.jūlijam, turpina izskatīt tās republikas pilsētas vai tā novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un izpilddirektori, kura administratīvajā teritorijā administratīvais pārkāpums izdarīts.

15. Administratīvo pārkāpumu lietas, kuras saskaņā ar šā kodeksa 211.1 pantu izskata pagastu padomju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un izpilddirektori un kuras ierosinātas līdz 2009.gada 1.jūlijam, turpina izskatīt tā novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un izpilddirektori, kura administratīvajā teritorijā administratīvais pārkāpums izdarīts."


 

 

Šā likuma 1. – 5.pants stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

3.

Juridiskais birojs

Izteikt likuma spēkā stāšanās noteikumu šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.