Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

14.07.2008. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā šādus, par steidzamiem atzītus, likumprojektus:

„Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā” (nr.737/Lp9);

„Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”(nr.738/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”” (nr.742/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par Centrālo vēlēšanu komisiju””(nr.743/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”” (nr.760/Lp9);

„Grozījumi Dzelzceļa likumā” (nr.761/Lp9).

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz __ lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                      Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                                      Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                                                       (steidzams)

 

Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā

(nr.738/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Vēlētāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 4., 21.nr.; 2006, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Vēlētāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 4., 21.nr.; 2006, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Aizstāt visā tekstā vārdus „pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes” ar vārdiem „republikas pilsētas un novada domes”.

 

 

1.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1.pantā vārdu „tekstā” ar vārdu „likumā”.

 

Atbalstīts

1. Aizstāt visā likumā vārdus „pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes” ar vārdiem „republikas pilsētas un novada domes”.

 

2.pants. Reģistrs nodrošina to personu uzskaiti, kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu vai Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumu ir tiesības vēlēt Latvijas Republikā (turpmāk — vēlētāji).

 

 

2. Aizstāt 2.pantā vārdus „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumu” ar vārdiem „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumu”.

 

 

 

2. Aizstāt 2.pantā vārdus „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumu” ar vārdiem „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumu”.

6.pants. (1) Reģistrā par vēlētāju iekļaujamas šādas ziņas:

1) ...11)...

12) ziņas par kandidēšanu pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās:

a) kandidāta pieteikšanas datums,

b) saraksta iesniedzējs — reģistrēta politiskā organizācija (partija) vai reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrēta apvienība, vai divas vai vairākas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā, vai vēlētāju apvienības,

c) saraksta nosaukums,

d) pašvaldības administratīvā teritorija, kurā kandidē.

(2) Iekļaujot ziņas Reģistrā vai aktualizējot tās, papildus norāda ziņu iekļaušanas vai aktualizēšanas datumu un iemeslu.

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 6.panta pirmās daļas 12.punkta „b” apakšpunktu šādā redakcijā:

„b) saraksta iesniedzējs — reģistrēta politiskā partija vai reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība, vai divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā, vai vēlētāju apvienības,”.

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 6.panta pirmās daļas 12.punkta „b” apakšpunktu šādā redakcijā:

„b) saraksta iesniedzējs — reģistrēta politiskā partija vai reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība, vai divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā, vai vēlētāju apvienības,”.

8.pants. (1) Pārvalde 120 dienas pirms vēlēšanām elektroniski apkopo un izsniedz pašvaldībām Iedzīvotāju reģistra datus par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvesvietu adresēs (ēkās) reģistrēto vēlētāju skaitu un iepriekšējās vēlēšanās reģistrēto vēlēšanu iecirkni.

(2) Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome pārbauda un papildina vai maina Pārvaldes sniegtās ziņas ar tās administratīvajā teritorijā esošā vēlētāja dzīvesvietas adresei (ēkai) atbilstošā vēlēšanu iecirkņa numuru un Pārvaldes noteiktajā elektroniskā formā triju nedēļu laikā no minēto ziņu saņemšanas dienas iesniedz tās Pārvaldei, kura aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus „Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome” ar vārdiem „Republikas pilsētas dome vai novada dome”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus „Pilsētas dome, novada dome un pagasta padome” ar vārdiem „Republikas pilsētas dome vai novada dome”.

16.pants. (1) Pārvalde 15 dienas pirms vēlēšanām saskaņā ar Reģistrā esošo informāciju izveido vēlētāju sarakstus.

(2) Vēlētāju sarakstu saturu un formu apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija.

(3) Vēlētāju sarakstus ar Latvijā reģistrētajiem vēlētājiem nosūta republikas pilsētu vēlēšanu komisijām, kā arī rajonu vēlēšanu komisijām, kuras tos izsniedz pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām.

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Vēlētāju sarakstus ar Latvijā reģistrētajiem vēlētājiem nosūta republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Vēlētāju sarakstus ar Latvijā reģistrētajiem vēlētājiem nosūta republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.”

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.