14

14.07.2008. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā šādus, par steidzamiem atzītus, likumprojektus:

„Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā” (nr.737/Lp9);

„Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”(nr.738/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”” (nr.742/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par Centrālo vēlēšanu komisiju””(nr.743/Lp9);

„Grozījumi likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”” (nr.760/Lp9);

„Grozījumi Dzelzceļa likumā” (nr.761/Lp9).

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz __ lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                      Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                               Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                                                (steidzams)

 

Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā

(nr.737/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.; 2006, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.; 2006, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Aizstāt visā tekstā vārdus „politiskā organizācija (partija)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „politiskā partija” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

redakcionāli precizēts

1. Aizstāt visā likumā vārdus „politiskā organizācija (partija)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „politiskā partija” (attiecīgā locījumā).

2.pants. (1) Latvijas Republikā tiesības vēlēt Eiropas Parlamentu ir:

1) Latvijas pilsonim;

2) Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet kurš uzturas Latvijas Republikā.

(2) Tiesības vēlēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu, ja ziņas par šo personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā Latvijā un ja uz šo personu neattiecas kāds no šā likuma 3.pantā minētajiem ierobežojumiem.

 

 

 

1.

PCTVL frakcija

Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Latvijas Republikā tiesības vēlēt Eiropas Parlamentu ir:

1) Latvijas pilsonim;

2) Latvijas nepilsonim;

3) Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet kurš uzturas Latvijas Republikā.”

 

Neatbalstīts

 

5.pants. (1) Eiropas Parlamenta vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātu un Eiropas Parlamentā nevar ievēlēt personu, kura Latvijas Republikā:

1) likumā paredzētajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā;

3) bijusi sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un kurai sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot gadījumu, kad persona ir reabilitēta;

4) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradusies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimusi ar psihisku slimību, kas tai atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurai sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

 

5) ir sodīta ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās, izņemot personu, kura ir reabilitēta vai kurai sodāmība dzēsta vai noņemta.

(2) Eiropas Parlamenta vēlēšanām Latvijas Republikā nevar pieteikt par kandidātu un Eiropas Parlamentā nevar ievēlēt Eiropas Savienības pilsoni, kuram nav tiesību kandidēt un tikt ievēlētam tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 5.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5) ir sodīta ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās, izņemot personu, kura ir reabilitēta vai kurai sodāmība dzēsta vai noņemta.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteik t 5.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5) ir sodīta ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās, izņemot personu, kura ir reabilitēta vai kurai sodāmība dzēsta vai noņemta.”

 

7.pants. Valsts prezidentu, Saeimas deputātu, Ministru kabineta locekli, pilsētas domes, rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes deputātu var pieteikt par kandidātu Eiropas Parlamenta vēlēšanās, taču, ja attiecīgā persona tiek ievēlēta, tā zaudē valsts amatpersonas amatu, kā arī attiecīgo deputāta mandātu.

 

3. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

„7.pants. Valsts prezidentu, Saeimas deputātu, Ministru kabineta locekli, republikas pilsētas vai novada domes deputātu var pieteikt par kandidātu Eiropas Parlamenta vēlēšanās, taču, ja attiecīgā persona tiek ievēlēta, tā zaudē valsts amatpersonas amatu, kā arī attiecīgo deputāta mandātu.”

 

 

 

3. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

„7.pants. Valsts prezidentu, Saeimas deputātu, Ministru kabineta locekli, republikas pilsētas vai novada domes deputātu var pieteikt par kandidātu Eiropas Parlamenta vēlēšanās, taču, ja attiecīgā persona tiek ievēlēta, tā zaudē valsts amatpersonas amatu, kā arī attiecīgo deputāta mandātu.”

10.pants. (1) Kandidātu sarakstā norāda katra kandidāta vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāds ir), dzimšanas gadu, pilsonību, dzīvesvietu (rajons vai republikas pilsēta), izglītību un darbavietu.

(..)

 

 

4. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdus „rajons vai republikas pilsēta” ar vārdiem „republikas pilsēta vai novads”.

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

4. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdus „(rajons vai republikas pilsēta)” ar vārdiem „(republikas pilsēta vai novads)”.

 

11.pants. (1) Kandidātu sarakstam pievienojami šādi dokumenti:

(..)

4) katra kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta informācija, kurā norādītas šādas ziņas par kandidātu:

a) vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums,

b) personas kods vai vēlētāja kods,

c) pilsonība,

d) dzīvesvieta (rajons vai republikas pilsēta),

e) darbavieta,

f) kādas izglītības iestādes beidzis un kurā gadā, kāda izglītības pakāpe iegūta un kādā specialitātē,

g) vai viņš ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks,

h) vai viņš ir vai nav sadarbojies ar PSRS vai Latvijas PSR valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

i) vai pēc 1991.gada 13.janvāra viņš ir vai nav darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās.

 

(2) Ja kandidāts vēlas, kandidātu sarakstam pievienojama šāda viņa parakstīta informācija:

1) amati (arī amati biedrībās, arodbiedrībās, politiskajās, reliģiskajās un citās sabiedriskajās organizācijās);

2) ģimenes stāvoklis;

3) latviešu valodas un citu Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 11.pantā:

 

aizstāt pirmās daļas 4.punkta d) apakšpunktā vārdus iekavās „(rajons vai republikas pilsēta)” ar vārdiem iekavās „(republikas pilsēta vai novads)”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) amati (arī amati biedrībās, arodbiedrībās, politiskajās partijās un reliģiskajās organizācijās);”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 11.pantā:

 

aizstāt pirmās daļas 4.punkta „d)” apakšpunktā vārdus „(rajons vai republikas pilsēta)” ar vārdiem „(republikas pilsēta vai novads)”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) amati (arī amati biedrībās, arodbiedrībās, politiskajās partijās un reliģiskajās organizācijās);”.

 

20.pants. (1) Vēlēšanu dienā pulksten 7 no rīta vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs vēlēšanu iecirkņa komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes aizzīmogo.

 

(2) Netraucējot vēlēšanu iecirkņa komisijas darbu, balsošanas norisi vēlēšanu iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības, kas attiecīgajām vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgā rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas locekļi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Par pilnvarotu novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Netraucējot vēlēšanu iecirkņa komisijas darbu, balsošanas norisi vēlēšanu iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgajām vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas, attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Par pilnvarotu novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Netraucējot vēlēšanu iecirkņa komisijas darbu, balsošanas norisi vēlēšanu iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgajām vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas, attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Par pilnvarotu novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.”

 

30.pants. (1) Ja vēlēšanu dienā vēlētājs veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē, neatkarīgi no tā, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš reģistrēts, tiek organizēta balsošana šā vēlētāja atrašanās vietā.

 

(2) Attiecīgā pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā nodrošina balsošanas organizēšanu attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta teritorijā esošajās stacionārajās ārstniecības iestādēs. Ziņas par vēlētājiem tiek iekļautas atsevišķā vēlētāju sarakstā.

(..)

 

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Attiecīgā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā nodrošina balsošanas organizēšanu attiecīgās republikas pilsētas vai novada teritorijā esošajās stacionārajās ārstniecības iestādēs. Ziņas par vēlētājiem tiek iekļautas atsevišķā vēlētāju sarakstā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Attiecīgā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā nodrošina balsošanas organizēšanu attiecīgās republikas pilsētas vai novada teritorijā esošajās stacionārajās ārstniecības iestādēs. Ziņas par vēlētājiem tiek iekļautas atsevišķā vēlētāju sarakstā.”

 

34.pants. (1) Balsu skaitīšana sākas tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas. Skaitīšanu izdara iecirkņa komisijas atklātā sēdē.

 

(2) Netraucējot komisijas darbu, sēdē vienlaikus var būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības, kas attiecīgajām vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgā rajona vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas locekļi, žurnālisti.

 

 

 

 

 

8. Izteikt 34.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Netraucējot komisijas darbu, sēdē vienlaikus var būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgajām vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas, attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, žurnālisti.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

8. Izteikt 34.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Netraucējot komisijas darbu, sēdē vienlaikus var būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgajām vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas, attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji

 

42.pants. Pēc balsu saskaitīšanas un balsu skaitīšanas protokola pabeigšanas visas nodotās derīgās vēlēšanu zīmes, kā arī nederīgās vēlēšanu zīmes kopā ar vēlēšanu aploksnēm, neizlietotās apzīmogotās un nederīgās vēlēšanu aploksnes un viens iecirkņa komisijas balsu skaitīšanas protokola eksemplārs iesaiņojams un aizzīmogojams. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot šo saini ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tā, par ko izdarāma atsauce vēlēšanu gaitas protokolā. Atsevišķi iesaiņojamas neizmantotās neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes. Pēc tam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā iecirkņa komisija nosūta vēlēšanu materiālus rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijai.

 

9. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

„42.pants. Pēc balsu saskaitīšanas un balsu skaitīšanas protokola pabeigšanas visas nodotās derīgās vēlēšanu zīmes, kā arī nederīgās vēlēšanu zīmes kopā ar vēlēšanu aploksnēm, neizlietotās apzīmogotās un nederīgās vēlēšanu aploksnes un viens iecirkņa komisijas balsu skaitīšanas protokola eksemplārs iesaiņojams un aizzīmogojams. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot šo saini ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tā, par ko izdarāma atsauce vēlēšanu gaitas protokolā. Atsevišķi iesaiņojamas neizmantotās neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes. Pēc tam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā iecirkņa komisija nosūta vēlēšanu materiālus Centrālajai vēlēšanu komisijai.”

 

 

 

 

9. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

„42.pants. Pēc balsu saskaitīšanas un balsu skaitīšanas protokola pabeigšanas visas nodotās derīgās vēlēšanu zīmes, kā arī nederīgās vēlēšanu zīmes kopā ar vēlēšanu aploksnēm, neizlietotās apzīmogotās un nederīgās vēlēšanu aploksnes un viens iecirkņa komisijas balsu skaitīšanas protokola eksemplārs iesaiņojams un aizzīmogojams. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot šo saini ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tā, par ko izdarāma atsauce vēlēšanu gaitas protokolā. Atsevišķi iesaiņojamas neizmantotās neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes. Pēc tam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā iecirkņa komisija nosūta vēlēšanu materiālus Centrālajai vēlēšanu komisijai.”

 

43.pants. Rajonu (republikas pilsētu) vēlēšanu komisijas saņem un saskaita visu to teritorijā esošo vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas rezultātus pēc balsu skaitīšanas protokoliem un vēlēšanu materiālus kopā ar savu balsu skaitīšanas protokolu nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai tās noteiktajā kārtībā.

 

10. Izslēgt 43.pantu.

 

 

 

 

10. Izslēgt 43.pantu.

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.