21

15. 07. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā šādus par steidzamiem atzītus likumprojektus:

            "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" (733/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" (734/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" (735/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" (736/Lp9);

            "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"" (745/Lp9);

            "Grozījums Prokuratūras likumā" (746/Lp9);

            "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā" (756/Lp9);

            "Grozījums Augu aizsardzības likumā" (762/Lp9);

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz  28  lp.

 

Ar cieņu               Komisijas priekšsēdētājs                                                   Oskars  Spurdziņš

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

steidzams

Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”

 (reģ.nr.734/Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

 ( 8 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1991, 49/50 nr.; 1993, 18/19 nr.; 1994, 9. nr.; 1995, 2. nr., 24. nr.; 1996, 4. nr., 19. nr.; 1997, 12.nr.; 1999, 11. nr.; 2001, 23.nr.; 2003, 22. nr.; 2004, 13. nr., 22. nr.; 2005, 15. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 3. nr., 14. nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

“Grozījumi likumā

“Par zemes reformu Latvijas Republikas             pilsētās””

       Izdarīt likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1991, 49./50. nr.; 1993, 18./19. nr.; 1994, 9. nr.; 1995, 2., 24. nr.; 1996, 4., 19. nr.; 1997, 12.nr.; 1999, 11. nr.; 2001, 23.nr.; 2003, 22. nr.; 2004, 13. nr., 22. nr.; 2005, 15. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 3., 14. nr.) šādus grozījumus:

9.pants. Zemes īpašuma tiesību subjekti

(1) Zemes īpašuma tiesību subjekti Latvijas Republikas pilsētās var būt valsts, ārvalstis (to diplomātisko vai konsulāro misiju vajadzībām), pašvaldības, Latvijas pilsoņi, kā arī citas personas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Saeimas apstiprinātiem starptautiskajiem līgumiem.

 

 

 

1.

 

POA " PCTVL "frakcija

Papildināt likuma 9. panta pirmo daļu pēc vārdiem "Latvijas pilsoņi" ar vārdiem "Latvijas nepilsoņi".

 

 

Neatbalstīts

 

12.pants. Zemes pieprasījumu apmierināšana

        (1)

(2) Ja bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, uz kuras atrodas šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā minētie objekti, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, valstij vai pašvaldībām piederoši ūdensapgādes, siltumapgādes un energoapgādes objekti, zemes nomas maksa gadā nedrīkst pārsniegt 5 procentus no zemes kadastrālās vērtības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J. Sokolovskis

Aizstāt likuma 12. panta otrajā daļā ciparu "5" ar ciparu"3,5".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

20.pants. Darījumu subjekti

(1) Zemi var iegūt īpašumā saskaņā ar Civillikumu un citiem likumiem:

1) Latvijas pilsoņi un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi;

2) valsts un pašvaldības, valsts un pašvaldību uzņēmumi (statūtsabiedrības);

3) Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta statūtsabiedrība (kapitālsabiedrība):

a) kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder Latvijas pilsoņiem, citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, Latvijas valstij vai pašvaldībai - katram subjektam atsevišķi vai vairākiem šiem subjektiem kopā;

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

POA " PCTVL "frakcija

Papildināt 20. panta pirmās daļas 1. punktu pēc vārdiem "Latvijas pilsoņi" ar vārdiem "Latvijas nepilsoņi"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POA " PCTVL "frakcija

Papildināt 20. panta pirmās daļas 3. punkta a) apakšpunktu pēc vārdiem "Latvijas pilsoņiem" ar vārdiem "Latvijas nepilsoņiem".

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

31.pants. Maksāšanas līdzekļi

(1)...(6)

(7) Šā likuma 28.panta septītajā un astotajā daļā paredzētajos zemes privatizācijas gadījumos, ja valsts vai pašvaldības īpašuma objektu privatizē vai atsavina kopā ar zemi, zemes pircējam - Latvijas pilsonim - ir tiesības izvēlēties šā panta pirmajā daļā minētos maksāšanas līdzekļus.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

POA " PCTVL "frakcija

Papildināt 31. panta septīto daļu pēc vārdiem "Latvijas pilsonim" ar vārdiem "Latvijas nepilsonim".

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

34.pants. Zemes reformas pabeigšana

 

     Lēmumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības teritorijā pieņem Ministru kabinets, izdodot rīkojumu uz attiecīgās pašvaldības iesnieguma pamata.

 

 

 

          

           papildināt 34.pantā pēc vārdiem „pašvaldības teritorijā” ar vārdiem „vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā)”.

 

 

 

 

6.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Uzskatīt likumprojekta līdzšinējo tekstu par likumprojekta 1.pantu.

 

 

 

 

Atbalstīts

 

1. Papildināt 34.pantu pēc vārdiem „pašvaldības teritorijā” ar vārdiem „vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā)”.

 

Pārejas noteikumi

 

1.(Izslēgts ar 30.06.2005. likumu).

2. ...7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Ja novada pašvaldība ir uzsākusi darbu un novadā ir pilsēta, šajā likumā noteiktos pilsētas pašvaldības, pilsētas domes un pilsētas zemes komisijas pienākumus līdz zemes reformas pabeigšanai veic attiecīgā novada pašvaldība, novada dome un pilsētas zemes komisija."

 

 

Atbalstīts

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

 

   "8. Ja novada pašvaldība ir uzsākusi darbu un novadā ir pilsēta, šajā likumā noteiktos pilsētas pašvaldības, pilsētas domes un pilsētas zemes komisijas pienākumus līdz zemes reformas pabeigšanai veic attiecīgā novada pašvaldība, novada dome un pilsētas zemes komisija.

 

 

 

 

 

8.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

„9. Pēc 2009.gada 1.jūlija šajā likumā noteiktos pilsētas pašvaldības, pilsētas domes un pilsētas zemes komisijas pienākumus līdz zemes reformas pabeigšanai turpina veikt attiecīgā republikas pilsētas pašvaldība, republikas pilsētas dome un republikas pilsētas zemes komisija.”

 

 

Atbalstīts

 

   9. Pēc 2009.gada 1.jūlija šajā likumā noteiktos pilsētas pašvaldības, pilsētas domes un pilsētas zemes komisijas pienākumus līdz zemes reformas pabeigšanai turpina veikt attiecīgā republikas pilsētas pašvaldība, republikas pilsētas dome un republikas pilsētas zemes komisija.”