21

 

15. 07. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā šādus par steidzamiem atzītus likumprojektus:

            "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" (733/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" (734/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" (735/Lp9);

            "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"" (736/Lp9);

            "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"" (745/Lp9);

            "Grozījums Prokuratūras likumā" (746/Lp9);

            "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā" (756/Lp9);

            "Grozījums Augu aizsardzības likumā" (762/Lp9);

 

Pielikumā: minēto likumprojektu priekšlikumu apkopojums uz  28  lp.

 

Ar cieņu        Komisijas priekšsēdētājs                                              Oskars  Spurdziņš

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

steidzams

Grozījumi likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”

(reģ.nr.733/Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23. nr.; 1998, 6. nr.; 1999, 5. nr., 10. nr.; 2005, 15. nr., 2007, 3. nr., 14. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23. nr.; 1998, 6. nr.; 1999, 5., 10. nr.; 2005, 15. nr., 2007, 3., 14. nr.) šādus grozījumus:

 

2. pants.

(1) – (5)

(6) Ja pēc pagasta zemes komisijas darbības izbeigšanas konstatēti gadījumi, kad ne pagasta pašvaldība, ne pagasta zemes komisija likumā noteiktajā kārtībā nav pieņēmusi lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā fiziskajai personai, kuras faktiskajā lietošanā atrodas zeme, Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa ir tiesīga pieņemt lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai - gadījumā, ja zemes komisija ir pieņēmusi atzinumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai līdzvērtīgas zemes piešķiršanu īpašumā, - par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa lēmumu pieņem, pamatojoties uz pagasta pašvaldības izsniegtu izziņu, kurā norādīts, ka fiziskā persona maksā nekustamā īpašuma nodokli par tās faktiskajā lietošanā esošo zemi un ka par šo zemi nepastāv strīds, un kurai pievienots faktiskajā lietošanā esošā zemes gabala grafiskais pielikums ar norādītu kadastra apzīmējumu, kā arī vismaz viens no šādiem dokumentiem:

1) pagasta zemes komisijas atzinums;

2) pašvaldības lēmums (dokumenta atvasinājums), ar kuru zemes reformas pirmajā kārtā apstiprināts pagasta zemes ierīcības projekts, vai pašvaldības (pagasta zemes komisijas) lēmums (dokumenta atvasinājums) par pagasta zemes lietojumu un zemes īpašumu pārskata plāna apstiprināšanu un ar lēmumu apstiprinātā zemes lietotāju saraksta izraksts;

3) personas iesniegums, kas iesniegts pagasta pašvaldībai līdz 1991.gada 20.jūnijam un reģistrēts pagasta zemes komisijas zemes pieprasījumu reģistrācijas žurnālā;

4) pašvaldības izziņa, kas apliecina, ka attiecībā uz minēto zemes gabalu šī persona ar pašvaldību nav noslēgusi zemes nomas līgumu, izņemot Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajā daļā noteikto gadījumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 1.pantu šādā redakcijā:

“1. Aizstāt likuma 2.panta sestajā daļā vārdus “pamatojoties uz pagasta” ar vārdu “attiecīgās”.

 

Attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 2.panta sestajā daļā vārdus “pamatojoties uz pagasta pašvaldības” ar vārdiem

 “pamatojoties uz attiecīgās pašvaldības”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā nr. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 2.panta sestajā daļā vārdus “pamatojoties uz pagasta pašvaldības” ar vārdiem “pamatojoties uz attiecīgās pašvaldības”.

 

5.pants. Tieslietu ministrs iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetam Valsts zemes dienesta sagatavotos rīkojumu projektus par zemes reformas pabeigšanu attiecīgo pašvaldību teritorijā.

 

 

 

1. Papildināt 5.pantā pēc vārdiem „pašvaldību teritorijā” ar vārdiem „vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā, pagastā)”.

 

 

 

 

 

2. Papildināt 5.pantu pēc vārdiem „pašvaldību teritorijā” ar vārdiem „vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā, pagastā)”.

 

15.pants. (1) Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisija izskata zemes robežu strīdu starp personām par zemes vienībām, kuras nav ierakstītas zemesgrāmatā.

 

(2) Tiesa izskata zemes robežu strīdu starp personām par zemes vienībām, no kurām kaut viena ir ierakstīta zemesgrāmatā.

 

(3) Ja šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā rodas strīds par to, vai robežzīmju izvietojums apvidū atbilst zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, šo strīdu izskata Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisija.

 

(4) Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas komisijas lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram. Ģenerāldirektora lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā.

(5) Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijas izveidošanu, tās tiesības un pienākumus, pieteikumu iesniegšanas, lēmumu pieņemšanas un paziņošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Attiecīgo institūciju lēmumus, kas saistīti ar zemes lietošanas un zemes īpašuma tiesībām, samaksu par zemi, par zemi paredzētās kompensācijas piešķiršanu, kompensācijas apmēriem, zemes īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu, kā arī zemes īpašuma tiesību aprobežojumiem, viena mēneša laikā pēc to spēkā stāšanās var pārsūdzēt tiesā.

 

 

 

2. Izteikt 15. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

          „(2) Tiesa izskata zemes robežu strīdu starp personām par zemes vienībām, ja strīdā iesaistītās zemes vienības ir ierakstītas zemesgrāmatā.

 

(3) Zemes robežu strīdu starp personām par zemes vienībām, no kurām kaut viena ir ierakstīta zemesgrāmatā, izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (15.panta piektā daļa)”.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2.pantā (attiecībā uz likuma 15.panta otro daļu) vārdus “strīdā iesaistītās” ar vārdu “šīs”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli

precizēts

 

3. Izteikt 15. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

          „(2) Tiesa izskata zemes robežu strīdu starp personām par zemes vienībām, ja šīs zemes vienības ir ierakstītas zemesgrāmatā.

 

(3) Zemes robežu strīdu starp personām par zemes vienībām, no kurām kaut viena ir ierakstīta zemesgrāmatā, izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (šā panta piektā daļa)”.

17. pants.

(2) Uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Centrālā zemes komisija atjauno zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, arī bijušajiem zemes īpašniekiem, kuri līdz 1940.gada 21.jūlijam uzsāka izpirkt (aizpirka) Latvijā atstātos vācu izceļotāju nekustamos īpašumus no Vispārējās Lauksaimniecības bankas vai Valsts zemes bankas, vai viņu mantiniekiem, šādā secībā:

1) tās vietējās pašvaldības teritorijā, kurā atrodas bijušais zemes īpašums;

2) tā rajona teritorijā, kurā atrodas bijušais zemes īpašums;

3) citu pašvaldību teritorijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 17.  pantu ar 2.1daļu šādā redakcijā:

„(21) Centrālā zemes komisija īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi šā panta otrajā daļā noteiktajā secībā atjauno, ievērojot administratīvi teritoriālo iedalījumu 2009.gada 2.janvārī.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 17.  pantu ar 2.1daļu šādā redakcijā:

„(21) Centrālā zemes komisija īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi šā panta otrajā daļā noteiktajā secībā atjauno, ievērojot administratīvi teritoriālo iedalījumu 2009.gada 2.janvārī.”