Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

03.06.2008.                Nr.90/TA-1250, TA-1371, TA-1272,

TA-1274, TA-1273, TA-1275,

TA-1285, TA-1287, TA-1281,

TA-1280, TA-1279, TA-1282,

TA-1289, TA-1278, TA-1437,

TA-1447, TA-1334

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta 2008.gada 20.maija sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"";

likumprojektu "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā";

likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"";

likumprojektu "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"";

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"";

likumprojektu "Grozījums Prokuratūras likumā",

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"".

 

Likumprojektus izstrādāja Bērnu un ģimenes lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Celmiņa 67356494, Inese.Celmina@bm.gov.lv), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Urtāne 67770356, Inguna.Urtane@raplm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Mertena 67036901, Sanita.Mertena@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, Vita.Rusina@tm.gov.lv), Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Runkovska 67095604, inese.runkovska@fm.gov.lv).

Lūdzam par atbildīgo komisiju likumprojektu paketei noteikt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekti uz 32 lp.

2. Likumprojektu anotācijas uz 115 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 20.maija sēdes protokola Nr.32 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 8.§, 9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§ un 20.§ izraksts uz 17 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”

 

 

Izdarīt likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23. nr.; 1998, 6. nr.; 1999, 5. nr., 10. nr.; 2005, 15. nr., 2007, 3. nr., 14. nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 5.pantā pēc vārdiem „pašvaldību teritorijā” ar vārdiem „vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā, pagastā)”.

 

2. Izteikt 15. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

          „(2) Tiesa izskata zemes robežu strīdu starp personām par zemes vienībām, ja strīdā iesaistītās zemes vienības ir ierakstītas zemesgrāmatā.

(3) Zemes robežu strīdu starp personām par zemes vienībām, no kurām kaut viena ir ierakstīta zemesgrāmatā, izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (15.panta piektā daļa)”.

 

 

 

 

Ministrs

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G.Bērziņš

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

A.Zikmane

 

 

 

 

29.04.2008 7:52

139

Kinča

67036994; kristine.kinca@tm.gov.lv

 

 


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 4.punktu šā rīkojuma 1.pielikumā minētajām institūcijām jāizvērtē grozījumu nepieciešamību 1.pielikumā minētajos likumos un, ja nepieciešams, līdz 2008.gada 1.maijam jāiesniedz Ministru kabinetā attiecīgos likumprojektus. Šā rīkojuma 1.pielikuma „Likumi, kuros nepieciešami grozījumi, kas saistīti ar pašvaldību darbības nodrošināšanu” 14.punktā ir ietverts likums „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5.panta pirmo daļu pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi un republikas pilsētas. Savukārt minētā likuma 6.pants nosaka, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.

Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pants noteic, ka Tieslietu ministrs iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetam Valsts zemes dienesta sagatavotos rīkojumu projektus par zemes reformas pabeigšanu attiecīgo pašvaldību teritorijā.

Šobrīd saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 2. pantu ir divu veidu pašvaldības – pilsētu, novadu un pagastu pašvaldības, un rajonu pašvaldības.

Likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” ir noteikta pagastu pašvaldības un novadu domes kompetence. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tiks izveidoti novadi, tajos apvienojot pagastus. Pagasti turpinās pastāvēt tikai kā novada teritoriālā vienība.

Ņemot vērā to, ka pēc 2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanām Latvijā būs republikas pilsētas un novadi, tad lai veiksmīgi varētu realizēt likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pantā noteikto, ir izstrādāti grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, attiecīgi papildinot minētā panta redakciju.

Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15. panta trešā daļa nosaka, ka, ja starp personām par zemes vienībām, no kurām kaut viena ir ierakstīta zemesgrāmatā, rodas strīds par to, vai robežzīmju izvietojums apvidū atbilst zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, šo strīdu izskata Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisija.

Izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu „Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība” (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2008. gada 13. martā (prot. Nr. 11, 25. §)),  konstatēts, ka šī brīža 15. panta redakcija ir neskaidra un būtu precizējama. Šā likuma ietvaros nedrīkst risināt ar zemes reformu nesaistītus jautājumus. Ja zemes robežu strīdā kaut viena zemes vienība ir ierakstīta zemesgrāmatā un, zemes īpašnieks ceļ iebildumus par robežas atjaunošanu, to ir nepieciešams izskatīt tiesā atbilstoši Civilprocesa likuma 25. pantam pirmās daļas 1. punktam, nevis Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijā.

3. Normatīvā akta projekta būtība

  

Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” paredz papildināt 5.pantā pēc vārdiem „pašvaldību teritorijā” ar vārdiem „vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā, pagastā)”.

Valsts zemes dienestam konstatējot, ka kādā no administratīvi teritoriālajām vienībām ir pabeigta zemes reforma (īpašuma tiesības uz zemi ir atjaunotas bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem, ir izpirkta lietošanā piešķirtā zeme vai arī attiecīgi valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme ir ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vai valsts vārda), ir tiesības sagatavot rīkojuma projektu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgajā administratīvi teritoriālajā vienībā (novadā), vai arī atsevišķā teritoriālajā  vienībā (vienā novada pagastā vai vairākos novada pagastos), kuru Tieslietu ministrs iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.

Tāpat grozījumu likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” mērķis ir novērst minētā likuma 15.panta nepilnības un izteikt 15.panta otro un trešo daļu jaunā redakcijā.

4. Cita informācija 

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 4.punktam papildus nepieciešams izdarīt grozījumus likumā „Par zemes komisijām”, likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” un likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

 Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

 Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ir izstrādāti grozījumi likumā „Par zemes komisijām”, likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” un likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”, kuros tiek izdarīti precizējumi atbilstoši Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5.panta pirmajai daļai, kuras noteic, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi un republikas pilsētas.

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes komisijām””, likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētā s”” un likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”” virzāmi vienlaikus ar  likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”.

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav notikuši

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav notikušas

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts vai pašvaldību institūcijas netiek radītas. Likumprojekta izpildi nodrošinās Tieslietu ministrija un Valsts zemes dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (arī laikraksta mājas lapā), portālā www.nais.lv un www.likumi.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

Tieslietu ministrs                                                                       G. Bērziņš

 

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M. Bičevskis

I. Nikuļceva

L. Popova

A.Zikmane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2008 8:03

1407

Kinča

67036994, kristine.kinca@tm.gov.lv