Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

03.06.2008.                Nr.90/TA-1250, TA-1371, TA-1272,

TA-1274, TA-1273, TA-1275,

TA-1285, TA-1287, TA-1281,

TA-1280, TA-1279, TA-1282,

TA-1289, TA-1278, TA-1437,

TA-1447, TA-1334

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta 2008.gada 20.maija sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"";

likumprojektu "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā";

likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"";

likumprojektu "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"";

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"";

likumprojektu "Grozījums Prokuratūras likumā",

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"".

 

Likumprojektus izstrādāja Bērnu un ģimenes lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Celmiņa 67356494, Inese.Celmina@bm.gov.lv), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Urtāne 67770356, Inguna.Urtane@raplm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Mertena 67036901, Sanita.Mertena@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, Vita.Rusina@tm.gov.lv), Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Runkovska 67095604, inese.runkovska@fm.gov.lv).

Lūdzam par atbildīgo komisiju likumprojektu paketei noteikt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekti uz 32 lp.

2. Likumprojektu anotācijas uz 115 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 20.maija sēdes protokola Nr.32 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 8.§, 9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§ un 20.§ izraksts uz 17 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā

 

Izdarīt Teritorijas plānošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2003, 6., 10. nr.; 2004, 18. nr.; 2005, 5. nr.; 2007, 9., 10., 24. nr.) šādus grozījumus:

 

1. Svītrot visā tekstā vārdu „rajons” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

2. Aizstāt visā tekstā vārdus „domes (padomes)” ar vārdu „domes”.

 

3. Svītrot 5.panta 3.punktu.                                                                            

 

4. 6.pantā:

 

svītrot trešo daļu;

 

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) tā plānošanas reģiona attīstības programmu un teritorijas plānojumu, kurā ietilpst attiecīgā pašvaldība;”;

 

svītrot sestajā daļā vārdus „rajona pašvaldības”.

 

5. 7.pantā:

svītrot trešās daļas 3.punktā vārdus „rajonu pašvaldību un republikas pilsētu”;

 

svītrot trešās daļas 4.punktā vārdus „rajonu pašvaldību”;

 

svītrot ceturtās daļas 6.punktā vārdus „rajona teritorijas plānojuma”;

 

svītrot piekto daļu;

 

izteikt sestās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) ierosina grozījumus plānošanas reģiona teritorijas plānojumā;”.

 

6. Svītrot 8.panta trešo daļu.

 

7. Svītrot 10.panta trešo daļu.

 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

“13. Triju mēnešu laikā pēc jaunizveidotās novada domes pirmās sēdes novada dome apstiprina ar saistošajiem noteikumiem novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo bijušo vietējo pašvaldību (novada teritoriālo vienību) teritorijas plānojumus un detālplānojumus. Līdz teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanai ir spēkā novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību saistošie noteikumi par teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšanu.

 

14. Ja vietējā pašvaldība uzsākusi teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādi pirms novada izveidošanas, teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādi pabeidz novada pašvaldība un apstiprina ar novada domes saistošajiem noteikumiem, ja līdz tam laikam nav stājies spēkā novada pašvaldības teritorijas plānojums.

 

15. 2009.gada 1.jūnijā spēku zaudē Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumi Nr.770 “Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

 

16. Rajona pašvaldību saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts rajona teritorijas plānojums, zaudē spēku 2009.gada 1.augustā.

 

17. Rajona padome līdz 2009.gada 1.jūlijam nodod rajona teritorijas plānojumu (tajā skaitā kartogrāfisko materiālu, izstrādes programmatūras, attiecīgās licences un vides pārskatu) plānošanas reģionam teritorijas plānojumā ietvertās informācijas izmantošanai turpmākas teritorijas plānošanas procesā.

 

18. Viena mēneša laikā pēc visu attiecīgajā plānošanas reģionā ietilpstošo rajonu teritorijas plānojumu saņemšanas plānošanas reģiona attīstības padome pieņem lēmumu par plānošanas reģiona teritorijā ietilpstošo rajonu teritorijas plānojumu iekļaušanu plānošanas reģiona teritorijas plānojumā pielikumu veidā.”

 

 

Pārejas noteikumi

 

1. Šā likuma 1. un 2.pants stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

2. Šā likuma 8.pants daļā, kas paredz papildināt likuma pārejas noteikumus ar 13. un 14.punktu, stājas spēkā nākamajā dienā pēc šā likuma izsludināšanas.

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūnijā.

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretāres vietā

valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

E. Zalāns

A.Stucka

K. Jaunzeme

S. Smone

I. Urtāne

 

 

 

29.05.2008. 10:35

423

I. Aigare

67770331, ilze.aigare@raplm.gov.lv

 

Likumprojekta 

 

“Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā”

 

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

  Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 4.punktā doto uzdevumu līdz 2008.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā likumprojektus par grozījumiem rīkojuma 1.pielikumā minētajos likumos.

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

  Administratīvi teritoriālās reformas likuma (turpmāk – Reformas likums) 6.pants paredz, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Saskaņā ar Reformas likuma 6.panta pirmo daļu ir apstiprināts Ministru kabineta 2006.gada 28.jūnija rīkojums Nr. 478 „Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu”, kurā ir paredzēta 9 republikas pilsētu un 103 novadu pašvaldību izveidošana. Rajona līmenis administratīvi teritoriālā iedalījuma projektā nav paredzēts. Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus vairākos normatīvajos aktos, ievērojot, ka, stājoties spēkā jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam, rajona pašvaldības beigs pastāvēt.

Uz šo brīdi lielākai daļai rajona pašvaldību ir izstrādāti un apstiprināti rajona pašvaldības teritorijas plānojumi, kuros ir ietverta informācija, kas nepieciešama plānošanas reģioniem to teritorijas plānojumu izstrādē. Līdz ar rajona līmeņa likvidāciju zaudēs spēku arī visi rajona pašvaldību izdotie saistošie noteikumi.

Spēkā esošajos teritorijas plānošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos nav atrunāta kārtība, kādā tiek pabeigta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai to grozījumu izstrāde, ja tās laikā vietējā pašvaldība tiek iekļauta novada pašvaldībā, kā arī turpmākā rīcība ar apstiprinātiem vietējās pašvaldības teritorijas plānojumiem.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

  Likumprojekts paredz:

1) izdarīt redakcionālus labojumus, kas saistīti ar rajona pašvaldību likvidāciju;

2) pārejas nosacījumus rajona teritorijas plānojuma spēka zaudēšanai un to nodošanai plānošanas reģioniem;

3) pilnvarojumu novada domei apstiprināt novada teritorijā ietilpstošo bijušo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus kā novada domes saistošos noteikumus;

4) kārtību, kādā tiek pabeigta vietējās pašvaldības uzsāktā teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrāde pēc tās iekļaušanas novada pašvaldībā.

 4. Cita informācija

 

 

  Likumprojekts skatāms vienlaicīgi ar likumprojektiem, kas uzskaitīti Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „„Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 1.pielikumā.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

  Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

2008.gads

 Turpmākie trīs gadi

 2009.gads

2010.gads

2011.gads

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

  

 

 Nav attiecināms 

 

 6. Cita informācija 

 

  Nav attiecināms

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

  Papildus jāveic grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.236 „Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas noteikumi”, Ministru kabineta 16.10.2007. noteikumos Nr.698 „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikums” un Ministru kabineta 14.02.2006. noteikumos Nr.121 „Kārtība, kādā piešķir mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei”, precizējot normas, kas saistītas ar rajona teritorijas plānošanas līmeni.

Minētie Ministru kabineta noteikumi jāizstrādā un jāiesniedz Ministru kabinetā līdz 2008.gada 1.maijam.

Atbildīgā institūcija – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  

  Nav attiecināms

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

  Ir notikušas konsultācijas ar biedrību „Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija” un Latvijas Pašvaldību savienību.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Biedrība „Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija” atbalsta nepieciešamību izdarīt grozījumus, taču uzsver, ka jautājums nav risināms steidzamības kārtībā, bet jāveic rūpīga teritorijas plānošanas tiesiskā regulējuma analīze, apsverot nepieciešamību izdarīt arī citus grozījumus Teritorijas plānošanas likumā.

Latvijas Pašvaldību savienība konceptuāli atbalsta likumprojekta virzību, norādot, ka likumprojektā iekļaujamas normas par apriņķa pašvaldību.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

  2008.gada 18.februārī elektroniski tika lūgts viedoklis biedrībai “Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija”. 22.februārī tika saņemta atbilde. Jautājums par likumprojekta redakciju tika arī skatīts 20.februāra sanāksmē ar biedrības “Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija” pārstāvjiem

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Ir notikušas konsultācijas ar biedrības „Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija” ekspertiem teritorijas plānojumu izstrādes jomā

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Jaunu institūciju radīšana nav nepieciešama. Likumprojekta izpildi nodrošinās Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un plānošanas reģioni.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (arī laikraksta mājas lapā), portālā www.nais.lv un www.likumi.lv

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

   Nav attiecināms

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs                                                  E. Zalāns

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

E. Zalāns

L. Straujuma

K. Jaunzeme

S. Smone

I. Urtāne

 

 

25.04.2008. 10.00

1271

I. Kokorevičs

67770331, ivars.kokorevics@raplm.gov.lv