Likumprojekta "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" anotācija

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

Rīgā

 

03.06.2008. 

 

Nr.90/TA-1250, TA-1371, TA-1272,

TA-1274, TA-1273, TA-1275,

TA-1285, TA-1287, TA-1281,

TA-1280, TA-1279, TA-1282,

TA-1289, TA-1278, TA-1437,

TA-1447, TA-1334

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta 2008.gada 20.maija sēdē atbalstīto likumprojektu paketi –

likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā";

likumprojektu "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"";

likumprojektu "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"";

likumprojektu "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā";

likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"";

likumprojektu "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"";

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā";

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"";

likumprojektu "Grozījums Prokuratūras likumā",

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"".

 

Likumprojektus izstrādāja Bērnu un ģimenes lietu ministrija (atbildīgā amatpersona Celmiņa 67356494, Inese.Celmina@bm.gov.lv), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona Urtāne 67770356, Inguna.Urtane@raplm.gov.lv), Tieslietu ministrija (atbildīgās amatpersonas Zikmane 67036941, anita.zikmane@tm.gov.lv, Mertena 67036901, Sanita.Mertena@tm.gov.lv, Rūsiņa 67162677, Vita.Rusina@tm.gov.lv), Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona Runkovska 67095604, inese.runkovska@fm.gov.lv).

Lūdzam par atbildīgo komisiju likumprojektu paketei noteikt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekti uz 32 lp.

2. Likumprojektu anotācijas uz 115 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 20.maija sēdes protokola Nr.32 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 8.§, 9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§ un 20.§ izraksts uz 17 lp.

4. Diskete.

 

Ministru prezidents I.Godmanis

Stafecka 67082931
Likumprojekts

Likumprojekts „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 22.nr.; 2007, 9.nr.) šādus grozījumus:

1.     66.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Novada pašvaldība un republikas pilsētas pašvaldība analizē stāvokli bērna tiesību ievērošanas jomā, izstrādā un īsteno bērna tiesību aizsardzības programmu republikas pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā.”

aizstāt trešajā daļā vārdu „Pilsētu” ar vārdiem „Novada un republikas pilsētas”;

izslēgt ceturto daļu.

2.     Izteikt 67. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Par bērna tiesību aizsardzību atbild novada pašvaldība un republikas pilsētas pašvaldība  pēc bērna dzīvesvietas. Novada (republikas pilsētas) pašvaldība ņem uzskaitē katru tās teritorijā dzīvojošo bērnu”.

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

 Valsts sekretāres vietā Valsts sekretāra vietnieks

 

 Juridiskā un Eiropas lietu departamenta direktora vietā Juridiskā un Eiropas lietu departamenta direktora vietniece

 Par kontroli atbildīgā amatpersona

 Atbildīgā amatpersona

  

  

  

  

  

A.Baštiks

M.Badovskis

E.Drobiševska

M.Pīrants

 I.Celmiņa

29.04.2008. 10:30

171

I.Celmiņa

67356494, Inese.Celmina@bm.gov.lv

 

Likumprojekta „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 22. februāra rīkojuma Nr. 90 ”Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 4. punktu.

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5. panta pirmajā daļā noteikto pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi, republikas pilsētas. Savukārt minētā likuma 6. pants paredz, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.

 

Patlaban saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66. panta pirmo daļu pagasta un pilsētas pašvaldība analizē stāvokli bērna tiesību ievērošanas jomā, izstrādā un realizē bērna tiesību aizsardzības programmu pilsētas vai pagasta administratīvajā teritorijā. Atbilstoši šā panta ceturtajai daļai rajona pašvaldība koordinē šā panta pirmajā daļā minēto darbību izpildi. Vienlaikus saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 67.panta pirmo daļu par bērna tiesību aizsardzību atbild rajona un vietējā pašvaldība pēc bērna dzīvesvietas. Pagasta (pilsētas) pašvaldība ņem uzskaitē katru tās teritorijā dzīvojošo bērnu.

 

Ņemot vērā, ka stājoties spēkā jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam, rajona, pagasta un pilsētas pašvaldības beigs pastāvēt, nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā.

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz rajona, pagastu, pilsētu pašvaldību funkcijas deleģēt republikas pilsētu un novadu pašvaldībām, kā arī precizēt likumprojektā lietoto terminoloģiju atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam,  kas būs spēkā pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2009. gadā.

 

Ievērojot Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 1. pantā noteikto, ka domes (padomes) kārtējās vēlēšanas notiek jūnija otrajā sestdienā, tiek paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

 4. Cita informācija

Nav attiecināms

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

  

 (tūkst. latu)

 

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

 

n+1

n+2

n+3

 

1

2

3

4

5

 

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

 

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

 

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

 

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

 

 

 6. Cita informācija 

Nav attiecināms

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Nav attiecināms

 

 

 2. Cita informācija

Nav attiecināms

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

  2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Nav attiecināms

 

 

  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 6. Cita informācija

Nav attiecināms

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo likumprojekts paredz izdarīt redakcionālus grozījumus

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 Nav attiecināms

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav notikušas

 5. Cita informācija

Nav attiecināms

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju veidošana nav nepieciešama, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.

 4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

 Valsts sekretāres vietā Valsts sekretāra vietnieks

 

 Juridiskā un Eiropas lietu departamenta direktora vietā Juridiskā un Eiropas lietu departamenta direktora vietniece

 Par kontroli atbildīgā amatpersona

 Atbildīgā amatpersona

  

  

  

  

  

A.Baštiks

 M.Badovskis

E.Drobiševska

M.Pīrants

 I.Celmiņa

29.04.2008. 10:30

1019

I.Celmiņa

67356494, Inese.Celmina@bm.gov.lv