8/3 – 3 – __

 

2008. gada  28. maijā

Nr.                                                                          Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli””.

 

 

Pielikumā:

1.      Likumprojekts uz 1 lpp.

2.      Anotācija uz 4 lpp.

 

Saeimas deputāti:

1.      ________________________________

2.      ________________________________

3.      ________________________________

4.      ________________________________

5.      ________________________________

6.      ________________________________

7.      ________________________________

8.      ________________________________

9.      ________________________________

10. ________________________________


Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr., 2005, 2., 8., 24.nr., 2006 14., 22.nr.; 2007, 3., 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 190.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  Papildināt 8.pantu  ar 2.³ daļu šādā redakcijā:

          „2.³ Šī panta 2.² daļa netiek piemērota personai, kura veic saimniecisko darbību, atbilstoši šī likuma 11.panta 1.¹ daļas noteikumiem.”

 

          2. Izteikt 9.panta pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:  „konkursos un sacensībās saņemtās mantiskās un naudas balvas (prēmijas), kuru kopējā vērtība taksācijas gadā nepārsniedz divu minimālo mēnešalgu apmēru, un publiskos starptautiskos konkursos un starptautiskās sacensībās gūtās balvas un prēmijas, kuru kopējā vērtība gadā nepārsniedz 20 minimālo mēnešalgu apmēru, kā arī Baltijas asamblejas balvu laureātiem izmaksātā naudas prēmija un Ministru kabineta balva;”

 

3. Papildināt 11.panta 1.¹ daļas otro teikumu pēc vārdiem „ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību” ar vārdiem „sportista, trenera, sporta sacensību tiesneša darbību, sporta valsts izlases darbībā iesaistītas personas darbību”;

 

4.                Papildināt 11.8 panta           4.daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Izņemot profesionālus sportistus, trenerus un sporta sacensību tiesnešus.”

 

 

 


Likumprojekta

„Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

      Šobrīd likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”  netiek paredzēta iespēja sportistiem un ar sportu saistītajām personām reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī netiek veicināta nerezidentu sportistu piesaiste. Sportisti nevar izmantot iespēju paši organizēt visus ar nodokļiem un sociālās apdrošināšanas iemaksām saistītos jautājumus un ir pakļauti darba algas noteikumu regulējumam, kas neatbilst sportistu darbības būtībai. Sportistus nevar uzskatīt par darba ņēmējiem, jo to darbības krasi atšķiras no darba līguma specifikas, jo sportisti veic savu profesionālo darbību izmantojot savas zināšanas un prasmes un nav pakļauti darba devēja rīkojumiem, taču profesionālu sportistu slēgtie līgumi var atbilst kādai no likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 2.² daļā minētajai pazīmei, kas rada situāciju, kad sportistu ienākums tiek nepamatoti aplikts ar algas nodokli. Tāpēc, lai sakārtotu ienākumu nodokļa samaksas jautājumus un novērstu nepienācīgas nomaksas gadījumus, kā arī, lai nodrošinātu vienotu un skaidru sportistu pienākumu regulējumu nodokļu piemērošanas jomā, sportistiem jāparedz iespēja reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem un izmantot visas normatīvajos aktos paredzētās nodokļu nomaksas iespējas, tādejādi nostādot Latvijas sportistus vienlīdzīgā situācijā ar citu Eiropas Savienības valstu sportistiem. Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, noteiks iespēju sportistiem un ar sportu saistītajām personām kā saimnieciskās darbības veicējiem nodrošināt nodokļu nomaksu, kā arī ļaus izmantot likumā paredzēto iespēju maksāt fiksētu nodokļa likmi, tādejādi novēršot šībrīža diskrimināciju atšķirībā no citiem saimnieciskās darbības veicējiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” paredz šādus risinājumus:

 1. Uzlabot sacensībās iegūto balvu aplikšanas ar ienākumu nodokli regulējumu, piesaistot apliekamo ienākumu minimālās algas apmēram, tādejādi nodrošina neapliekamo ienākumu attīstību līdz ar valdības noteikto minimālo algu.

2. Skaidri definē sportistu un ar sportu saistīto personu, treneru, sporta sacensību tiesnešu un ar sporta izlases darbību saistīto personu darbību kā šo personu saimniecisko darbību un nosaka, ka šī saimnieciskās darbības veicējiem netiek piemērotas algota darba veicēju pazīmes, lai nodrošinātu skaidru sportistu darbības iekļaušanu saimnieciskajā darbībā un izvairītos no likumu normu kolīzijām.

3. Projekts arī paredz iespēju ar sportu saistītām personām to saimnieciskajā darbībā piemērot fiksētu ienākuma nodokļa likmi, tādejādi ne tikai uzlabojot nodokļu nomaksas kvalitāti, bet arī sekmējot sporta attīstību un novēršot šībrīža nevienlīdzīgo stāvokli ar citu Eiropas Savienības valstu sportistiem un ar sportu saistītām personām.

3. Cita informācija

Nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. 1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Uz makroekonomisko vidi nav sagaidāma būtiska ietekme.

2. 2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekta pieņemšana nodrošinās sportistu reģistrēšanos kā saimnieciskās darbības veicējiem un veicinās nodokļu nomaksas palielināšanos, kā arī sekmēs citu valstu sportistu darbību Latvijā un nodrošinās vienlīdzīgu un taisnīgu apliekamo ienākumu noteikšanu par uzvarām sporta sacensībās.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2007

2008

2009

2010

2008-2012

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojekta pieņemšana nodrošinās sportistu reģistrēšanos kā saimnieciskās darbības veicējiem, piesaistīs ārvalstu profesionālos sportistus un ar sportu saistītās personas, tādejādi veicinās nodokļu nomaksas palielināšanos.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Likumprojekts sagatavots kopā ar likumprojektu „Grozījums likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” un likumprojektu „Grozījumi Sporta likumā”, lai nodrošinātu vienotas sportistu un ar sportu saistīto personu nodokļu sistēmas normatīvās bāzes izveidi.

 

2. Cita informācija

Nav.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas notikušas ar Latvijas sporta federācijām – Latvijas Basketbola savienību, Latvijas Futbola federāciju, Latvijas Handbola federāciju, Latvijas Hokeja federāciju, Latvijas Volejbola federāciju.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

Minētās organizācijas atbalstīja likumprojektu.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti. Minētais regulējums neskar plašu iedzīvotāju loku.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Lai īstenotu paredzētos grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt likumos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.