8/3 – 3 – __

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada  28. maijā

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu „Grozījums likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””.

 

 

Pielikumā:

1.     Likumprojekts uz 1 lpp.

2.     Anotācija uz 4 lpp.

 

Saeimas deputāti:

  1. ________________________________
  2. ________________________________
  3. ________________________________
  4. ________________________________
  5. ________________________________
  6. ________________________________
  7. ________________________________
  8. ________________________________
  9. ________________________________
  10. ________________________________

Grozījums likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

 

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1997, nr. 274/276, 1998., nr. 188/189, 1999., nr.416/419, 2001., nr.41, 2001., nr.115, 2002., nr.94, 2003., nr.60, 2004., nr.22, 2005., nr.51, nr.181, 2006., nr.100, nr.207, 2007., nr.78, nr.190) šādu grozījumu:

 

              

             Papildināt 1.panta 3.punktu ar m), n), o) apakšpunktiem šādā redakcijā:

        „m) profesionāls sportists;

 

          n) sporta speciālists;

 

          o) sporta sacensību tiesnesis.”

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 


Likumprojekta

„Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

      Šobrīd likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”  netiek paredzēta iespēja sportistiem un ar sportu saistītajām personām reģistrēties kā pašnodarbinātām personām, tādejādi sportisti nevar izmantot iespēju paši organizēt visus ar nodokļiem un sociālās apdrošināšanas iemaksām saistītos jautājumus un ir pakļauti darba algas noteikumu regulējumam, kas neatbilst sportistu darbības būtībai. Sportistu darbība atšķiras no darba regulējuma, jo sportisti veic savu profesionālo darbību izmantojot savas zināšanas un prasmes un nav pakļauti darba devēja rīkojumiem. Tāpēc, lai sakārtotu sociālās apdrošināšanas iemaksu samaksas jautājumus un novērstu nepienācīgas nomaksas gadījumus, kā arī, lai nodrošinātu vienotu un skaidru sportistu pienākumu regulējumu nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu piemērošanas jomā, sportistiem jāparedz iespēja reģistrēties kā pašnodarbinātajiem un izmantot visas normatīvajos aktos paredzētās nodokļu nomaksas iespējas, tādejādi nostādot Latvijas sportistus vienlīdzīgā situācijā ar citu Eiropas Savienības valstu sportistiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” paredz iespēju profesionāliem sportistiem, treneriem un sporta sacensību tiesnešiem darboties kā pašnodarbinātām personām, kas atbildīs sportistu un ar profesionālo sportu saistīto personu darbības specifikai un atvieglos ar nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu saistītos jautājumus un ļaus sportistiem pašiem organizēt nodokļu apmaksu, tādejādi veicinot sporta attīstību un profesionālu sportistu piesaisti Latvijā.

3. Cita informācija

Nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. 1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Uz makroekonomisko vidi nav sagaidāma būtiska ietekme.

2. 2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Tiks noteikts skaidrs regulējums attiecībā uz sportistu iespējām reģistrēties kā pašnodarbinātajiem un sakārtot ar sociālās  apdrošināšanas iemaksām saistītos jautājumus.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2007

2008

2009

2010

2008-2012

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojekta pieņemšana nodrošinās sportistu reģistrēšanos kā pašnodarbinātajiem un veicinās nodokļu nomaksas palielināšanos.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Likumprojekts sagatavots kopā ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” un likumprojektu „Grozījumi Sporta likumā”, lai nodrošinātu vienotas sportistu un ar sportu saistīto personu nodokļu sistēmas normatīvās bāzes izveidi.

 

2. Cita informācija

Nav.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas notikušas ar Latvijas sporta federācijām – Latvijas Basketbola savienību, Latvijas Futbola federāciju, Latvijas Handbola federāciju, Latvijas Hokeja federāciju, Latvijas Volejbola federāciju.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

Minētās organizācijas atbalstīja likumprojektu.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti. Minētais regulējums neskar plašu iedzīvotāju loku.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Lai īstenotu paredzētos grozījumu likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt likumos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.