8/3 – 3 – __

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada  28. maijā

Nr.                                                                 Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu „Grozījums likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli””.

 

 

Pielikumā:

1.     Likumprojekts uz 1 lpp.

2.     Anotācija uz 4 lpp.

 

Saeimas deputāti:

1.     ________________________________

2.     ________________________________

3.     ________________________________

4.     ________________________________

5.     ________________________________

6.     ________________________________

7.     ________________________________

8.     ________________________________

9.     ________________________________

10. ________________________________

Grozījums likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 2.nr.,  24.nr.; 2006, 1.nr. 2007, 3.nr., 12.nr.) šādu grozījumu:

 

            

          Izteikt 21.panta tekstu šādā redakcijā:

          „(1) Invalīdu biedrību kapitālsabiedrības, medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu kapitālsabiedrības pēc Ministru kabineta iesniegta un Saeimas apstiprināta saraksta tiek atbrīvotas no nodokļa maksāšanas, ja tās pārskaita minētajiem fondiem (programmām, organizācijām) summas, kuras ir lielākas par aprēķinātajām šā nodokļa summām.

          (2) Sporta klubi, kuri ir starptautiskas sporta organizācijas atzīti biedri, tiek atbrīvoti no nodokļa maksāšanas par summām, kuras tie iegulda sporta veicināšanā un attīstībā.”

 


Likumprojekta

„Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

      Šobrīd likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”  nav paredzēta iespēja sporta klubiem, kuri ir reģistrēti kā kapitālsabiedrības un ir uzņēmumu ienākuma  nodokļa maksātāji, piešķirt ienākumu nodokļa atlaidi summām, kuras tiek ieguldītas sporta veicināšanā un attīstībā. Sporta klubi veic dažādas aktivitātes sporta popularizēšanai – sporta skolu veidošana, treniņnometnes skolēniem u.c. Lai sekmētu sporta attīstību nepieciešams valsts atbalsts sporta veicināšanai.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” paredz iespēju piešķirt nodokļu atlaidi starptautiskā sporta organizācijā (piemēram, FIFA - Fédération Internationale de Football Association, FIBA - Fédération Internationale de Basketball, u.c.) reģistrētam sporta klubam par summām, kuras sporta klubs ir ieguldījis sporta attīstībā un veicināšanā.

3. Cita informācija

Nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. 1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Uz makroekonomisko vidi nav sagaidāma būtiska ietekme.

2. 2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekta pieņemšana nodrošinās valsts atbalstu tiem sporta klubiem, kuri iegulda līdzekļus sporta attīstībā, tādejādi sniedzot valsts atbalstu sporta popularizēšanā un veicināšanā.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekta pieņemšana nodrošinās sporta attīstību un veicinās sabiedrības līdzdalību sportā, jo normatīvā akta regulējuma mērķis ir veicināt sporta attīstību tieši jauniešu vidū.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2007

2008

2009

2010

2008-2012

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Nodrošinot valsts atbalstu sporta attīstībai tiks pozitīvi sekmēti ieņēmumi ilgtermiņā, jo sporta attīstība nodrošina sabiedrības veselības veicināšanu.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Likumprojekts sagatavots kopā ar likumprojektu „Grozījums likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””, likumprojektu „Grozījums likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” un likumprojektu „Grozījumi Sporta likumā”, lai nodrošinātu vienotas sportistu, sporta klubu un ar sportu saistīto personu nodokļu sistēmas normatīvās bāzes izveidi.

 

2. Cita informācija

Nav.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas notikušas ar Latvijas sporta federācijām – Latvijas Basketbola savienību, Latvijas Futbola federāciju, Latvijas Handbola federāciju, Latvijas Hokeja federāciju, Latvijas Volejbola federāciju.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

Minētās organizācijas atbalstīja likumprojektu.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti. Minētais regulējums neskar plašu iedzīvotāju loku.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Lai īstenotu paredzētos grozījumus likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt likumos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.