Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Steidzams

 

             Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā 

( Reģ. nr. 722/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (7)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Komercdarbības atbalsta kontroles likums

Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā 

 

 

 

Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā

 

Izdarīt Komercdarbības atbalsta kontroles likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 2.nr.; 2004, 9.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Komercdarbības atbalsta kontroles likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 2.nr.; 2004, 9.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 23.nr.) šādus grozījumus:

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Padomes 1999.gada 22.marta regulā (EK) Nr.659/1999 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 93.panta piemērošanas kārtību (turpmāk — Padomes regula Nr.659/1999), Komisijas 2001.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr.68/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu mācību palīdzībai (turpmāk — Komisijas regula Nr.68/2001), Komisijas 2001.gada 12.janvāra regulā (EK) Nr.70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (turpmāk — Komisijas regula Nr.70/2001), Komisijas 2002.gada 12.decembra regulā (EK) Nr.2204/2002 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai (turpmāk — Komisijas regula Nr.2204/2002), Komisijas 2004.gada 25.februāra regulā (EK) Nr.363/2004, ar ko groza regulu (EK) Nr.68/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu mācību atbalstam (turpmāk — Komisijas regula Nr.363/2004), Komisijas 2004.gada 25.februāra regulā (EK) Nr.364/2004, ar ko groza regulu (EK) Nr.70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai (turpmāk — Komisijas regula Nr.364/2004), Komisijas 2006.gada 24.oktobra regula (EK) Nr.1628/2006 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam (turpmāk — Komisijas regula Nr.1628/2006), un citās uz Padomes 1998.gada 7.maija regulas (EK) Nr.994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93.pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo palīdzību (turpmāk — Padomes regula Nr.994/98), pamata izdotajās Komisijas regulās lietotajiem terminiem.

 

1

Finanšu ministrs A.Slakteris

Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Šā likuma termini un jēdzieni lietoti Padomes 1999.gada 22.marta regulas (EK) Nr.659/1999 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 93.panta piemērošanas kārtību (turpmāk – Padomes regula Nr.659/1999), Komisijas 2006.gada 24.oktobra regulas (EK) Nr.1628/2006 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.1628/2006) un citu uz Padomes 1998.gada 7.maija regulas (EK) Nr.994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93.pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo palīdzību (turpmāk – Padomes regula Nr.994/98), pamata izdoto Komisijas regulu izpratnē.”

 

Atbalstīts

 

1. Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma termini un jēdzieni lietoti Padomes 1999.gada 22.marta regulas (EK) Nr.659/1999 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 93.panta piemērošanas kārtību (turpmāk — Padomes regula Nr.659/1999), Komisijas 2006.gada 24.oktobra regulas (EK) Nr.1628/2006 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam (turpmāk — Komisijas regula Nr.1628/2006) un citu uz Padomes 1998.gada 7.maija regulas (EK) Nr.994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93.pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo palīdzību (turpmāk — Padomes regula Nr.994/98), pamata izdoto Komisijas regulu izpratnē.”

 

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

 

 

 

 

 

1) atbalsta intensitāte — subsīdijas ekvivalents, reizināts ar simtu un dalīts ar kopējām atbalstāmā projekta izmaksām;

 

 

 

 

 

2) atbalsta sniedzējs — valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai kas ir atbildīga par atbalsta programmas normu izstrādi vai atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piem ērošanu;

 

 

 

 

 

21) ekskluzīvas tiesības — tiesības, ko valsts ar normatīvo vai administratīvo aktu vai līgumu ir piešķīrusi komercsabiedrībai, pilnvarojot komercsabiedrību sniegt pakalpojumus vai veikt kādas darbības noteiktā administratīvajā teritorijā;

 

 

 

 

 

22) īpašas tiesības — tiesības, ko valsts ar normatīvo vai administratīvo aktu vai līgumu ir piešķīrusi noteiktām komercsabiedrībām un kas konkrētā administratīvajā teritorijā:

 

 

 

 

 

a) ierobežo komercsabiedrību skaitu līdz divām vai vairāk komercsabiedrībām, kurām ir atļauts sniegt kādus pakalpojumus vai veikt kādas darbības, neievērojot objektivitātes, proporcionalitātes un diskriminācijas aizlieguma kritērijus, vai

 

 

 

 

 

b) izraugās, neievērojot objektivitātes, proporcionalitātes un diskriminācijas aizlieguma kritērijus, vairākas konkurējošas komercsabiedrības, kurām ir atļauts sniegt kādus pakalpojumus vai veikt kādas darbības, vai

 

 

 

 

 

c) piešķir vienai vai vairākām komercsabiedrībām, neievērojot objektivitātes, proporcionalitātes un diskriminācijas aizlieguma kritērijus, priekšrocības, kas ievērojami ietekmē kādas citas komercsabiedrības iespējas sniegt to pašu pakalpojumu vai veikt to pašu darbību tajā pašā administratīvajā teritorijā ar vienlīdzīgiem nosacījumiem;

 

 

 

 

 

23inovāciju kopa — neatkarīgu komercsabiedrību (inovatīvu komercdarbības uzsācēju, mazu, vidēju un lielu komercsabiedrību, pētniecības organizāciju) grupa, kas strādā noteiktā nozarē vai reģionā un ir veidota tā, lai veicinātu inovatīvo darbību, stimulējot intensīvu mijiedarbību, veicot aprīkojuma, zināšanu un pieredzes apmaiņu, kā arī sniedzot efektīvu ieguldījumu tehnoloģiju pārnesē, kontaktu veidošanā un informācijas izplatīšanā starp kopas komercsabiedrībām;

 

 

 

 

 

24pētniecības organizācija — institūcija (universitāte, zinātniskais institūts), kuras galvenais uzdevums neatkarīgi no tās īpašuma formas vai finansēšanas veida ir veikt fundamentālus pētījumus, rūpnieciskus pētījumus vai eksperimentālu izstrādni, izplatīt to rezultātus mācību, publikāciju vai tehnoloģiju nodošanas veidā un kura visu peļņu atkārtoti iegulda pētījumos, to rezultātu izplatīšanā vai mācībās;

 

 

 

 

 

3) subsīdijas ekvivalents — naudas izteiksmē aprēķināts atbalsta saņēmēja ieguvums no atbalsta, kura aprēķināšanai kārtējā gadā izmanto Eiropas Komisijas noteikto atsauces likmi;

 

 

 

 

 

4) valsts vai pašvaldības institūcija — atvasināta publisko tiesību juridiskā persona vai tiešās pārvaldes iestāde.

(01.04.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2006. likumu un 11.10.2007. likumu)

 

 

 

 

 

8.pants. Kopējā pieļaujamā atbalsta apmēra noteikšana

(1) Ja individuālais atbalsta projekts pilnībā vai kādā tā daļā atbilst vairākiem šā likuma noteikumiem, tai projekta izmaksu daļai, kuru var atbalstīt saskaņā ar vairākiem šā likuma noteikumiem, piemēro attiecīgi paredzēto augstāko maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

 

 

 

 

 

(2) Ja plānotais atbalsts pilnībā vai kādā tā daļā atbilst vairākām Eiropas Komisijas apstiprinātām atbalsta programmām, tai projekta izmaksu daļai, kuru var atbalstīt saskaņā ar vairākām atbalsta programmām, piemēro šajās programmās noteikto augstāko maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

 

 

 

 

 

(3) Ja atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros atbalstu sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti attiecina uz kopējo projekta atbalsta summu.

 

 

 

 

 

(4) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi netiek piemēroti, ja atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.68/2001, Nr.70/2001, Nr.2204/2002, Nr.363/2004, Nr.364/2004, Nr.1628/2006 un citu uz Padomes regulas Nr.994/98 pamata izdoto Komisijas regulu nosacījumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.04.2004. likumu, 19.10.2006. likumu un 11.10.2007. likumu)

 

2

Finanšu ministrs A.Slakteris

Izslēgt 8.panta ceturtajā daļā, 10.panta otrās daļas 3.punktā, 13.panta pirmajā daļā un 41.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus „Nr.68/2001, Nr.70/2001, Nr.2204/2002, Nr.363/2004, Nr.364/2004”.

Atbalstīts

2. Izslēgt 8.panta ceturtajā daļā, 10.panta otrās daļas 3.punktā, 13.panta pirmajā daļā un 41.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus “Nr.68/2001, Nr.70/2001, Nr.2204/2002, Nr.363/2004, Nr.364/2004”.

II nodaļa. Atbalsta uzraudzības noteikumi

(Nodaļa 01.04.2004. likuma redakcijā)

10.pants. Atbalsta uzraudzības institūcijas

(1) Eiropas Komisija veic komercdarbībai sniegtā un plānotā atbalsta uzraudzību saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 88.panta nosacījumiem, kā arī citiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

 

 

 

 

 

(2) Finanšu ministrija:

 

 

 

 

 

1) veic plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu paziņojumu sākotnējo izvērtēšanu. Šis nosacījums attiecas arī uz plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos;

 

 

 

 

 

2) ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta Eiropas Komisijai ar atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta paziņojumu saistīto informāciju;

 

 

 

 

 

3) ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta Eiropas Komisijai kopsavilkuma informāciju par atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.68/2001, Nr.70/2001, Nr.2204/2002, Nr.363/2004, Nr.364/2004, Nr.1628/2006 un citu uz Padomes regulas Nr.994/98 pamata izdoto Komisijas regulu nosacījumiem;

 

 

 

 

 

4) gatavo ikgadējo pārskatu par komercdarbībai sniegto atbalstu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2006. likumu un 11.10.2007. likumu)

 

 

 

 

 

13.pants. Atbrīvojums no atbalsta iepriekšējas paziņošanas Eiropas Komisijā

(1) Atbalsts, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.68/2001, Nr.70/2001, Nr.2204/2002, Nr.363/2004, Nr.364/2004, Nr.1628/2006 un citu uz Padomes regulas Nr.994/98 pamata izdoto Komisijas regulu nosacījumiem, ir atbrīvots no iepriekšējas paziņošanas Eiropas Komisijā.

 

 

 

 

 

(2) Šā likuma 11.panta nosacījumus par plānotā atbalsta sākotnējo izvērtēšanu Finanšu ministrijā piemēro tad, ja atbalsts ir atbrīvots no iepriekšējas paziņošanas Eiropas Komisijā, lai pārliecinātos par tā atbilstību šā panta pirmajā daļā minēto Komisijas regulu nosacījumie m.

 

 

 

 

 

(3) Finanšu ministrija 20 dienu laikā pēc tam, kad saņēmusi atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu un nepieciešamo papildu informāciju, kas pamato atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību šā panta pirmajā daļā minēto Komisijas regulu nosacījumiem, elektroniski ar Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā starpniecību nosūta Eiropas Komisijai kopsavilkuma informāciju par plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2006. likumu un 11.10.2007. likumu)

 

 

 

 

 

23.pants. Atbalstāmās izmaksas sākotnējo ieguldījumu atbalstam

(1) Sākotnējie ieguldījumi ir ieguldījumi komercsabiedrības pamatlīdzekļos, kas saistīti ar jaunas komercsabiedrības dibināšanu, esošas komercsabiedrības paplašināšanu vai ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālu pārveidošanu, kā arī ieguldījumi pamatlīdzekļos, pārņemot bankrotējušas komercsabiedrības aktīvus vai tādas komercsabiedrības aktīvus, kura sāktu bankrota procedūru, ja netiktu pārņemti tās aktīvi.

 

 

 

 

 

(2) Atbalstāmās izmaksas materiālajiem ieguldījumiem ir izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem zemes, ēkas, ražošanas iekārtas vai aprīkojuma iegādei. Transporta nozarē ar transportlīdzekļu un to aprīkojuma iegādi saistītos izdevumus neiekļauj atbalstāmajās izmaksās.

 

 

 

 

 

(3) Pārņemot bankrotējušas komercsabiedrības aktīvus vai tādas komercsabiedrības aktīvus, kura sāktu bankrota procedūru, ja netiktu pārņemti tās aktīvi, atbalstāmas ir tikai tās izmaksas, kas saistītas ar pamatlīdzekļu iegādi no trešajām personām saskaņā ar tirgus nosacījumiem.

 

 

 

 

 

(4) Iegādājamiem aktīviem jābūt jauniem, izņemot gadījumu, kad atbalstu sniedz mazām un vidējām komercsabiedrībām vai kad pārņem komercsabiedrību. Ja komercsabiedrību pārņem, atskaita to aktīvu vērtību, kuru iegādei atbalsts sniegts pirms komercsabiedrības pārņemšanas.

 

 

 

 

 

(5) Aktīvu nomas izmaksas, izņemot zemi un ēkas, sedz tikai tad, ja tas ir līzings un līgumā ir noteikts pienākums pēc nomas termiņa beigām aktīvus izpirkt. Ja nomā zemi un ēkas, nomas līgums ir spēkā vismaz piecus gadus pēc ieguldījumu projekta pabeigšanas. Ja nomnieks ir maza vai vidēja komercsabiedrība, šo termiņu var samazināt līdz trim gadiem.

 

 

 

 

 

(6) Atbalstāmie nemateriālie ieguldījumi ir izmaksas tehnoloģijas nodošanai, iegādājoties patenttiesības, licences, zinātību vai nepatentētas tehnoloģiskas zināšanas.

 

 

 

 

 

(7) Atbalstāmie nemateriālie ieguldījumi atbilst šādiem nosacījumiem:

 

 

 

 

 

1) tos izmanto vienīgi ražotnē, kas saņem reģionālo atbalstu;

 

 

 

 

 

2) tos uzskata par amortizējamiem aktīviem;

 

 

 

 

 

3) tos iegādājas no trešajām personām saskaņā ar tirgus nosacījumiem;

 

 

 

 

 

4) tos iekļauj komercsabiedrības aktīvos un vismaz piecus gadus saglabā ražotnē, kas saņem reģionālo atbalstu. Attiecībā uz mazām un vidējām komercsabiedrībām šis termiņš ir vismaz trīs gadi.

 

 

 

 

 

(8) Nemateriālie ieguldījumi nedrīkst pārsniegt 50 procentus no kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet mazām un vidējām komercsabiedrībām, kas atbilst Komisijas regulas Nr.

364/2004

 1.pielikumā ietvertajai definīcijai, var segt izmaksas nemateriālajos ieguldījumos 100 procentu apmērā.

(19.10.2006. likuma redakcijā)

 

3

Finanšu ministrs A.Slakteris

Izslēgt 23.panta astotajā daļā vārdus un skaitļus „kas atbilst Komisijas regulas Nr.364/2004 1.pielikumā ietvertajai definīcijai”.

Atbalstīts

3. Izslēgt 23.panta astotajā daļā vārdus un skaitļus “kas atbilst Komisijas regulas Nr.364/2004 1.pielikumā ietvertajai definīcijai”.

VI nodaļa. Atbalsts vides aizsardzībai un enerģijas taupīšanai

32.pants. Atbalsts vides aizsardzībai

(1) Lai palīdzētu komercsabiedrībai uzlabot tās darbību vides aizsardzībā lielākā apjomā, nekā paredzēts vides aizsardzībai noteiktajos normatīvos, atbalstu ieguldījumiem var apstiprināt līdz 30 procentiem no šā panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām. Atbalstu piemēro tikai tai finanšu ieguldījumu daļai, kura nodrošina augstāku vides aizsardzības pakāpi, nekā paredzēts vides aizsardzībai noteiktajos normatīvos.

 

 

 

 

 

(2) Atbalstu ieguldījumiem jomās, kurās nav noteikti normatīvi vides aizsardzībai, var apstiprināt līdz 30 procentiem no šā panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām, ja pēc atbalsta saņemšanas tiek samazināts vides piesārņojums. Atbalstāmās izmaksas veido ieguldījumu summa, kas nepieciešama, lai sasniegtu augstāku vides aizsardzības līmeni, nekā to varētu sasniegt, ja komercsabiedrība nesaņemtu atbalstu.

 

 

 

 

 

(3) Atbalstāmās izmaksas ir ieguldījumi zemes platībās, kas nepieciešami, lai sasniegtu vides aizsardzībai noteiktos mērķus, kā arī ieguldījumi ēkās un iekārtās, kas nepieciešami, lai samazinātu vai likvidētu piesārņojumu un trokšņus, un ieguldījumi, kas nepieciešami, lai ražošanas tehnoloģijas pielāgotu vides aizsardzības vajadzībām. Nosakot atbalstāmo izmaksu summu, no kopējām pieļaujamajām izmaksām atskaita ieguvumu (jaudas palielinājums, izmaksu samazinājums), kas izteikts naudas izteiksmē un komercsabiedrībai rodas atbalsta projekta īstenošanas rezultātā piecu gadu laikā no ieguldījumu veikšanas. Atbalsta projekta īstenošanā veiktos ieguldījumus komercsabiedrība saglabā vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Vispārējās ieguldījumu izmaksas nav atbalstāmas.

 

 

 

 

 

VII nodaļa. Atbalsts mazajām un vidējām komercsabiedrībām

36.pants. Mazajām un vidējām komercsabiedrībām pieļaujamais atbalsts

(1) Mazajām un vidējām komercsabiedrībām papildus citiem šajā likumā, Komisijas regulā Nr.70/2001, Nr.364/2004 un citās uz Padomes regulas Nr.994/98 pamata izdotajās Komisijas regulās noteiktajiem atbalsta pasākumiem var apstiprināt atbalstu jaunu normatīvu ieviešanai vides aizsardzībā.

 

4

 

 

5

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

 

Finanšu ministrs A.Slakteris

Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

„36.pants. Mazām un vidējām komercsabiedrībām pieļaujamais atbalsts

(1) Lai komercsabiedrība saņemtu atbalstu, kurš pieļaujams mazām un vidējām komercsabiedrībām, tai jādeklarē sava atbilstība  mazai (sīkai) vai vidējai komercsabiedrībai. Mazo (sīko) un vidējo komercsabiedrību deklarēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

4. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants. Mazām un vidējām komercsabiedrībām pieļaujamais atbalsts

(1) Lai komercsabiedrība saņemtu atbalstu, kas pieļaujams mazām un vidējām komercsabiedrībām, tai jādeklarē sava atbilstība mazai (sīkai) vai vidējai komercsabiedrībai. Mazo (sīko) un vidējo komercsabiedrību deklarēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Pēc jauno vides aizsardzībai noteikto normatīvu pieņemšanas mazajām un vidējām komercsabiedrībām var apstiprināt atbalstu ieguldījumiem līdz 15 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām, lai ieviestu jaunos normatīvus.

(01.04.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2006. likumu)

 

 

(2) Mazām un vidējām komercsabiedrībām papildus citiem šajā likumā un uz Padomes regulas Nr.994/1998 pamata izdotajās Komisijas regulās noteiktajiem atbalsta pasākumiem var apstiprināt atbalstu jaunu normatīvu ieviešanai vides aizsardzībā.

 

(2) Mazām un vidējām komercsabiedrībām papildus citiem šajā likumā un uz Padomes regulas Nr.994/1998 pamata izdotajās Komisijas regulās noteiktajiem atbalsta pasākumiem var apstiprināt atbalstu jaunu normatīvu ieviešanai vides aizsardzībā.

 

1. Papildināt 36.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Komercsabiedrību deklarēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

(3) Pēc jauno vides aizsardzībai noteikto normatīvu pieņemšanas mazajām un vidējām komercsabiedrībām var apstiprināt atbalstu ieguldījumiem līdz 15 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām, lai ieviestu jaunos normatīvus.” 

 

(3) Pēc jauno vides aizsardzībai noteikto normatīvu pieņemšanas mazām un vidējām komercsabiedrībām var apstiprināt atbalstu ieguldījumiem līdz 15 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām, lai ieviestu jaunos normatīvus.” 

IX nodaļa. Atbalsts atsevišķu nozaru komercsabiedrībām

41.pants. Vispārīgie noteikumi atbalstam atsevišķās nozarēs

(1) Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz komercsabiedrībām, kuras darbojas tērauda un ogļu rūpniecībā, mākslīgo šķiedru ražošanā, autotransporta līdzekļu ražošanā, kuģu būves un remonta, kā arī transporta nozarē.

 

 

 

 

 

(2) Ikvienu individuālo atbalstu šā panta pirmajā daļā noteiktajās nozarēs, izņemot atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.68/2001, Nr.70/2001, Nr.2204/2002, Nr.363/2004, Nr.364/2004, Nr.1628/2006 un citu uz Padomes regulas Nr.994/98 pamata izdoto Komisijas regulu nosacījumiem, var sniegt, ja ir izpildīts viens no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

 

 

 

 

 

1) ir saņemts Finanšu ministrijas atzinums, ka plānotais atbalsts nav papildus piesakāms Eiropas Komisijā;

 

 

 

 

 

2) ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par individuālā atbalsta projekta atbilstību Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87.panta otrās vai trešās daļas prasībām.

(01.04.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2006. likumu un 11.10.2007. likumu)

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 1999, 7.nr.; 2001, 15.nr.).

 

 

 

 

 

2. Līdz 2005.gada 1.janvārim šā likuma normas attiecas arī uz uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām likuma “Par uzņēmējdarbību” izpratnē.

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 38.panta otrā daļa:

 

 

 

 

 

1) līdz 2004.gada 31.decembrim attiecas arī uz Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām;

 

 

 

 

 

2) neattiecas uz tām komercsabiedrībām, kuras ir bijušas reģistrētas Uzņēmumu reģistrā un pēc Komerclikuma spēkā stāšanās uz paziņojuma pamata ir ierakstītas komercreģistrā.

 

 

 

 

 

4. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās Komisijā piesakāmas tās atbalsta programmas vai individuālie atbalsta projekti, kuri iepriekš nav bijuši pieteikti Komisijā.

 

 

 

 

 

5. Līdz šā likuma 13.panta ceturtajā daļā, 15.panta pirmajā daļā un 48.panta trešajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumi nr.200 “Valsts atbalsta uzraudzības komisijas nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

6. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam izdod noteikumus:

 

 

 

 

 

1) par atbalsta programmas un individuālā atbalsta projekta paziņojuma izskatīšanas kārtību un termiņu, kā arī apstiprina atbalsta programmas un individuālā atbalsta projekta paziņojuma veidlapu paraugus;

 

 

 

 

 

2) par minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī apstiprina minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugus.

 

 

 

 

 

7. Atbalstu autopārvadājumiem un dzelzceļa pārvadājumiem, kura īstenošana saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem uzsākta līdz 2004.gada 30.aprīlim, var turpināt sniegt ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim, ja šāds atbalsts ir pieteikts Eiropas Komisijā līdz 2004.gada 31.augustam.

(01.04.2004. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

8. Līdz laikam, kad tiks izdota Komisijas regula, kura nosaka Padomes regulas Nr.659/1999 piemērošanas kārtību, piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumi Nr.315 “Noteikumi par atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumu izskatīšanas kārtību, termiņu un paziņojuma veidlapu paraugiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(01.04.2004. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

9. Šā likuma 22.panta otrās daļas jaunā redakcija un septītā daļa, 23.panta jaunā redakcija un 36.1 pants, kā arī 37.panta pirmās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

(19.10.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

10. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.aprīlim izdod šā likuma:

 

 

 

 

 

1) 12.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus par kārtību, kādā Eiropas Komisijai elektroniski iesniedzami atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumi, un kārtību, kādā piešķir un anulē atbalsta paziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

 

 

 

 

 

2) 21.1 panta otrajā daļā paredzētos noteikumus par kārtību, kādā atbalsta sniedzēji Finanšu ministrijai iesniedz informāciju par veiktajiem atlīdzības maksājumiem par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem.

(19.10.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

11. Līdz šā likuma pārejas noteikumu 10.punkta 1.apakšpunktā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.aprīlim piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumi Nr.473 “Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumus un kādā piešķir un anulē atbalsta pieteikumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības”.

(19.10.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

12. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.februārim izdod šā likuma 48.panta pirmajā daļā paredzētos noteikumus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī apstiprina de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus.

(11.10.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

13. Līdz šā likuma pārejas noteikumu 12.punktā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.februārim piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumi Nr.314 “Minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(11.10.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Līdz šā likuma 36.panta trešajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumi Nr.546 "Noteikumi par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

6

Atbildīgā komisija

 

Aizstāt likumprojekta 2.pantā vārdus „trešajā daļā” ar vārdiem „pirmajā daļā”.

Atbalstīts

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Līdz šā likuma 36.panta pirmajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumi Nr.546 “Noteikumi par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
(Atsauce 19.10.2006. likuma redakcijā)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 1980.gada 25.jūnija direktīvas 80/723/EEK par publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību dažos uzņēmumos;

 

7

Finanšu ministrs A.Slakteris

Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

„Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Komisijas 2006.gada 16.novembra direktīvas 2006/111/EK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārredzamību, kā arī par dažu uzņēmumu finanšu pārredzamību.”

Atbalstīts

 

 

Redakc.

precizēts

 

6. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Komisijas 2006.gada 16.novembra direktīvas 2006/111/EK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārredzamību, kā arī par dažu uzņēmumu finanšu pārredzamību.”

2) Komisijas 1993.gada 30.septembra direktīvas 93/84/EEK, ar kuru tiek izdarīti grozījumi Komisijas 1980.gada 25.jūnija direktīvā 80/723/EEK par publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību dažos uzņēmumos;

 

 

 

 

 

3) Komisijas 2000.gada 26.jūlija direktīvas 2000/52/EK, ar kuru tiek izdarīti grozījumi Komisijas 1980.gada 25.jūnija direktīvā 80/723/EEK par publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību dažos uzņēmumos;

 

 

 

 

 

4) Komisijas 2005.gada 28.novembra direktīvas 2005/81/EK, ar kuru tiek izdarīti grozījumi Komisijas 1980.gada 25.jūnija direktīvā

80/723/EEK

 par publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību dažos uzņēmumos