Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

28.05.2008.                Nr.90/TA-940

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā". Likumprojektu izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Rimjane 67013219, Viktorija.Rimjane@em.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  11.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā

 

Izdarīt Komercdarbības atbalsta kontroles likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 2.nr.; 2004, 9.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 36.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Komercsabiedrību deklarēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14. Līdz šā likuma 36.panta trešajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumi Nr.546 "Noteikumi par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

tieslietu ministrs

G.Bērziņš


Normatīvā akta projekta „Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu, uzdevumu u.tml.

Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta protokols Nr.45, 4.§ 2 punkts: „Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt tiesību akta projektu par Ministru kabineta noteikumu izdošanai nepieciešamā pilnvarojuma iekļaušanu valsts atbalsta sniegšanas jomu regulējošā likumā.”

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

14.08.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.546 „Noteikumi par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai” ir izdoti pamatojoties uz Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kā jautājums, kas nav noregulēts ar likumu.

Ministru kabinets, pieņemot minētos noteikumus ir uzdevis izstrādāt tiesību akta projektu par Ministru kabineta noteikumu izdošanai nepieciešamā pilnvarojuma iekļaušanu valsts atbalsta sniegšanas jomu regulējošā likumā

3.  Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvais akts ir nepieciešams, lai noteiktu Komercdarbības atbalsta kontroles likumā pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai.

4. Cita informācija

Nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. inovācijas un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem un pašnodarbinātajām personām

Likumprojekts paredz uzdot Ministru kabinetam noteikt standartformu, kādā veidā saimnieciskās darbības veicēji deklarē savu atbilstību mikro, mazā un vidējā uzņēmuma definīcijai.

Vienotās standartformas ieviešana samazinās administratīvo slogu iesniedzējiem, jo tā būs pielietojama visās atbalsta programmās, kā arī vienkāršos pieteikšanos valsts atbalstam.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.4. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.6. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

7. Cita ietekme

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

    n+1      n+2               n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Ekonomikas ministrija paredz izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu, kas aizstās pašlaik spēkā esošos Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumus Nr.546 „Noteikumi par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai”.

Noteikumu projektu ir paredzēts izstrādāt sešu mēnešu laikā pēc likumprojekta pieņemšanas.

Noteikumu projekta galvenais mērķis ir noteikt standartformu, kādā veidā saimnieciskās darbības veicēji deklarēs savu atbilstību mikro, mazā un vidējā saimnieciskās darbības veicēja statusam.

 

2. Cita informācija

Nav.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar. 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums–rezolūcija, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Komisijas 2004.gada 25.februāra Regula (EK) Nr.364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr.70/2001

 2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Komisijas 2004.gada 25.februāra Regula (EK) Nr.364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr.70/2001 I pielikuma 2.pants

1.pants

Saskaņā ar regulu izšķir mikro, mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kategorijas. Likumprojektā ir paredzēts noteikt pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši regulā minētai definīcijai.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvo padomi.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvā padome atbalsta normatīvā akta projekta virzību bez iebildumiem.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav izmantoti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts nesatur indivīdu tiesību ierobežojošas normas.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

Ekonomikas ministrs                                                                                                     K.Gerhards

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

K.Gerhards

A.Matīss

Dž.Innusa

D.Pūne

V.Rimjane

 

 

 

28.03.2008 15:08

1149

V.Rimjane

67013219; Viktorija.Rimjane@em.gov.lv