Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

28.05.2008.                Nr.90/TA-1005

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā". Likumprojektu izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Žukovs 67335027, Deniss.Zukovs@mod.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  4.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā

 

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 3.nr.; 2004, 2., 8.nr.; 2005, 7., 10.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 10.panta pirmās daļas 2.punktu aiz vārda "locekļu" ar vārdiem "jaunievēlētā Valsts prezidenta (laikposmā no ievēlēšanas līdz svinīgā solījuma došanai), personas, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministra vietā –

kultūras ministre

H.Demakova


                 

Likumprojekta

“Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Nacionālo bruņoto spēku likuma 10.pants nosaka, ka Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests nodrošina Valsts prezidenta, viņa ģimenes locekļu, Valsts prezidenta kancelejas un Valsts prezidenta rezidences aizsardzību (apsardzi). Vienlaicīgi valsts aizsardzību Valsts prezidentam amata pilnvaru laikā paredz Valsts prezidenta ievēlēšanas likums, kura 10.panta otrā daļa vēl papildus nosaka, ka par to, vai personai, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu, nepieciešama apsardze, katrā atsevišķā gadījumā lemj Ministru kabinets.

Personai, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu, pildot Nacionālo bruņoto spēku augstākā vadītāja un Nacionālās Drošības padomes augstākās amatpersonas amatu ir bijusi pieejama visplašākā informācija par visnozīmīgākajiem iekšpolitiskajiem un ārpolitiskajiem jautājumiem, tajā skaitā pilna apjoma izlūkošanas un pretizlūkošanas informācija, kā arī informācija par drošības un aizsardzības jautājumiem starptautiskā līmenī.

Militārās izlūkošanas un drošības dienests atzinis par lietderīgu veikt nepieciešamos pasākumus personu, kas bijušas ievēlētas par Valsts prezidentu drošībai vismaz četrus gadus pēc prezidentūras termiņa beigām.

Ministru kabinets ir lēmis par personu, kuras bijušas ievēlētas par Valsts prezidentu apsardzes nodrošināšanu. To Aizsardzības ministrijas budžeta līdzekļu ietvaros realizē Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests.

Pēc Valsts prezidenta amata pildīšanas termiņa beigām, personām, kuras bijušas ievēlētas par Valsts prezidentu būtu garantējami noteiktas pakāpes drošības apstākļi, tajā skaitā apsardze, vismaz četrus gadus, t.i. nākošās pezidentūras termiņa laikā. Par nepieciešamību garantēt apsardzi ilgāk, pamatojoties uz valsts drošības iestāžu ieteikumiem, Ministru kabinets var lemt katrā atsevišķā gadījumā.

Jaunievēlētajam Valsts prezidentam laika periodā no ievēlēšanas līdz svinīgā solījuma nodošanai arī būtu nodrošināmi noteiktas pakāpes drošības apstākļi, bet neviens normatīvais akts šīs drošības garantijas nereglamentē.

     

2. Normatīvā akta būtība

Likumprojekts paredz papildināt Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta uzdevumus, nosakot, ka Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests papildus esošajiem uzdevumiem nodrošina arī jaunievēlētā Valsts prezidenta (laikā no ievēlēšanas līdz svinīgā solījuma nodošanai) un personas, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu, apsardzi.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst.latu

Rādītāji

Kārtējais gads

 

2008

Nākamie trīs gadi

Vidēji trīs gadu laikā pēc kārtējā gada

2009

2010

2011

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

180,0

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

180,0

90,0

90,0

90,0

90,0

3. Finansiālā ietekme

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

-90,0

- 90,0

- 90,0

- 90,0

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Nr.p.k.

Izdevumu pozīcija

Nepiecie-šamais finansē-jums gadā Ls

Aprēķins

1

Apsardzes personāla izdevumi, t.sk.

240885

 

1.1.

atalgojums

130260

Karavīra (kapteinis) mēn vid.atalg.ar piemaks. Ls 835

1.2.

pabalsti

25885

atvaļin.pabalsts vid. Ls 835 vienreizējs pabalsts sakarā ar pieciem profesionālajā dienestā nodienētajiem gadiem  vid. Ls 2505

1.3.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

37615

24,09% no 1.1. un .1.2. (156145 Ls)

1.4.

kompensācijas

39325

īres komp. Ls 100 karavīram mēn.; uzturdev.komp. Ls 5 karavīram dienā

1.5.

forma un ekipējums

7800

vidējās izmaksas Ls 600 karavīram

2

18 ārvalstu vizīšu nodrošināšana gadā

29004

12 vizītes gadā x Ls 2000

6 vizītes x Ls 834. Izmaksās tiek iekļauta automašīnas noma, dienas nauda karavīram, viesnīca un aviobiļetes.

 

Kopā:

269889

 

6. Cita informācija

   Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 35.pantu Valsts prezidentu ievēl uz četriem gadiem. Jaunievēlētā Valsts prezidenta apsardzes nepieciešamība netiek plānota ātrāk kā 2011.gadā. Gan personu, kuras bijušas ievēlētas par valsts prezidentu gan jaunievēlētā Valsts prezidenta apsardze tiks nodrošināta Aizsardzības ministrijai budžeta programmai 22.00.00 „Nacionālie bruņotie spēki” piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

    Karavīru dienesta atalgojums noteikts saskaņā ar MK 2004.gada 8.marta noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par karavīru atalgojumu”. Finansējuma apmērs personiskajai apsardzei aprēķināts atbilstoši gan šiem MK noteikumiem, gan MK 02.01.2007. noteikumiem Nr.20 „Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīriem izmaksā kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru.”, gan MK 28.05.2002. noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi”, gan Aizsardzības ministrijas 28.06.2007. noteikumiem Nr. 45-not „Noteikumi par kārtību kādā profesionālā dienesta karavīram tiek piešķirta uzturdeva vai tās kompensācija, kuri izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma 49.pantu, kā arī ņemot vērā izdevumus formas tērpiem un ekipējumam.

    Apsardzei izlietojamie finanšu līdzekļi ir norādīti arī likumprojekta Grozījumi likumā „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” anotācijā.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.  Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Vienlaicīgi ar šo likumprojektu tiek virzīts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu””.

 

2.  Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                      1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

                                                     2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kādām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

4. Cita informācija

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiks radītas. Apsardzi nodrošinās Nacionālo bruņoto spēku Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Ja piemērojot likumu radīsies indivīda tiesību ierobežojums, tas varēs aizstāvēt savas tiesības administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Aizsardzības ministrs                                                                                                              V.Veldre

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

V.Veldre

E.Rinkēvičs

R.Raudzeps

I.Kalna

D.Žukovs

 

 

21.02.2008 11:38:00

vārdu skaits: 1210

D.Žukovs

Deniss.Zukovs@mod.gov.lv; tel.67335027; fakss: 7212307