Juridiskā komisija

Rīgā, 2008.gada 4.decembrī

Nr.9/3–_______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu”” (Nr.720/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekts uz 5.lpp.

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                    V.Muižniece 

 


Juridiskā komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu" (Nr.720/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi (10)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1999, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1999, 23.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. (1) Valsts prezidenta lietvedību pārzina Valsts prezidenta Kanceleja (turpmāk - Kanceleja), kas kārto ar Valsts prezidenta darbību saistītās lietas. Kanceleja ir juridiskā persona, un tai ir zīmogs ar lielā valsts ģerboņa attēlu.

(2) Kancelejas darbības kārtību reglamentē nolikums, kuru apstiprina Valsts prezidents.

 

1.

Juridiskā komisija

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

„5.pants. (1) Valsts prezidenta kanceleja (turpmāk – Kanceleja) ir patstāvīga institūcija, kas kārto ar amatā esošā Valsts prezidenta darbību saistītās lietas un pārzina Valsts prezidenta lietvedību.

(2) Kanceleja pārzina arī jaunievēlētā Valsts prezidenta lietvedību un līdz viņa amatā stāšanās brīdim atbalsta jaunievēlētā Valsts prezidenta darbību.

(3) Kanceleja pārzina tās personas lietvedību, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu.

(4) Kancelejas struktūru un iekšējās darbības noteikumus reglamentē nolikums, kuru apstiprina Valsts prezidents. Kancelejai ir zīmogs ar Latvijas Republikas papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un pilnu nosaukumu.”

Atbalstīts

1. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

„5.pants. (1) Valsts prezidenta kanceleja (turpmāk – Kanceleja) ir patstāvīga institūcija, kas kārto ar amatā esošā Valsts prezidenta darbību saistītās lietas un pārzina Valsts prezidenta lietvedību.

(2) Kanceleja pārzina arī jaunievēlētā Valsts prezidenta lietvedību un līdz viņa amatā stāšanās brīdim atbalsta jaunievēlētā Valsts prezidenta darbību.

(3) Kanceleja pārzina tās personas lietvedību, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu.

(4) Kancelejas struktūru un iekšējās darbības noteikumus reglamentē nolikums, kuru apstiprina Valsts prezidents. Kancelejai ir zīmogs ar Latvijas Republikas papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un pilnu nosaukumu.”

6.pants. Kanceleju vada Valsts prezidenta iecelts Kancelejas vadītājs, kas pārvalda Kancelejas budžetu.

 

2.

Juridiskā komisija

Papildināt 6.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Darba līgumu ar Kancelejas vadītāju, viņa vietniekiem un Valsts prezidenta padomniekiem slēdz uz noteiktu laiku, ne garāku par Valsts prezidenta pilnvaru laiku. Uz minētajām amatpersonām neattiecas Darba likuma 45.panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

Atbalstīts

2. 6.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Darba līgumu ar Kancelejas vadītāju, viņa vietniekiem un Valsts prezidenta padomniekiem slēdz uz noteiktu laiku, ne garāku par Valsts prezidenta pilnvaru laiku. Uz minētajām amatpersonām neattiecas Darba likuma 45.panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

 

 

3.

Juridiskā komisija

Papildināt likumu ar 7.¹pantu šādā redakcijā:

„7.¹pants. (1) Valsts prezidents ir tiesīgs izveidot pastāvīgu vai pagaidu konsultatīvu vai pētniecisku komisiju valstisku jautājumu risināšanai. Ja šāda komisija tiek izveidota, Valsts prezidents nosaka tās funkcijas, uzdevumus un komisijas locekļu pilnvaru laiku, kā arī apstiprina komisijas sastāvu.

(2) Komisijas struktūru, darbības un lēmumu pieņemšanas kārtību reglamentē komisijas nolikums, kuru apstiprina Valsts prezidents.

(3) Kanceleja  pārzina Valsts prezidenta izveidoto komisiju lietvedību.

(4) Komisijas, izņemot Valsts Heraldikas komisiju, tiek izveidotas uz Valsts prezidenta pilnvaru laiku.”

Atbalstīts

3. Papildināt likumu ar 7¹.pantu šādā redakcijā:

„7.¹pants. (1) Valsts prezidents ir tiesīgs izveidot pastāvīgu vai pagaidu konsultatīvu vai pētniecisku komisiju valstisku jautājumu risināšanai. Ja šāda komisija tiek izveidota, Valsts prezidents nosaka tās funkcijas, uzdevumus un komisijas locekļu pilnvaru laiku, kā arī apstiprina komisijas sastāvu.

(2) Komisijas struktūru, darbības un lēmumu pieņemšanas kārtību reglamentē komisijas nolikums, kuru apstiprina Valsts prezidents.

(3) Kanceleja pārzina Valsts prezidenta izveidoto komisiju lietvedību.

(4) Komisijas, izņemot Valsts Heraldikas komisiju, tiek izveidotas uz Valsts prezidenta pilnvaru laiku.”

8.pants. Amata pilnvaru laikā Valsts prezidentam tiek nodrošināta valsts aizsardzība.

 

1. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. (1) Amata pilnvaru laikā Valsts prezidentam nodrošina valsts aizsardzību (apsardzi). Valsts prezidentam nodrošina apsardzi, no kuras atteikties nav tiesību.

(2) Jaunievēlētajam Valsts prezidentam laikposmā no ievēlēšanas līdz svinīgā solījuma došanai nodrošina apsardzi."

4.

Juridiskā komisija

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. (1) Amata pilnvaru laikā Valsts prezidentam nodrošina valsts aizsardzību (apsardzi).

(2) Jaunievēlētajam Valsts prezidentam laikposmā no ievēlēšanas līdz svinīgā solījuma došanai nodrošina valsts aizsardzību (apsardzi).”

Atbalstīts

4. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. (1) Amata pilnvaru laikā Valsts prezidentam nodrošina valsts aizsardzību (apsardzi).

(2) Jaunievēlētajam Valsts prezidentam laikposmā no ievēlēšanas līdz svinīgā solījuma došanai nodrošina valsts aizsardzību (apsardzi).”

10.pants. (1) Atstājot Valsts prezidenta amatu, persona, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu, saņem no valsts:

1) ikmēneša pensiju 50 procentu apmērā no Valsts prezidenta mēneša atalgojuma;

2) lietošanā vienu valsts dzīvokli;

3) lietošanā vienu automašīnu;

4) sekretāru.

(2) Par to, vai personai, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu, nepieciešama apsardze, katrā atsevišķā gadījumā lemj Ministru kabinets.

(3) Valsts prezidents ir diplomātiskās pases turētājs arī pēc amata pildīšanas termiņa beigām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.99. likumu, kas stājas spēkā no 01.12.99.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Personai, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu, četrus gadus pēc Valsts prezidenta amata atstāšanas nodrošina apsardzi. Par to, vai apsardze nepieciešama pēc šā termiņa beigām, katrā atsevišķā gadījumā lemj Ministru kabinets."

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

Deputāts A.Štokenbergs

Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Atstājot Valsts prezidenta amatu, persona, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu, saņem no valsts:

1) ikmēneša pensiju 50 procentu apmērā no Valsts prezidenta mēneša atalgojuma;

2) lietošanā vienu valsts dzīvokli;

3) lietošanā vienu automašīnu;

4) sekretāru;

5) palīgu.”

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdus „persona, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu” ar vārdiem „persona, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu”.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personai, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu, četrus gadus pēc šā amata atstāšanas nodrošina apsardzi. Par to, vai apsardze nepieciešama pēc šā termiņa beigām, katrā atsevišķā gadījumā lemj Ministru kabinets."

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus „persona, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu” ar vārdiem „persona, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu”;

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personai, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu, četrus gadus pēc šā amata atstāšanas nodrošina apsardzi. Par to, vai apsardze nepieciešama pēc šā termiņa beigām, katrā atsevišķā gadījumā lemj Ministru kabinets."

11.pants. Šā likuma 10.pantā minētās sociālās un citas garantijas persona, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu, saņem no pirmās dienas pēc Valsts prezidenta amata atstāšanas līdz mūža beigām un neatkarīgi no tā, vai šai personai ir citi ienākumi.

3. Papildināt 11.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Kārtību, kādā tiek īstenotas šā likuma 10.panta pirmajā daļā minētās garantijas, nosaka Ministru kabinets."

8.

Juridiskā komisija

Aizstāt 11.pantā vārdus „persona, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu” ar vārdiem „persona, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu”.

 

Atbalstīts

6. 11.pantā:

aizstāt vārdus „persona, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu” ar vārdiem „persona, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kārtību, kādā tiek īstenotas šā likuma 10.panta pirmajā daļā minētās garantijas, nosaka Ministru kabinets.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

12.pants. Valsts prezidenta un personas, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu, apbedīšanas un kapa uzturēšanas izdevumus sedz valsts.

 

9.

Juridiskā komisija

Aizstāt 12.pantā vārdus „personas, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu” ar vārdiem „personas, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu”.

Atbalstīts

7. Aizstāt 12.pantā vārdus „personas, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu” ar vārdiem „personas, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu”.

14.pants. Persona, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu, pēc Valsts prezidenta amata atstāšanas nedrīkst stāties citu valstu militārajā vai speciālajā dienestā.

 

10.

Juridiskā komisija

Aizstāt 14.pantā vārdus „Persona, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu” ar vārdiem „Persona, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu”.

Atbalstīts

8. Aizstāt 14.pantā vārdus „Persona, kas bijusi ievēlēta par Valsts prezidentu” ar vārdiem „Persona, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu”.