2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.gada 22.maijā

Nr.9/11-2-__-(9/08)

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījumi Saeimas kārtības rullī”.

 

Pielikumā:

  1. Likumprojekts uz 1 lapas.
  2. Anotācija uz 3 lapām.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs                                                               S.Dolgopolovs 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr.;2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 1. Papildināt 179. pantu ar (4)1 daļu šādā redakcijā:

 

„ (4)1 Ja Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija pēc savas iniciatīvas ierosina Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu, tā pieņem motivētu lēmumu, kurā:

1)     norādīta lietas būtība;

2)     paskaidrots, kādā veidā izpaudies Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpums;

3)     sniegti pierādījumi, ja tādi ir komisijas rīcībā;

4)     minēti citi fakti, kuriem var būt nozīme lietas izskatīšanā.”

 

2. Papildināt 179. panta piekto daļu pēc vārdiem „iesnieguma kopiju” ar vārdiem „vai komisijas motivētu lēmumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 Pašreiz Saeimas kārtības rullī ir paredzēts, ka Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija var ierosināt pret Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu tikai gadījumā, ja saņemts deputāta, deputātu grupas vai frakcijas rakstveida iesniegums par deputāta pārkāpumu.

Tas nedod iespēju Saeimas Mandātu, ētikas  un iesniegumu komisijai pēc savas iniciatīvas izmantot šo procedūru, kad komisijas rīcībā ir materiāli par Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumiem.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Likumprojekts paredz paplašināt Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas tiesības, dodot komisijai iespēju pēc savas iniciatīvas ierosināt pret Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietu gadījumos, kad komisijas rīcībā ir materiāli un pierādījumi, ka Saeimas deputāta rīcība neatbilst Saeimas deputāta ētikas kodeksam.

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav ietekmes

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiks paaugstināta sabiedrības ietekme uz Saeimas deputātu ētikas kodeksa ievērošanu

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Normatīvie akti nav jāizdod

 

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

-

 

4. Atbilstības izvērtējums

tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Notikušas konsultācijas ar sabiedrisko politisko centru “Providus”

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

                          Atbalsta

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

 

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiek radītas; esošo institūciju funkcijas netiek paplašinātas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts paplašina indivīda tiesības

 

4. Cita informācija

-