Grozījumi „Ieroču aprites likumā”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

 

2008.gada   21.maijā

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu “Grozījumi “Ieroču aprites likumā””.

 

 

 

Pielikumā:

          1. Likumprojekts uz vienas lapas

2. Anotācija

         

 

 

 

1. _____________________________________

2.  _____________________________________

3.  _____________________________________

4.  _____________________________________

5.  _____________________________________

 

 


 

Likumprojekts

 

Grozījumi „Ieroču aprites likumā”

 

Izdarīt „Ieroču aprites likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10.nr.; 2004, 13.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.), šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 39.panta pirmā daļā vārdus „Valsts darba inspekcija” ar vārdiem „Valsts būvinspekcija”.

 

3. Aizstāt 39.panta trešā daļā vārdus „Valsts darba inspekcijā” ar vārdiem „Valsts būvinspekcijā”.

 


 

Likumprojekta „Grozījumi Ieroču aprites likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ar Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra rīkojumu Nr.818 tika reorganizēta Valsts energoinspe kcija, pievienojot to Valsts būvinspekcijai un Valsts darba inspekcija, nododot Valsts būvinspekcijai Valsts darba inspekcijas funkcijas, kas saistītas ar valsts uzraudzības un kontroles īstenošanu bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā, kā arī apliecību reģistrāciju komersantiem, kas vēlas veikt ar pirotehnikas pakalpojumiem saistītus darbus, un pakļaujot Valsts būvinspekcijas uzraudzībai un kontrolei bīstamās iekārtas un to valdītājus. Valsts būvinspekcijas nolikums paredz, ka Valsts būvinspekcija izsniedz un pārreģistrē reģistrācijas apliecības, pagarina to derīguma termiņu vai anulē šīs apliecības komersantiem, kuri vēlas veikt rūpnieciskos spridzināšanas darbus, sniegt pirotehniskos pakalpojumus, ražot (izgatavot) un remontēt elektrošoka ierīces, glabāt minēto darbu veikšanai un pakalpojumu sniegšanai paredzētos pirotehniskos izstrādājumus, sprāgstvielas, detonatorus vai to palīgierīces.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz tehniskus labojumus, lai Valsts būvinspekcijai būtu tiesības izsniegt un pārreģistrēt reģistrācijas apliecības, pagarināt to derīguma termiņu vai anulēt šīs apliecības komersantiem, kuri vēlas veikt rūpnieciskos spridzināšanas darbus, sniegt pirotehniskos pakalpojumus, ražot (izgatavot) un remontēt elektrošoka ierīces, glabāt minēto darbu veikšanai un pakalpojumu sniegšanai paredzētos pirotehniskos izstrādājumus, sprāgstvielas, detonatorus vai to palīgierīces.

3. Cita informācija

 Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvos aktus izdot nav nepieciešams.

2. Cita informācija

 Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas netika veiktas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Nav

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas netika veiktas

5. Cita informācija

 Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta īstenošanai netiks izveidotas jaunas valsts vai pašvaldību institūcijas un netiks paplašinātas esošo institūcija funkcijas. Likumprojekta izpildi nodrošinās Valsts būvinspekcija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas Saeimā tiks publicēts likumā „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā, kā arī tiks publicēts interneta bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv un Ekonomikas ministrijas mājas lapā..

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav