Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 4.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” (Nr.708/Lp9) izskatīšanu 3.lasījumā.

Komisija informē, ka iepriekš minētajā likumprojektā kā priekšlikumi iekļauts likumprojekts ”Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām”” (Nr.929/Lp9).

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 23 lp.

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

(Nr.708/Lp9)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(40)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta ievaddaļā atsauces uz likuma oficiālajām publikācijām šādā redakcijā:

‘’(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.;)’’.

Atbalstīts

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.;) šādus grozījumus:

 

 

2

Finanšu ministrs A.Slakteris

Izslēgt visā likumā vārdus „individuālais uzņēmums (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecība)” (attiecīgā locījumā un skaitlī), „individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība” (attiecīgā locījumā un skaitlī) un „individuālie uzņēmumi (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības)” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts

1. Izslēgt visā likumā vārdus „individuālais uzņēmums (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecība)” (attiecīgā locījumā un skaitlī), „individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība” (attiecīgā locījumā un skaitlī) un „individuālie uzņēmumi (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības)” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

3) pašvaldības nodeva - pašvaldības domes (padomes) noteikts obligāts maksājums pašvaldības pamatbudžetā vai speciālajā budžetā šajā likumā paredzētajos gadījumos;

 

3

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 1.panta 3.punktā vārdu „(padomes)”.

Atbalstīts

2. 1.pantā:

izslēgt 3.punktā vārdu „(padomes)”;

5) nodokļu (nodevu) administrācija - Valsts ieņēmumu dienests un tā izveidotas institūcijas, pašvaldības domes (padomes) ieceltas amatpersonas vai izveidotas iestādes, kā arī citas valsts institūcijas, ja tās paredzētas konkrētos likumos;

 

4

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 1.panta 5.punktā vārdu „(padomes)”.

Atbalstīts

izslēgt 5.punktā vārdu „(padomes)”.

2.pants. Likuma darbības sfēra

(3) Konkrēto nodokli vai nodevu uzliek saskaņā ar konkrētā nodokļa vai nodevas likumu, kā arī šajā likumā paredzētajos gadījumos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai pašvaldības domes (padomes) izdotiem saistošiem noteikumiem.

 

5

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 2.panta trešajā daļā vārdus „pašvaldības domes (padomes) izdotiem” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”.

Atbalstīts

3. 2.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus „pašvaldības domes (padomes) izdotiem” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”;

(4) Ja Ministru kabineta noteikumos vai pašvaldības domes (padomes) pieņemtajos saistošajos noteikumos ir iekļautas normas, kas paredz obligātus maksājumus, kuri atbilst šā likuma 1.pantā minētajiem terminiem "nodoklis", "nodeva" vai "pašvaldības nodeva", bet kuri nav paredzēti šajā likumā, tad šādu normu piemērošana nav pieļaujama tikmēr, kamēr nav stājušies spēkā atbilstoši grozījumi šajā likumā.

 

6

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 2.panta ceturtajā daļā vārdus „pašvaldības domes (padomes) pieņemtajos” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”.

Atbalstīts

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „pašvaldības domes (padomes) pieņemtajos” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”.

3.pants. Nodokļu un nodevu sistēma

(1) Nodokļu un nodevu sistēmu veido:

3) pašvaldību nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar šo likumu un pašvaldības domes (padomes) izdotiem saistošiem noteikumiem;

 

7

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 3.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus „pašvaldības domes (padomes) izdotiem” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”.

Atbalstīts

4. Aizstāt 3.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus „pašvaldības domes (padomes) izdotiem” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”.

10.pants. Nodevu sistēma

(1) Valsts nodevas tiek uzliktas saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldību nodevas - ar pašvaldības domes (padomes) izdotiem saistošiem noteikumiem.

 

8

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdus „pašvaldības domes (padomes) izdotiem” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”.

Atbalstīts

5. 10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus „pašvaldības domes (padomes) izdotiem” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”.

(3) Pašvaldības domes (padomes) izdotajos saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevu uzlikšanu jāparedz to maksāšanas kārtība, ar nodevām apliekamie objekti, likmes un atvieglojumi, kā arī citas prasības, kuras paredz citi likumi un Ministru kabineta noteikumi.

 

9

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 10.panta trešajā daļā vārdus „Pašvaldības domes (padomes) izdotajos” ar vārdiem „Vietējo pašvaldību”.

Atbalstīts

aizstāt trešajā daļā vārdus „Pašvaldības domes (padomes) izdotajos” ar vārdiem „Vietējo pašvaldību”.

11.pants. Valsts nodevu objekti

(1) Šādas valsts nodevas tiek uzliktas tikai saskaņā ar likumiem:

 

10

 

 

 

 

 

 

11

Likumprojekts Nr.929/Lp9

Papildināt 11.panta pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) valsts galveno autoceļu lietošanas nodeva – likums „Par autoceļu lietošanas nodevu.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 11. panta pirmo daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

„11) autoceļu lietošanas nodeva – autoceļu lietošanas nodevas likums.”

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 11

 

Atbalstīts

 

 

 

6 . 11.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

„11) autoceļu lietošanas nodeva – autoceļu lietošanas nodevas likums.”

 (2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

39) par atļaujas izsniegšanu veikt darbības, kuras nav komercdarbība, ar jonizējošā starojuma avotiem vai arī iegūt īpašumā jonizējošā starojuma avotus;

11.panta otrajā daļā:

izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39) par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;";

 

 

 

otrajā daļā:

izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39) par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;";

52)  par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu;

izslēgt 52.punktā vārdu „sistēmas”;

 

 

 

izslēgt 52.punktā vārdu „sistēmas”;

83) par ārējo personas datu apstrādes sistēmu auditoru akreditāciju;

izteikt 83.punktu šādā redakcijā:

„83) par personas datu apstrādes ārējā auditora pirmreizēju akreditāciju, atkārtotu akreditāciju, akreditācijas termiņa pagarināšanu, akreditācijas apliecības dublikāta izsniegšanu un akreditācijas darbības atjaunošanu;”;

 

 

 

izteikt 83.punktu šādā redakcijā:

„83) par personas datu apstrādes ārējā auditora pirmreizēju akreditāciju, atkārtotu akreditāciju, akreditācijas termiņa pagarināšanu, akreditācijas apliecības dublikāta izsniegšanu un akreditācijas darbības atjaunošanu;”;

84) par ārējā personas datu apstrādes sistēmas auditora akreditācijas termiņa pagarināšanu, apliecības dublikāta izsniegšanu un akreditācijas darbības atjaunošanu;

izslēgt 84.punktu;

 

 

 

izslēgt 84.punktu;

 

papildināt daļu ar 87., 88., 89., 90. un 91.punktu šādā redakcijā:

„87) par atļaujas izsniegšanu un tās termiņa pagarināšanu tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem;

88) par atļaujas izsniegšanu uz laiku tirgot sēklas, kas neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām;

89) par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju;

90) par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu;

91) par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kremācijas veikšanai.”

 

 

 

papildināt daļu ar 87., 88., 89., 90. un 91.punktu šādā redakcijā:

„87) par atļaujas izsniegšanu un tās termiņa pagarināšanu tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem;

88) par atļaujas izsniegšanu uz laiku tirgot sēklas, kas neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām;

89) par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju;

90) par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu;

91) par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kremācijas veikšanai.”

12.pants. Pašvaldību nodevu objekti

(1) Vietējās pašvaldības domei (padomei) ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par:

1) pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;

 

12

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 12.panta pirmās daļas ievaddaļā un 1.punktā vārdu „(padome)” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts

7. 12.pantā:

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā un 1.punktā vārdu „(padome)” (attiecīgā locījumā);

(2) Rajona padomei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt nodevu par:

1) rajona padomes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;

2) rajona pašvaldības simbolikas izmantošanu.

 

13

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 12.panta otro daļu.

Atbalstīts

izslēgt otro daļu;

(3) Pašvaldību nodevu veidā apmaksājama atlīdzība tikai par šā likuma 12.pantā paredzēto pašvaldību nodrošinājumu. Ja pašvaldības dome (padome) vai tās iestādes sniedz pakalpojumus, kas saskaņā ar šo likumu nav pašvaldības nodevas objekts, un ja par šiem pakalpojumiem ir ņemama samaksa, tad ir jākārto atsevišķa grāmatvedības uzskaite un jānodrošina nodokļu un citu obligāto maksājumu veikšana par tiem saskaņā ar šo likumu un konkrēto nodokļu likumiem.

 

14

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 12.panta trešajā daļā vārdu „(padome)”.

Atbalstīts

izslēgt trešajā daļā vārdu „(padome)”;

(4) Republikas pilsētu domju un rajonu padomju pieņemtie saistošie noteikumi par pašvaldību nodevām pēc to parakstīšanas piecu darbdienu laikā nosūtāmi pašvaldību darbību pārraugošajai institūcijai reģistrēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ne vēlāk kā nedēļu pēc to reģistrācijas pašvaldību darbību pārraugošajā institūcijā publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un tie stājas spēkā ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. Pašvaldību darbību pārraugošā institūcija veic noteikumu reģistrāciju vai arī sniedz motivētu atteikumu to darīt ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc noteikumu reģistrācijas pieteikuma saņemšanas.

 

15

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 12.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Vietējo pašvaldību saistošie noteikumi par pašvaldību nodevām tiek nosūtīti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un publicēti likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīts

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Vietējo pašvaldību saistošie noteikumi par pašvaldību nodevām tiek nosūtīti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un publicēti likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.”;

(5) Rajona pilsētu domju, novadu domju un pagastu padomju pieņemtie saistošie noteikumi par pašvaldību nodevām pēc to parakstīšanas piecu darbdienu laikā nosūtāmi pašvaldību darbību pārraugošajai institūcijai reģistrēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ne vēlāk kā nedēļu pēc to reģistrācijas pašvaldību darbību pārraugošajā institūcijā izliekami redzamā vietā domes (padomes) ēkā vai pie domes (padomes) ēkas, un tie stājas spēkā ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc to izlikšanas redzamā vietā. Pašvaldību darbību pārraugošā institūcija veic noteikumu reģistrāciju vai arī sniedz motivētu atteikumu to darīt ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc noteikumu reģistrācijas pieteikuma saņemšanas.

 

16

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 12.panta piekto daļu.

Atbalstīts

izslēgt piekto daļu.

15.1 pants. Nodokļu maksātāju reģistrācija

(1) Uzņēmumu reģistrs likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un citos likumos noteiktajā kārtībā reģistrē komersantus un to filiāles, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ārvalstu komersanta filiāles, ārvalstu komersanta pārstāvniecības, ārvalstu komersanta pārstāvjus, organizāciju pārstāvniecības un pārstāvjus, Eiropas ekonomisko interešu grupas, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības, politiskās organizācijas (partijas), biedrības un nodibinājumus arī kā nodokļu maksātājus, piešķir vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu un izsniedz reģistrācijas apliecību, kura vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja apliecība.

 

 

17

Tieslietu ministra vietā Aizsardzības ministrs V.Veldre

Izteikt 15.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Uzņēmumu reģistrs likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un citos likumos noteiktajā kārtībā reģistrē komersantus un to filiāles, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ārvalstu komersanta filiāles, ārvalstu komersanta pārstāvniecības, ārvalstu komersanta pārstāvjus, organizāciju pārstāvniecības un pārstāvjus, Eiropas ekonomisko interešu grupas, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības, politiskās partijas, biedrības un nodibinājumus, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes arī kā nodokļu maksātājus, piešķir vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu un izsniedz reģistrācijas apliecību, kura vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja apliecība.”

Atbalstīts

8. 15.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Uzņēmumu reģistrs likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un citos likumos noteiktajā kārtībā reģistrē komersantus un to filiāles, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ārvalstu komersanta filiāles, ārvalstu komersanta pārstāvniecības, ārvalstu komersanta pārstāvjus, organizāciju pārstāvniecības un pārstāvjus, Eiropas ekonomisko interešu grupas, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības, politiskās partijas, biedrības un nodibinājumus, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes arī kā nodokļu maksātājus, piešķir vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu un izsniedz reģistrācijas apliecību, kura vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja apliecība.”

(8) Vienas darbdienas laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto subjektu reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs elektroniskā veidā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par katru no jauna reģistrēto komersantu un tā filiāli, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, ārvalstu komersanta filiāli, ārvalstu komersanta pārstāvniecību, ārvalstu komersanta pārstāvi, organizācijas pārstāvniecību vai pārstāvi, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko organizāciju (partiju), biedrību un nodibinājumu, kā arī ziņas par grozījumiem Uzņēmumu reģistra žurnālā, komercreģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā, sabiedrisko organizāciju reģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā un saskaņā ar starpresoru vienošanos, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Uzņēmumu reģistru, informāciju par komercsabiedrību un kooperatīvo sabiedrību dalībniekiem, kā arī citas ziņas, kas nepieciešamas nodokļu administrācijas funkciju nodrošināšanai.

 

 

18

Tieslietu ministra vietā Aizsardzības ministrs V.Veldre

Izteikt 15.1 panta astoto daļu šādā redakcijā:

„(8) Vienas darbdienas laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto subjektu reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs elektroniskā veidā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par katru no jauna reģistrēto komersantu un tā filiāli, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, ārvalstu komersanta filiāli, ārvalstu komersanta pārstāvniecību, ārvalstu komersanta pārstāvi, organizācijas pārstāvniecību vai pārstāvi, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju, biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību, reliģisko organizāciju un tās iestādi, kā arī ziņas par grozījumiem Uzņēmumu reģistra žurnālā, komercreģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā, sabiedrisko organizāciju reģistrā, Politisko partiju reģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā un saskaņā ar starpresoru vienošanos, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Uzņēmumu reģistru, informāciju par sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībniekiem, kā arī citas ziņas, kas nepieciešamas nodokļu administrācijas funkciju nodrošināšanai.”

Atbalstīts

izteikt astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

„(8) Vienas darbdienas laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto subjektu reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs elektroniskā veidā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par katru no jauna reģistrēto komersantu un tā filiāli, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, ārvalstu komersanta filiāli, ārvalstu komersanta pārstāvniecību, ārvalstu komersanta pārstāvi, organizācijas pārstāvniecību vai pārstāvi, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju, biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību, reliģisko organizāciju un tās iestādi, kā arī ziņas par grozījumiem Uzņēmumu reģistra žurnālā, komercreģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā, sabiedrisko organizāciju reģistrā, Politisko partiju reģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā un saskaņā ar starpresoru vienošanos, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Uzņēmumu reģistru, informāciju par sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībniekiem, kā arī citas ziņas, kas nepieciešamas nodokļu administrācijas funkciju nodrošināšanai.

(9) Papildus šā panta astotajā daļā noteiktajai informācijai pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par reģistrētajiem komersantiem un to filiālēm, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, ārvalstu komersanta filiālēm, ārvalstu komersanta pārstāvniecībām, ārvalstu komersanta pārstāvjiem, organizāciju pārstāvniecībām un pārstāvjiem, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas komercsabiedrībām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, politiskajām organizācijām (partijām), biedrībām un nodibinājumiem.

 

19

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 15.1 panta devīto daļu šādā redakcijā:

„(9) Papildus šā panta astotajā daļā noteiktajai informācijai pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par reģistrētajiem komersantiem un to filiālēm, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, ārvalstu komersanta filiālēm, ārvalstu komersanta pārstāvniecībām, ārvalstu komersanta pārstāvjiem, organizāciju pārstāvniecībām un pārstāvjiem, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas komercsabiedrībām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, politiskajām partijām, biedrībām un nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskajām organizācijām un to iestādēm.”

Atbalstīts

(9) Papildus šā panta astotajā daļā noteiktajai informācijai pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par reģistrētajiem komersantiem un to filiālēm, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, ārvalstu komersanta filiālēm, ārvalstu komersanta pārstāvniecībām, ārvalstu komersanta pārstāvjiem, organizāciju pārstāvniecībām un pārstāvjiem, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas komercsabiedrībām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, politiskajām partijām, biedrībām un nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskajām organizācijām un to iestādēm.”

22.pants. Konfidencialitāte

(1) Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam), ja šā panta otrajā daļā nav noteikts citādi, aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju bez viņa piekrišanas jebkādu informāciju, kas šim ierēdnim (darbiniekam) kļuvusi zināma, pildot dienesta (darba) pienākumus, izņemot:

3) šā likuma 18.panta pirmās daļas 8., 12. un 14.punktā, 23.panta trīspadsmitajā daļā, 24.panta otrajā daļā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.

 

20

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 22. panta pirmās daļas 3. punktā skaitli un vārdus „23. panta trīspadsmitajā daļā”.

Atbalstīts

9. Izslēgt 22. panta pirmās daļas 3. punktā skaitli un vārdus „23. panta trīspadsmitajā daļā”.

23.pants. Nodokļa maksājuma apmēra precizēšana

(2) Nodokļu administrācija papildus aprēķina nodokļus saskaņā ar konkrēto nodokļu likumiem, ja, nosakot nodokļu maksājumu apmēru, ir pārkāpti likumi, Ministru kabineta noteikumi vai pašvaldības domes (padomes) izdotie saistošie noteikumi, kā arī samazina nodokļa maksājuma apmēru triju gadu laikā pēc likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

 

21

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 23.panta otrajā daļā vārdus „pašvaldības domes (padomes) izdotie” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”.

Atbalstīts

10. 23.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus „pašvaldības domes (padomes) izdotie” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”;

(13) Ja nodokļu maksātājs izvairās no nodokļu revīzijas (audita) rezultātā pieņemtā lēmuma saņemšanas vai Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā nav informācijas par šā nodokļu maksātāja atrašanās vietu, paziņojumu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātā papildus samaksai budžetā noteiktajiem maksājumiem publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem stājas spēkā paziņojuma publicēšanas dienā.

 

22

Finanšu ministrs A.Slakteris

Izslēgt 23.panta trīspadsmito daļu.

Atbalstīts

izslēgt trīspadsmito daļu.

24.pants. Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu kapitalizācija

(1) Nodokļu administrācijai, kura atbilstoši šā likuma 20.pantam administrē konkrētos nodokļus, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības:

3)  sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nodokļu administrācijas veiktās kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudu un soda naudas samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz trīs dienas pirms maksājumu samaksas termiņa iestāšanās. Juridiskās personas, kas sastāda gada pārskatu, pievieno bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu, sagatavojot to atbilstoši attiecīgajiem gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Ja atliekamās vai sadalāmās summas apmērs vienā nodokļu veidā pārsniedz 5000 latu, nodokļu administrācijai attiecībā uz šo nodokli ir tiesības pieprasīt nodrošinājumu ar nodokļu maksātājam piederošo mantu vai kredītiestādes izsniegto galvojumu;

 

23

Finanšu ministrs A.Slakteris

Aizstāt 24.pantā pirmās daļas 3.punktā skaitli „5000” ar skaitli „10 000”.

Atbalstīts

11. 24.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punktā skaitli „5000” ar skaitli „10 000”;

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Finanšu ministrs A.Slakteris

Papildināt 24.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

„5) sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, izņemot audita rezultātā aprēķinātos maksājumus. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija vienojas ar nodokļu maksātāju par parāda nomaksas grafiku”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 24.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

„5) sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, izņemot nodokļu (revīzijas) audita rezultātā aprēķinātos maksājumus. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija vienojas ar nodokļu maksātāju par parāda nomaksas grafiku”.

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā

Nr. 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

„5) sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, izņemot nodokļu (revīzijas) audita rezultātā aprēķinātos maksājumus. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija vienojas ar nodokļu maksātāju par parāda nomaksas grafiku”.

25.pants. Nodokļu parādu dzēšana

(1) Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes direktors šādos gadījumos:

2) individuālajam (ģimenes) uzņēmumam, arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, dibinātāja - īpašnieka nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas;

 

26

Finanšu ministrs A.Slakteris

Izslēgt 25.panta pirmās daļas 2.punktu.

Atbalstīts

12. 25.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

(5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram nosūta:

2) pašvaldības - domes (padomes) lēmumu par to komercsabiedrību, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecību) un citu privāto tiesību juridisko personu pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu, kuriem ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta.

 

27

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 25.panta piektās daļas 2.punktā vārdu „(padomes)”.

Atbalstīts

izslēgt piektās daļas 2.punktā vārdu „(padomes)”.

37.pants. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu nodokļu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(3) Nodokļu maksātājs, apstrīdot lēmumu, ir tiesīgs:

2) prasīt samazināt aprēķināto soda naudu šajā likumā noteiktajā kārtībā;

 

28

Finanšu ministrs A.Slakteris

Izslēgt 37.panta trešās daļas 2.punktu.

Atbalstīts

13. Izslēgt 37.panta trešās daļas 2.punktu.

37.1 pants. Citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu nodokļu jautājumos pieņemto lēmumu      apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(2) Pašvaldību amatpersonu nodokļu jautājumos pieņemtos lēmumus,  izņemot lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un lēmumus par to, ka izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no nodokļu maksātāja līdzekļiem, 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas var apstrīdēt (pārsūdzēt) šādā kārtībā:

1) pašvaldības domes (padomes) amatpersonas pieņemto lēmumu — pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājam. Pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs izskata iesniegumu un 30 dienu laikā sniedz atbildi;

2) pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja pieņemto lēmumu — tiesā.

 

29

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 37.1 panta otrajā daļā vārdu „(padomes)”.

Atbalstīts

14. Izslēgt 37.1 panta otrajā daļā vārdu „(padomes)”.

41.pants. Nodokļu administrācijas un nodokļu maksātāja vienošanās līguma noslēgšana

(1) Ja nodokļu administrācijas amatpersona kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā aprēķinājusi papildu maksājumus valsts budžetā, nodokļu maksātājs šā panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos ir tiesīgs ierosināt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram noslēgt vienošanās līgumu. Vienošanās līgumā norāda, ka nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa maksājuma apmēram un apņemas to samaksāt, bet saskaņā ar šo likumu aprēķinātā soda nauda ir atceļama.

 

30

Finanšu ministrs A.Slakteris

Papildināt 41.panta pirmo daļu aiz vārdiem „soda nauda” ar vārdiem „un puse nokavējuma naudas, kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai”.

Atbalstīts

15. 41.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem „soda nauda” ar vārdiem „un puse nokavējuma naudas, kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai”;

(2) Vienošanās līgumu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors ir tiesīgs noslēgt, ja nodokļu maksātājam dienā, kad iesniegts iesniegums par iespējamo vienošanās līguma noslēgšanu, nav kārtējo nodokļu parādu un ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

1) izskatot nodokļa maksātāja iesniegumu, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktors apstrīdēto lēmumu atstājis negrozītu vai arī pieņēmis jaunu lēmumu, ar kuru apstrīdētais lēmums atcelts daļēji;

2) ir apstrīdēts Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora lēmums, un, izskatot nodokļu maksātāja iesniegumu, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors apstrīdēto lēmumu atstājis negrozītu vai arī pieņēmis jaunu lēmumu, ar kuru apstrīdētais lēmums atcelts daļēji;

3) nodokļu maksātājs iesniedzis sūdzību tiesā, bet lietas izskatīšana pēc būtības nav uzsākta.

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Finanšu ministrs A.Slakteris

Papildināt 41.panta otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„4) pirmās instances tiesas lēmums ir pārsūdzēts un lietas izskatīšana pēc būtības nav pabeigta apelācijas instancē;

 5) apelācijas instances tiesas nolēmums ir pārsūdzēts, bet lietas izskatīšana nav uzsākta kasācijas instancē.”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 41. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

‘’3) nodokļu maksātājs iesniedzis pieteikumu tiesā vai šajā lietā iesniegta apelācijas vai kasācijas sūdzība , bet lietas izskatīšana attiecīgi pirmās instances tiesā, apelācijas instancē vai kasācijas instancē tiesas sēdē pēc būtības nav pabeigta. Lietās, kas izskatāmas rakstveida procesā, vienošanās līguma noslēgšana pieļaujama līdz tā termiņa beigām, ko saskaņā ar likumu tiesnesis noteicis procesa dalībniekiem pieteikuma vai paskaidrojumu papildinājumu vai grozījumu vai cita rakstura iesniegumu vai lūgumu iesniegšanai.’’

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 32

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

‘’3) nodokļu maksātājs iesniedzis pieteikumu tiesā vai šajā lietā iesniegta apelācijas vai kasācijas sūdzība , bet lietas izskatīšana attiecīgi pirmās instances tiesā, apelācijas instancē vai kasācijas instancē tiesas sēdē pēc būtības nav pabeigta. Lietās, kas izskatāmas rakstveida procesā, vienošanās līguma noslēgšana pieļaujama līdz tā termiņa beigām, ko saskaņā ar likumu tiesnesis noteicis procesa dalībniekiem pieteikuma vai paskaidrojumu papildinājumu vai grozījumu vai cita rakstura iesniegumu vai lūgumu iesniegšanai.’’

Pārejas noteikumi

102. Šā likuma 28.panta 3.2 daļā noteiktais termiņš attiecībā uz kriminālprocesiem, kas uzsākti līdz 28.panta 3.2 daļas spēkā stāšanās dienai, rēķināms ar šīs normas spēkā stāšanās dienu.

 

33

Finanšu ministrs A.Slakteris

Izslēgt pārejas noteikumu 102.punktu.

Atbalstīts

16. Pārejas noteikumos:

izslēgt 102.punktu;

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Finanšu ministrs A.Slakteris

Papildināt pārejas noteikumus ar 103., 104.,105. un 106. punktu šādā redakcijā:

„103. Grozījumi, kas paredz izslēgt visā likumā vārdus „individuālais uzņēmums (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecība)” (attiecīgā locījumā un skaitlī), „individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība” (attiecīgā locījumā un skaitlī) un „individuālie uzņēmumi (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības)” (attiecīgā locījumā), kā arī grozījumi likuma 25.pantā stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūliju.

104. Attiecībā uz nokavētiem nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš iestājās 2008.gadā, šā likuma 24.panta pirmās daļas 5.punktā paredzētais iesnieguma iesniegšanas termiņš, ir nosakāms no grozījumu spēka stāšanas dienas.

105. Grozījumi 24., 37. un 41.pantā, kā arī pārejas noteikumos par 102.punkta izslēgšanu stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

106.Grozījumi 41.panta pirmajā daļā attiecas uz nodokļu maksātājiem, kuri ir iesnieguši iesniegumu par iespējamo vienošanās līguma noslēgšanu pēc minēto grozījumu spēkā stāšanās.”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 103.punktu šādā redakcijā:

„103. Pašvaldības domes (padomes) amatpersonu līdz 2009.gada 1.jūlijam pieņemtos lēmumus nodokļu jautājumos, izņemot lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un lēmumus par to, ka izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no nodokļu maksātāja līdzekļiem, 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas var apstrīdēt pašvaldības domes priekšsēdētājam.”.

 

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

Papildināt pārejas noteikumus ar 103.punktu šādā redakcijā:

„103. Šā likuma 11.panta otrās daļas 91.punkts stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 103., 104., 105., 106., 107., 108. un 109. punktu šādā redakcijā:

„103. Grozījumi, kas paredz izslēgt visā likumā vārdus „individuālais uzņēmums (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecība)” (attiecīgā locījumā un skaitlī), „individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība” (attiecīgā locījumā un skaitlī) un „individuālie uzņēmumi (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības)” (attiecīgā locījumā), kā arī grozījumi likuma 25.panta pirmajā daļā attiecībā uz 2.punkta izslēgšanu stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

104. Grozījumi 1.panta 3.un 5.punktā, 2.panta trešajā un ceturtajā daļā, 3.panta pirmās daļas 3.punktā, 10.panta pirmajā un trešajā daļā, 12.panta pirmās daļas ievaddaļā un otrās daļas izslēgums, grozījumi 12. panta trešajā un ceturtajā daļā un piektās daļas izslēgums, grozījumi 23.panta otrajā daļā, , 25.panta piektās daļas 2.punktā, 37.1 panta otrajā daļā stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

105. Pašvaldības domes (padomes) amatpersonu līdz 2009.gada 1.jūlijam pieņemtie lēmumi nodokļu jautājumos, izņemot lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un lēmumus par to, ka izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no nodokļu maksātāja līdzekļiem, pēc 2009. gada 1. jūlija 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas apstrīdami pašvaldības domes priekšsēdētājam

106. Attiecībā uz nokavētiem nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš iestājās 2008.gadā, šā likuma 24.panta pirmās daļas 5.punktā paredzētais iesnieguma iesniegšanas termiņš, ir nosakāms skaitot no 2009. gada 1. janvāra.

107.Grozījumi 41.panta pirmajā daļā attiecībā uz pirmās daļas papildināšanu ar pusi no nokavējuma naudas attiecas uz nodokļu maksātājiem, kuri ir iesnieguši iesniegumu par iespējamo vienošanās līguma noslēgšanu pēc 2009. gada 1. janvāra.

108. Šā likuma 11. panta pirmās daļas 11. punkts stājas spēkā vienlaikus ar autoceļu lietošanas nodevas likumu.

109. Šā likuma 11.panta otrās daļas 91.punkts stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 37

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt ar 103., 104., 105., 106., 107., 108. un 109. punktu šādā redakcijā:

„103. Grozījumi, kas paredz izslēgt visā likumā vārdus „individuālais uzņēmums (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecība)” (attiecīgā locījumā un skaitlī), „individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība” (attiecīgā locījumā un skaitlī) un „individuālie uzņēmumi (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības)” (attiecīgā locījumā), kā arī grozījumi likuma 25.panta pirmajā daļā attiecībā uz 2.punkta izslēgšanu stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

104. Grozījumi 1.panta 3.un 5.punktā, 2.panta trešajā un ceturtajā daļā, 3.panta pirmās daļas 3.punktā, 10.panta pirmajā un trešajā daļā, 12.panta pirmās daļas ievaddaļā un otrās daļas izslēgums, grozījumi 12. panta trešajā un ceturtajā daļā un piektās daļas izslēgums, grozījumi 23.panta otrajā daļā, , 25.panta piektās daļas 2.punktā, 37.1 panta otrajā daļā stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

105. Pašvaldības domes (padomes) amatpersonu līdz 2009.gada 1.jūlijam pieņemtie lēmumi nodokļu jautājumos, izņemot lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un lēmumus par to, ka izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no nodokļu maksātāja līdzekļiem, pēc 2009. gada 1. jūlija 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas apstrīdami pašvaldības domes priekšsēdētājam

106. Attiecībā uz nokavētiem nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš iestājās 2008.gadā, šā likuma 24.panta pirmās daļas 5.punktā paredzētais iesnieguma iesniegšanas termiņš, ir nosakāms skaitot no 2009. gada 1. janvāra.

107.Grozījumi 41.panta pirmajā daļā attiecībā uz pirmās daļas papildināšanu ar pusi no nokavējuma naudas attiecas uz nodokļu maksātājiem, kuri ir iesnieguši iesniegumu par iespējamo vienošanās līguma noslēgšanu pēc 2009. gada 1. janvāra.

108. Šā likuma 11. panta pirmās daļas 11. punkts stājas spēkā vienlaikus ar autoceļu lietošanas nodevas likumu.

109. Šā likuma 11.panta otrās daļas 91.punkts stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

38

Finanšu ministrs A.Slakteris

Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

„11) Padomes 2008. gada 12. februāra direktīva 2008/7/EK par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai.

12) Padomes 2008.gada 26.maija Direktīvas 2008/55/EK par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem un citiem pasākumiem.”.

Atbalstīts

17. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

„11) Padomes 2008. gada 12. februāra direktīva 2008/7/EK par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai.

12) Padomes 2008.gada 26.maija Direktīvas 2008/55/EK par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem un citiem pasākumiem.”.

 

 

39

 

 

 

 

 

 

40

Likumprojekts Nr.929/Lp9

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 37

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.