Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”

                                                                                   LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 30.oktobris

Nr.9/2 – 2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Nr.708/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 4 lapām.

 

 

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

(Nr.708/Lp9)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 7 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

39) par atļaujas izsniegšanu veikt darbības, kuras nav komercdarbība, ar jonizējošā starojuma avotiem vai arī iegūt īpašumā jonizējošā starojuma avotus;

11.panta otrajā daļā:

izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39) par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;".

 

 

 

11.panta otrajā daļā:

izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39) par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;";

52)  par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu;

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 52.punktā vārdu „sistēmas”.

Atbalstīts

izslēgt 52.punktā vārdu „sistēmas”;

66) par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai un izmaiņu veikšanu Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā;

67) par šķirnes uzturēšanu, iesnieguma izvērtēšanu šķirnes iekļaušanai un uzturēšanas termiņa pagarināšanai Latvijas augu šķirņu katalogā;

svītrot 66. un 67.punktu;

2

 

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt likumprojektā vārdus:

„svītrot 66. un 67.punktu;”

(atstāt spēkā esošo likuma redakciju negrozītu)

Atbalstīts

 

68) par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi;

izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68) par atļaujas izsniegšanu tāda veģetatīvā pavairošanas materiāla (izņemot kartupeļus) izmantošanai, kas nav iegūts ar bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi;";

3

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt likumprojektā vārdus:

“izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

„68) par atļaujas izsniegšanu tāda veģetatīvā pavairošanas materiāla (izņemot kartupeļus) izmantošanai, kas nav iegūts ar bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi;”;

(atstāt spēkā esošo likuma redakciju negrozītu)

Atbalstīts

 

83) par ārējo personas datu apstrādes sistēmu auditoru akreditāciju;

 

4

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 11.panta otrās daļas 83.punktu šādā redakcijā:

„83) par personas datu apstrādes ārējā auditora pirmreizēju akreditāciju, atkārtotu akreditāciju, akreditācijas termiņa pagarināšanu, akreditācijas apliecības dublikāta izsniegšanu un akreditācijas darbības atjaunošanu;”.

Atbalstīts

izteikt 83.punktu šādā redakcijā:

„83) par personas datu apstrādes ārējā auditora pirmreizēju akreditāciju, atkārtotu akreditāciju, akreditācijas termiņa pagarināšanu, akreditācijas apliecības dublikāta izsniegšanu un akreditācijas darbības atjaunošanu;”;

84) par ārējā personas datu apstrādes sistēmas auditora akreditācijas termiņa pagarināšanu, apliecības dublikāta izsniegšanu un akreditācijas darbības atjaunošanu;

 

5

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 84.punktu.

Atbalstīts

izslēgt 84.punktu;

 

papildināt daļu ar 87.punktu šādā redakcijā:

"87) par Sēklu aprites likumā noteiktajām darbībām sēklu aprites jomā."

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt daļu ar 87. punktu šādā redakcijā:

„87) par atļaujas izsniegšanu un tās termiņa pagarināšanu tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem;”;

Atbalstīts

papildināt daļu ar 87., 88., 89., 90. un 91.punktu šādā redakcijā:

„87) par atļaujas izsniegšanu un tās termiņa pagarināšanu tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem;

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija Papildināt daļu ar 88., 89., 90. un 91.punktu šādā redakcijā:

„88) par atļaujas izsniegšanu uz laiku tirgot sēklas, kas neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām;

89) par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju;

90) par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu;

91) par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kremācijas veikšanai.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88) par atļaujas izsniegšanu uz laiku tirgot sēklas, kas neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām;

89) par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju;

90) par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu;

91) par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kremācijas veikšanai.”