Rīgā

Rīgā

 

2008.gada 27.novembrī

 

LR Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdēs darba kārtībā izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (reģ.nr.707/Lp9).

 

 

 

Pielikumā: Likumprojekta salīdzinošā tabula uz  4   lapām

 

 

Patiesā cieņā,

 

 

 

 

priekšsēdētāja                                                                                A.Barča

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

“Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”

(Nr. 707/ Lp9)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

 

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

3.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Izdarīt likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 2.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 2.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

13.pants. Slimības pabalsta izmaksas periods

(1) Slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darba nespējas 15.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 52 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai ne ilgāku par 78 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

1. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā, 15.panta pirmajā daļā un 16.panta otrajā daļā skaitli un vārdu “15.diena” (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu “11.diena” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

1. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā, 15.panta pirmajā daļā un 16.panta otrajā daļā skaitli un vārdu “15.diena” (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu “11.diena” (attiecīgā locījumā).

 

(2) Līdz 14 gadus veca slima bērna kopšanai slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darba nespējas pirmās dienas līdz darba nespējas 21.dienai. Par laiku līdz darba nespējas 14.dienai pabalstu izmaksā, ja bērns kopts mājās, par laiku līdz darba nespējas 21.dienai pabalstu izmaksā, ja bērns kopts arī stacionārā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.pants. Darba devēja pienākumi

(1) Darba devēja pienākums ir darba ņēmējiem, kuriem darba periodā iestājusies ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtu darba nespējas lapu apliecināta pārejoša darba nespēja (izņemot darba nespēju, kas saistīta ar grūtniecību un dzemdībām un slima bērna kopšanu), izmaksāt no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk 75 procentu apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošas darba nespējas dienu un ne mazāk 80 procentu apmērā - par laiku no ceturtās darba nespējas dienas, taču ne ilgāku par 14 kalendārajām dienām. Slimības naudu aprēķina par darbnespējas dienām, kurās darba ņēmējam būtu bijis jāstrādā, un izmaksā atbilstoši noteikumiem, kādi Darba likumā paredzēti darba samaksas izmaksai.

2. Aizstāt 36.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “14 kalendārajām dienām” ar skaitli un vārdiem “10 kalendāra dienām”.

 

 

 

 

2. Aizstāt 36.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “14 kalendārajām dienām” ar skaitli un vārdiem “10 kalendāra dienām”.

 

(2) Darba devēja pienākums ir pēc darba ņēmēja pieprasījuma vai pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pieprasījuma izdot, apstiprinājumu par darba ņēmēja neierašanos darbā vai arī citu ar darba līguma apstākļiem saistītu informāciju, kas nepieciešama, lai izlemtu jautājumu par darba ņēmēja tiesībām uz valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un noteiktu tā apmēru.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. …………….

 

7. …………

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Darba ņēmējam, kuram saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu tiesības uz darba devēja izmaksājamo slimības naudu ir radušās līdz 2008.gada 31.decembrim un darbnespēja nepārtraukti turpinās pēc 2009.gada 1.janvāra, slimības naudu par pārejošu darbnespēju periodā no 11.kalendāra dienas līdz 14.kalendāra dienai turpina izmaksāt darba devējs.”

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7. Darba ņēmējam, kuram saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu tiesības uz darba devēja izmaksājamo slimības naudu radušās līdz 2008.gada 31.decembrim un darbnespēja nepārtraukti turpinās pēc 2009.gada 1.janvāra, slimības naudu par pārejošu darbnespēju periodā no 11.kalendāra dienas līdz 14.kalendāra dienai turpina izmaksāt darba devējs.

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Labklājības ministre Iveta Purne

 

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

„Šā likuma 31.panta ceturtajā daļā paredzētais kalendāra dienas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas ierobežojums un šā likuma pārejas noteikumu 5.punkta 4.apakšpunktā paredzētais mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas ierobežojums, kas noteikts saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālo apmēru, netiek piemērots apdrošināšanas iemaksu algai, kas gūta laikā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.”

 

 

 

 

Atbalstīts

8. Šā likuma 31.panta ceturtajā daļā paredzētais kalendāra dienas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas ierobežojums un šā likuma pārejas noteikumu 5.punkta 4.apakšpunktā paredzētais mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas ierobežojums, kas noteikts saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālo apmēru, netiek piemērots apdrošināšanas iemaksu algai, kas gūta laikā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.”

 

 

 

 

 

 

2.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās noteikumu šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā  2009.gada 1.janvārī.”

 

 

Atbalstīts

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.