Iesniedz Tautsaimniecības komisija

           

 

 

 

3.06.2008.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu   „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” (Nr.706/Lp9).

                  

 

         

                    Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

                                               

                                               

 


Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

( Nr. 706 / Lp 9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 18 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Grozījumi

Elektronisko sakaru likumā

 

 

 

Grozījumi

Elektronisko sakaru likumā

 

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) abonentlīnija - fiziska līnija, kas savieno publiskā telefonu tīkla pieslēguma punktu abonenta telpās ar centrāles krosu vai ekvivalentu iekārtu;

2) abonents - fiziskā vai juridiskā persona, kas ir noslēgusi līgumu ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju par konkrētu elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu;

3) abonentu saraksts - strukturēti sakārtots personu datu apkopojums, kurā, izmantojot noteiktas pazīmes, iespējams atrast informāciju par attiecīgā elektronisko sakaru komersanta abonentu;

4) abonentu sarakstu izdevējs - fiziskā vai juridiskā persona, kas veic darbības, lai izdotu abonentu sarakstu;

 

 

 

 

 

5) atrašanās vietas dati - dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā un norāda uz elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas atrašanās vietu. Publiskajos mobilajos elektronisko sakaru tīklos, satelītu tīklos un bezvadu tīklos, kurus izmanto radio un televīzijas signāla izplatīšanai, tā ir sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai adrese, bet publiskajos fiksētajos tīklos, kabeļtelevīzijas un kabeļradio tīklos, elektrības kabeļu sistēmās, ciktāl tās tiek izmantotas, lai pārraidītu elektronisko sakaru signālus, - pieslēguma punkta adrese;

51) atrašanās vietas informācijas datubāze - datubāze, kas satur informāciju par atrašanās vietas datiem;

6) balss telefonijas pakalpojums - publisks elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina runas signālu pārraidi starp noteiktiem elektronisko sakaru tīkla vai tīklu pieslēguma punktiem pieslēgtām elektronisko sakaru galiekārtām reālā laikā;

7) būtiska ietekme tirgū - tāds elektronisko sakaru komersanta stāvoklis tirgū, kas līdzvērtīgs dominējošam stāvoklim;

8) elektronisko sakaru komersants - komersants, kas nodrošina publisko elektronisko sakaru tīklu vai sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus;

 

 

 

 

 

9) elektronisko sakaru pakalpojums - pakalpojums, kuru parasti nodrošina par atlīdzību un kurš pilnīgi vai galvenokārt sastāv no signālu pārraidīšanas elektronisko sakaru tīklos;

10) elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs - elektronisko sakaru komersants, kas sniedz publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu;

11) elektronisko sakaru tīkls - pārraides sistēmas, komutācijas un maršrutēšanas iekārtas un citi resursi, kas neatkarīgi no pārraidītās informācijas veida ļauj pārraidīt signālus, izmantojot vadus, radioviļņus, optiskos vai citus elektromagnētiskos līdzekļus tīklos, tajā skaitā:

a) satelītu tīklos, fiksētos tīklos (kanālu un pakešu komutācijas tīklos, ieskaitot internetu) un mobilos zemes elektronisko sakaru tīklos,

b) tīklos, kurus izmanto radio un televīzijas signāla izplatīšanai,

c) kabeļtelevīzijas un kabeļradio tīklos, elektrības kabeļu sistēmās, ciktāl tās ir izmantotas, lai pārraidītu signālus;

12) elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana - elektronisko sakaru tīkla izveide, attīstīšana, ekspluatācija, kontrole un piekļuves nodrošināšana tam;

 

 

 

 

 

13) galiekārtas - iekārtas (piemēram, tālruņa aparāti, faksi, modemi, datu pārraides iekārtas, privātās automātiskās telefonu centrāles, privātie tīkli, taksofoni), kas paredzētas tiešai vai netiešai pieslēgšanai publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem;

14) galalietotājs - elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājs, kas šos pakalpojumus neizmanto elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai citām personām;

15) ģeogrāfiskais numurs - nacionālā numerācijas plāna numurs, kurā daļa no ciparu struktūras ietver ģeogrāfisku informāciju, kas tiek izmantota izsaukuma maršrutēšanai uz fizisku pieslēguma punktu;

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 1.pantu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"151identificējama galiekārta – galiekārta, kurai ražotājs piešķīris identifikatoru atpazīšanai elektronisko sakaru tīklā;".

 

 

 

1. Papildināt 1.pantu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“151identificējama galiekārta — galiekārta, kurai ražotājs piešķīris identifikatoru atpazīšanai elektronisko sakaru tīklā;”.

16) ierobežotie resursi - radiofrekvenču spektrs, numerācija un augstākā līmeņa domēna vārds (.lv);

17) izsauktā numura uzrādīšana - papildvērtības pakalpojums, saskaņā ar kuru numurs, kuru izsauc, tiek atveidots izsaucēja, lietotāja vai abonenta galiekārtā vai taksofonā pirms savienojuma nodibināšanas vai savienojuma laikā;

18) izsaucošā numura uzrādīšana - papildvērtības pakalpojums, saskaņā ar kuru lietotāja, abonenta vai taksofona numurs, no kura notiek izsaukuma mēģinājums vai izsaukums, tiek atveidots cita lietotāja vai abonenta galiekārtā vai taksofonā pirms vai pēc savienojuma nodibināšanas;

19) izsaukums - savienojums vai savienojuma mēģinājums, kas veikts, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu, kurš pieļauj divpusēju saziņu reālā laikā;

20) kabeļtelevīzijas tīkls - elektronisko sakaru tīkls, kas paredzēts galvenokārt radio vai televīzijas programmu raidīšanai vai publiskai izplatīšanai;

 

 

 

 

 

21) kaitīgie radiotraucējumi - traucējumi, kas apdraud vai kā citādi nopietni bojā, traucē vai vairākkārt pārtrauc:

a) radionavigācijas sakarus,

b)  radiosakarus, kas tiek izmantoti personas vai īpašuma aizsardzībai (drošības radiosakari),

c)  citus attiecīgajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus radiosakarus, tajā skaitā citu valstu radiosakarus;

22) lietotājs - fiziskā vai juridiskā persona, kas pieprasa vai izmanto publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus;

23) lietojumprogrammu saskarne - programmatūras saskarne, ar kuru raidorganizācijas vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji nodrošina piekļuvi ciparu televīzijas vai ciparu radio pakalpojumiem papildinošās ciparu televīzijas ierīcēs;

24) lietošanas tiesības - tiesības lietot ierobežotos resursus;

25) nacionālais numerācijas plāns - saskaņā ar Eiropas Kopienas nacionālās numerācijas izmantošanas prasībām un starptautiskajām rekomendācijām izstrādāts numerācijas plāns;

26) nacionālais radiofrekvenču plāns - saskaņā ar starptautiskiem līgumiem, konvencijām un standartiem izstrādāts plāns optimālam radiofrekvenču sadalījumam Latvijas teritorijā;

 

 

 

 

 

27) neģeogrāfiskais numurs - nacionālā numerācijas plāna numurs, kas neietver ģeogrāfisku informāciju un tiek piešķirts elektronisko sakaru pakalpojumu numerācijas nolūkos;

28) nomātā līnija - publiskajā elektronisko sakaru tīklā izdalīts vai izveidots pastāvīgs sakaru kanāls signālu pārraidei starp diviem abonenta norādītajiem pieslēguma punktiem, neizmantojot komutācijas un maršrutēšanas iekārtas;

29) noslodzes dati - jebkura informācija vai dati, kas tiek apstrādāti, lai pārraidītu informāciju pa elektronisko sakaru tīklu vai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, izņemot pārraidāmās informācijas saturu;

30) numerācijas nodrošināšanas pakalpojums - numerācijas datubāzes uzturēšana numerācijas pārvaldības vajadzībām, tai skaitā jebkurš pakalpojums, kas saistīts ar piekļuves nodrošināšanu šajā datubāzē esošajai informācijai, un tās apstrāde;

31) numurs - unikāla decimālu skaitļu virkne, kas raksturo pieslēguma punktu un ietver informāciju izsaukumu maršrutēšanai uz šo pieslēguma punktu atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam;

 

 

 

 

 

32) numura saglabāšanas pakalpojums - pakalpojums, kas dod iespēju galalietotājam neatkarīgi no elektronisko sakaru komersanta saglabāt tam lietošanā nodoto pieslēguma punkta numuru ģeogrāfiskās numerācijas noteiktajā lietošanas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja pieslēguma punkta numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju;

33) operators - elektronisko sakaru komersants, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklu vai saistītās iekārtas;

34) operatora iepriekšējas izvēles pakalpojums - elektronisko sakaru komersanta sniegts un ar numerācijas izmantošanu saistīts pakalpojums, kas nodrošina abonentiem piekļuvi jebkura cita ar šā komersanta tīklu savienota elektronisko sakaru tīkla komercpakalpojumiem pēc iepriekšējas izvēles, turklāt iespēju atcelt jebkuru iepriekšēju izvēli katram atsevišķam izsaukumam, sastādot operatora izvēles kodu;

35) operatora izvēles pakalpojums - elektronisko sakaru komersanta sniegts un ar numerācijas izmantošanu saistīts pakalpojums, kas nodrošina abonentiem piekļuvi jebkura cita ar šā komersanta tīklu savienota elektronisko sakaru tīkla komercpakalpojumiem katram atsevišķam izsaukumam, sastādot operatora izvēles kodu;

 

 

 

 

 

36) papildinošās ciparu televīzijas ierīces - pārveidotājierīču un dekodētājierīču bloki, kas paredzēti pievienošanai televizoriem vai integrētiem ciparu televizoriem un kas ļauj saņemt ciparu interaktīvās televīzijas pakalpojumus;

37) pārtveršanas punkts — publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punkts, kas nodrošina speciālu iekārtu tehnisku pieslēgšanu, lai likumos noteiktajos gadījumos varētu iegūt operatīvo informāciju no elektronisko sakaru tīkliem;

 

 

 

 

 

38) piekļuve - citam elektronisko sakaru komersantam sniegts pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajām iekārtām un pakalpojumiem. Piekļuve ietver piekļuvi elektronisko sakaru tīkla elementiem un ar tiem saistītām iekārtām ar vadu vai bezvadu savienojumiem, it īpaši piekļuvi abonentlīnijai, kā arī iekārtām un pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojumus abonentlīnijā, piekļuvi fiziskai infrastruktūrai (ieskaitot elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai izmantotās ēkas, kabeļu līnijas, kabeļu kanalizāciju un antenu mastus un torņus), piekļuvi atbilstošām programmatūras sistēmām (ieskaitot operacionālās atbalstsistēmas), piekļuvi numura translācijai vai sistēmām, kas piedāvā līdzīgas iespējas, piekļuvi elektronisko sakaru tīkliem (īpaši viesabonēšanai), piekļuvi ierobežotas piekļuves sistēmām ciparu televīzijas pakalpojumiem un piekļuvi virtuālo tīklu pakalpojumiem;

 

 

 

 

 

39) papildvērtības pakalpojums - pakalpojums, kura sniegšanai nepieciešama tādu noslodzes datu vai atrašanās vietas datu apstrāde, kas pārsniedz datu apstrādes apjomu, kāds nepieciešams elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai un maksājumu uzskaitei;

40) pieslēguma punkts - elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas punkts, kurā lietotājam tiek nodrošināta piekļuve publiskajam elektronisko sakaru tīklam;

41) publiskais telefonu tīkls - elektronisko sakaru tīkls, kuru izmanto balss telefonijas pakalpojumu, kā arī citu pakalpojumu sniegšanai (tajā skaitā faksa ziņojumu un datu pārraidei) starp publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem;

42) radioiekārta - radiostacija vai jebkura cita iekārta, kuras darbības pamatā ir radioviļņu ģenerēšana un raidīšana, kas var ietekmēt radiostaciju darbību;

43) radiofrekvences piešķīrums - radioiekārtas darbības nodrošināšanai individuāli noteikta radiofrekvence vai radiofrekvenču kanāls, kā arī izmantošanas nosacījumi un izmantošanas tehniskie parametri;

44) radiostacija - viens vai vairāki raidītāji un uztvērēji vai to kombinācija, kā arī papildierīces, kas attiecīgajā vietā nepieciešamas radiosakaru uzturēšanai;

 

 

 

 

 

441) reģistrēts lietotājs - lietotājs, kas ir norādījis elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējam savus identifikācijas datus;

442) saglabājamie dati - šā likuma 1. un 2.pielikumā minētie noslodzes dati, atrašanās vietas dati un ar tiem saistīti dati, kas nepieciešami, lai identificētu abonentu vai lietotāju;

45) saistītās iekārtas - iekārtas vai aprīkojums, kas saistīts ar elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu, kurš pieļauj vai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu ar minēto elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu palīdzību (tajā skaitā ar ierobežotas piekļuves sistēmas un elektronisko programmu ceļvežu palīdzību);

451) speciālie radiolīdzekļi - radioiekārtas, kuras valsts aizsardzības un drošības vajadzībām izmanto apzinātai kaitīgu radiotraucējumu radīšanai, lai apgrūtinātu vai pārtrauktu nevēlamus radiosakarus;

 

 

 

 

 

46) starpsavienojums - viena un tā paša vai dažādu elektronisko sakaru komersantu publisko elektronisko sakaru tīklu fizisks un loģisks savienojums, kas ļauj viena elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem sazināties ar tā paša vai cita elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem vai piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumiem, ko sniedz cits elektronisko sakaru komersants. Pakalpojumus var sniegt iesaistītās puses vai citas personas, kurām ir piekļuve elektronisko sakaru tīklam. Starpsavienojums ir īpašs, starp operatoriem ieviests piekļuves veids;

461) tālāknodošana - elektronisko sakaru komersantam piešķirto lietošanas tiesību nodošana citam elektronisko sakaru komersantam;

462) telefona uzziņu dienests - jebkurš uzziņu dienests, kas, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, publiski sniedz informāciju par abonentiem, kuri ir devuši rakstveida piekrišanu savu datu iekļaušanai publiski pieejamā abonentu sarakstā, ievērojot abonentu noteiktos ierobežojumus;

 

 

 

 

 

47) universālais pakalpojums - minimālais noteiktas kvalitātes elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms, kas par pieņemamu cenu pieejams visiem esošajiem un potenciālajiem lietotājiem neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas;

471) valsts privātais elektronisko sakaru tīkls - elektronisko sakaru tīkls, kas tiek izveidots un izmantots valsts institūciju funkciju izpildei un kas ļauj pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju;

472) visaptverošs abonentu saraksts - abonentu saraksts drukātā vai elektroniskā formā, kas satur datus par visu elektronisko sakaru komersantu abonentiem, kuri izmanto elektronisko sakaru komersantu sniegtos balss telefonijas pakalpojumus un ir devuši rakstveida piekrišanu savu datu iekļaušanai šajā sarakstā;

473) visaptverošs telefona uzziņu dienests - telefona uzziņu dienests, kas, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, publiski sniedz informāciju par visu publisko telefonu tīklu operatoru (fiksēto un mobilo) abonentiem, kuri ir devuši rakstveida piekrišanu savu datu iekļaušanai publiski pieejamā visap­tverošā abonentu sarakstā, ievērojot abonentu noteiktos ierobežojumus;

 

 

 

 

 

48) vispārējā atļauja - normatīvajos aktos elektronisko sakaru komersantiem noteiktās tiesības un prasības, kuras var ietvert specifiskus elektronisko sakaru nozares noteikumus un kuras var attiecināt uz visiem vai konkrētiem elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu veidiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.05.2005. likumu, 26.10.2006. likumu un 03.05.2007. likumu)

 

 

 

 

 

8.pants. Regulatora kompetence

(1) Regulators papildus šajā likumā un likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajai kompetencei elektronisko sakaru nozarē:

1) veicina galalietotājiem, tajā skaitā īpašām sociālajām grupām un sevišķi invalīdiem, iespēju izvēlēties elektronisko sakaru komersantu, tā sniegtos elektronisko sakaru pakalpojumus un elektronisko sakaru pakalpojumu tarifus;

2)  veicina elektronisko sakaru tirgus attīstību, caurskatāmi sadarbojoties ar citām valsts iestādēm, citu valstu regulatoriem un Eiropas Savienības institūcijām;

3) nosaka elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū, kurā tiek sniegti nomāto līniju pakalpojumi, lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju minimālo pakalpojumu kopu;

4) nosaka strīdu izskatīšanas kārtību un saskaņā ar to izskata strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem starpsavienojumu, piekļuves, iekārtu kopīgas izmantošanas un nomāto līniju jautājumos, kā arī strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem, ja strīds saistīts ar lietotāju pretenzijām. Regulatora lēmumu publisko, ievērojot konfidencialitātes prasības, un tā pilnu tekstu nosūta strīdā iesaistītajām pusēm;

 

 

 

 

 

5)  veicina konkurenci elektronisko sakaru nozarē;

6) uzrauga elektronisko sakaru nozares normatīvo aktu ievērošanu;

7)  nodrošina darbības atklātumu, publiskojot gada pārskatu, kā arī atbilstoši savai kompetencei apkopo un publisko informāciju par elektronisko sakaru nozari;

8) (izslēgts ar 03.05.2007. likumu);

9) nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tehniskās prasības atsaistītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai un kārtību, kādā notiek atsaistīta piekļuve abonentlīnijai;

10)  (izslēgts ar 12.05.2005. likumu);

11) nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kārtību, kādā veicamas publiskās konsultācijas ar tirgus dalībniekiem;

12) nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tarifu aprēķināšanas metodiku un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku;

 

 

 

 

 

13) paziņo Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un Eiropas Komisijai par plānoto pasākumu kopumu (projektu) attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un lēmuma projektu par speciālo prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu šādam komersantam.

2. Izteikt 8.panta pirmās daļas 13.punktu šādā redakcijā:

"13) paziņo Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un Eiropas Komisijai par plānoto pasākumu kopumu (projektu) attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un lēmuma projektu par speciālo prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu šādam komersantam, kā arī par plānotajām piemērojamām saistībām elektronisko sakaru komersantiem attiecībā uz piekļuvi, starpsavienojumu un pasākumiem, kas var ietekmēt tirdz­niecību starp dalībvalstīm. Regulators, uzklausot un ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru un Eiropas Komisijas viedokli, var veikt grozījumus plānoto pasākumu kopumā un piemē­rojamajās saistībās, par ko pa­ziņo Eiropas Komisijai."

 

 

Redakc. precizēts

2. Izteikt 8.panta pirmās daļas 13.punktu šādā redakcijā:

“13) paziņo Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un Eiropas Komisijai par plānoto pasākumu kopumu (projektu) attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un lēmuma projektu par speciālo prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu šādam komersantam, kā arī par plānotajām piemērojamām saistībām elektronisko sakaru komersantiem attiecībā uz piekļuvi, starpsavienojumu un pasākumiem, kas var ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm. Regulators, uzklausot un ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru un Eiropas Komisijas viedokli, var izdarīt grozījumus plānoto pasākumu kopumā un piemērojamās saistībās un par to paziņo Eiropas Komisijai.”

(2) Regulators atbilstoši šajā likumā noteiktajai kompetencei patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem.

 

 

 

 

 

9.pants. Regulatora tiesības

(1) Regulatoram ir šādas tiesības:

1)  pieprasīt un Regulatora noteiktajā termiņā saņemt no elektronisko sakaru komersantiem informāciju, kas nepieciešama Regulatora funkciju izpildei (arī tādu informāciju, kas ietver komercnoslēpumu), kā arī attiecīgo personu rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus;

2) lai pildītu savas funkcijas un veiktu pārbaudes, iepriekš par to brīdinot, apmeklēt telpas un ēkas un piekļūt iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas atļaujas, sertifikāti vai citi dokumenti, kuri apliecina īpašuma tiesības vai tiesības izmantot šos objektus vai iekārtas. Šajā punktā minētās tiesības Regulators var deleģēt citām fiziskajām vai juridiskajām personām, tās atbilstoši pilnvarojot;

 

 

 

 

 

3) pēc savas ierosmes vai tad, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noskaidrot nosacījumus, kuri iekļaujami piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumos, kā arī noteikt, kas jāievēro vienai vai vairākām līguma pusēm, lai grozītu vai izslēgtu līguma nosacījumus vai vienotos par līguma nosacījumiem;

4)  pieprasīt attiecīgu grozījumu izdarīšanu jau noslēgtajos piekļuves, starpsavienojumu vai iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumos, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpēju savietojamību;

5) pēc savas ierosmes vai tad, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noteikt termiņu, kādā jābeidz sarunas par piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumu noslēgšanu. Regulatora noteiktais termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Izņēmuma gadījumos Regulatoram ir tiesības šo termiņu pagarināt;

 

1

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 9.panta pirmās daļas 3., 4. un 5.punktu pēc vārdiem „nomāto līniju” ar vārdiem „piekļuves datu plūsmai”.

Atbalstīts

 

 

3. Papildināt 9.panta pirmās daļas 3., 4. un 5.punktu pēc vārdiem “nomāto līniju” ar vārdiem “piekļuves datu plūsmai”.

6) noteikt prasības elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpējas savietojamības nodrošināšanai;

7) noteikt kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina ar numerācijas izmantošanu saistītos pakalpojumus, kā arī noteikt šo pakalpojumu ieviešanas termiņus;

8) ja tas nepieciešams, noteikt kārtību un termiņu, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu.

(2) Regulatora priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir tiesīga sastādīt elektronisko sakaru komersantam administratīvo pārkāpumu protokolu, kas tiek izskatīts likumā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.05.2005. likumu un 03.05.2007. likumu)

 

 

 

 

 

IV nodaļa

Elektronisko sakaru komersanti, abonenti un lietotāji 

19.pants. Elektronisko sakaru komersanta pienākumi

(1) Elektronisko sakaru komersantam ir šādi pienākumi:

1) ievērot un izpildīt vispārējās atļaujas nosacījumus;

2)  nodrošināt, lai piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu apraksti un lietošanas noteikumi būtu publiski pieejami Regulatora noteiktajā kārtībā;

3)  noslēgt rakstveidā elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu ar katru abonentu;

4) nodrošināt lietotāju datu, tajā skaitā personu datu, aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5) saskaņā ar Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstveida pieprasījumu par saviem līdzekļiem ierīkot, uzturēt, papildināt un pārveidot atbilstoši jaunieviestajām funkcionalitātēm pārtveršanas punktu (punktus), kas pēc operatīvās darbības subjekta vadītāja rakstveida pieprasījuma bez atlīdzības jānodod tā lietošanā operatīvās darbības pasākumu un kriminālprocesuālo darbību veikšanai;

6)  noteikt un publiskot publiskā telefonu tīkla pieslēguma punktu parametrus;

7) risināt sarunas par piekļuvi vai starpsavienojumiem ar visiem elektronisko sakaru komersantiem, kuri to pieprasa;

 

 

 

 

 

8) ja elektronisko sakaru komersantam ir būtiska ietekme elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas vai balss telefonijas pakalpojumu tirgū vai ja to kontrolē valsts vai pašvaldība, vai ja tas nodrošina elektronisko sakaru tīklu, kurš tika izveidots un ekspluatēts tajā pašā ģeogrāfiskajā teritorijā, balstoties uz īpašām tiesībām, — kabeļtelevīzijas tīkla nodrošināšanas un pakalpojumu sniegšanas nolūkos izveidot atsevišķu elektronisko sakaru komersantu;

9) sniedzot balss telefonijas pakalpojumus, nodrošināt lietotājiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestu, Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (turpmāk - Jūras meklēšanas un glābšanas dienests), kā arī numura “112” bezmaksas izsaukumu;

10) sniedzot balss telefonijas pakalpojumus, nodrošināt šā panta pirmās daļas 9.punktā minētajiem dienestiem nepārtrauktu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ja attiecīgie dienesti to pieprasa;

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.05.2005. likumu, 26.10.2006. likumu un 03.05.2007. likumu)

 

 

 

 

 

11) šā likuma 71.1 pantā noteiktajā kārtībā nodrošināt saglabājamo datu glabāšanu 18 mēnešus, kā arī to nodošanu pirms­tiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai un tiesai, ja šīs institūcijas tos pieprasa;

12) ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publiski pieejamus balss telefonijas pakalpojumus šīs daļas 9.punktā minētajos gadījumos, - elektronisko sakaru tīkla tehnisko iespēju robežās nodrošināt izsaucēja atrašanās vietas noteikšanu un šo datu nodošanu Elektronisko sakaru direkcijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

13) ievērot un izpildīt ierobežoto resursu lietošanas nosacījumus;

14) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt Elektronisko sakaru direkciju ar numerācijas un atrašanās vietas informācijas datubāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju, tai skaitā informāciju par tiem galalietotāja lietošanā nodotajiem numuriem, kurus galalietotājs ir saglabājis, saņemot numura saglabāšanas pakalpojumu;

15) reizi gadā sniegt statistisku informāciju Datu valsts inspekcijai par šā likuma 71.1 panta pirmajā daļā minēto institūciju pieprasījumiem saņemt saglabājamos datus un par šo datu izsniegšanu, nenorādot institūciju, kura datus pieprasījusi;

 

 

 

 

 

16) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veikt tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecībā uz elektronisko sakaru tīkla drošību tā lietotāju datu aizsardzībai, kā arī konkrēta elektronisko sakaru tīkla drošības apdraudējuma gadījumā informēt lietotājus par elektronisko sakaru tīkla lietošanas riskiem un pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem šo risku mazināšanai;

 

 

2

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 19.panta pirmās daļas 16.punktu šādā redakcijā:

„16) veikt tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecībā uz elektronisko sakaru tīkla drošību tā lietotāju datu aizsardzībai, kā arī konkrēta elektronisko sakaru tīkla drošības apdraudējuma gadījumā informēt lietotājus par elektronisko sakaru tīkla lietošanas riskiem un pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem šo risku mazināšanai;”.

Atbalstīts

4. Izteikt 19.panta pirmās daļas 16.punktu šādā redakcijā:

“16) veikt tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecībā uz elektronisko sakaru tīkla drošību tā lietotāju datu aizsardzībai, kā arī konkrēta elektronisko sakaru tīkla drošības apdraudējuma gadījumā informēt lietotājus par elektronisko sakaru tīkla lietošanas riskiem un pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem šo risku mazināšanai;”.

17) informēt lietotāju par iespēju uzstādīt satura filtru, kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, kā arī nodrošināt satura filtra uzstādīšanu, ja abonents un elektronisko sakaru komersants par to savstarpēji vienojušies.

 

3

Frakcija „Jaunais laiks”

Izteikt 19.panta pirmās daļas 17.punktu šādā redakcijā:

„17) nodrošināt lietotājam bezmaksas satura filtru uzstādīšanu, kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, ja abonents to pieprasa no elektronisko sakaru komersanta.”

Neatbals-tīts

 

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam publiskā telefonu tīkla operatoram ir šādi pienākumi:

1) ja tas piešķir abonentiem numurus, - pēc pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju visaptveroša telefona uzziņu dienesta un visaptveroša abonentu saraksta nodrošinātājiem atbilstoši Regulatora apstiprinātajam paraugam un Regulatora apstiprinātajiem noteikumiem. Elektronisko sakaru komersanti savstarpēji vienojas par informācijas sniegšanas kārtību telefona uzziņu dienesta un publiski pieejama abonentu saraksta nodrošinātājiem gadījumos, kas nav paredzēti likumā;

2) sava tīkla galalietotājam nodrošināt piekļuvi operatora palīdzības pakalpojumiem, telefona uzziņu dienestam un visaptverošam telefona uzziņu dienestam;

3) nodrošināt lietotājiem starptautiskos telefona izsaukumus, izmantojot tikai prefiksu “00”, un iespējas veikt izsaukumus uz Eiropas telefonu numerācijas apgabala numuriem;

4) sava tīkla balss telefonijas pakalpojuma abonentiem nodrošināt iespēju tikt iekļautiem visaptverošā abonentu sarakstā;

 

 

 

 

 

5) ja tas nodrošina visaptverošu abonentu sarakstu vai visaptverošu telefona uzziņu dienestu, - piemērot vienlīdzīgu attieksmi un nediskriminācijas principu tās informācijas apstrādē, ko tam sniedzis cits publiskā telefonu tīkla operators;

6) nodrošināt lietotājiem bezmaksas izsaukumus uz Eiropas elektronisko sakaru pakalpojumu īsajiem kodiem "116X(XX)";    /Spēkā ar 01.01.2008./

7) nodrošināt lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu, ja Regulators ir noteicis kārtību un termiņu, kādā tas nodrošināms.

 

 

 

 

 

30.pants. Elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanas kārtība

(1) Regulators, ievērojot elektronisko sakaru pakalpojumu ģeogrāfisko dalījumu un citus valstī esošus īpašus apstākļus, kā arī Eiropas Komisijas rekomendāciju par konkrētajiem preču un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, nosaka konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus.

 

 

 

 

 

(2) Nosakot konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru komersantiem Regulatora noteiktajā konsultāciju kārtībā un, ja nepieciešams, ar Konkurences padomi. Nosakot no Eiropas Komisijas rekomendācijā minētajiem tirgiem atšķirīgus tirgus, Regulators pirms attiecīga lēmuma pieņemšanas konsultējas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un lēmuma projektu saskaņo ar Eiropas Komisiju.

 

3. Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

''(2) Nosakot konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, Re­gulators konsultējas ar elektronisko sakaru komersantiem Regulatora noteiktajā konsultāciju kārtībā un, ja nepieciešams, ar Konkurences padomi. Nosakot no Eiropas Komisijas rekomendācijā minētajiem tirgiem atšķirīgus tirgus, Regulators pirms attiecīga lēmuma pieņemšanas konsultējas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un lēmuma projektu saskaņo ar Eiropas Komisiju. Ja Eiropas Komisija, izvērtējot Regulatora lēmuma projektu par elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, norāda, ka tas radīs šķēršļus vienotam Eiropas Kopienu tirgum vai tas neatbilst Eiropas Kopienas tiesību aktiem, tad Regulators atliek lēmuma projekta pieņemšanu uz diviem mēnešiem, lai saņemtu Eiropas Komisijas viedokli. Ja Regulators saņem Eiropas Komisijas viedokli par lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu, tas saskaņā ar šo viedokli lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu groza, atsauc vai nepieņem."

 

 

Redakc. precizēts

5. Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nosakot konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru komersantiem Regulatora noteiktajā konsultāciju kārtībā un, ja nepieciešams, ar Konkurences padomi. Nosakot no Eiropas Komisijas rekomendācijā minētajiem tirgiem atšķirīgus tirgus, Regulators pirms attiecīga lēmuma pieņemšanas konsultējas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un lēmuma projektu saskaņo ar Eiropas Komisiju. Ja Eiropas Komisija, izvērtējot Regulatora lēmuma projektu par elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, norāda, ka tas radīs šķēršļus vienotam Eiropas Kopienu tirgum vai neatbilst Eiropas Kopienas tiesību aktiem, Regulators atliek lēmuma projekta pieņemšanu uz diviem mēnešiem, lai saņemtu Eiropas Komisijas viedokli. Ja Regulators saņem Eiropas Komisijas viedokli par lēmuma projektu, tas saskaņā ar šo viedokli lēmuma projektu groza, atsauc vai nepieņem.”

31.pants. Tirgus analīzes kārtība

(1) Regulators veic konkrēto elektronisko sakaru pakalpojumu tirgu analīzi saskaņā ar Eiropas Komisijas tirgus analīzes vadlīnijām. Regulators nosaka tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību.

(2) Ņemot vērā šā panta pirmajā daļā minētās elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus analīzes rezultātus, R egulators nosaka, vai konkrētajā tirgū ir efektīva konkurence. Ja tirgus analīzes rezultātā Regulators konstatē, ka tirgū nav efektīvas konkurences, tā pieņem lēmumu par analīzes rezultātā konstatētajām problēmām adekvātu un samērīgu speciālu prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu elektronisko sakaru komersantiem Regulatora noteiktajā kārtībā.

(3) Ja Regulators konstatē, ka tirgū ir efektīva konkurence, tā nepiemēro vai atceļ speciālās prasības elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū.

(4) Ja Regulators konstatē, ka tirgū nav efektīvas konkurences, tā nosaka elektronisko sakaru komersantus, kuriem šajā tirgū ir būtiska ietekme saskaņā ar šā likuma 29.pantu.

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 31.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja Regulators konstatē, ka tirgū ir efektīva konkurence, tas attiecīgu lēmuma projektu vai atzinumu par plānoto pasākumu kopuma noteikšanu attiecībā uz elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū saskaņo ar Eiropas Komisiju. Ja Eiropas Komisija, izvērtējot Regulatora lēmuma projektu vai atzinumu par plānoto pasākumu kopuma noteikšanu, norāda, ka tas radīs šķēršļus vienotam Eiropas Kopienu tirgum vai tas neatbilst Eiropas Kopienas tiesību aktiem, tad Regulators atliek lēmuma projekta pieņemšanu vai plānoto pasākumu kopuma veikšanu uz diviem mēnešiem, lai saņemtu Eiropas Komisijas viedokli. Ja Regulators saņem Eiropas Komisijas viedokli par lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu, tas saskaņā ar šo viedokli lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu groza, atsauc vai nepieņem."

 

 

Redakc. precizēts

6. Papildināt 31.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja Regulators konstatē, ka tirgū ir efektīva konkurence, tas attiecīgu lēmuma projektu vai atzinumu par plānoto pasākumu kopuma noteikšanu attiecībā uz elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū saskaņo ar Eiropas Komisiju. Ja Eiropas Komisija, izvērtējot Regulatora lēmuma projektu vai atzinumu par plānoto pasākumu kopuma noteikšanu, norāda, ka tas radīs šķēršļus vienotam Eiropas Kopienu tirgum vai neatbilst Eiropas Kopienas tiesību aktiem, Regulators atliek lēmuma projekta pieņemšanu vai plānoto pasākumu kopuma veikšanu uz diviem mēnešiem, lai saņemtu Eiropas Komisijas viedokli. Ja Regulators saņem Eiropas Komisijas viedokli par lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu, tas saskaņā ar šo viedokli lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu groza, atsauc vai nepieņem.”

33.pants. Elektronisko sakaru komersantu reģistrēšana un vispārējās atļaujas noteikumu grozīšana

(1) Regulators izdod un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” noteikumus par reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanu, vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanu, elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu pārkāpumu gadījumā.

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 33.panta pirmajā daļā pēc vārdiem „par reģistrācijas” ar vārdiem „un darbības izbeigšanu”.

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 33.panta pirmo daļu pēc vārdiem „par reģistrācijas” ar vārdiem „vai elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas”.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.5.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 33.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “par reģistrācijas” ar vārdiem “vai elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas”;

(2) Vispārējās atļaujas noteikumus var grozīt tikai pamatoti un samērīgā veidā, publiski paziņojot par nolūku izdarīt šādus grozījumus un nosakot pietiekamu laikposmu, kas nav īsāks par četrām nedēļām (izņemot ārkārtas gadījumus), lai ieinteresētās personas (ieskaitot lietotājus) varētu izteikt savu viedokli par piedāvātajiem grozījumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.05.2007. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

6

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 33.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Regulators atkārtotu vispārējās atļaujas nosacījumu pārkāpumu gadījumā var pārtraukt uz laiku līdz pieciem gadiem elektronisko sakaru komersanta darbību elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā vai elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā, atņemot tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu. Regulators elektronisko sakaru komersantu sarakstā veic ierakstu par tiesību atņemšanu sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.”

Atbalstīts

Redakc. precizēts

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3)  Atkārtotu vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu gadījumā Regulators var uz laiku līdz pieciem gadiem pārtraukt elektronisko sakaru komersanta darbību elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā vai elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā, atņemot šim komersantam tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu. Regulators elektronisko sakaru komersantu sarakstā izdara ierakstu par to, ka attiecīgajam komersantam atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.”

35.pants. Regulatoram iesniedzamā informācija

(1) Lai uzraudzītu vispārējās atļaujas noteikumu ievērošanu, Regulators apstiprina un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” noteikumus par Regulatoram regulāri iesniedzamās informācijas veidiem, apjomu un iesniegšanas termiņiem.

(2) Regulators var pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju par lietošanas tiesību izmantošanu, speciālām prasībām piekļuves nodrošināšanai vai universālā pakalpojuma sniegšanas saistībām, kas nav ietvertas vispārējās atļaujas noteikumos.

 

 

 

 

 

(3) Papildus informācijai, kas saskaņā ar šo un citiem normatīvajiem aktiem iesniedzama Regulatoram neatkarīgi no vispārējās atļaujas noteikumiem, Regulatoram ir tiesības pieprasīt no elektronisko sakaru komersanta par vispārējā atļaujā neietvertajām šā panta otrajā daļā minētajām tiesībām, prasībām un saistībām tikai tādu informāciju, kas nepieciešama šādiem mērķiem:

1) lai veiktu regulāru vai atsevišķu pārbaudi attiecībā uz ieguldījumiem universālā pakalpojuma finansēšanā, valsts nodevas maksājumiem par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un par radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesībām, kā arī piekļuves nodrošināšanai noteikto speciālo prasību vai universālā pakalpojuma sniegšanas saistību ievērošanu;

2) lai pārbaudītu atsevišķu vispārējās atļaujas noteikumu un lietošanas tiesību nosacījumu izpildi, ja ir saņemta sūdzība vai ja Regulatoram ir citi iemesli uzskatīt, ka šie noteikumi vai nosacījumi nav izpildīti;

 

 

 

 

 

3) lai izvērtētu lietošanas tiesību pieprasījumus atbilstoši lietošanas tiesību piešķiršanas kārtībai;

4)  lai izstrādātu salīdzināmus pārskatus par pakalpojumu kvalitāti un cenām;

5)  statistikas datu apkopošanai;

6) elektronisko sakaru tirgus analīzei.

(4) Ja Regulators pieprasa, lai elektronisko sakaru komersanti iesniedz šā panta otrajā daļā minēto informāciju, tai šie komersanti jāinformē par nolūku, kādā šī informācija tiks izmantota. Šā panta trešajā daļā minēto informāciju nedrīkst pieprasīt pirms elektronisko sakaru komersanta reģistrēšanas, un tās iesniegšanu nedrīkst padarīt par kritēriju, no kura ir atkarīga piekļuve elektronisko sakaru tirgum.

(5) Regulators pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas nodrošina to, ka attiecīgā informācija ir pieejama Eiropas Komisijai, Latvijas valsts pārvaldes iestādēm un citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem.

 

 

 

 

 

 

 

7

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt 35.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Regulators nodrošina elektronisko sakaru komersanta Regulatoram iesniegtās informācijas, kas satur komercnoslēpumu, aizsardzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma vispārīga informācija par atsevišķiem elektronisko sakaru tirgiem, kā arī tādi elektronisko sakaru tirgus dalībnieku dati kā atsevišķu tirgus dalībnieku tirgus daļas, abonentu skaits (ieskaitot arī datus par atsevišķu veidu abonentu skaitu), ieņēmumi (ieskaitot ieņēmumus no konkrētām darbībām) un elektronisko sakaru vai sarunu plūsmas apjoms (sarunu minūšu skaits, datu pārraides apjoms).”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.8.

 

 

 

 

8

Atbildīgā komisija

Papildināt 35.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Regulators nodrošina to, ka elektronisko sakaru komersanta informācija, kas iesniegta Regulatoram un satur komercnoslēpumu, tiek aizsargāta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par komercnoslēpumu nevar tikt uzskatīta vispārīga informācija par atsevišķiem elektronisko sakaru tirgiem, kā arī tādi elektronisko sakaru tirgus dalībnieku dati kā atsevišķu tirgus dalībnieku tirgus daļas, abonentu un lietotāju skaits un elektronisko sakaru vai sarunu plūsmas apjoms (sarunu minūšu skaits, datu pārraides apjoms).”

Atbalstīts

8. Papildināt 35.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Regulators nodrošina to, ka elektronisko sakaru komersanta informācija, kas iesniegta Regulatoram un satur komercnoslēpumu, tiek aizsargāta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par komercnoslēpumu nevar tikt uzskatīta vispārīga informācija par atsevišķiem elektronisko sakaru tirgiem, kā arī tādi elektronisko sakaru tirgus dalībnieku dati kā atsevišķu tirgus dalībnieku tirgus daļas, abonentu un lietotāju skaits un elektronisko sakaru vai sarunu plūsmas apjoms (sarunu minūšu skaits, datu pārraides apjoms).”

VIII nodaļa

Piekļuve un starpsavienojumi 

36.pants. Regulatora tiesības un pienākumi attiecībā uz piekļuvi un starpsavienojumu

(1) Lai nodrošinātu, ka viena publiskā elektronisko sakaru tīkla galalietotāji var sazināties ar cita publiskā elektronisko sakaru tīkla galalietotājiem, Regulatoram ir tiesības godīgi, samērīgi un ar vienlīdzīgu attieksmi noteikt elektronisko sakaru komersantiem, kuri nodrošina galalietotājiem nepieciešamo piekļuvi, saistības piekļuves un starpsavienojumu jomā. Pirms minēto saistību noteikšanas Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru tirgus dalībniekiem.

5. 36.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

 

 

 

 

 

9. 36.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

(2) Lai nodrošinātu lietotājiem iespēju piekļūt ciparu radio un ciparu televīzijas pārraides pakalpojumiem, Regulatoram saskaņā ar šā likuma IX nodaļu ir tiesības godīgi, samērīgi un ar vienlīdzīgu attieksmi noteikt, ka publisko elektronisko sakaru tīklu operatoriem ir pienākums nodrošināt piekļuvi lietojumprogrammu saskarnēm un elektroniskajiem programmu ceļvežiem.

izslēgt otrajā daļā vārdus un skaitli "saskaņā ar šā likuma IX nodaļu";

 

 

 

 

izslēgt otrajā daļā vārdus un skaitli “saskaņā ar šā likuma IX nodaļu”;

(3) Lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīkla kvalitatīvu darbību, Regulators var izdot elektronisko sakaru tīkla tehniskos un darbības noteikumus, kas ir saistoši operatoriem, kuru pienākums ir nodrošināt piekļuvi.

(4) Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi tiek izdoti, ievērojot objektivitātes, caurredzamības, samērības un vienlīdzības principus, atbilstoši risināmās problēmas būtībai un regulēšanas mērķiem. Pirms elektronisko sakaru tīkla tehnisko un darbības noteikumu izdošanas Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru tirgus dalībniekiem.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pirms šā likuma 36.panta pirmajā un otrajā daļā minēto saistību noteikšanas Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru tirgus dalībniekiem, Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un Eiropas Komisiju, kā arī uzklausa citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru un Eiropas Komisijas viedokli. Regulators, ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru un Eiropas Komisijas viedokli, var veikt grozījumus piemērojamās saistībās, par ko paziņo Eiropas Komisijai.''

9

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 5.pantā (36.panta piektajā daļā) vārdus “Pirms šā likuma 36.panta pirmajā un otrajā daļā” ar vārdiem “Pirms šā panta pirmajā un otrajā daļā”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Redakc. precizēts daļas teksts

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pirms šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto saistību noteikšanas Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru tirgus dalībniekiem, Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un Eiropas Komisiju, kā arī uzklausa Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru un Eiropas Komisijas viedokli. Regulators, ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru un Eiropas Komisijas viedokli, var izdarīt grozījumus piemērojamās saistībās un par to paziņo Eiropas Komisijai.”

IX nodaļa

Elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū

saistības piekļuves vai starpsavienojumu jomā 

38.pants. Elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū saistības piekļuves vai starpsavienojumu jomā

(1) Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū piekļuves vai starpsavienojumu jomā Regulators var uzlikt caurredzamības, vienlīdzīgas attieksmes, atdalītas finanšu uzskaites, tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības un pienākumus un saistības attiecībā uz piekļuvi elektronisko sakaru tīklam.

6. Izteikt 38.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

''(1) Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū piekļuves vai starpsavienojumu jomā Regulators var uzlikt caurredzamības, vienlīdzīgas attieksmes, atdalītas finanšu uzskaites, tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības un pienākumus un saistības attiecībā uz piekļuvi elektronisko sakaru tīklam. Izņēmuma gadījumos, ja iepriekš piemērotās saistības nav pietiekami efektīvas konkurences nostiprināšanai, Regulators elektronisko sakaru komersantam, kuram noteikta būtiska ietekme tirgū piekļuves vai starpsavienojumu jomā, var uzlikt arī citas pamatotas saistības. Regulators šādu pamatotu saistību piemērošanu saskaņo ar Eiropas Komisiju."

10

 

 

 

 

 

11

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 6.pantā (38.panta pirmajā daļā) vārdu „nostiprināšanai” ar vārdu “veicināšanai”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 6.pantā (38.panta pirmās daļas otrajā un trešajā teikumā) vārdus „pamatotas saistības” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “saistības”(attiecīgajā locījumā).

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc. precizēts daļas teksts

 

10. Izteikt 38.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū piekļuves vai starpsavienojumu jomā Regulators var uzlikt caurredzamības, vienlīdzīgas attieksmes, atdalītas finanšu uzskaites, tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības un pienākumus un saistības attiecībā uz piekļuvi elektronisko sakaru tīklam. Izņēmuma gadījumos, ja iepriekš piemērotās saistības nav pietiekami efektīvas konkurences veicināšanai, Regulators elektronisko sakaru komersantam, kuram ir noteikta būtiska ietekme tirgū piekļuves vai starpsavienojumu jomā, var uzlikt arī citas saistības. Regulators šādu saistību piemērošanu saskaņo ar Eiropas Komisiju.”

(2) Regulators, uzliekot elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū piekļuves vai starpsavienojumu jomā šā panta pirmajā daļā minētās saistības, ievēro objektivitātes, caurredzamības, samērības un vienlīdzības principus atbilstoši risināmās problēmas būtībai un regulēšanas mērķiem. Pirms tiek pieņemts lēmums par saistību uzlikšanu, Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru tirgus dalībniekiem.

 

 

 

 

 

39.pants. Caurredzamības saistības

(1) Regulators, ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, var elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū noteikt, grozīt vai atcelt caurredzamības saistības piekļuves vai starpsavienojumu jomā. Caurredzamības saistības var ietvert noteiktas informācijas (uzskaite, tehniskie un tīkla raksturparametri, cenu un tarifu, piekļuves un starpsavienojumu nodrošināšanas un izmantošanas nosacījumi) publiskošanas un pamatpiedāvājumu publicēšanas saistības un prasības attiecībā uz publicējamiem pamatpiedāvājumiem.

 

 

 

 

 

(2) Ja elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū ir noteikts vienlīdzīgas attieksmes pienākums, tad Regulators var prasīt, lai tas publicē piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumus, kuros iekļautā informācija būtu detalizēti atdalīta, un nodrošinātu, ka elektronisko sakaru komersantiem — pakalpojumu saņēmējiem nav jāmaksā par iekārtām vai aprīkojumu, kas pieprasītajam pakalpojumam nav nepieciešams.

 

12

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 39.panta otro, trešo daļu un ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktu pēc vārdiem „nomāto līniju” ar vārdiem „piekļuves datu plūsmai”.

Atbalstīts

11. Papildināt 39.panta otro un trešo daļu un ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktu pēc vārdiem “nomāto līniju” ar vārdiem “piekļuves datu plūsmai”.

(3) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū Regulatora noteiktajā kārtībā publicē pamatpiedāvājumu piekļuves vai starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām.

 

 

 

 

 

(4) Regulatoram ir tiesības:

1) noteikt un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” prasības attiecībā uz piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju un nepieciešamo tās detalizācijas līmeni;

2) noteikt piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma publicēšanas veidu;

3) noteikt grozījumus publicētajā piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja tā nosacījumi neatbilst Regulatora prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.05.2005. likumu un 03.05.2007. likumu)

 

 

 

 

 

40.pants. Vienlīdzīgas attieksmes pienākumi

Regulators, ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, var elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū noteikt, grozīt vai atcelt šādus vienlīdzīgas attieksmes pienākumus piekļuves vai starpsavienojumu jomā:

1)  pienākumu piemērot līdzvērtīgus nosacījumus līdzvērtīgos apstākļos citiem elektronisko sakaru komersantiem, kuri nodrošina līdzvērtīgus elektronisko sakaru pakalpojumus;

2)  pienākumu sniegt citiem elektronisko sakaru komersantiem elektronisko sakaru pakalpojumus un informāciju ar tiem pašiem nosacījumiem, ar kādiem šis elektronisko sakaru komersants pats sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus saistītajiem uzņēmumiem vai partneriem, un tādā pašā kvalitātē.

 

13

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 40.panta 2.punktu pēc vārdiem „pats sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus” ar vārdiem „un informāciju sev”.

 

Neatbals-tīts.

 

42.pants. Tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības

(1) Regulators, ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, var elektr onisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū noteikt, grozīt vai atcelt piekļuves vai starpsavienojumu tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības (tajā skaitā pienākumu tuvināt tarifus izmaksām un prasības attiecībā uz izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmu). Uzliekot šādas saistības, Regulators ņem vērā attiecīgā komersanta investīcijas un ļauj tam gūt samērīgu peļņu no piekļuves vai starpsavienojumu nodrošināšanā ieguldītā kapitāla atbilstoši saistītajiem riskiem.

(2) (Izslēgta ar 12.05.2005. likumu).

 

 

 

 

 

(3) Ja elektronisko sakaru komersantam ir pienākums tuvināt tarifus izmaksām, tad tam jāpierāda Regulatoram, ka tarifi ir balstīti uz pamatotām izmaksām, ņemot vērā peļņu par veiktajām investīcijām. Regulators izmaksu aprēķināšanai var izmantot arī citādas metodes, nevis tās, kuras izmantojis elektronisko sakaru komersants, kā arī tarifus salīdzināmos konkrētos tirgos. Regulators var pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants sniedz savu tarifu un izmaksu pamatojumu. Ja Regulators konstatē, ka tarifā iekļautās izmaksas nav pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, tā ir tiesīga apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu vai arī uzdot elektronisko sakaru komersantam koriģēt tarifus.

(4) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, kuram ir noteiktas prasības attiecībā uz izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmu, publisko izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmas aprakstu, norādot galvenās izmaksu grupas, kā arī izmaksu attiecināšanas noteikumus. Atbilstību izmaksu aprēķināšanas sistēmai pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Zvērināta revidenta ziņojumu par atbilstību noteiktajai izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai elektronisko sakaru komersants publicē katru gadu.

 

 

 

 

 

(5) Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū ir aizliegts noteikt starpsavienojumu pakalpojumiem atlaides vai atlaižu apmēru atkarībā no sniegto pakalpojumu apjoma. Regulators var dot atļauju noteikt šādas atlaides vai atlaižu apmēru, ja elektronisko sakaru komersants pierāda, ka tas tādējādi nenostādīs citus elektronisko sakaru komersantus nevienlīdzīgā stāvoklī.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.05.2005. likumu)

 

14

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 42.panta piektajā daļā pēc vārdiem „aizliegts noteikt” ar vārdiem „piekļuves vai”.

 

Atbalstīts

Redakc. precizēts

12. Papildināt 42.panta piekto daļu pēc vārdiem “aizliegts noteikt” ar vārdiem “piekļuves vai”.

X nodaļa

Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana, izplatīšana un lietošana

(Nodaļas nosaukums 12.05.2005. likuma redakcijā) 

46.pants. Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana, kā arī izplatīšana un lietošana

(1) Gan galiekārtām, gan radioiekārtām piemēro būtiskās prasības, novērtē un apliecina atbilstību šīm prasībām likumā “Par atbilstības novērtēšanu” noteiktajā kārtībā.

(2) Galiekārtu vai radioiekārtu izplatīšanas un lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Ja radioiekārtu paredzēts lietot kādā no radiofrekvenču joslām, kura nav saskaņota (harmonizēta) Eiropas Savienībā, un ja tās laišanai apgrozībā, izplatīšanai vai lietošanai dalībvalstīs var būt ierobežojumi vai aizliegumi, kurus var piemērot, lai iekārta atbilstu sabiedrības veselības aizsardzības prasībām vai neradītu kaitīgus radiotraucējumus, to skaitā traucējumus nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajiem radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, šīs iekārtas izgatavotājam, tā pilnvarotam pārstāvim vai personai, kas ir atbildīga par radioiekārtas izplatīšanu Latvijas tirgū, vismaz četras nedēļas pirms radioiekārtas izplatīšanas sākuma par to jāpaziņo Elektronisko sakaru direkcijai.

 

 

 

 

 

(4) Pēc galiekārtas īpašnieka vai izmeklētāja pieprasījuma elektronisko sakaru komersantam ir pienākums pārtraukt vai atjaunot nolaupītas, pazaudētas vai citādi pret savu gribu no īpašnieka varas izgājušas galiekārtas (turpmāk - īpašniekam zudusi galiekārta) izmantošanas iespēju savā elektronisko sakaru tīklā. Elektronisko sakaru komersants nodod centralizētai datubāzei informāciju par tam pieteiktajām īpašniekam zudušām galiekārtām.

 

7.  46.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc galiekārtas īpašnieka vai procesa virzītāja pieprasījuma elektro­nisko sakaru komersantam, kas piedāvā elektronisko sakaru tīklā izmantot identificējamu galiekārtu, ir pienākums pārtraukt vai atjaunot nolaupītas, pazau­dētas vai citādi pret savu gribu no īpašnieka varas izgājušas elektronisko sakaru tīklā identificējamas galiekārtas (turpmāk – īpašniekam zudusi galiekārta) izmantošanas iespēju savā elektronisko sakaru tīklā. Elektronisko sakaru komersants, kas piedāvā elektronisko sakaru tīklā izmantot identificējamu gal­iekārtu, nodod centralizētai datubāzei informāciju par tam pieteikto īpašniekam zudušo galiekārtu.";

 

 

 

13. 46.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pēc galiekārtas īpašnieka vai procesa virzītāja pieprasījuma elektronisko sakaru komersantam, kas piedāvā elektronisko sakaru tīklā izmantot identificējamu galiekārtu, ir pienākums pārtraukt vai atjaunot nolaupītas, pazaudētas vai citādi pret savu gribu no īpašnieka varas izgājušas elektronisko sakaru tīklā identificējamas galiekārtas (turpmāk — īpašniekam zudusi galiekārta) izmantošanas iespēju savā elektronisko sakaru tīklā. Elektronisko sakaru komersants, kas piedāvā elektronisko sakaru tīklā izmantot identificējamu galiekārtu, nodod centralizētai datubāzei informāciju par tam pieteikto īpašniekam zudušo galiekārtu.”;

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veidojama un uzturama šā panta ceturtajā daļā minētā centralizētā datubāze, kā arī termiņus un kārtību, kādā elektronisko sakaru komersanti sniedz iekļaušanai centralizētajā datubāzē informāciju par īpašniekiem zudušām galiekārtām un nodrošina īpašniekam zudušas galiekārtas izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu savā elektronisko sakaru tīklā.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Aizliegts bez galiekārtas ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekriša­nas:

1) izmainīt galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepiecie­šamos datus, kā arī iegūt, glabāt un izplatīt šādam nolūkam paredzētus datus;

2) iegūt, izgatavot, glabāt un izplatīt programmatūru vai iekārtu, kas paredzēta galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamo datu izmainīšanai."

 

 

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Aizliegts bez galiekārtas ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas:

1) izmainīt galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamos datus, kā arī iegūt, glabāt un izplatīt šādam nolūkam paredzētus datus;

2) iegūt, izgatavot, glabāt un izplatīt programmatūru vai iekārtu, kas paredzēta galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamo datu izmainīšanai.”

57.pants. Numura saglabāšanas pakalpojums

(1) Mainot elektronisko sakaru komersantu, pēc galalietotāja pieprasījuma viņam tiek nodrošināta iespēja saglabāt tā lietošanā nodoto elektronisko sakaru komersantam piešķirto numuru nacionālajā numerācijas plānā ģeogrāfiskās numerācijas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja galalietotāja numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju.

(2) Regulators nosaka numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus un šā pakalpojuma ieviešanas termiņus.

(3) Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus, nodrošina galalietotājam numura saglabāšanas pakalpojumu.

(31) (Izslēgta ar 03.05.2007. likumu).

 

 

 

 

 

(4) Regulators veicina to, ka tarifi starpsavienojumam attiecībā uz numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu ir tuvināti izmaksām un abonenta tiešie izdevumi, ja tādi ir, nav šķērslis numura saglabāšanas pakalpojuma izmantošanai.

 

15

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 57.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Regulators var pieņemt lēmumus un izdot administratīvos aktus, lai nodrošinātu, ka tarifi attiecībā uz numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu ir tuvināti izmaksām un abonenta tiešie izdevumi, ja tādi ir, nav šķērslis numura saglabāšanas pakalpojuma izmantošanai.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.16.

 

 

 

 

16

Atbildīgā komisija

Papildināt 57.panta ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Šā mērķa sasniegšanai Regulators izdod administratīvos aktus.”

Atbalstīts

14. Papildināt 57.panta ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Šā mērķa sasniegšanai Regulators izdod administratīvos aktus.”

(5) Regulators nenosaka mazumtirdzniecības tarifus numura saglabāšanas pakalpojumam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.05.2005. likumu un 03.05.2007. likumu)

 

 

 

 

 

XVI nodaļa

Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē 

68.pants. Datu neizpaušana

(1) Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums bez lietotāju vai abonentu rakstveida piekrišanas neizpaust ziņas par lietotājiem vai abonentiem, kā arī informāciju par to saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem vai papildvērtības pakalpojumiem, izņemot gadījumus, ja šī informācija nepieciešama šā likuma 71.1 panta pirmajā daļā noteiktajām iestādēm normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

 

17

Finanšu ministrs A.Slakteris

Papildināt 68.panta pirmo daļu aiz vārdiem „informācija nepieciešama” ar vārdiem „šā panta trešajā daļā un”.

Neatbals-tīts.

 

(2) Elektronisko sakaru komersantam ir aizliegts bez lietotāju vai abonentu rakstveida piekrišanas izpaust informāciju, kuru pārraida vai kura ir pārraidīta, sniedzot lietotājam vai abonentam elektronisko sakaru pakalpojumus, izņemot gadījumus, ja šī informācija nepieciešama šā likuma 71.1 panta pirmajā daļā noteiktajām iestādēm normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

(03.05.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

18

Finanšu ministrs A.Slakteris

Papildināt 68.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Elektronisko sakaru komersants pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nodokļu administrēšanas funkciju nodrošināšanai sniedz statistikas ziņas par reģistrētam lietotājam vai abonentam konkrētā laika periodā sniegtajiem pakalpojumiem un to samaksu.”

Neatbals-tīts.